Datganiadau preifatrwydd gwasanaethau

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd pan rydych yn defnyddio ein gwasanaethau. Mae’r datganiadau isod yn esbonio sut ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, sut rydym yn gwarchod eich preifatrwydd a beth yw eich hawliau.

apGwynedd

Data

Pwrpas

Tocyn Dyfais

Cod unigryw tymor hir sy’n cael ei greu wrth fewngofnodi. Cael ei defnyddio fel nad oes rhaid mewngofnodi bob tro rydych yn defnyddio’r ap. Mae’r Tocyn Dyfais yn cael ei defnyddio i gynhyrchu Tocynnau Mynediad.

Tocynnau Mynediad

(Fformat JSON Web Token sy’n cynnwys rhif sesiwn a rhif defnyddiwr unigryw)

Tocyn tymor byr sy’n cael ei defnyddio i gysylltu â gwasanaethau’r Cyngor, a rhoi gwybod iddynt pa gyfrif sy’n cael ei defnyddio, e.e. pan yn cyflwyno cais am wasanaeth.

Rhif Cyfeirnod Unigryw Eiddo

Cael ei defnyddio i gofio cyfeiriad y gwnaethoch ei ddewis yn ‘Lle dwi’n byw’.

Rhif Dyfais

Cael ei ddefnyddio ar gyfer anfon hysbysiadau i’ch dyfais.

Dewisiadau hysbysiadau

Cael ei ddefnyddio i gofio pa hysbysiadau rydych wedi dewis eu derbyn ar eich dyfais.

Cwcis

Mae rhai rhannau o’r ap yn defnyddi cwcis fel sydd ar wefan y Cyngor. Rhagor o wybodaeth am Cwcis.

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda Gwasanaethau eraill ar draws y Cyngor a rhai cyrff allanol er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chyrff allanol heb fod rhaid.

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Camerâu Corff

Camerâu Corff (Body Worn Video Cameras)

 

Mae gwahanol wasanaethau yn defnyddio camerâu corff (BWVC) yng Ngwynedd er mwyn darparu tystiolaeth ar gyfer erlyniadau a hefyd sicrhau diogelwch staff.

 

Mae’r gwasanaethau sydd yn defnyddio’r camerâu wedi eu rhestru isod:

 

 • Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd
  • Casglu Tystiolaeth mewn perthynas â achosion troseddol
  • Er mwyn pwrpas iechyd a diogelwch i warchod Swyddogion
  • Gwasanaeth Gofal Stryd
   • Casglu Tystiolaeth mewn perthynas â achosion troseddol
   • Er mwyn pwrpas iechyd a diogelwch i warchod Swyddogion
   • Gwasanaeth Parcio
   • Gwasanaeth Morwrol
   • Gwasanaeth Llwybrau Cyhoeddus

 

Pwrpas a sail gyfreithiol ar gyfer prosesu 

Ein pwrpas wrth weithredu'r systemau yw atal a datgelu trosedd a diogelwch staff.

 

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol a ddelir yw erthygl 6(1)(e) Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (UK GDPR) sydd yn caniatáu i ni brosesu data pan fydd yn angenrheidiol er dibenion ein tasg gyhoeddus.

 

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol categori arbennig yw erthygl 9 (2) (g) Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (UK GDPR) sydd yn caniatáu i ni brosesu data pan fydd yn angenrheidiol dros resymau sylweddol yn niddordebau’r cyhoedd. Mae Rhan 2, atodlen 1, paragraff 12(1) yn sail gyfreithiol ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol er mwyn anghenion rheoleiddio neu anonestrwydd.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol ynglŷn â erlyniadau chyfreithiol / troseddau yw rhan 35 (2) (b) o’r Ddeddf Diogelu Data 2018.

 


Beth fyddwn ni yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth?

 

Delir delweddau ac fe'u cedwir yn ddiogel ar ein systemau. Bydd mynediad yn cael ei reoli'n llwyr i staff perthnasol yn unig.

 

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd parti, ond dim ond os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith, neu lle caiff ei ganiatáu fel arall dan ddeddfwriaeth Diogelu Data.

 

Mi all eich gwybodaeth gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth mewn achos llys.

Pa mor hir fyddwn ni'n cadw eich gwybodaeth?

Ni fyddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod hwy na'r angen. Gan amlaf, cedwir cofnodion (BWVC) am hyd at 30 diwrnod ond gall hyn ddibynnu ar bwrpas y wybodaeth. Efallai y bydd delweddau'n cael eu cadw am gyfnodau hirach os oes angen er dibenion gorfodi'r gyfraith.

Pan fyddwn yn cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn modd diogel.

 

Gyda phwy y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth?

Mae enghreifftiau o drydydd parti y gallwn rannu eich gwybodaeth â hwy yn cynnwys (ond ddim yn gyfyngedig i):

 • Yr Heddlu
 • Unigolion fydd yn gofyn am eu gwybodaeth eu hunain
 • Cyfreithwyr
 • Llysoedd mewn achosion erlyniad neu apêl
 • Cynghorwyr mewn pwyllgor trwyddedu

 

Hawliau a chwynion

Gweler y darn perthnasol ar ein gwefan

 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Gwybodaeth/Datganiadau-preifatrwydd-a-chwcis.aspx

Gwefan Cyngor Gwynedd

Ymwelwyr â’r wefan

Pan mae rhywun yn ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru rydym yn defnyddio darparwyr 3ydd parti, SiteImprove a Google Analytics, er mwyn casglu gwybodaeth am batrwm ymddygiad ymwelwyr ar y wefan. Mae hyn yn ein galluogi i weld faint o ymwelwyr sy’n mynd i wahanol dudalenau ar y wefan, ac yn ein helpu i wella y profiad o fod ar y wefan i'r cwsmer. 

 

Cwcis
Gallwch weld gwybodaeth am ein defnydd o gwcis ar y dudalen Datganiadau preifatrwydd a chwcis.

 

Holiadur bodlonrwydd â’r wefan
Gall unrhyw un sydd yn ymweld â’r wefan roi sgôr am y dudalen. Mae cyfle hefyd i adael cyfeiriad e-bost os ydych am i ni gysylltu yn nôl. Bydd y cyfeiriad e-bost yn cael ei ddal am uchafswm 1 flwyddyn. Os nad ydych yn darparu cyfeiriad e-bost, nid yw’n bosib i ni adnabod yr unigolyn sydd wedi gadael y sgôr.

 

Taliadau ar-lein
Pan fyddwch yn defnyddio cardiau debyd i wneud taliadau drwy ein gwefan - treth cyngor ayyb, bydd rhif y cerdyn yn cael ei amgryptio, yn ogystal â nifer fesurau diogelwch eraill. 

 

Youtube
Mae fideos wedi ei embedio ar rai tudalennau ar y wefan. Pan yn clicio ar y linc sy’n agor y fideo byddwch yn mynd i wefan YouTube, a bydd eich data yn cael ei drin yn unol â’u datganiadau preifatrwydd nhw.

 

Gwefannau allanol
Mae yna nifer helaeth o gysylltau i wefannau allanol ar ein gwefan. Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti hyn mewn unrhyw ffordd. 


Ymgynghoriadau
O bryd i’w gilydd bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriadau er mwyn i drigolion gael dweud ei dweud ar y gwasanaethau rydym yn ei ddarparu. Bydd pob holiadur yn cynnwys datganiad preifatrwydd ac yn nodi beth fydd cyfnod cadw’r data a beth fydd yn digwydd i’r wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu.  

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth
Byddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda Gwasanaethau eraill ar draws y Cyngor a rhai cyrff allanol er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chyrff allanol heb fod rhaid.

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Webchat

Rydym yn casglu gwybodaeth am eich dyfais, porwr a’ch system weithredu er mwyn datblygu gwasanaethau ar-lein a’r wefan. Mae angen eich cyfeiriad IP am resymau diogelwch.

Rydym yn cadw copi o’r alwad ar gyfer hyfforddi staff a gwella gwasanaethau.


Sail gyfreithiol
Rydym yn casglu’r wybodaeth yma o dan Erthygl 6(1)(f) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, gan ei fod yn angenrheidiol ar gyfer ein buddion cyfreithlon.


Rhannu gwybodaeth
Ni fydd y wybodaeth yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall (ac eithrio’r cwmni isod) nag yn cael ei throsglwyddo dramor. Fodd bynnag, fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

 

Rydym yn defnyddio cwmni allanol o’r enw Click 4 Assistance i’n helpu ni i ddarparu’r wybodaeth yma.   


Cyfnodau cadw 
Mae’r cwmni yn cadw’r wybodaeth am y cyfnodau canlynol:

Cyfnodau cadw webchat
 Manylion sgwrs  1 flwyddyn
 Gwybodaeth crynodeb  1 flwyddyn 
 All-lein / SmartContact/ Cais Manylion
Click2Call 
 3 mis
 Manylion ymweliadu gwefan 4 diwrnod neu 100,000 sesiwn 
 Awdit cleient / Argaeledd / Manylion sgwrs  31 diwrnod

Galw Gwynedd a Siopau Gwynedd

Pam ein bod angen eich gwybodaeth

Mae Galw Gwynedd a Siopau Gwynedd yn casglu eich gwybodaeth er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn casglu gwybodaeth oni bai fod diben penodol, clir a chyfreithiol dros wneud hynny.

 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth

Ar gyfer rhai gwasanaethau, er enghraifft casglu gwastraff, mae prosesu gwybodaeth personol yn angenrheidiol i berfformio tasg er budd y cyhoedd, neu i weithredu awdurdod swyddogol.

Mae goblygiadau cyfreithiol gennym i brosesu eich data er mwyn cyflawni gwasanaethau eraill,  er enghraifft ceisiadau am fathodynnau glas neu talu am dreth cyngor.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio. 

Wrth gwblhau holiadur bodlonrwydd, yr ydych yn rhoi caniatâd clir i ni brosesu eich data personol at ddiben penodol, o fod yn gwella gwasanaeth.

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda Gwasanaethau eraill ar draws y Cyngor a rhai cyrff allanol er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chyrff allanol heb fod rhaid.

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 7 mlynedd yn ein system cyfrifiadurol, os ydych wedi anfon e-bost atom, byddwn yn ei gadw am 12 mis.

