Datganiadau preifatrwydd gwasanaethau

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd pan rydych yn defnyddio ein gwasanaethau. Mae’r datganiadau isod yn esbonio sut ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, sut rydym yn gwarchod eich preifatrwydd a beth yw eich hawliau.

apGwynedd

Data

Pwrpas

Tocyn Dyfais

Cod unigryw tymor hir sy’n cael ei greu wrth fewngofnodi. Cael ei defnyddio fel nad oes rhaid mewngofnodi bob tro rydych yn defnyddio’r ap. Mae’r Tocyn Dyfais yn cael ei defnyddio i gynhyrchu Tocynnau Mynediad.

Tocynnau Mynediad

(Fformat JSON Web Token sy’n cynnwys rhif sesiwn a rhif defnyddiwr unigryw)

Tocyn tymor byr sy’n cael ei defnyddio i gysylltu â gwasanaethau’r Cyngor, a rhoi gwybod iddynt pa gyfrif sy’n cael ei defnyddio, e.e. pan yn cyflwyno cais am wasanaeth.

Rhif Cyfeirnod Unigryw Eiddo

Cael ei defnyddio i gofio cyfeiriad y gwnaethoch ei ddewis yn ‘Lle dwi’n byw’.

Rhif Dyfais

Cael ei ddefnyddio ar gyfer anfon hysbysiadau i’ch dyfais.

Dewisiadau hysbysiadau

Cael ei ddefnyddio i gofio pa hysbysiadau rydych wedi dewis eu derbyn ar eich dyfais.

Cwcis

Mae rhai rhannau o’r ap yn defnyddi cwcis fel sydd ar wefan y Cyngor. Rhagor o wybodaeth am Cwcis.

Corfforaethol - gwasanaethau cefnogol

Ymwelwyr â’r wefan

Pan mae rhywun yn ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru rydym yn defnyddio darparwr 3ydd parti, SiteImprove, er mwyn casglu gwybodaeth am batrwm ymddygiad ymwelwyr ar y wefan. Mae hyn yn ein galluogi i weld faint o ymwelwyr sy’n mynd i wahanol dudalenau ar y wefan, ac yn ein helpu i wella y profiad o fod ar y wefan i'r cwsmer. 

 

Cwcis
Gallwch weld gwybodaeth am ein defnydd o gwcis ar y dudalen Datganiadau preifatrwydd a chwcis.

 

Holiadur bodlonrwydd â’r wefan
Gall unrhyw un sydd yn ymweld â’r wefan roi sgôr am y dudalen. Mae cyfle hefyd i adael cyfeiriad e-bost os ydych am i ni gysylltu yn nôl. Bydd y cyfeiriad e-bost yn cael ei ddal am uchafswm 1 flwyddyn. Os nad ydych yn darparu cyfeiriad e-bost, nid yw’n bosib i ni adnabod yr unigolyn sydd wedi gadael y sgôr.

 

Taliadau ar-lein
Pan fyddwch yn defnyddio cardiau debyd i wneud taliadau drwy ein gwefan - treth cyngor ayyb, bydd rhif y cerdyn yn cael ei amgryptio, yn ogystal â nifer fesurau diogelwch eraill. 

 

Youtube
Mae fideos wedi ei embedio ar rai tudalennau ar y wefan. Pan yn clicio ar y linc sy’n agor y fideo byddwch yn mynd i wefan YouTube, a bydd eich data yn cael ei drin yn unol â’u datganiadau preifatrwydd nhw.

 

Gwefannau allanol
Mae yna nifer helaeth o gysylltau i wefannau allanol ar ein gwefan. Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti hyn mewn unrhyw ffordd. 


Ymgynghoriadau
O bryd i’w gilydd bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriadau er mwyn i drigolion gael dweud ei dweud ar y gwasanaethau rydym yn ei ddarparu. Bydd pob holiadur yn cynnwys datganiad preifatrwydd ac yn nodi beth fydd cyfnod cadw’r data a beth fydd yn digwydd i’r wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu.  

Cofrestryddion

Mae'r polisi hwn yn egluro sut mae'r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio a beth yw eich hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth honno.

Mae gwybodaeth bersonol a gesglir gennych er mwyn cofrestru digwyddiad yn ofyn cyfreithiol. Y brif ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r broses o gasglu gwybodaeth cofrestru yw Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953, Deddf Priodas 1949 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004. Dan y deddfau hyn, a darnau eraill o ddeddfwriaeth, efallai y bydd gofyn cyfreithiol arnoch i ddarparu darnau penodol o wybodaeth. Os byddwch yn methu â darparu'r wybodaeth y mae angen i chi ei rhoi i ni, gallwch wynebu dirwy ymysg pethau eraill, neu efallai na allwn ddarparu'r gwasanaeth yr ydych yn gwneud cais amdano i chi, megis priodas neu bartneriaeth sifil.

Gall gwybodaeth bersonol gael ei chasglu gennych hefyd os ydych yn gwneud cais i'r swyddfa hon, er enghraifft, am dystysgrif neu er mwyn cywiro gwybodaeth sydd wedi'i chynnwys mewn cofnod cofrestr.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei dal a'i phrosesu gan swyddogion cofrestru ar gyfer y rhanbarth gofrestru hon. 

Y cofrestrydd arolygol yw'r rheolydd data ar gyfer cofrestriadau genedigaethau, priodasau a marwolaethau a gellir cysylltu ag ef drwy’r Swyddfa Gofrestru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

Yr awdurdod lleol yw'r rheolydd data ar gyfer cofrestriadau partneriaethau sifil a gellir cysylltu â'r awdurdod drwy Swyddfa Gofrestru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

Mae Cofrestrydd Cyffredinol Cymru a Lloegr yn rheolydd data ar y cyd ar gyfer cofrestriadau genedigaethau, priodasau, marwolaethau a phartneriaethau sifil a gellir cysylltu ag ef yn Swyddfa'r Cofrestrydd Cyffredinol, Trafalgar Road, Southport, PR8 2HH.

Swyddog Diogelu Data:

Helen Parry,
Cyngor Gwynedd,
Stryd y Jêl,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 1SH

 

Yn unol â'r gyfraith, bydd y swyddfa hon yn darparu copi o unrhyw gofnod ar y gofrestr i unrhyw ymgeisydd, cyn belled â'u bod yn darparu gwybodaeth ddigonol i adnabod y cofnod dan sylw ac yn talu'r ffi briodol. Dim ond ar ffurf copi papur ardystiedig ("tystysgrif") y rhoddir y copi. Gellir gwneud cais am dystysgrif hefyd i'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

 

Mae mynegeion ar gyfer digwyddiadau a gofrestrwyd yn y swyddfa hon ar gael yn gyhoeddus er mwyn helpu'r cyhoedd adnabod y cofnod cofrestru fyddant ei hangen. Mae mynegeion ar gael mewn llawlyfrau yng Nghyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

 

Bydd copi o'r wybodaeth a gesglir gan swyddog cofrestru hefyd yn cael ei anfon at Gofrestrydd Cyffredinol Cymru a Lloegr er mwyn cadw cofnod canolog o'r holl gofrestriadau.