Bydd recordiadau teledu cylch cyfyng (Siop Gwynedd Pwllheli, Dolgellau a Chaernarfon) yn cael eu cadw am gyfnod o 2 fis.

Mwy o wybodaeth am eich hawliau, a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor:

Datganiad preifatrwydd

 

Cael mynediad i Ddata

Gallwch weld eich data drwy gais, i wneud hyn, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r Cyngor .

Bathodynnau Glas

Yr wybodaeth sy'n cael ei chasglu amdanoch chi 

Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, prosesu, cadw a rhannu yn cynnwys:

 • Enw llawn
 • Dyddiad geni
 • Cyfeiriad presennol
 • Lleoliad geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Manylion y budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn sy'n ymwneud â'ch symudedd
 • Prawf adnabod
 • Gwybodaeth feddygol a ddarperir gennych i gefnogi eich cais
 • Eich llun
 • Manylion cyswllt a ddarparwyd gennych, sy'n cynnwys rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost a ddefnyddir i gysylltu â chi i ofyn am ragor o wybodaeth am eich cais, i'ch diweddaru, ac i anfon y penderfyniad a'r Bathodyn Glas atoch os byddwch yn gymwys.

Pam yr ydym yn casglu a defnyddio'r wybodaeth hon

Rydym yn cadw ac yn defnyddio data eich cais am Fathodyn Glas i:

 • asesu a ydych yn gymwys am Fathodyn Glas
 • cynhyrchu a dosbarthu'r bathodyn
 • monitro defnydd

Pam mae gennym hawl i ddefnyddio'ch gwybodaeth

Rydym yn casglu ac yn defnyddio'r wybodaeth hon fel rhan o dasg cyhoeddus y Cyngor, a'r ddeddfwriaeth berthnasol yw:

Adran 21 o Ddeddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970

Caiff unrhyw wybodaeth categori arbennig (sensitif) (h.y. gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd) ei phrosesu o dan amod diddordeb cyhoeddus sylweddol (Erthygl 9(2)(g) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.  

Am faint fyddwn ni'n cadw eich gwybodaeth bersonol

Cedwir yr wybodaeth am gyfnod o bedair blynedd (o ddyddiad y cais)

Gyda phwy fyddwn ni'n rhannu'r wybodaeth

Byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda'r Adran Drafnidiaeth, sy'n gyfrifol am y cynllun.

Rhennir eich manylion gyda Valtech Limited, sef y cwmni sy'n cynnal y system Bathodynnau Glas cenedlaethol.

Os byddwch yn gymwys i gael bathodyn, rhennir eich manylion hefyd gydag APS, sef y cwmni sy'n cynhyrchu ac yn postio'r bathodynnau.

Os byddwch yn penderfynu nad ydych yn dymuno derbyn diweddariadau am eich cais, rhennir eich manylion hefyd gyda gwasanaeth Government Notify.

Weithiau byddwn yn rhannu eich manylion gyda Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol Able 2, sy'n gyfrifol am gynnal Asesiadau Symudedd Annibynnol os bydd angen eich asesu i benderfynu a ydych yn gymwys.

Byddwn yn cysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau i wirio a ydych yn derbyn y budd-daliadau a ddatganwyd gennych mewn perthynas â'ch symudedd os nad ydych wedi darparu tystiolaeth o hyn.

Mae gan swyddogion gorfodaeth Gwasanaethau Parcio fynediad i fanylion Bathodynnau Glas er mwyn ymdrin â materion gorfodaeth a chanfod twyll.

Gall awdurdodau lleol eraill gael mynediad at yr wybodaeth er mwyn ceisio atal twyll.

Y Fenter Twyll Genedlaethol

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofyn cyfreithiol i’r Cyngor ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu. Efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth a ddarperir i ni gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a datgelu twyll. Am wybodaeth bellach, cyfeiriwch at rybudd preifatrwydd y Fenter Twyll Genedlaethol.

 

A fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud penderfyniadau awtomataidd?

Ni wneir unrhyw benderfyniadau neu broffilio awtomataidd.

 

Eich hawliau 

Am wybodaeth am eich hawliau, a manylion Swyddog Diogelu Data y Cyngor, gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd.

Ceisiadau Gwybodaeth Diogelu Data, Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

Pwrpas a sail gyfreithiol

Rydym yn prosesu eich data personol er mwyn ymateb i’ch cais gwybodaeth.

Y sail gyfreithiol dros hyn ydi erthygl 6(1)(c) y GDPR, sy’n ymwneud a phrosesu sy’n angenrheidiol ar gyfer cadw at ddyletswydd gyfreithiol.

Os ydi’r wybodaeth rydych yn ei darparu i ni yn cynnwys data categori arbennig, e.e. gwybodaeth am iechyd, rydym yn dibynnu ar erthygl 9(2)(g)y GDPR sy’n ymwneud a’n tasg gyhoeddus ac Atodlen 1 rhan 2(6) Deddf Diogelu Data 2018 sy’n ymwneud a’n swyddogaethau statudol. 

Beth sydd ei angen arnom a pham?

Rydym angen gwybodaeth gennych er mwyn ymateb i chi a dod o hyd i’r wybodaeth. Mae hyn yn ein galluogi i gadw at ein cyfrifoldebau statudol o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (2016)
 • Deddf Diogelu Data (2018)
 • Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000)
 • Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Beth a wnawn efo’ch gwybodaeth?

Pan rydym yn derbyn eich cais, fe wnawn ni sefydlu ffeil achos electronig sy’n cynnwys manylion eich cais. Bydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt ac unrhyw wybodaeth arall rydych wedi ei rhoi i ni. Byddwn yn hefyd yn storio copi o’r wybodaeth a gasglwyd er mwyn ateb eich cais.

Os ydych yn gwneud cais am eich gwybodaeth bersonol neu yn gweithredu ar ran rhywun arall, mae’n bosib byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth i brofi pwy ydych. Os yw’n berthnasol, fe wnawn ni hefyd ofyn i chi brofi fod gennych yr hawl i weithredu ar ran rhywun arall.

Pa mor hir rydym yn cadw eich manylion

I gael manylion am ba mor hir rydym yn cadw gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data.

Beth yw eich hawliau

I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau, ewch i’r darn eich hawliau chi.

 

Busnes

Cefnogi Busnes

Pam ein bod angen eich gwybodaeth

Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn asesu cymhwyster eich cais am gymorth ariannol neu at ddibenion gweinyddu asedau busnes a thiroedd y Cyngor ac yn ei ddefnyddio am ei fod yn rhan o’n tasg gyhoeddus.

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth

Yn yr achos hwn, mae’r Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol am fod ganddo ddyletswydd i wneud hyn.

Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth?

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth efo Llywodraeth Cymru, swyddogion ac aelodau perthnasol Cyngor Gwynedd, prisiwr ac ymgynghorydd busnes wedi eu hapwyntio gan y Cyngor.

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am o leiaf chwe blynedd yn unol â’r canllawiau perthnasol.

Eich hawliau

Mae gennych chi hawliau cyfreithiol, ac mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth ydynt. Ewch i’r safle yma ar ein gwefan i ddysgu am y rhain:

Datganiad Preifatrwydd

 

Swyddog Diogelu Data: Y cyfeiriad e-bost ydi swyddogdiogeludata@gwynedd.llyw.cymru

Os ydych yn dymuno cwyno am y ffordd mae’r Cyngor wedi defnyddio eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data yn y lle cyntaf.

Os ydych yn parhau i fod yn anhapus gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: https://ico.org.uk/concerns

 

Cofrestru

Cofrestryddion

Mae'r polisi hwn yn egluro sut mae'r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio a beth yw eich hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth honno.

Mae gwybodaeth bersonol a gesglir gennych er mwyn cofrestru digwyddiad yn ofyn cyfreithiol. Y brif ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r broses o gasglu gwybodaeth cofrestru yw:

 • Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953
 • Deddf Priodas 1949
 • Deddf Partneriaeth Sifil 2004

Dan y deddfau hyn, a darnau eraill o ddeddfwriaeth, efallai y bydd gofyn cyfreithiol arnoch i ddarparu darnau penodol o wybodaeth. Os byddwch yn methu â darparu'r wybodaeth y mae angen i chi ei rhoi i ni, gallwch wynebu dirwy ymysg pethau eraill, neu efallai na allwn ddarparu'r gwasanaeth yr ydych yn gwneud cais amdano i chi, megis priodas neu bartneriaeth sifil.

Gall gwybodaeth bersonol gael ei chasglu gennych hefyd os ydych yn gwneud cais i'r swyddfa hon, er enghraifft, am dystysgrif neu er mwyn cywiro gwybodaeth sydd wedi'i chynnwys mewn cofnod cofrestr.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei dal a'i phrosesu gan swyddogion cofrestru ar gyfer y rhanbarth gofrestru hon. 

Y cofrestrydd arolygol yw'r rheolydd data ar gyfer cofrestriadau genedigaethau, priodasau a marwolaethau a gellir cysylltu ag ef drwy’r Swyddfa Gofrestru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

Yr awdurdod lleol yw'r rheolydd data ar gyfer cofrestriadau partneriaethau sifil a gellir cysylltu â'r awdurdod drwy Swyddfa Gofrestru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

Mae Cofrestrydd Cyffredinol Cymru a Lloegr yn rheolydd data ar y cyd ar gyfer cofrestriadau genedigaethau, priodasau, marwolaethau a phartneriaethau sifil a gellir cysylltu ag ef yn Swyddfa'r Cofrestrydd Cyffredinol, Trafalgar Road, Southport, PR8 2HH.

 

 

Swyddog Diogelu Data:

Helen Parry, 
Cyngor Gwynedd, 
Stryd y Jêl,
Caernarfon, 
Gwynedd 
LL55 1SH

Yn unol â'r gyfraith, bydd y swyddfa hon yn darparu copi o unrhyw gofnod ar y gofrestr i unrhyw ymgeisydd, cyn belled â'u bod yn darparu gwybodaeth ddigonol i adnabod y cofnod dan sylw ac yn talu'r ffi briodol. Dim ond ar ffurf copi papur ardystiedig ("tystysgrif") y rhoddir y copi. Gellir gwneud cais am dystysgrif hefyd i'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Mae mynegeion ar gyfer digwyddiadau a gofrestrwyd yn y swyddfa hon ar gael yn gyhoeddus er mwyn helpu'r cyhoedd adnabod y cofnod cofrestru fyddant ei hangen. Mae mynegeion ar gael mewn llawlyfrau yng Nghyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

Bydd copi o'r wybodaeth a gesglir gan swyddog cofrestru hefyd yn cael ei anfon at Gofrestrydd Cyffredinol Cymru a Lloegr er mwyn cadw cofnod canolog o'r holl gofrestriadau.