 

Gellir rhannu gwybodaeth gofrestru a gedwir yn y swyddfa hon gyda sefydliadau eraill wrth i ni gyflawni ein swyddogaethau, neu er mwyn galluogi eraill i gyflawni eu rhai hwy. 

 

Byddwn yn rhannu gwybodaeth os oes sail gyfreithlon yn unig dros wneud hynny, am y rhesymau a ganlyn: 

 • Dibenion ystadegol neu ymchwil
 • Dibenion gweinyddol gan gyrff swyddogol e.e. sicrhau bod eu cofnodion yn gyfredol er mwyn darparu gwasanaethau i'r cyhoedd
 • Atal neu ganfod twyll, dibenion mewnfudo a phasbortau

 

Ceir gwybodaeth bellach ar ddata a gedwir gan y gwasanaeth cofrestru a rhestr lawn o'r sefydliadau yr ydym yn rhannu data cofrestru â hwy, ar bwrpas a'r sail gyfreithlon dros rannu'r data yn Atodiad A. Fel arall, bydd staff yn y swyddfa yn gallu darparu'r wybodaeth.

 

Mae gennych yr hawl i gael mynediad at y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch, i gael eich hysbysu pan fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu a'i defnyddio, i gywiro gwybodaeth anghywir (os yw'r gyfraith yn caniatáu) ac i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae gennych yr hawl mewn amgylchiadau penodol i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu. Ni fydd eich gwybodaeth yn destun gwneud penderfyniadau awtomataidd.

 

Cedwir gwybodaeth gofrestru am gyfnod diderfyn fel sy’n ofynnol gan y gyfraith. Bydd gwybodaeth apwyntiad ac ariannol yn cael ei gadw am 7 mlynedd.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â'r broses o gasglu, defnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â Cofrestrydd Arolygol, Swyddfa Gofrestru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

 

Mae gennych yr hawl i gwyno am y modd yr ydym yn trin eich gwybodaeth bersonol wrth Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Mwy o fanylion

Cofrestru Swyddogol Etholiadol

Cyflwyniad

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yma’n egluro sut mae Swyddog Cofrestru Etholiadol/ Swyddog Canlyniadau ar gyfer Cyngor Gwynedd yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi i gyflwyno gwasanaethau yn effeithlon ac effeithiol.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n galluogi i ymgymryd â swyddogaethau penodol rydym yn gyfrifol amdanynt ac i ddarparu gwasanaeth statudol i chi, fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2013 a rheoliadau cysylltiedig.

Y Swyddog Cofrestru Etholiadol / Swyddog Canlyniadau ydi’r Rheolwr Data:

Dilwyn Williams, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH

 

Pa wybodaeth a gofnodir?

Rydym yn cadw cofnodion am etholwyr posibl ac etholwyr pendant, manylion am y rhai sydd yn gwneud cais am etholiad, ymgeiswyr a’u hasiantaid, manylion y rhai sydd â ffurflenni enwebu â llofnodion arnynt, staff sydd yn gweithio mewn etholiad. Gall y rhain fod yn gofnodion ysgrifenedig (cofnodion papur) neu wedi’u cadw ar gyfrifiadur (cofnodion electronig).

Fe all y cofnodion hyn gynnwys:

 • Manylion sylfaenol amdanoch chi, er enghraifft, enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif yswiriant gwladol,

Manylion cysylltu (cyfeiriad e-bost/rhif ffôn), llofnod, cenedligrwydd a’ch cyfeiriad blaenorol

 • Gwybodaeth am bleidlais absennol (trwy’r post/dirprwy gan gynnwys manylion am eich dirprwy ac unrhyw un

     sydd wedi eich helpu)

 • Ffurflenni cais sydd wedi’u sganio a dyddiadau unrhyw lythyrau
 • Nodiadau am unrhyw amgylchiadau perthnasol rydych chi wedi eu datgelu i ni
 • Unrhyw un arall sy’n byw yn eich cartref
 • Os ydych chi dros 76 oed neu o dan 16/17 oed
 • A ydych chi wedi dewis optio allan o fersiwn agored y Gofrestr (i gael rhagor o wybodaeth am y gofrestr Agored www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio)
  • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y byddwn ei angen gennych chi megis copïau o’ch pasport, cerdyn adnabod Ardal Economaidd Ewropeaidd, tystysgrif priodas neu drwydded yrru
 • Cysylltiad gwleidyddol

 

Mae’n bwysig bod ein cofnodion yn gywir ac yn ddiweddar i'n helpu i sicrhau bod ein staff yn gallu rhoi cymorth, cyngor neu'r gefnogaeth sydd ei angen arnoch.  Os nad yw eich gwybodaeth yn gywir, cysylltwch â ni er mwyn i ni gywiro hyn.

 

Ar gyfer beth y defnyddir y wybodaeth?

Dim ond at ddibenion etholiadol y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth y byddwch chi’n ei roi i ni. Byddwn yn cadw’r wybodaeth bersonol yn ddiogel a byddwn yn dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data. Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth bersonol amdanoch chi na gwybodaeth bersonol y byddwch chi'n ei roi am bobl eraill i unrhyw un arall nac i unrhyw sefydliadau arall oni bai bod yn rhaid i ni yn ôl y gyfraith.

 

Mae’r Gofrestr Etholwyr yn ddogfen gyhoeddus ac mae modd ei gweld trwy apwyntiad yn unig dan reolaeth lem.

Efallai y caiff eich gwybodaeth ei rannu/datgelu gyda'r canlynol -

 • Er mwyn gwirio pwy ydych chi, bydd y data y byddwch chi'n ei ddarparu yn cael ei brosesu gan Wasanaeth Cofrestru Etholiadol Unigol Digidol sy’n cael ei reoli gan Swyddfa'r Cabinet. Fel rhan o’r broses hon bydd eich data yn cael ei rannu gydag Adran Gwaith a Phensiynau a chyflenwyr Swyddfa'r Cabinet sydd yn broseswyr data ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Etholiadol Unigol Digidol. Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth yma: https://www.registertovote.service.gov.uk/register-tovote/privacy
 • Argraffwyr neu gyflenwyr (proseswyr) dan gontract sydd yn gweithredu ar ein rhan
 • Pleidiau gwleidyddol cofrestredig, cynrychiolwyr etholedig, ymgeiswyr cynghorau tref a chymuned, asiantaid a chyfranogwyr cymeradwy eraill sydd yn gallu defnyddio’r wybodaeth at ddibenion etholiadol yn unig
 • Y Cyngor
 • Asiantaid cyfeirnod credyd, y Llyfrgell Brydeinig, Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig, y

Comisiwn Etholiadol a sefydliadau statudol eraill o'r Gofrestr Etholiadol

 • Manylion ynghylch a wnaethoch chi bleidleisio (ond ddim sut y gwnaethoch chi bleidleisio) i’r rhai sydd â hawl yn ôl y gyfraith i’w dderbyn ar ôl etholiad
 • Pan fydd iechyd a diogelwch pobl eraill mewn perygl
 • Pan fydd angen i ni basio gwybodaeth ymlaen yn ôl y gyfraith mewn amgylchiadau arbennig
 • Atal troseddu neu amau twyll fel rhan o’r Fentrer Twyll Cenedlaethol

Mae gan unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym ni ddyletswydd gyfreithiol i’w chadw’n gyfrinachol. Ni fyddant yn ei ddefnyddio at unrhyw reswm arall a rhaid iddynt ofalu amdano yn yr un modd.

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni i adrodd gwybodaeth benodol i awdurdodau priodol - er enghraifft:

 • Pan fo gorchymyn llys ffurfiol wedi cael ei gyflwyno.
 • I asiantaethau gorfodi'r gyfraith er mwyn atal neu ganfod trosedd
 • I’r Jury Central Summoning Bureau yn nodi’r unigolion sydd yn 76 oed neu’n hŷn ac nad ydynt bellach yn gymwys ar gyfer gwasanaeth rheithgor

Am faint?

Mae’n rhaid i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol / Swyddog Canlyniadau brosesu eich data personol mewn cysylltiad â pharatoi ar gyfer a chynnal etholiadau. Caiff eich manylion eu cadw a’u diweddaru yn unol â’n rhwymedigaethau cyfreithiol ac yn unol â chyfnodau cadw statudol.  Mae’r Swyddog Cofrestru Etholiadol / Swyddog Canlyniadau yn cynnal polisi cadw ar wahân.

 

Categorïau Arbennig o ddata personol

Mae rhywfaint o’r wybodaeth sy’n cael ei gasglu yn cael ei ddynodi yn ddata personol categori arbennig. Caiff y wybodaeth ei brosesu am reswm o fudd cyhoeddus sylweddol fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2013 a rheoliadau cysylltiedig. Er mwyn prosesu’r math yma o wybodaeth mae gennym ddogfen polisi ar wahân sydd yn nodi sut bydd yr wybodaeth yma’n cael ei drin.

 

Hawl i Wrthwynebu

Mae gennych hawl i wrthwynebu defnyddio eich manylion cysylltu e-bost neu rif ffôn at ddibenion cofrestru etholiadol. Cysylltwch â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol sef y Rheolwr Data i danysgrifio os nad ydych chi’n dymuno iddynt gysylltu â chi ar e-bost neu ar y ffôn.

Hawl i Gael Eich Anghofio

Nid yw hyn yn gymwys tra’n cadw’r gofrestr etholiadau.  Ni allwch ofyn i’ch manylion gael eu tynnu oddi ar hen gofrestri/cofrestri hanesyddol.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael gwybodaeth bellach ac os ydych chi’n credu bod eich hawliau wedi cael eu torri, cysylltwch â : SwyddogDiogeluData@gwynedd.llyw.cymru

Dechrau'n Deg

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu

Mae Dechrau’n Deg wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ein pwrpas ydi darparu gwasanaeth i  oedolion a phlant dan 4 oed mewn ardaloedd difreintiedig yng Ngwynedd. Mae hyn yn golygu cynnig gofal plant o safon ar sail rhan-amser, gwasanaeth ymwelwyr iechyd ehangach, mynediad i raglenni rhiantu a chefnogaeth iaith a therapi. 

Er mwyn cynnig gwasanaeth mae angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi a’ch teulu.

Wrth wneud hyn, rhaid i ni gadw at reolau diogelu data sef Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.

Y sail gyfreithiol rydym yn ei ddefnyddio i broses eich gwybodaeth bersonol ydi erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatau i ni brosesu gwybodaeth bersonol pan fo angen gwneud hynny er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus.

Os ydi’r wybodaeth a roddir i ni yn cynnwys data categori arbennig e.e. gwybodaeth am iechyd, crefydd neu ethnigrwydd, rydym yn defnyddio erthyglau 9(2)(g) a (h) y GDPR sy’n golygu ein bod ni’n prosesu gwybodaeth er budd cyhoeddus sylweddol ac am resymau iechyd.

Be ‘da ni angen a pham

Byddwn yn  rhannu gwybodaeth amdanoch chi, e.e. enw a chyfeiriad. Beth bynnag, fe fyddwn ni hefyd yn rhannu gwybodaeth fwy manwl am anghenion datblygu eich plentyn. Rydym yn gwneud hyn er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau bosib i chi ac i wneud yn siŵr eich bod ni’n teilwrio’r gwasanaeth i’ch anghenion penodol chi.

Sut ‘da ni yn defnyddio eich gwybodaeth

Fe wnawn ni roi eich manylion ar ein system. Mi fyddwn ni hefyd yn rhannu eich gwybodaeth efo partneriaid perthnasol gan gynnwys iechyd ac addysg.

Byddwn ni ond yn rhannu gwybodaeth fesul achos a phan fo angen.

Am faint fyddwn yn cadw’r wybodaeth 

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw am y cyfnodau cadw a nodir ar gyfer cyrff cyhoeddus.

Eich hawliau

Mae nifer o hawliau ar gael o dan deddfwriaeth diogelu data. Am fwy o wybodaeth am hyn a manylion  Swyddog Diogelu Data’r Cyngor, ewch i Eich hawliau

Llyfrgelloedd

Mae Cyngor Gwynedd yn ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd. Dylid gweld yr hysbysiad preifatrwydd hwn ochr yn ochr â hysbysiad preifatrwydd cyffredinol y Cyngor.

Mae Llyfrgelloedd Gwynedd yn gwbl ymroddedig i gydymffurfio â gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), sy’n dod i rym ar 25 Mai 2018.