Gellir rhannu gwybodaeth gofrestru a gedwir yn y swyddfa hon gyda sefydliadau eraill wrth i ni gyflawni ein swyddogaethau, neu er mwyn galluogi eraill i gyflawni eu rhai hwy. 

Byddwn yn rhannu gwybodaeth os oes sail gyfreithlon yn unig dros wneud hynny, am y rhesymau a ganlyn: 

 • Dibenion ystadegol neu ymchwil
 • Dibenion gweinyddol gan gyrff swyddogol e.e. sicrhau bod eu cofnodion yn gyfredol er mwyn darparu gwasanaethau i'r cyhoedd
 • Atal neu ganfod twyll, dibenion mewnfudo a phasbortau.

Ceir gwybodaeth bellach ar ddata a gedwir gan y gwasanaeth cofrestru a rhestr lawn o'r sefydliadau yr ydym yn rhannu data cofrestru â hwy, ar bwrpas a'r sail gyfreithlon dros rannu'r data yn Atodiad A. Fel arall, bydd staff yn y swyddfa yn gallu darparu'r wybodaeth.

 

 

E-byst

Os byddwch yn anfon e-bost atom efallai y byddwn yn cadw cofnod o'ch cyswllt, eich cyfeiriad e-bost a'r e-bost ar gyfer cadw cofnodion y trafodiad. Am resymau diogelwch, ni fyddwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth gyfrinachol amdanoch chi mewn unrhyw e-bost a anfonwn atoch, oni bai eich bod yn cydsynio i hyn.

 

Awgrymwn eich bod yn cadw cyn lleied â phosibl o wybodaeth gyfrinachol a anfonwch atom trwy e-bost ac yn defnyddio ein ffurflenni a'n gwasanaethau diogel ar-lein.

 

System archebu apwyntiad ac seremoni electronig

Rydym yn defnyddio system archebu ar-lein ar gyfer cofnodi apwyntiadau Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Dinasyddiaeth ac ar gyfer seremonïau priodas, partneriaeth sifil ac enwi ac ail-gadarnhau.

 

Cedwir data ar gyfer cyflawni'r apwyntiad. Gwneir archebion apwyntiad a seremoni ymlaen llaw ac fe'u gorffenir ar ôl i'r archeb gael ei chyflawni. Ar ôl hynny, dim ond at ddibenion ystadegol y defnyddir data ac i gyfeirio'n ôl ato os oes angen.

 

Natur y prosesu yw casglu'r data trwy ffurflenni ar-lein a lenwir gan gwsmeriaid (aelodau o'r cyhoedd), ffurflenni a lenwir gan weithredwyr canolfannau galwadau ar ran cwsmer ac o dan eu cyfarwyddyd neu gan aelod o staff y gwasanaeth cofrestru o dan y cwsmer cyfarwyddyd.

 

Pwrpas y prosesu yw galluogi'r gwasanaeth i drefnu'r apwyntiad neu'r seremoni briodol.

 

Y math o ddata y gallwn ei brosesu yn y system:

•        Enwau,

•        Dyddiadau geni,

•        Dyddiadau marwolaeth,

•        Dyddiadau seremonïau,

•        Cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn,

•        Statws priodasol,

•        Anableddau,

•        Cenedligrwydd,

•        Enwau hysbyswyr.

 

Mae data yn cael ei archifo a'i dynnu yn unol â Pholisi Cadw'r Gwasanaeth Cofrestru.

 

Arddangos Rhybuddion Priodas a Phartneriaeth Sifil yn Electronig

Rydym yn defnyddio arddangosfa ddigidol o hysbysiadau priodas a phartneriaeth sifil.

 

Cedwir data trwy gydol y cyfnod rhybudd. Ar hyn o bryd mae hynny'n 28 diwrnod ar gyfer priodas neu bartneriaethau sifil

 

Natur y prosesu yw casglu'r data trwy rybudd o briodas ac apwyntiadau partneriaeth sifil. Pwrpas y prosesu yw galluogi'r gwasanaeth i arddangos yr hysbysiadau fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

 

Y math o ddata y gallwn ei brosesu yn y system:

•        Enwau

•        Dyddiadau geni

•        Dyddiad y seremoni (ddim yn cael ei arddangos yn gyhoeddus)

•        Rhyw

•        Statws priodasol

•        Galwedigaeth

•        Man preswylio (ddim yn cael ei arddangos yn gyhoeddus mewn hysbysiad partneriaeth sifil)

•        Cyfnod preswylio yn yr ardal

•        Lleoliad y seremoni

•        Cenedligrwydd.

 

Mae data yn cael ei archifo a'i dynnu yn unol â Pholisi Cadw'r Gwasanaeth Cofrestru.

 

Eich Hawliau (gan gynnwys Gweithdrefn Cwynion)

Mae gennych yr hawl i gael mynediad at y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch, i gael eich hysbysu pan fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu a'i defnyddio, i gywiro gwybodaeth anghywir (os yw'r gyfraith yn caniatáu) ac i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae gennych yr hawl mewn amgylchiadau penodol i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu. Ni fydd eich gwybodaeth yn destun gwneud penderfyniadau awtomataidd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â'r broses o gasglu, defnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â Cofrestrydd Arolygol, Swyddfa Gofrestru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.

Mae gennych yr hawl i gwyno am y modd yr ydym yn trin eich gwybodaeth bersonol wrth Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

https://ico.org.uk

 

 

 

Pa mor hir y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth? 

Manylion y cyfnodau cadw 

Ni fyddwn yn cadw'ch gwybodaeth yn hirach nag sydd ei hangen neu lle mae'r gyfraith yn nodi pa mor hir y dylid cadw hyn. Byddwn yn cael gwared ar gofnodion papur neu'n dileu unrhyw wybodaeth bersonol electronig mewn ffordd ddiogel yn unol â Pholisi Cadw diffiniedig. Mae pa mor hir y mae Gwasanaeth Cofrestru Gwynedd yn cadw gwybodaeth yn cael ei bennu trwy ofynion statudol neu arfer gorau.

 

Cedwir gwybodaeth gofrestru am gyfnod amhenodol fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

•        Cedwir gwybodaeth a gynhwysir mewn ceisiadau tystysgrif am 2 flynedd

•        Cedwir gwybodaeth a gynhwysir mewn hysbysiadau o briodas neu bartneriaeth sifil am 5 mlynedd

•        Mae manylion personol a gofnodir yn amserlenni apwyntiadau cyffredinol yn cael eu dileu flwyddyn ar ôl yr apwyntiad

•        Mae manylion personol a gofnodwyd at ddibenion archebu seremonïau yn cael eu dileu flwyddyn ar ôl i'r seremoni gael ei chynnal neu i fod i gael ei chynnal

•        Bydd gwybodaeth talu yn cael ei chadw am 7 mlynedd.

 

 

Cyllid 

Budd-daliadau

Ceisiadau Budd-dal Tai / Gostyngiad Treth Cyngor / Budd-daliadau Addysg

Pam ein bod angen eich gwybodaeth

Fel rhan o’r broses ceisio am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth Cyngor, Budd-daliadau Addysg, Taliadau Tai Dewisol a Thaliadau Hunan Ynysu bydd Cyngor Gwynedd yn casglu data personol amdanoch chi a’ch teulu.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cynnwys manylion fel a ganlyn :

 1. Manylion amdanoch chi, eich cyfeiriad, rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, cyfansoddiad y teulu, manylion incwm a cynilion.
 2. Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth berthnasol arall fydd ei angen ar gyfer prosesu eich cais megis gwybodaeth am rhent taladwy a manylion landlord.
 3. Cesglir manylion cyswllt megis rhifau teleffon, cyfeiriad e-bost ayyb er mwyn ein galluogi i gysylltu gyda chi rhag ofn bydd gennym angen eich holi am eich manylion.

Defnyddiwn y data i brosesu eich cais ac fe allwn fod angen gwirio rhan o’r manylion gyda phartneriaid eraill i sicrhau cywirdeb y data.

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth

Rydym yn defnyddio eich manylion oherwydd bod gennym ddyletswydd o dan y sail gyfreithiol ganlynol:

 1. Ein dyletswydd gyfreithiol ar sail y ddeddfwriaeth ganlynol :
  - Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol
  - Rheoliadau Budd-dal Tai
  - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r      Cynllun Diofyn) (Cymru)
  - Deddf Cyllid Llywodraeth Leol
 2. I atal/canfod trosedd, yn cynnwys cam gynrychioli yn unol â Deddf Twyll â’r Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Canfod Twyll a Gorfodaeth) (Cymru).
 3. Eich caniatâd personol chi, y gellir ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg gennych drwy ein hysbysu mewn ysgrifen.  Nodwch, lle tynnir caniatâd personol yn ôl ni fydd eich cais am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth Cyngor a/neu Fudd-daliadau Addysg yn cael eu prosesu.  Ni ellir tynnu caniatâd personol yn ôl mewn achosion lle mae trosedd yn cael ei atal.