Wrth benderfynu ar ba wybodaeth bersonol i’w chasglu, i’w defnyddio a’i dal, rydym yn ymroddedig i wneud yn siŵr y byddwn:

 • Yn casglu, dal a defnyddio gwybodaeth bersonol lle mae’n angenrheidiol ac yn deg i wneud hynny'n unig.
 • Yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel.
 • Yn cael gwared ar unrhyw wybodaeth bersonol yn ddiogel, pan nad oes ei hangen mwyach.
 • Yn agored gyda chi ynghylch sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, a gyda phwy rydym yn ei rannu
 • Yn mabwysiadu a chynnal safonau uchel o arfer gorau, wrth drin unrhyw wybodaeth bersonol.

 

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch, pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

 

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn cofrestru i ymuno â’r llyfrgell i gael mynediad at ein gwasanaethau. Gall yr wybodaeth hon gynnwys eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, a rhif ffôn neu symudol.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu’r gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt, cynnal   cofnodion cywir, ac os ydych chi’n cytuno, i anfon gwybodaeth farchnata atoch am ddigwyddiadau neu wasanaethau a gynigiwn.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan fyddwn yn llenwi arolygon cwsmeriaid yn wirfoddol, neu’n rhoi adborth.

Mae gwybodaeth am ddefnydd o’r wefan yn cael ei chasglu drwy ddefnyddio cwcis. Mae manylion ynghylch sut rydym yn defnyddio cwcis i’w gweld ar wefan Cyngor Gwynedd.

 

Sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch?

Mae’r wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn angenrheidiol ar gyfer perfformio’r contract rhyngom.

Caiff ei defnyddio:

 • at y diben y gwnaethoch ddarparu’r wybodaeth, h.y. i ddod yn aelod o'r gwasanaeth llyfrgelloedd;
 • i’n galluogi i gyfathrebu â chi, a’ch darparu gyda gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell
 • i’n galluogi i reoli eich cyfrif cwsmer yn effeithiol, ac i sicrhau y cesglir unrhyw daliadau y codir arnoch fel aelod o’r llyfrgell;
 • i fonitro ein perfformiad wrth ddarparu gwasanaethau i chi;
 • i gasglu gwybodaeth ystadegol i’n caniatáu i gynllunio gwasanaethau i’r dyfodol, ac i gael eich barn ar ein gwasanaethau.

 

Mae’n bosibl byddwn hefyd yn danfon deunydd marchnata atoch os ydych wedi caniatáu hynny.

 

Cadw eich data personol yn ddiogel

Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel ar system rheoli llyfrgelloedd sy'n cael ei rhannu, sy'n storio cofnodion benthycwyr ar gronfa ddata. Mae hon yn bartneriaeth rhwng awdurdodau Llyfrgelloedd yng Nghymru. Mae ein gwasanaethau’n cydweithio i rannu costau a chynnig gwasanaethau ychwanegol i gwsmeriaid.

Bydd eich data ond yn cael ei ddefnyddio at y dibenion o reoli eich defnydd o’r llyfrgell, a chaiff ei ddefnyddio mewn ffordd sy'n diogelu eich preifatrwydd.

Gall eich data hefyd fod yn hygyrch i’r cyflenwyr o’r systemau rheoli llyfrgelloedd. Mae’r cyflenwyr hyn yn ymroddedig i drin data yn unol â’r gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a byddant ond yn gwneud hynny i’r graddau sy’n ofynnol i gynnal y systemau rheoli llyfrgelloedd.

 

Datgelu gwybodaeth i bartïon allanol

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti arall, oni bai lle bo’n ofynnol dan y gyfraith.

Mae'n ofyniad cyfreithiol bod Cyngor Gwynedd yn diogelu’r cyllid cyhoeddus mae’n ei ddyrannu ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennych i atal, datgelu ac ymchwilio i dwyll ac afreoleidd-dra. Ar gyfer perfformiad contract, neu dasg, a wneir er budd y cyhoedd ac i gydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol. Y sail gyfreithio yw Rhan 6 o Ddeddf Archwiliad Lleol ac Atebolrwydd 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru).

Ni fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gyda chwmnïau’r tu allan i Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i unrhyw sefydliad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu’n cael ei rhannu â nhw.

Gellir defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu ar gyfer dibenion ymchwil, hanesyddol neu ystadegol. Pan fo hyn yn wir, bydd y data perthnasol yn ddienw er mwyn peidio â chynnwys unrhyw nodweddion a allai arwain at adnabod pobl.

Os ydych yn caniatáu i ni gasglu a rhannu gwybodaeth am eich cefndir ethnig, eich credoau crefyddol, neu unrhyw anabledd a all fod gennych, byddwn ond yn gwneud hynny i fodloni ein dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac i sicrhau bod y gwasanaeth a roddwn i chi’n addas i’ch anghenion.

 

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Mae ein hamserlenni cadw dogfennau’n cynnwys gwybodaeth am ba mor hir rydym yn cadw gwahanol fathau o wybodaeth, edrychwch ar ein Telerau ac Amodau. Pan fyddwn yn cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd ddiogel.

 

Sut i gysylltu gyda ni

Cysylltwch â ni os hoffech ddiweddaru eich manylion personol, neu os hoffech ganslo eich aelodaeth o'r llyfrgell:

 • E-bost:  llyfrgell@gwynedd.llyw.cymru
 • Rhif Ffôn: (01286) 679465
 • Ysgrifennwch at: Llyfrgelloedd Gwynedd, Allt Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

 

Eich hawliau gwybodaeth a chael mynediad at eich cofnodion

Efallai y byddwch yn dymuno cael gwybod am eich hawliau gwybodaeth a/neu gael mynediad at gopi o’ch cofnodion o dan y ddeddfwriaeth Diogelu Data. Gweler Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Gwynedd am ragor o wybodaeth.

Rheolaeth Adeiladu

 

Pam ein bod angen eich gwybodaeth:


Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch er mwyn prosesu:

 • Ceisiadau Cynlluniau Llawn
 • Ceisiadau Rhybudd Adeiladu
 • Ceisiadau Tystysgrif Rheoleiddio
 • Ceisiadau Gosod Ffenestri a Drysau
 • Hysbysiad Dymchwel
 • Hysbysiad Adeilad Peryglus
 • Ceisiadau Enwi Tai a Strydoedd

 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth:

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol o dan y Ddeddf Adeiladu 1984 a Rheoliadau Adeiladu 2010 i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol. 

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth:

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti oni bai fod y gyfraith yn caniatáu iddynt gael mynediad ato.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth:

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am o leiaf 15 mlynedd yn unol â chanllawiau’r Ddeddf.

 

Eich hawliau:

Mae gennych hawl i weld y wybodaeth sydd gennym arnoch chi a’r hawl i gywiro unrhyw wallau yn y data. 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’ch hawliau neu os hoffech gwyno am sut yr ydym wedi trin ein gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data trwy e-bost i swyddogdiogeludata@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01766 771000.

 

Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) os credwch nad ydym yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â’r gyfraith.

Galw Gwynedd a Siopau Gwynedd

 

Pam ein bod angen eich gwybodaeth

Mae Galw Gwynedd a Siopau Gwynedd yn casglu eich gwybodaeth er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn casglu gwybodaeth oni bai fod diben penodol, clir a chyfreithiol dros wneud hynny.

 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth

Ar gyfer rhai gwasanaethau, er enghraifft casglu gwastraff, mae prosesu gwybodaeth personol yn angenrheidiol i berfformio tasg er budd y cyhoedd, neu i weithredu awdurdod swyddogol.

Mae goblygiadau cyfreithiol gennym i brosesu eich data er mwyn cyflawni gwasanaethau eraill,  er enghraifft ceisiadau am fathodynnau glas neu talu am dreth cyngor.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Wrth gwblhau holiadur bodlonrwydd, yr ydych yn rhoi caniatâd clir i ni brosesu eich data personol at ddiben penodol, o fod yn gwella gwasanaeth.

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda Gwasanaethau eraill ar draws y Cyngor a rhai cyrff allanol er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chyrff allanol heb fod rhaid.

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 7 mlynedd yn ein system cyfrifiadurol, os ydych wedi anfon e-bost atom, byddwn yn ei gadw am 12 mis.

Bydd galwadau sy’n dod i mewn ac allan o Galw Gwynedd yn cael eu recordio, byddwn yn eu cadw am gyfnod o 18 mis.
Byddwn yn cadw gwybodaeth yn y system Bathodyn Glas Cenedlaethol am gyfnod o 4 mlynedd.

Bydd recordiadau teledu cylch cyfyng (Siop Gwynedd Pwllheli, Dolgellau a Chaernarfon) yn cael eu cadw am gyfnod o 2 fis.

Mwy o wybodaeth am eich hawliau, a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor:

Datganiad preifatrwydd

 

Cael mynediad i Ddata

Gallwch weld eich data drwy gais, i wneud hyn, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r Cyngor .

Budd-daliadau

Ceisiadau Budd-dal Tai / Gostyngiad Treth Cyngor / Budd-daliadau Addysg

Pam ein bod angen eich gwybodaeth

Fel rhan o’r broses ceisio am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth Cyngor a Budd-daliadau Addysg, bydd Cyngor Gwynedd yn casglu data personol amdanoch chi a’ch teulu.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cynnwys manylion fel a ganlyn :

 1. Manylion amdanoch chi, eich cyfeiriad, rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, cyfansoddiad y teulu, manylion incwm a cynilion.
 2. Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth berthnasol arall fydd ei angen ar gyfer prosesu eich cais megis gwybodaeth am rhent taladwy a manylion landlord.
 3. Cesglir manylion cyswllt megis rhifau teleffon, cyfeiriad e-bost ayyb er mwyn ein galluogi i gysylltu gyda chi rhag ofn bydd gennym angen eich holi am eich manylion.

Defnyddiwn y data i brosesu eich cais ac fe allwn fod angen gwirio rhan o’r manylion gyda phartneriaid eraill i sicrhau cywirdeb y data.

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth

Rydym yn defnyddio eich manylion oherwydd bod gennym ddyletswydd o dan y sail gyfreithiol ganlynol:

 1. Ein dyletswydd gyfreithiol ar sail y ddeddfwriaeth ganlynol :
  - Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol
  - Rheoliadau Budd-dal Tai
  - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r      Cynllun Diofyn) (Cymru)
  - Deddf Cyllid Llywodraeth Leol
 2. I atal/canfod trosedd, yn cynnwys cam gynrychioli yn unol â Deddf Twyll â’r Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Canfod Twyll a Gorfodaeth) (Cymru).
 3. Eich caniatâd personol chi, y gellir ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg gennych drwy ein hysbysu mewn ysgrifen.  Nodwch, lle tynnir caniatâd personol yn ôl ni fydd eich cais am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth Cyngor a/neu Fudd-daliadau Addysg yn cael eu prosesu.  Ni ellir tynnu caniatâd personol yn ôl mewn achosion lle mae trosedd yn cael ei atal.

Fe fydd y Cyngor yn defnyddio eich manylion ar gyfer penderfyniadau awtomatig er mwyn ymdrin yn ddiymdroi a chywir efo data a dderbynnir gan fudiadau eraill ar eich rhan (e.e. Adran Gwaith a Phensiynau) ac ar gyfer proffilio er mwyn creu sgôr risg ar gyfer eich cais er mwyn darganfod os oes angen ymyrraeth bellach gyda’ch cais cyn prosesu.  Bydd hyn yn eich effeithio yn y dull canlynol :

 1. Penderfyniadau cyflymach
 2. Llai o ymholiadau
 3. Penderfyniadau cywir tro cyntaf

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Fe allwn rannu eich data/manylion efo’r sefydliadau canlynol :

 1. Timau mewnol oddifewn y Cyngor megis Treth Cyngor, Gwasanaethau Tai, Gwasanaethau Cwsmer.
 2. Cynghorwyr, os ydynt yn eich cefnogi gyda’ch cais.
 3. Sefydliadau partneriaethau eraill megis Adran Gwaith a Phensiynau, Cymdeithasau Tai, Cyngor ar Bopeth, Shelter Cymru.
 4. Sefydliadau Trydydd Parti lle ganiateir neu ble mae’n orfodol gan gyfraith i wneud hynny er mwyn atal a chanfod twyll a diogelu cyllid cyhoeddus.  Fe all rhain gynnwys cynghorau lleol eraill ac adrannau o’r llywodraeth neu asiantaethau sy’n darparu gwasanaeth cyhoeddus, megis Asiant Casglu Dyledion y Cyngor, Cyflogwyr, Adran Waith a Phensiynau, Cyllid a Thollau EM, yr Heddlu ar gyfer ymchwilio troseddau, a chydweddu data drwy’r Fenter Dwyll Cenedlaethol.
 5. Ar achlysuron, fe all fod yn angenrheidiol i’ch gwybodaeth gael ei weld gan ein cyflenwyr cefnogaeth TG wrth ddarparu cefnogaeth TG i’r isadeiledd a sustemau cysylltiol TG, ar gyfer y broses sydd wedi ei fynegi yn y rhybudd preifatrwydd hwn.  Fe fydd y mynediad gan gefnogaeth TG ar gyfer achlysuron lle bydd angen cyweirio unrhyw fater technegol gyda’r meddalwedd, a bydd unrhyw edrych ar y data yn ddamweiniol.