Fe fydd y Cyngor yn defnyddio eich manylion ar gyfer penderfyniadau awtomatig er mwyn ymdrin yn ddiymdroi a chywir efo data a dderbynnir gan fudiadau eraill ar eich rhan (e.e. Adran Gwaith a Phensiynau) ac ar gyfer proffilio er mwyn creu sgôr risg ar gyfer eich cais er mwyn darganfod os oes angen ymyrraeth bellach gyda’ch cais cyn prosesu.  Bydd hyn yn eich effeithio yn y dull canlynol :

 1. Penderfyniadau cyflymach
 2. Llai o ymholiadau
 3. Penderfyniadau cywir tro cyntaf

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Fe allwn rannu eich data/manylion efo’r sefydliadau canlynol :

 1. Timau mewnol oddifewn y Cyngor megis Treth Cyngor, Gwasanaethau Tai, Gwasanaethau Cwsmer.
 2. Cynghorwyr, os ydynt yn eich cefnogi gyda’ch cais.
 3. Sefydliadau partneriaethau eraill megis Adran Gwaith a Phensiynau, Cymdeithasau Tai, Cyngor ar Bopeth, Shelter Cymru.
 4. Sefydliadau Trydydd Parti lle ganiateir neu ble mae’n orfodol gan gyfraith i wneud hynny er mwyn atal a chanfod twyll a diogelu cyllid cyhoeddus.  Fe all rhain gynnwys cynghorau lleol eraill ac adrannau o’r llywodraeth neu asiantaethau sy’n darparu gwasanaeth cyhoeddus, megis Asiant Casglu Dyledion y Cyngor, Cyflogwyr, Adran Waith a Phensiynau, Cyllid a Thollau EM, yr Heddlu ar gyfer ymchwilio troseddau, a chydweddu data drwy’r Fenter Dwyll Cenedlaethol.
 5. Ar achlysuron, fe all fod yn angenrheidiol i’ch gwybodaeth gael ei weld gan ein cyflenwyr cefnogaeth TG wrth ddarparu cefnogaeth TG i’r isadeiledd a sustemau cysylltiol TG, ar gyfer y broses sydd wedi ei fynegi yn y rhybudd preifatrwydd hwn.  Fe fydd y mynediad gan gefnogaeth TG ar gyfer achlysuron lle bydd angen cyweirio unrhyw fater technegol gyda’r meddalwedd, a bydd unrhyw edrych ar y data yn ddamweiniol.

Nid yw’r rhestrau uchod yn drwyadl.

Ni fyddwn fel arfer yn rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill heblaw ein sefydliadau partneriaid heb eich caniatâd.

Fodd bynnag, fe all fod rhai amgylchiadau arbennig lle bydd angen i ni rannu gwybodaeth heb ganiatâd, megis pan fyddwn yn cael ein gorfodi gan y gyfraith, i amddiffyn diogelwch cyhoeddus, ac mewn adeg lle mae risg o niwed neu achosion o argyfwng.

Rhennir unrhyw wybodaeth ar sail angen gwybod yn unig, gyda’r unigolion addas a gyda’r lleiafswm o wybodaeth ar gyfer y pwrpas.

Ni fydd y Cyngor yn trosglwyddo eich data personol i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Cedwir eich gwybodaeth am gyfnod lleiafswm sydd ei angen ar gyfer ein pwrpas.

Fe fydd y wybodaeth amlinellir yn y rhybudd hwn yn cael ei gadw hyd orffennir pob gweithred ar eich cais, a hyd y bydd y cyfnod mae’r Cyngor ei gadw am rhesymau cyfreithiol a phwrpasau archwilio wedi dod i ben.

Eich hawliau

I gael gwybod am eich hawliau a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor, ewch i’r wefan.

Yswiriant

Pa wybodaeth yr ydym yn ei gasglu

Bydd y wybodaeth byddem yn gasglu yn dibynnu ar natur eich hawliad, ac fe all gynnwys: enw, cyfeiriad, dyddiad geni, oed, galwedigaeth, rhifau ffon, cyfeiriad ebost, rhif cerbyd, rhif yswiriant gwladol, gwybodaeth personol sensitif megis gwybodaeth meddygol. 

Sut y byddem yn casglu’r gwybodaeth

Cesglir gwybodaeth mewn sawl ffordd, yn cynnwys: gohebiaeth ysgrifenedig, ebyst, wyneb yn wyneb, galwadau ffon, gan gyrff eraill e.e. cyfreithwyr ac yswirwyr. 

Pam ein bod angen eich gwbodaeth

Mae’r Cyngor yn casglu eich gwybodaeth er mwyn penderfynu a trin eich hawliad yswiriant yn erbyn Cyngor Gwynedd. Fel all eich gwybodaeth hefyd cael ei ddefnyddio ar gyfer hyrwyddo gwasanaeth cysylltiedig dymunol neu a dderbyniwyd gan y Cyngor, megis gwneud cwyn neu cais am wasanaeth. Trwy wneud hawliad rydych yn caniatau i’r Cyngor gasglu a prosesu eich gwybodaeth bersonol (gan gynnwys gwybodaeth bersonol sensitif) ar yr amod y caiff ei ddefnyddio fel y nodir yn y datganiad yma. Gall methu a daprapu gwybodaeth bersonol olygu na fyddwn yn gallu prosesu’ch cais.

Cyfiawnhad dros ddefnyddio’ch gwybodaeth

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth personol:

 • oherwydd fod gan y Cyngor ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu
 •  oherwydd ein bod yn ymgymryd a thasg er budd cyhoeddus
 • ar gyfer adnabod ac atal twyll

 

Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Yn ddibynnol ar natur eich hawliad/cyswllt, fe all eich gwybodaeth cael ei rannu efo’r dilynol:

 • Adrannau eraill o fewn y Cyngor
 • Yswirwyr y Cyngor
 • Cyfreithwyr mewnol / allanol
 • Asiantaethau barnwrol – e.e. Llysoedd
 • Cymhwyswyr colledion allanol
 • Contractwyr allanol

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Bydd gwybodaeth yn cael ei gadw am 6 mlynedd ariannol llawn wedi i hawliad setlo. Lle mae plentyn yn rhan o hawliad, ni fydd y cyfnod yma’n cychwyn hyd nes penblwydd y plentyn yn 18.

Eich hawliau

Mwy o wybodaeth am eich hawliau a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor.

Menter Twyll Cenedlaethol

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Ym mis Hydref 2020, bydd y cyfnod diweddaraf o’r ymarferiad paru data i bwrpas atal twyll, sydd yn cael ei adnabod fel y Menter Twyll Cenedlaethol (“NFI”), yn cychwyn. Bydd data Cyngor Gwynedd, ynghyd â data cyrff cyhoeddus eraill, yn cael ei gyflwyno i’r Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Mae'r Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data yn unol â'i bwerau o dan y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall i weld i ba raddau maent yn paru. Gwybodaeth bersonol yw'r data hwn fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn golygu bod modd adnabod ceisiadau a thaliadau a allai fod yn dwyllodrus. Pan gaiff data ei baru mae'n dynodi anghysondeb posib y mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio a oes achos o dwyll, gwall neu esboniad arall hyd nes y cynhelir ymchwiliad.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod hwn ddarparu gwybodaeth sydd ganddo at y diben hwn. Mae'n ofynnol i'r Cyngor roi setiau penodol o ddata i'r Archwilydd Cyffredinol er mwyn eu paru. Mae'r manylion wedi eu gosod ar wefan Archwilio Cymru.

Ar hyn o bryd mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, yn ei gwneud yn ofynnol i ni gymryd rhan yn eu hymarfer atal twyll. Ar gyfer y fenter hon, rydym yn darparu manylion isod er mwyn eu cymharu â gwybodaeth a ddarperir gan gyrff cyhoeddus eraill:

 • unigolion sydd yn cael eu cyflogi gan y Cyngor a’r rhai sy’n derbyn pensiwn gan y Cyngor
 • data rhestr etholwyr llawn
 • data Treth Cyngor
 • data Trethi Busnes
 • Grantiau cefnogi busnes Covid-19
 • preswylwyr mewn cartrefi preifat sydd yn derbyn cymorth ariannol gan y Cyngor
 • dalwyr “bathodynnau glas”
 • dalwyr trwyddedau tacsi
 • credydwyr y Cyngor
 • unigolion sydd â thocyn teithio bws am ddim
 • unigolyn sydd â thocyn parcio trigolion.
 • unigolion sy’n derbyn credyd cyffredinol
 • unigolion sy’n derbyn budd-dal tai
 • unigolion sy’n derbyn budd-dal y wladwriaeth arall
 • rhestr aros tai cymdeithasol.

Caiff data eu prosesu gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data yn unol ag awdurdod statudol, felly, nid yw deddfwriaeth Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol gael caniatâd unigolion i brosesu eu data personol.

Mae prosesau paru data'r Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Mae hyn er mwyn rhoi cymorth i'r cyrff sy'n ymwneud â pharu data i gydymffurfio â'r gyfraith ac ymarfer da, gan gynnwys cynnal diogelwch data (gweler www.archwilio.cymru/cy).

 Am fwy o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, gweler Archwilio Cymru neu cysylltwch â:

Archwilio Cymru,
24 Heol y Gadeirlan,
Caerdydd
CF11 9LJ,

e-bost: menter.twyll@archwilio.cymru

Trethi

Datgaiad Preifatrwydd Trethi

Fe fydd Adran Refeniw Cyngor Gwynedd yn defnyddio gwybodaeth a dderbynnir drwy ffurflenni, llythyrau, dulliau electronig, dros y ffon a wyneb yn wyneb ar gyfer asesu a chasglu Treth Cyngor, Trethi Annomestig ac unrhyw Drethi neu Lefi statudol debyg.

Y prif drethi a gasglir yw

Treth Cyngor - Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

Trethi Annomestig – Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988

Yn unol â’r gyfraith fe fyddwn yn gwirio gwybodaeth gyda ffynonellau eraill o ddata, mewnol ac allanol, ar gyfer:

 • Rhwystro neu ganfod tor cyfraith
 • Asesu a chasglu trethi, tollau neu oblygiadau o’r un natur.
 • Sicrhau fod gwybodaeth yn gywir ac i warchod cyllidebau cyhoeddus.

Fe all data gael ei rannu gyda Chynghorau eraill, Llywodraeth Ganol, yr Heddlu, Gwasanaeth Tan, Asiant yn gweithredu ar ein rhan, Byrddau AGB ar gyfer y dibenion uchod.

Fe fyddwn yn edrych i gadw data personol cyffredinol am gyfnod o hyd at 6 mlynedd wedi diwedd cyfrifoldeb am Drethi. Nodwch fe all gwybodaeth perchnogaeth eiddo aros ar ein cofnodion am gyfnod llawer hirach (ar gyfer delio ac unrhyw achosion apêl).

Fel rhan o drefniadau gweithredu Rheolau Gwarchod Data, mae asiantaethau darparu credyd, mewn cyswllt a’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi datblygu

Fe fyddwn yn edrych i gadw data personol cyffredinol am gyfnod o hyd at 6 mlynedd wedi diwedd cyfrifoldeb am Drethi. Nodwch fe all gwybodaeth perchnogaeth eiddo aros ar ein cofnodion am gyfnod llawer hirach (ar gyfer delio ac unrhyw achosion apêl).

Fel rhan o drefniadau gweithredu Rheolau Gwarchod Data, mae asiantaethau darparu credyd, mewn cyswllt a’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi datblygu fframwaith cyffredinol ar gyfer y diwydiant yn gyffredinol i gael ei gynnwys yn holl ddatganiadau preifatrwydd fel gall rannu data parhau. Bwriad y rhybudd yma (adnabyddir fel CRAIN) ydi sicrhau fod rhannu data a phrosesu data yn dryloyw i gwsmeriaid yn unol â rheolau gwarchod data. Dyma linc i’r rheolau perthnasol ac i’r datganiad preifatrwydd (ymddiheuraf fod y linc yn uniaith Saesneg): https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice

Am fwy o wybodaeth am eich hawliau a’r hawl a sut i wneud cwyn, ewch i’r datganiad preifatrwydd corfforaethol ar wefan Cyngor Gwynedd:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Gwybodaeth/Datganiadau-preifatrwydd-gwasanaethau.aspx

 

Cynghorwyr ac Etholiadau

Cynghorwyr

Fel aelod lleol, rwyf i’n gyfrifol am gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi fel etholwr.

Gall hyn gynnwys eich manylion cyswllt (e.e. enw, rhif ffôn, cyfeiriad ebost) ond hefyd gwybodaeth fwy sensitif amdanoch, megis gwybodaeth am eich iechyd neu ethnigrwydd.

Rwy’n gwneud hyn er mwyn gweithredu ar eich rhan wrth ddelio efo eich ymholiad/cwyn.

Y rheswm cyfreithiol dros dal eich gwybodaeth

Mae’r gyfraith yn dweud gall cynghorwyr ond casglu a defnyddio gwybodaeth am resymau cyfreithiol. Y rhesymau perthnasol i ni ydi:

 • Caniatâd penodol

Wrth ofyn i mi weithredu ar eich rhan, rydych wedi rhoi caniatâd i mi ddefnyddio a rhannu eich gwybodaeth.

 • Cyflawni tasg er budd y cyhoedd

Bod angen defnyddio eich gwybodaeth er mwyn cyflawni fy rôl fel aelod lleol.

Ar gyfer gwybodaeth senisitif fel gwybodaeth am iechyd neu hil, byddem yn dibynnu ar eich caniatâd.

Rhannu eich gwybodaeth

Er mwyn darparu ymateb i chi, efallai bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu efo adrannau mewnol y Cyngor a chyrff allanol os ydi hynny’n berthnasol (e.e. Bwrdd Iechyd, cymdeithasau tai).

Cyfnod cadw eich gwybodaeth

Byddaf yn cadw manylion eich achos am hyd at 18 mis ar ôl i’r mater ddod i ben, ac yn gwaredu pob gwybodaeth sydd gennyf ym ddiogel ar ddiwedd fy nhymor fel cynghorydd (oni bai fod angen trosglwyddo eich achos i’r aelod newydd – gofynnir am eich caniatâd i wneud hyn).

Diogelwch

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel gennyf fi ar bob achlysur.

Eich hawliau

Mae gennych yr hawl i gael copi o’ch gwybodaeth. Hefyd, o dan rai amgylchiadau, i gywiro unrhyw gamgymeriadau, dileu, cyfyngu ar, gwrthwynebu neu symud eich gwybodaeth.

Mi fedrwch chi dynnu eich caniatâd yn ôl trwy roi gwybod i mi nad ydych am i mi brosesu eich gwybodaeth rhagor.

Cwynion

Dylai unrhyw gwynion am y ffordd yr ymdriniwyd â’ch gwybodaeth gael eu cyfeirio ata i yn lle cyntaf. Os nad oes modd datrys y mater yn y lle cyntaf gellwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Post: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Ffôn: 0303 123 1113

Gwefan: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Etholiadau

Cyflwyniad

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yma’n egluro sut mae Swyddog Cofrestru Etholiadol/ Swyddog Canlyniadau ar gyfer Cyngor Gwynedd yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi i gyflwyno gwasanaethau yn effeithlon ac effeithiol.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n galluogi i ymgymryd â swyddogaethau penodol rydym yn gyfrifol amdanynt ac i ddarparu gwasanaeth statudol i chi, fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2013 a rheoliadau cysylltiedig.

Y Swyddog Cofrestru Etholiadol / Swyddog Canlyniadau ydi’r Rheolwr Data:

Dilwyn Williams, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH

 

Pa wybodaeth a gofnodir?

Rydym yn cadw cofnodion am etholwyr posibl ac etholwyr pendant, manylion am y rhai sydd yn gwneud cais am etholiad, ymgeiswyr a’u hasiantaid, manylion y rhai sydd â ffurflenni enwebu â llofnodion arnynt, staff sydd yn gweithio mewn etholiad. Gall y rhain fod yn gofnodion ysgrifenedig (cofnodion papur) neu wedi’u cadw ar gyfrifiadur (cofnodion electronig).

Fe all y cofnodion hyn gynnwys:

 • Manylion sylfaenol amdanoch chi, er enghraifft, enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif yswiriant gwladol,

Manylion cysylltu (cyfeiriad e-bost/rhif ffôn), llofnod, cenedligrwydd a’ch cyfeiriad blaenorol

 • Gwybodaeth am bleidlais absennol (trwy’r post/dirprwy gan gynnwys manylion am eich dirprwy ac unrhyw un

     sydd wedi eich helpu)

 • Ffurflenni cais sydd wedi’u sganio a dyddiadau unrhyw lythyrau
 • Nodiadau am unrhyw amgylchiadau perthnasol rydych chi wedi eu datgelu i ni
 • Unrhyw un arall sy’n byw yn eich cartref
 • Os ydych chi dros 76 oed neu o dan 16/17 oed
 • A ydych chi wedi dewis optio allan o fersiwn agored y Gofrestr (i gael rhagor o wybodaeth am y gofrestr Agored www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio)
  • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y byddwn ei angen gennych chi megis copïau o’ch pasport, cerdyn adnabod Ardal Economaidd Ewropeaidd, tystysgrif priodas neu drwydded yrru
 • Cysylltiad gwleidyddol

 

Mae’n bwysig bod ein cofnodion yn gywir ac yn ddiweddar i'n helpu i sicrhau bod ein staff yn gallu rhoi cymorth, cyngor neu'r gefnogaeth sydd ei angen arnoch.  Os nad yw eich gwybodaeth yn gywir, cysylltwch â ni er mwyn i ni gywiro hyn.

 

Ar gyfer beth y defnyddir y wybodaeth?

Dim ond at ddibenion etholiadol y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth y byddwch chi’n ei roi i ni. Byddwn yn cadw’r wybodaeth bersonol yn ddiogel a byddwn yn dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data. Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth bersonol amdanoch chi na gwybodaeth bersonol y byddwch chi'n ei roi am bobl eraill i unrhyw un arall nac i unrhyw sefydliadau arall oni bai bod yn rhaid i ni yn ôl y gyfraith.

 

Mae’r Gofrestr Etholwyr yn ddogfen gyhoeddus ac mae modd ei gweld trwy apwyntiad yn unig dan reolaeth lem.

Efallai y caiff eich gwybodaeth ei rannu/datgelu gyda'r canlynol -

 • Er mwyn gwirio pwy ydych chi, bydd y data y byddwch chi'n ei ddarparu yn cael ei brosesu gan Wasanaeth Cofrestru Etholiadol Unigol Digidol sy’n cael ei reoli gan Swyddfa'r Cabinet. Fel rhan o’r broses hon bydd eich data yn cael ei rannu gydag Adran Gwaith a Phensiynau a chyflenwyr Swyddfa'r Cabinet sydd yn broseswyr data ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Etholiadol Unigol Digidol. Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth yma: https://www.registertovote.service.gov.uk/register-tovote/privacy
 • Argraffwyr neu gyflenwyr (proseswyr) dan gontract sydd yn gweithredu ar ein rhan
 • Pleidiau gwleidyddol cofrestredig, cynrychiolwyr etholedig, ymgeiswyr cynghorau tref a chymuned, asiantaid a chyfranogwyr cymeradwy eraill sydd yn gallu defnyddio’r wybodaeth at ddibenion etholiadol yn unig
 • Y Cyngor
 • Asiantaid cyfeirnod credyd, y Llyfrgell Brydeinig, Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig, y

Comisiwn Etholiadol a sefydliadau statudol eraill o'r Gofrestr Etholiadol

 • Manylion ynghylch a wnaethoch chi bleidleisio (ond ddim sut y gwnaethoch chi bleidleisio) i’r rhai sydd â hawl yn ôl y gyfraith i’w dderbyn ar ôl etholiad
 • Pan fydd iechyd a diogelwch pobl eraill mewn perygl
 • Pan fydd angen i ni basio gwybodaeth ymlaen yn ôl y gyfraith mewn amgylchiadau arbennig
 • Atal troseddu neu amau twyll fel rhan o’r Fentrer Twyll Cenedlaethol

Mae gan unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym ni ddyletswydd gyfreithiol i’w chadw’n gyfrinachol. Ni fyddant yn ei ddefnyddio at unrhyw reswm arall a rhaid iddynt ofalu amdano yn yr un modd.

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni i adrodd gwybodaeth benodol i awdurdodau priodol - er enghraifft:

 • Pan fo gorchymyn llys ffurfiol wedi cael ei gyflwyno.
 • I asiantaethau gorfodi'r gyfraith er mwyn atal neu ganfod trosedd
 • I’r Jury Central Summoning Bureau yn nodi’r unigolion sydd yn 76 oed neu’n hŷn ac nad ydynt bellach yn gymwys ar gyfer gwasanaeth rheithgor

Am faint?

Mae’n rhaid i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol / Swyddog Canlyniadau brosesu eich data personol mewn cysylltiad â pharatoi ar gyfer a chynnal etholiadau. Caiff eich manylion eu cadw a’u diweddaru yn unol â’n rhwymedigaethau cyfreithiol ac yn unol â chyfnodau cadw statudol.  Mae’r Swyddog Cofrestru Etholiadol / Swyddog Canlyniadau yn cynnal polisi cadw ar wahân.