Nid yw’r rhestrau uchod yn drwyadl.

Ni fyddwn fel arfer yn rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill heblaw ein sefydliadau partneriaid heb eich caniatâd.

Fodd bynnag, fe all fod rhai amgylchiadau arbennig lle bydd angen i ni rannu gwybodaeth heb ganiatâd, megis pan fyddwn yn cael ein gorfodi gan y gyfraith, i amddiffyn diogelwch cyhoeddus, ac mewn adeg lle mae risg o niwed neu achosion o argyfwng.

Rhennir unrhyw wybodaeth ar sail angen gwybod yn unig, gyda’r unigolion addas a gyda’r lleiafswm o wybodaeth ar gyfer y pwrpas.

Ni fydd y Cyngor yn trosglwyddo eich data personol i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Cedwir eich gwybodaeth am gyfnod lleiafswm sydd ei angen ar gyfer ein pwrpas.

Fe fydd y wybodaeth amlinellir yn y rhybudd hwn yn cael ei gadw hyd orffennir pob gweithred ar eich cais, a hyd y bydd y cyfnod mae’r Cyngor ei gadw am rhesymau cyfreithiol a phwrpasau archwilio wedi dod i ben.

Eich hawliau

I gael gwybod am eich hawliau a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor, ewch i’r wefan.

Uned Yswiriant 

Pa wybodaeth yr ydym yn ei gasglu

Bydd y wybodaeth byddem yn gasglu yn dibynnu ar natur eich hawliad, ac fe all gynnwys: enw, cyfeiriad, dyddiad geni, oed, galwedigaeth, rhifau ffon, cyfeiriad ebost, rhif cerbyd, rhif yswiriant gwladol, gwybodaeth personol sensitif megis gwybodaeth meddygol.

 

Sut y byddem yn casglu’r gwybodaeth

Cesglir gwybodaeth mewn sawl ffordd, yn cynnwys: gohebiaeth ysgrifenedig, ebyst, wyneb yn wyneb, galwadau ffon, gan gyrff eraill e.e. cyfreithwyr ac yswirwyr.

 

Pam ein bod angen eich gwbodaeth

Mae’r Cyngor yn casglu eich gwybodaeth er mwyn penderfynu a trin eich hawliad yswiriant yn erbyn Cyngor Gwynedd. Fel all eich gwybodaeth hefyd cael ei ddefnyddio ar gyfer hyrwyddo gwasanaeth cysylltiedig dymunol neu a dderbyniwyd gan y Cyngor, megis gwneud cwyn neu cais am wasanaeth. Trwy wneud hawliad rydych yn caniatau i’r Cyngor gasglu a prosesu eich gwybodaeth bersonol (gan gynnwys gwybodaeth bersonol sensitif) ar yr amod y caiff ei ddefnyddio fel y nodir yn y datganiad yma. Gall methu a daprapu gwybodaeth bersonol olygu na fyddwn yn gallu prosesu’ch cais.

 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio’ch gwybodaeth

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth personol:

 • oherwydd fod gan y Cyngor ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu
 •  oherwydd ein bod yn ymgymryd a thasg er budd cyhoeddus
 • ar gyfer adnabod ac atal twyll

 

Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Yn ddibynnol ar natur eich hawliad/cyswllt, fe all eich gwybodaeth cael ei rannu efo’r dilynol:

 • Adrannau eraill o fewn y Cyngor
 • Yswirwyr y Cyngor
 • Cyfreithwyr mewnol / allanol
 • Asiantaethau barnwrol – e.e. Llysoedd
 • Cymhwyswyr colledion allanol
 • Contractwyr allanol

 

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Bydd gwybodaeth yn cael ei gadw am 6 mlynedd ariannol llawn wedi i hawliad setlo. Lle mae plentyn yn rhan o hawliad, ni fydd y cyfnod yma’n cychwyn hyd nes penblwydd y plentyn yn 18.

 

Eich hawliau

Mwy o wybodaeth am eich hawliau a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor.

Menter Twyll Cenedlaethol

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.


Ym mis Hydref 2018, bydd y cyfnod diweddaraf o’r ymarferiad paru data i bwrpas atal twyll, sydd yn cael ei adnabod fel y Menter Twyll Cenedlaethol (“NFI”), yn cychwyn. Bydd data Cyngor Gwynedd, ynghyd â data cyrff cyhoeddus eraill, yn cael ei gyflwyno i’r Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Mae'r Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data yn unol â'i bwerau o dan y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.


Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall i weld i ba raddau maent yn paru. Gwybodaeth bersonol yw'r data hwn fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn golygu bod modd adnabod ceisiadau a thaliadau a allai fod yn dwyllodrus. Pan gaiff data ei baru mae'n dynodi anghysondeb posib y mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio a oes achos o dwyll, gwall neu esboniad arall hyd nes y cynhelir ymchwiliad.


Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod hwn ddarparu gwybodaeth sydd ganddo at y diben hwn. Mae'n ofynnol i'r Cyngor roi setiau penodol o ddata i'r Archwilydd Cyffredinol er mwyn eu paru. Mae'r manylion wedi eu gosod ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru.

Ar hyn o bryd mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, yn ei gwneud yn ofynnol i ni gymryd rhan yn eu hymarfer atal twyll. Ar gyfer y fenter hon, rydym yn darparu manylion isod er mwyn eu cymharu â gwybodaeth a ddarperir gan gyrff cyhoeddus eraill:

 • unigolion sydd yn cael eu cyflogi gan y Cyngor a’r rhai sy’n derbyn pensiwn gan y Cyngor
 • data rhestr etholwyr llawn
 • data Treth Cyngor
 • preswylwyr mewn cartrefi preifat sydd yn derbyn cymorth ariannol gan y Cyngor
 • dalwyr “bathodynnau glas”
 • dalwyr trwyddedau tacsi, marchnadoedd ac alcohol
 • credydwyr y Cyngor
 • hawlwyr yswiriant
 • unigolion sydd â thocyn teithio bws am ddim
 • unigolyn sydd â thocyn parcio trigolion.
 • unigolion sy’n derbyn credyd cyffredinol
 • unigolion sy’n derbyn budd-dal tai
 • unigolion sy’n derbyn budd-dal y wladwriaeth arall
 • rhestr aros tai cymdeithasol.

Caiff data eu prosesu gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data yn unol ag awdurdod statudol, felly, nid yw deddfwriaeth Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol gael caniatâd unigolion i brosesu eu data personol.


Mae prosesau paru data'r Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Mae hyn er mwyn rhoi cymorth i'r cyrff sy'n ymwneud â pharu data i gydymffurfio â'r gyfraith ac ymarfer da, gan gynnwys cynnal diogelwch data (gweler www.archwilio.cymru/cy).