 

Categorïau Arbennig o ddata personol

Mae rhywfaint o’r wybodaeth sy’n cael ei gasglu yn cael ei ddynodi yn ddata personol categori arbennig. Caiff y wybodaeth ei brosesu am reswm o fudd cyhoeddus sylweddol fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Deddf Gweinyddu Etholiadol 2013 a rheoliadau cysylltiedig. Er mwyn prosesu’r math yma o wybodaeth mae gennym ddogfen polisi ar wahân sydd yn nodi sut bydd yr wybodaeth yma’n cael ei drin.

 

Hawl i Wrthwynebu

Mae gennych hawl i wrthwynebu defnyddio eich manylion cysylltu e-bost neu rif ffôn at ddibenion cofrestru etholiadol. Cysylltwch â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol sef y Rheolwr Data i danysgrifio os nad ydych chi’n dymuno iddynt gysylltu â chi ar e-bost neu ar y ffôn.

Hawl i Gael Eich Anghofio

Nid yw hyn yn gymwys tra’n cadw’r gofrestr etholiadau.  Ni allwch ofyn i’ch manylion gael eu tynnu oddi ar hen gofrestri/cofrestri hanesyddol.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael gwybodaeth bellach ac os ydych chi’n credu bod eich hawliau wedi cael eu torri, cysylltwch â : SwyddogDiogeluData@gwynedd.llyw.cymru

 

Cynllunio a Phriffyrdd

Casglu gwastraff - cymorth casglu

Pwrpas a sail gyfreithiol 

Rydym angen eich gwybodaeth er mwyn darparu gwasanaeth cymorth casglu i chi.

Mae gennym ddyletswydd statudol i gasglu sbwriel ac felly rydym yn dibynnu ar Erthygl 6(1)(e) o’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i brosesu eich gwybodaeth. Mae’r erthygl yma yn caniatau i ni wneud hyn pan fo angen ar gyfer cyflawni ein tasg er y budd cyhoeddus. Os ydych yn rhannu manylion am eich iechyd efo ni, byddwn yn dibynnu ar Erthygl 9(2)(g) sy’n caniatau i ni brosesu gwybodaeth sensitif os yw hynny er budd cyhoeddus sylweddol. Y ddeddf berthnasol ar gyfer gwneud hyn o dan Atodlen 1, Rhan 2, par 6 Deddf Diogelu Data 2018 ydi Deddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990.

 

Beth a wnawn efo’r wybodaeth 
Ni fydd yr wybodaeth yn cael ei rannu gyda neb y tu allan i’r gwasanaeth.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich manylion am ddwy flynedd ar ôl y cais gwreiddiol.

 

Eich hawliau

Am wybodaeth am eich hawliau a manylion Swyddog Diogelu Data’r Cyngor ewch i’r darn preifatrwydd ar y wefan.

Rheolaeth adeiladu

Pam ein bod angen eich gwybodaeth:


Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch er mwyn prosesu:

 • Ceisiadau Cynlluniau Llawn
 • Ceisiadau Rhybudd Adeiladu
 • Ceisiadau Tystysgrif Rheoleiddio
 • Ceisiadau Gosod Ffenestri a Drysau
 • Hysbysiad Dymchwel
 • Hysbysiad Adeilad Peryglus
 • Ceisiadau Enwi Tai a Strydoedd

 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth:

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol o dan y Ddeddf Adeiladu 1984 a Rheoliadau Adeiladu 2010 i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol. 

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth:

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti oni bai fod y gyfraith yn caniatáu iddynt gael mynediad ato.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth:

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am o leiaf 15 mlynedd yn unol â chanllawiau’r Ddeddf.

 

Eich hawliau:

Mae gennych hawl i weld y wybodaeth sydd gennym arnoch chi a’r hawl i gywiro unrhyw wallau yn y data. 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’ch hawliau neu os hoffech gwyno am sut yr ydym wedi trin ein gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data trwy e-bost i swyddogdiogeludata@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01766 771000.

 

Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) os credwch nad ydym yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â’r gyfraith.

Systemau TCC 

Mae'r Cyngor yn gweithredu system TCC canol tref ym Mangor, Caernarfon, Pwllheli, a Phorthmadog.

Ceir rhagor o fanylion ar y map Lleoliad Camera TCC.

Mae hefyd yn gyfrifol am systemau lleol eraill ar adeiladau'r Cyngor megis llyfrgelloedd, amgueddfeydd, swyddfeydd y Cyngor ac ati.

Pwrpas a sail gyfreithiol ar gyfer prosesu 

Ein pwrpas wrth weithredu'r systemau yw atal a datgelu trosedd a diogelwch y cyhoedd.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol a ddelir yw erthygl 6(1)(f) Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) sydd yn caniatáu i ni brosesu data pan fydd yn angenrheidiol er dibenion ein buddion cyfreithlon.

Beth fyddwn ni yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth?

Delir delweddau ac fe'u cedwir yn ddiogel ar ein systemau. Bydd mynediad yn cael ei reoli'n llwyr i staff perthnasol yn unig.

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd parti, ond dim ond os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith, neu lle caiff ei ganiatáu fel arall dan ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Pa mor hir fyddwn ni'n cadw eich gwybodaeth?

 • Ni fyddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod hwy na'r angen. Gan amlaf, cedwir cofnodion TCC am hyd at 31 diwrnod ond gall hyn ddibynnu ar eu lleoliad a'u pwrpas. Efallai y bydd delweddau'n cael eu cadw am gyfnodau hirach os oes angen er dibenion gorfodi'r gyfraith.
 • Pan fyddwn yn cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn modd diogel.

 

Gyda phwy y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth?

Mae enghreifftiau o drydydd parti y gallwn rannu eich gwybodaeth â hwy yn cynnwys (ond ddim yn gyfyngedig i):

 • Yr Heddlu
 • Unigolion fydd yn gofyn am eu gwybodaeth eu hunain
 • Cyfreithwyr
 • Y Cyfryngau

Cynllunio

Pwy ydym ni? 

Ni yw'r Timau Rheolaeth Datblygu a Gorfodaeth (gan gynnwys arbenigeddau Cadwraeth Adeiledig a Gwastraff a Mwynau) o fewn y Gwasanaeth Cynllunio ar gyfer Cyngor Gwynedd. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut ydym yn defnyddio gwybodaeth wrth gyflawni ein dyletswyddau. Mae’r gwaith hwn yn eang ac yn cynnwys: 

 • Gwneud argymhellion a phenderfyniadau ar bob math o geisiadau cynllunio a darparu cyngor ar ymholiadau cynllunio
 • Cynrychioli'r Cyngor mewn gwahanol gyfarfodydd i hyrwyddo'r defnydd gorau o dir
 • Ymateb i gwynion sy'n ymwneud â datblygiadau anghyfreithlon posib
 • Monitro datblygiadau
 • Llunio cytundebau cyfreithiol, rhoi rhybuddion ac ymdrin ag apeliadau cynllunio

 

 

Sut ydym yn cael eich gwybodaeth? 

Rydym yn derbyn eich gwybodaeth pan fyddwch yn cyflwyno cais cynllunio a gellir gwneud hyn mewn dwy ffordd - fe'i darperir i ni'n uniongyrchol (gennych chi neu gan rywun sy'n gweithredu ar eich rhan, e.e. asiant cynllunio) neu gellir derbyn y cais o wefan trydydd parti sy'n darparu gwasanaeth gweithrediadau megis yr un a ddarperir gan 'Planning Portal'.

 

Rydym hefyd yn derbyn eich gwybodaeth pan fyddwch chi, neu rywun sy'n gweithredu ar eich rhan, yn gwneud sylwadau, cwynion, ymholiadau cyn cyflwyno cais ac yn cyflwyno cwestiynau/ymholiadau drwy ein gwefan, drwy e-bost, drwy'r post neu dros y ffôn.

 

Beth ydym yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth? 

Er mwyn ein galluogi i ymdrin ag ystod eang o faterion cynllunio, gan gynnwys gwneud argymhellion a phenderfyniadau ar geisiadau cynllunio, rhaid i unigolion ddarparu ychydig o ddata personol i ni (e.e. enw, cyfeiriad, manylion cyswllt). Mewn nifer bychan o amgylchiadau, bydd ymgeiswyr/unigolion yn darparu "data categori arbennig" i ni er mwyn cefnogi eu cais (e.e. tystiolaeth o hanes meddygol, gwybodaeth ariannol neu fusnes).

 

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych i gynnig cyngor, gwneud argymhellion a/neu gwneud penderfyniadau ar faterion cynllunio. Gelwir hyn yn "dasg gyhoeddus" a dyna pam nad ydym angen i chi roi caniatâd i'ch gwybodaeth gael ei ddefnyddio.

 

Dan y rheoliadau, mae gofyn i ni sicrhau bod ychydig o'r wybodaeth ar gael ar y gofrestr gcynllunio. Mae'r gofrestr cgynllunio yn cynnwys y brif wybodaeth yn y ffeil sy'n ymwneud â'r cais cynllunio. Fodd bynnag, bydd y Gwasanaeth Cynllunio yn cadw ffeil y cais cynllunio yn ei chyfanrwydd a bydd hon yn ffurfio cofnod parhaol o benderfyniadau cynllunio ac yn darparu gwybodaeth am hanes cynllunio'r cais a'r safle, ynghyd â gwybodaeth arall, gyda phosibilrwydd y bydd ychydig ohono'n ffurfio rhan o'r 'chwiliad tir'.

 

Sut ydym yn rhannu eich gwybodaeth? 

Nid ydym yn gwerthu eich gwybodaeth i sefydliadau eraill. Nid ydym yn symud eich gwybodaet tu hwnt i'r DU. Nid ydym yn defnyddio eich gwybodaeth i wneud penderfyniadau awtomatig.

 

Fel rhan o'r cyfnod ymgynghori, bydd manylion ceisiadau cynllunio, gan gynnwys dogfennau ategol a ddarperir naill ai gennych chi/eich asiant a'r rhai a ddarperir i chi gan drydydd parti, e.e. arolygon, barn arbenigol ac ati, ar gael ar-lein fel y gall pobl wneud sylwadau ar geisiadau cynllunio. Weithiau, byddwn angen rhannu'r wybodaeth sydd gennym gydag adrannau eraill yn y Cyngor, er enghraifft, pan fyddwn angen sefydlu neu ymchwilio i faterion cynllunio penodol neu faterion eraill yn ymwneud â'r Cyngor. Rydym hefyd yn gofyn i sampl o ymgeiswyr gymryd rhan mewn arolwg dilynol, "sut wnaethom ni?" i weld sut allwn wella.

 

Golygiad ('sgrinio pethau') 

Rydym yn gweithredu polisi lle rydym, fel rheol, yn sgrinio'r manylion a ganlyn cyn rhoi ffurflenni a dogfennau ar-lein: 

● Manylion cyswllt personol yr ymgeisydd - e.e. rhifau ffôn, cyfeiriad e-bost

● Llofnodion a ddarparwyd ar y ffurflen gais

● Data Categori Arbennig - e.e. datganiadau ategol sy'n cynnwys gwybodaeth am hanes meddygol, tarddiad ethnig, gwybodaeth ariannol neu fusnes

● Gwybodaeth y cytunwyd arni'n glir i fod yn gyfrinachol

 

Efallai y byddwn yn penderfynu ei fod yn angenrheidiol, yn gyfiawn ac yn g chyfreithiol i ddatgelu'r data sy'n ymddangos

yn y rhestr uchod. Yn yr amgylchiadau hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein bwriad cyn i ni

gyhoeddi unrhyw beth.

 

Os ydych yn cyflwyno gwybodaeth ategol yr hoffech iddi gael ei thrin yn gyfrinachol

neu'n dymuno ei hatal yn benodol o'r gofrestr gyhoeddus, rhowch wybod i ni cyn gynted ag y

gallwch - yn ddelfrydol, cyn cyflwyno'r cais. Y ffordd orau o gysylltu gyda ni ynglŷn â'r

mater yw cynllunio@gwynedd.llyw.cymru.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?' 

Rydym yn prosesu llawer o wahanol fathau o wybodaeth ac mae'r cyfnodau cadw penodol. 

 

Cwynion a phroblemau

Os ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud rhywbeth o'i le neu fod rheswm yr hoffech i rywbeth beidio â chael ei ddatgelu, cysylltwch â ni i drafod eich pryderon drwy e-bostio:

cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

 

Os ydych angen gwneud cwyn yn benodol ynglŷn â'r modd yr ydym wedi prosesu eich data, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Cyngor.

 

Llyfrgelloedd 

Llyfrgelloedd

Mae Cyngor Gwynedd yn ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd. Dylid gweld yr hysbysiad preifatrwydd hwn ochr yn ochr â hysbysiad preifatrwydd cyffredinol y Cyngor.

Mae Llyfrgelloedd Gwynedd yn gwbl ymroddedig i gydymffurfio â gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a ddaeth i rym ar 25 Mai 2018.

Wrth benderfynu ar ba wybodaeth bersonol i’w chasglu, i’w defnyddio a’i dal, rydym yn ymroddedig i wneud yn siŵr y byddwn:

 • Yn casglu, dal a defnyddio gwybodaeth bersonol lle mae’n angenrheidiol ac yn deg i wneud hynny'n unig.
 • Yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel.
 • Yn cael gwared ar unrhyw wybodaeth bersonol yn ddiogel, pan nad oes ei hangen mwyach.
 • Yn agored gyda chi ynghylch sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, a gyda phwy rydym yn ei rannu
 • Yn mabwysiadu a chynnal safonau uchel o arfer gorau, wrth drin unrhyw wybodaeth bersonol.

 

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch, pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

 

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn cofrestru i ymuno â’r llyfrgell i gael mynediad at ein gwasanaethau. Gall yr wybodaeth hon gynnwys eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, a rhif ffôn neu symudol.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu’r gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt, cynnal   cofnodion cywir, ac os ydych chi’n cytuno, i anfon gwybodaeth farchnata atoch am ddigwyddiadau neu wasanaethau a gynigiwn.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan fyddwn yn llenwi arolygon cwsmeriaid yn wirfoddol, neu’n rhoi adborth.

Mae gwybodaeth am ddefnydd o’r wefan yn cael ei chasglu drwy ddefnyddio cwcis. Mae manylion ynghylch sut rydym yn defnyddio cwcis i’w gweld ar wefan Cyngor Gwynedd.

 

Sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch?

Mae’r wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch yn angenrheidiol ar gyfer perfformio’r contract rhyngom.

Caiff ei defnyddio:

 • at y diben y gwnaethoch ddarparu’r wybodaeth, h.y. i ddod yn aelod o'r gwasanaeth llyfrgelloedd;
 • i’n galluogi i gyfathrebu â chi, a’ch darparu gyda gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell
 • i’n galluogi i reoli eich cyfrif cwsmer yn effeithiol, ac i sicrhau y cesglir unrhyw daliadau y codir arnoch fel aelod o’r llyfrgell;
 • i fonitro ein perfformiad wrth ddarparu gwasanaethau i chi;
 • i gasglu gwybodaeth ystadegol i’n caniatáu i gynllunio gwasanaethau i’r dyfodol, ac i gael eich barn ar ein gwasanaethau.

 

Mae’n bosibl byddwn hefyd yn danfon deunydd marchnata atoch os ydych wedi caniatáu hynny.

 

Cadw eich data personol yn ddiogel

Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel ar system rheoli llyfrgelloedd sy'n cael ei rhannu, sy'n storio cofnodion benthycwyr ar gronfa ddata. Mae hon yn bartneriaeth rhwng awdurdodau Llyfrgelloedd yng Nghymru. Mae ein gwasanaethau’n cydweithio i rannu costau a chynnig gwasanaethau ychwanegol i gwsmeriaid.

Bydd eich data ond yn cael ei ddefnyddio at y dibenion o reoli eich defnydd o’r llyfrgell, a chaiff ei ddefnyddio mewn ffordd sy'n diogelu eich preifatrwydd.

Gall eich data hefyd fod yn hygyrch i’r cyflenwyr o’r systemau rheoli llyfrgelloedd. Mae’r cyflenwyr hyn yn ymroddedig i drin data yn unol â’r gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a byddant ond yn gwneud hynny i’r graddau sy’n ofynnol i gynnal y systemau rheoli llyfrgelloedd.

 

Datgelu gwybodaeth i bartïon allanol

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti arall, oni bai lle bo’n ofynnol dan y gyfraith.

Mae'n ofyniad cyfreithiol bod Cyngor Gwynedd yn diogelu’r cyllid cyhoeddus mae’n ei ddyrannu ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennych i atal, datgelu ac ymchwilio i dwyll ac afreoleidd-dra. Ar gyfer perfformiad contract, neu dasg, a wneir er budd y cyhoedd ac i gydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol. Y sail gyfreithio yw Rhan 6 o Ddeddf Archwiliad Lleol ac Atebolrwydd 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru).

Ni fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gyda chwmnïau’r tu allan i Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i unrhyw sefydliad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu’n cael ei rhannu â nhw.

Gellir defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei darparu ar gyfer dibenion ymchwil, hanesyddol neu ystadegol. Pan fo hyn yn wir, bydd y data perthnasol yn ddienw er mwyn peidio â chynnwys unrhyw nodweddion a allai arwain at adnabod pobl.

Os ydych yn caniatáu i ni gasglu a rhannu gwybodaeth am eich cefndir ethnig, eich credoau crefyddol, neu unrhyw anabledd a all fod gennych, byddwn ond yn gwneud hynny i fodloni ein dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac i sicrhau bod y gwasanaeth a roddwn i chi’n addas i’ch anghenion.

 

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Mae ein hamserlenni cadw dogfennau’n cynnwys gwybodaeth am ba mor hir rydym yn cadw gwahanol fathau o wybodaeth, edrychwch ar ein Telerau ac Amodau. Pan fyddwn yn cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd ddiogel.

 

Sut i gysylltu gyda ni

Cysylltwch â ni os hoffech ddiweddaru eich manylion personol, neu os hoffech ganslo eich aelodaeth o'r llyfrgell:

 • E-bost:  llyfrgell@gwynedd.llyw.cymru
 • Rhif Ffôn: (01286) 679465
 • Ysgrifennwch at: Llyfrgelloedd Gwynedd, Allt Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

 

Eich hawliau gwybodaeth a chael mynediad at eich cofnodion

Efallai y byddwch yn dymuno cael gwybod am eich hawliau gwybodaeth a/neu gael mynediad at gopi o’ch cofnodion o dan y ddeddfwriaeth Diogelu Data. Gweler Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Gwynedd am ragor o wybodaeth.

 

Plant ac Oedolion

Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd

Mae'r datganaid hwn yn cadarnhau sut, a pha wybodaeth mae'r Gwasanaeth Plant a Gwarchod Teuluoedd yn ei ddal am unigolion. Mae'r Adran yn cadw gwybodaeth am unrhyw unigolun sydd wedi dod i gyswllt â’r Adran, boed hynny os ydynt yn derbyn gwasanaethau ar hyn o bryd neu eu bod wedi derbyn gwasanaethau yn y gorffennol.

Pam ydym yn casglu’r wybodaeth?

Rydym angen defnyddio gwybodaeth amdanoch chi er mwyn:

 • asesu eich anghenion gofal cymdeithasol a thrafod y gwasanaethau sydd ar gael i gwrdd â’r anghenion hynny
 • monitro eich cynnydd a gofal
 • rhoi gofal a chymorth
 • ymchwilio i honiadau o drosedd neu o gamdriniaeth
 • ymchwilio i gwynion
 • edrych ar ansawdd gwasanaethau

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu gael ei drin yn gyfrinachol a’i gadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd Cyngor Gwynedd yn casglu’r wybodaeth bersonol er mwyn diogelu a darparu cefnogaeth i blant o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ynghyd â unrhyw gyfeiriad at ddeddfau a rheoliadau eraill megis Deddf Plant 1989. Mae prosesu’r wybodaeth bersonol yma yn angenrheidiol i’r Adran:

 1. ar gyfer ymateb i anghenion Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
 2. am ei fod yn ymgymryd â thasg sydd er budd cyhoeddus 

Ni fydd yr Adran yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol,
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Record o gwynion blaenorol
 • Adroddiadau diogelu
 • Gwybodaeth feddygol
 • Amgylchiadau personol e.e. statws llety
 • Darlun o edrychiad, disgrifiad edrychiad ac ymddygiad
 • Manylion iechyd corfforol a meddyliol
 • Hil ac ethnigrwydd
 • Credoau crefyddol
 • Troseddau, achosion yn eich erbyn, canlyniadau a dedfrydau