 

Am fwy o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, gweler Swyddfa Archwilio Cymru neu cysylltwch â:

Swyddfa Archwilio Cymru,
24 Heol y Gadeirlan,
Caerdydd
CF11 9LJ,

e-bost: menter.twyll@archwilio.cymru .

Cefnogi Pobl - Atal digartrefedd

Defnyddir yr wybodaeth bersonol a gasglwyd i gadarnhau eich bod yn derbyn Budd-Dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, i weld pa gymorth sydd yn addas i'ch anghenion,helpu i wella'r gefnogaeth da chi ac eraill yn ei dderbyn, fod y cymorth yma yn werth am arian, a'n helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gall eich gwybodaeth bersonol gael ei rhannu a'i ddefnyddio gan Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Gwybodaeth GIG Cymru, Cronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Dienw Prifysgol Abertawe, Swyddfa Archwilio Cymru, Y Comisiwn Ewropeaidd, Timau Cefnogi Pobl mewn Awdurdodau Lleol eraill ar draws gogledd Cymru, Budd-dal Tai, Darparwyr Cefnogi a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae angen prosesu eich gwybodaeth bersonol i ddibenion gweinyddu grant Rhaglen Cefnogi Pobl Gwynedd (wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru), ac rydym yn gwneud hyn fel rhan o'n swyddogaeth fel awdurdod cyhoeddus. Yn unol â'r Rheoliadau Ariannol, bydd Cyngor Gwynedd yn cadw eich gwybodaeth am 6mlynedd, o ddiwedd eich cefnogaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Gwynedd yn prosesu eich data personol, am eich hawliau a sut i wneud cwyn, edrychwch ar ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan neu gofynnwch am gopi gan y Cyngor.

Os ydych yn credu fod y Cyngor wedi camdrafod eich data personol ar unrhyw adeg,gallwch wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i'w gwefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Cefnogi Busnes

Pam ein bod angen eich gwybodaeth

Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn asesu cymhwyster eich cais am gymorth ariannol neu at ddibenion gweinyddu asedau busnes a thiroedd y Cyngor ac yn ei ddefnyddio am ei fod yn rhan o’n tasg gyhoeddus.

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth

Yn yr achos hwn, mae’r Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol am fod ganddo ddyletswydd i wneud hyn.

Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth?

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth efo Llywodraeth Cymru, swyddogion ac aelodau perthnasol Cyngor Gwynedd, prisiwr ac ymgynghorydd busnes wedi eu hapwyntio gan y Cyngor.

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am o leiaf chwe blynedd yn unol â’r canllawiau perthnasol.

Eich hawliau

Mae gennych chi hawliau cyfreithiol, ac mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth ydynt. Ewch i’r safle yma ar ein gwefan i ddysgu am y rhain:

Datganiad Preifatrwydd

 

Swyddog Diogelu Data: Y cyfeiriad e-bost ydi swyddogdiogeludata@gwynedd.llyw.cymru

Os ydych yn dymuno cwyno am y ffordd mae’r Cyngor wedi defnyddio eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data yn y lle cyntaf.

Os ydych yn parhau i fod yn anhapus gellwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: https://ico.org.uk/concerns

Trethi 

Datgaiad Preifatrwydd Trethi

Fe fydd Adran Refeniw Cyngor Gwynedd yn defnyddio gwybodaeth a dderbynnir drwy ffurflenni, llythyrau, dulliau electronig, dros y ffon a wyneb yn wyneb ar gyfer asesu a chasglu Treth Cyngor, Trethi Annomestig ac unrhyw Drethi neu Lefi statudol debyg.

Y prif drethi a gasglir yw

Treth Cyngor - Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

Trethi Annomestig – Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988

Yn unol â’r gyfraith fe fyddwn yn gwirio gwybodaeth gyda ffynonellau eraill o ddata, mewnol ac allanol, ar gyfer:

 • Rhwystro neu ganfod tor cyfraith
 • Asesu a chasglu trethi, tollau neu oblygiadau o’r un natur.
 • Sicrhau fod gwybodaeth yn gywir ac i warchod cyllidebau cyhoeddus.

Fe all data gael ei rannu gyda Chynghorau eraill, Llywodraeth Ganol, yr Heddlu, Gwasanaeth Tan, Asiant yn gweithredu ar ein rhan, Byrddau AGB ar gyfer y dibenion uchod.

Fe fyddwn yn edrych i gadw data personol cyffredinol am gyfnod o hyd at 6 mlynedd wedi diwedd cyfrifoldeb am Drethi. Nodwch fe all gwybodaeth perchnogaeth eiddo aros ar ein cofnodion am gyfnod llawer hirach (ar gyfer delio ac unrhyw achosion apêl).

Fel rhan o drefniadau gweithredu Rheolau Gwarchod Data, mae asiantaethau darparu credyd, mewn cyswllt a’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi datblygu

Fe fyddwn yn edrych i gadw data personol cyffredinol am gyfnod o hyd at 6 mlynedd wedi diwedd cyfrifoldeb am Drethi. Nodwch fe all gwybodaeth perchnogaeth eiddo aros ar ein cofnodion am gyfnod llawer hirach (ar gyfer delio ac unrhyw achosion apêl).

Fel rhan o drefniadau gweithredu Rheolau Gwarchod Data, mae asiantaethau darparu credyd, mewn cyswllt a’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi datblygu fframwaith cyffredinol ar gyfer y diwydiant yn gyffredinol i gael ei gynnwys yn holl ddatganiadau preifatrwydd fel gall rannu data parhau. Bwriad y rhybudd yma (adnabyddir fel CRAIN) ydi sicrhau fod rhannu data a phrosesu data yn dryloyw i gwsmeriaid yn unol â rheolau gwarchod data. Dyma linc i’r rheolau perthnasol ac i’r datganiad preifatrwydd (ymddiheuraf fod y linc yn uniaith Saesneg): https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice

Am fwy o wybodaeth am eich hawliau a’r hawl a sut i wneud cwyn, ewch i’r datganiad preifatrwydd corfforaethol ar wefan Cyngor Gwynedd:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Gwybodaeth/Datganiadau-preifatrwydd-gwasanaethau.aspx

Gwasanaethau Addysg Gwynedd


Yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a ddaw i rym ar 25 Mai 2018, mae’r hysbysiad hwn yn nodi beth mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn ei wneud gyda gwybodaeth bersonol a pherfformiad plant a phobl ifanc, ac unrhyw wybodaeth bersonol sy’n ymwneud â rhieni / gwarcheidwaid.

Bydd yr wybodaeth yn yr hysbysiad hwn yn cael ei adolygu er mwyn cynnwys unrhyw newidiadau pellach a ddarparwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Casglu data personol

Mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn casglu gwybodaeth am blant, pobl ifanc a’u rhieni neu’r gwarcheidwaid cyfreithiol pan fônt yn mynd i ysgol newydd, maent hefyd yn casglu gwybodaeth ar amseroedd eraill o’r flwyddyn ysgol. Ceir gwybodaeth gan ysgolion eraill pan fo disgyblion yn trosglwyddo.

Bydd yr Awdurdod hefyd yn cael gwybodaeth am blant/pobl ifanc o’r ysgol / y sefydliad addysgol.

Bydd yr ysgol a’r Awdurdod yn dod yn rheolwr y data ar ôl cael yr wybodaeth.

 

Pa wybodaeth sy’n cael ei chadw?

Mae gwybodaeth bersonol a chategori arbennig sy’n cael ei chasglu’n cynnwys:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Grŵp ethnig
 • Statws anabledd
 • Gwybodaeth iechyd arall
 • Gwybodaeth anghenion dysgu ychwanegol
 • Canlyniadau profion ac arholiadau cenedlaethol
 • Presenoldeb
 • Gwybodaeth ynghylch eich addysg yn yr ysgol

Beth sy’n digwydd i’ch gwybodaeth?

Defnyddir yr wybodaeth a gesglir i ddiogelu plant a phobl ifanc a sicrhau bod manylion cyswllt priodol ar gael er mwyn cysylltu â rhieni / gwarcheidwaid.

Mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd hefyd yn defnyddio’r wybodaeth mae’n ei gasglu ar gyfer gwneud ymchwil. Mae’n defnyddio canlyniad yr ymchwil i wneud penderfyniadau ar bolisi ac ariannu’r ysgol, cyfrifo perfformiad ysgolion a’u helpu i osod targedau.

Mae’r Gwasanaeth Addysg Gwynedd angen defnyddio’r wybodaeth ar gyfer darparu gwahanol wasanaethau i blant a phobl ifanc e.e.:

 • darparu gwasanaethau addysgol i unigolion;
 • monitro a rhoi adroddiad ar gynnydd addysgol plant a phobl ifanc;
 • darparu gwasanaethau lles, gofal bugeiliol ac iechyd; anghenion dysgu ychwanegol, cynhwysiant a chludiant; data gwaharddiadau, presenoldeb a meithrin;
 • rhoi cefnogaeth ac arweiniad i blant, pobl ifanc a’u rhieni a’u gwarcheidwaid cyfreithiol;
 • trefnu gweithgareddau a theithiau addysgol;
 • cynllunio a rheoli’r ysgol;
 • cofnodi taliadau ariannol i a gan ddisgyblion/myfyrwyr a rhieni/gwarcheidwaid;

Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomatig, gan gynnwys proffilio. Mae hyn yn golygu gwneud penderfyniad awtomatig amdanoch heb ymyrraeth ddynol.

 

Gyda phwy mae eich gwybodaeth yn cael ei rhannu?

Mae gwybodaeth ynghylch plant a phobl ifanc fel arfer yn cael ei hanfon yn uniongyrchol o ysgolion a’r Awdurdod Lleol at Lywodraeth Cymru fel rhan o gasglu data statudol sy’n cynnwys y canlynol:

 • Casglu data ôl 16
 • Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgyblion (PLASC)
 • Casglu lefelau Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS)
 • Casglu data cenedlaethol (NDC)
 • Casglu presenoldeb
 • Casglu data Profion Cenedlaethol Cymru (WNT)

Gall gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan yr Awdurdod ar blant a phobl ifanc a’u rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol gael ei rhannu gyda sefydliadau eraill pan fo’r gyfraith yn caniatáu hyn, e.e., gyda:

 • chyrff addysgol a hyfforddiant eraill, gan gynnwys ysgolion, pan fo disgyblion yn gwneud ceisiadau am gyrsiau, hyfforddiant, trosglwyddo ysgol neu geisio arweiniad ar gyfleoedd
 • cyrff sy’n gwneud ymchwil i LlC, yr ALl ac ysgolion, cyn belled bod camau’n cael eu cymryd i gadw’r wybodaeth yn ddiogel
 • gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau iechyd a lles eraill ble mae angen rhannu gwybodaeth i amddiffyn a chefnogi plant a phobl ifanc unigol
 • amrywiol gyrff rheolaethol, fel yr ombwdsmon, awdurdodau arolygu a mentrau twyll y Llywodraeth, ble mae’r gyfraith yn gofyn i’r wybodaeth honno gael ei hanfon ymlaen fel y gallant wneud eu gwaith.
 • yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i’r Cyngor amddiffyn arian cyhoeddus mae’n ei weinyddu ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennych i atal, datgelu ac ymchwilio i dwyll ac afreoleidd-dra, ar gyfer perfformio contract, neu, dasg a wneir er budd y cyhoedd, neu i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Rhan 6 o Ddeddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) yw’r sail gyfreithiol.  

 

Am ba hyd y byddwn yn cadw’r wybodaeth?

Bydd Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn cadw a dinistrio’r wybodaeth yn unol â’u hamserlenni cadw, mae’r rhain ar gael trwy’r manylion cyswllt isod.

 

Eich hawliau o dan GDPR

Mae gennych hawl i:

 • weld yr wybodaeth bersonol mae’r ysgol a’r Awdurdod yn ei brosesu amdanoch;
 • gofyn i’r ysgolion neu’r Awdurdod gywiro gwybodaeth sy’n anghywir;
 • yr hawl (mewn rhai amgylchiadau) i wrthwynebu prosesu ar sail sy’n ymwneud â’ch sefyllfa arbennig chi;
 • yr hawl i gyfyngu prosesu (mewn rhai amgylchiadau);
 • cwyno wrth y comisiynydd gwybodaeth sef y rheolwr annibynnol diogelu data;

Cysylltwch â’r isod ynghylch yr wybodaeth mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn ei chadw a’i defnyddio, neu os ydych yn dymuno defnyddio eich hawl o dan GDPR, gweler y manylion cyswllt isod:

SwyddogDiogeluData@gwynedd.llyw.cymru

Swyddog Diogelu Data

Gwasanaeth Ymchwil a Gwybodaeth

Adran Cefnogaeth Gorfforaethol 
Cyngor Gwynedd 
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

 

I gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, gweler y manylion isod:

Information Commissioners Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn y llinell gymorth: 029 2067 8400 (llinell gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (llinell gymorth y DU)

 

Gwefan: www.ico.org.uk

Place your accordian content here