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Mae rhai mathau o wybodaeth yn sensitif e.e. iechyd, hil, ethnigrwydd, credoau crefyddol. Y sail gyfreithiol dros brosesu’r wybodaeth hon ydi oherwydd ein bod yn darparu gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Adrannau eraill y Cyngor gan gynnwys yr Adran Addysg
 • Cynghorau eraill
 • Darparwyr trydydd sector
 • Llywodraeth Cymru
 • Adrannau’r Llywodraeth fel yr HMRC a’r DWP
 • Yr Heddlu
 • Asiantaethau Credyd
 • Gwasanaethau Iechyd
 • Y Gwasanaeth Prawf
 • Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Asiantaethau a Darparwyr Tai
 • Cartrefi Gofal Preswyl
 • Cwmnïau Gwasanaeth Gofal Cymunedol
 • Cynrychiolydd sydd yn actio ar ran unigolyn mewn mater ble nad oes gan y person y gallu i wneud penderfyniadau eu hunain
 • Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus
 • Banciau a Chymdeithas Adeiladu

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd yr Adran yn cadw eich gwybodaeth yn unol a pholisi’r Adran am wybodaeth sydd yn ymwneud â phlant. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gofal Cwsmer os gwelwch yn dda.
Ar ôl y cyfnod cadw fydd eich gwybodaeth yn cael ei waredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r Adran yn ei gadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn pa wybodaeth bersonol mae’r Adran yn ei gadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, bydd modd rhyddhau’r holl wybodaeth ond mewn amgylchiadau eraill ni fydd hynny’n bosibl, oherwydd:

 • ei fod yn cynnwys gwybodaeth am bobl eraill; neu
 • bod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall.

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn ni wedyn brosesu eich cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gofal Cwsmer Plant a Chefnogi Teuluoedd

 • Ffôn: 01286 679151
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad:Swyddog Gofal Cwsmer, Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

 

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis.

 

Rhannu eich gwybodaeth gyda Llywodraeth Cymru

 

Bydd rhywfaint o'r wybodaeth a gedwir amdanoch gan Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd Cyngor Gwynedd yn cael ei rhannu gyda Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn helpu i gynnal ymchwil i wella'r gofal a'r cymorth sy'n cael ei ddarparu i chi a phobl eraill yng Nghymru. Bydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu'n gyfreithlon, ac yn cael ei defnyddio gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil i gefnogi busnes swyddogol yn unig.

 

Pa wybodaeth fydd yn cael ei rhannu gyda Llywodraeth Cymru?

Rhywfaint o wybodaeth bersonol amdanoch, fel:

 • dyddiad geni
 • rhywedd
 • grŵp ethnig
 • statws anabledd
 • gwybodaeth arall am iechyd
 • Manylion sylfaenol am y gofal neu'r cymorth a ddarparwyd i chi
 • Ni fyddwn yn rhannu eich enw
 • Ni fyddwn yn rhannu enwau eich teulu a/neu ofalwyr
 • Ni fyddwn yn rhannu eich cyfeiriad

 

Sut bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio fy ngwybodaeth?

 • Er mwyn helpu i gynllunio gwasanaethau i bobl Cymru
 • Mesur ansawdd y gwasanaethau sy'n cael eu darparu er mwyn eu gwella
 • Helpu i gynnal ymchwil i lesiant pobl – gall hyn gynnwys ei gyfuno â gwybodaeth o fath arall, fel data am iechyd neu addysg
 • Ni fydd unrhyw gamau yn cael eu cymryd mewn perthynas â chi'n bersonol
 • Ni fydd modd eich adnabod o unrhyw adroddiadau
 • Ni fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu na’i chyfuno mewn unrhyw ffordd a allai olygu bod modd eich adnabod

 

Beth yw fy hawliau o ran defnyddio data amdanaf?

 • Hawl i gael eich hysbysu (y rhybudd hwn)
 • Hawl i gael mynediad at y data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch chi
 • Hawl i gywiro unrhyw wallau yn y data hynny
 • Hawl i wrthod neu gyfyngu ar gamau prosesu'r data (mewn amgylchiadau penodol)
 • Hawl i ofyn am ddileu eich data (mewn amgylchiadau penodol)
 • Hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

A yw fy ngwybodaeth yn ddiogel?

Bydd yr wybodaeth sy'n cael ei rhannu gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei hanfon a'i storio'n ddiogel. Byddwn yn ei rheoli’n ofalus, er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth yn cael ei defnyddio yn y ffyrdd sy'n cael eu nodi yma yn unig.

 

A yw casglu'r data yn gyfreithlon?

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu'r data gan ddefnyddio pwerau sydd wedi'u gosod mewn deddfwriaeth, ac i sicrhau bod modd i ni gyflawni swyddogaethau cyhoeddus a gofynion statudol.

 

Am ba hyd fyddwch chi'n cadw'r data?

Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw'r data nes pen-blwydd y plentyn/oedolyn yn 25 oed. Bryd hynny bydd y data'n cael eu gwneud yn ddienw, ac yn parhau i gael eu defnyddio at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unig.

 

Rhagor o wybodaeth

I gael disgrifiad llawn o'r wybodaeth sy'n cael ei rhannu gyda Llywodraeth Cymru; eich hawliau a'r wybodaeth gyfreithiol berthnasol; neu ar gyfer cwynion, ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad isod.

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid Cyngor Gwynedd

Pwrpas
Pwrpas y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yw i adnabod a chefnogi pobl ifanc 11-24 oed i barhau neu ail-ymgysylltu efo addysg, hyfforddiant neu cyflogaeth. 

Pam ydym yn casglu’r wybodaeth?

Rydym angen defnyddio gwybodaeth amdanoch chi er mwyn:

 • Adnabod bobl ifanc sydd fwyaf mewn perygl o ymddieithrio
 • Adnabod pobl ifanc nad ydynt mewn addysg / cyflogaeth a hyfforddiant• Adnabod, brocera a chydlynu cefnogaeth i bobl ifanc
 • Sicrhau bod systemau olrhain effeithlon ar waith
 • Adnabod pobl ifanc nad ydynt yn cyrchu unrhyw gymorth a / neu ddarpariaeth brif ffrwd ar hyn o bryd.
 • Cefnogi pobl ifanc ar gyfnodau trosglwyddo allweddol a sicrhau bod darpariaeth addas ar gael.
 • Atal dyblygu darpariaeth a sicrhau effeithlonrwydd gweithredol.
 • Sicrhau mwy o atebolrwydd am ganlyniadau gwell i bobl ifanc


Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Adran 1, Pennod 2, Deddf Addysg 1996
Adran 2, Deddf Llywodraeth Leol 2000 


Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Enw Cyntaf
 • Cyfenw
 • Dyddiad Geni
 • Cyfeiriad
 • Rhif ffôn a manylion cyswllt
 • Rhyw
 • Gwybodaeth am gyflwr iechyd corfforol neu meddyliol
 • Gwybodaeth am Droseddau
 • Cymwysterau a gyflawnwyd / canlyniadau
 • Dangosydd Allweddol Offeryn Proffilio Dysgwyr (LPT)
 • Manylion unrhyw ymwneud â sefydliadau allweddol
 • Gwybodaeth am sefydliad addysg cyn 16 a darparwr ôl-16
 • Statws 5 Haen Gyrfa Cymru
 • Rhwystrau Personol neu amgylchiadau sy'n cyfrannu at berson ifanc mewn perygl o beidio ag ymgysylltu ag addysg, hyfforddiant neu waith.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i drefnu cefnogaeth addas i chi. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Ysgolion Uwchradd Gwynedd
 • Gyrfa Cymru
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Gisda
 • Canolfan Byd Gwaith
 • North Wales Training
 • Agoriad Cyf
 • Gweithredu Dros Blant
 • PaCE – Llywodraeth Cymru
 • Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
 • Gwasanaeth Prawf
 • Sylfaen Cyf
 • Darparwyr Prosiectau Cronfa Cymdeithasol Ewrop

Pa mor hir y byddwn yn cadw eich gwybodaeth
Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw am gyfnod o 7 mlynedd ar ôl gorffen cefnogi unigolion. 


Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn

Sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio

Mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) yn defnyddio gwybodaeth am blant, pobl ifanc a'u teuluoedd sy'n derbyn gwasanaeth i gynnal swyddogaethau penodol i atal troseddu neu aildroseddu. Rydym yn casglu ac yn dal eich gwybodaeth er mwyn

 • asesu anghenion pobl ifanc a chynnig cymorth
 • cyflwyno'r GCI ar draws Gwynedd a Môn er mwyn gwella'r gwasanaeth, y cynllunio a'r perfformiad

Pam bod gennym hawl i ddefnyddio'ch gwybodaeth

Mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) yn gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi dod i gyswllt â'r system cyfiawnder troseddol gan eu bod wedi cyflawni trosedd, neu mewn perygl o droseddu.

Mae'r GCI yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth am unigolion yn gyfreithlon o dan y deddfwriaethau a ganlyn:

 • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998
 • Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003
 • Deddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012
 • Deddf Rheoli Troseddwyr 2007
 • Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1994
 • Deddf Plant 1989
 • Deddf Plant 2004
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Math y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu

Er mwyn darparu ein defnyddwyr gwasanaeth â gwasanaethau diogel o ansawdd uchel sy'n berthnasol i'w hanghenion, bydd y GCI yn casglu ac yn dal gwybodaeth am unigolion. Gall hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

 • manylion sylfaenol megis enw, dyddiad geni, cyfeiriad a manylion cyswllt
 • rhieni/gofalwyr, aelodau o'r teulu - enw, cyfeiriad, manylion cyswllt
 • hanes troseddu
 • asesiadau
 • pob cyswllt gyda'r GCI
 • cofnodion tai
 • cofnodion addysg
 • adroddiadau'r Heddlu
 • gwybodaeth am ddioddefwyr troseddau ieuenctid

Rydym hefyd yn casglu'r data categori arbennig a ganlyn:

 • rhyw
 • ethnigrwydd
 • crefydd
 • gwybodaeth feddygol
 • gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol eraill a allai fod ynghlwm, e.e. CAMHS, camddefnyddio sylweddau, iaith a lleferydd

Casglwn wybodaeth yn y ffyrdd a ganlyn:

 • wyneb yn wyneb
 • e-bost diogel
 • post
 • ffôn

Gyda phwy y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth

Mae rhannu gwybodaeth yn ein cynorthwyo i ddarparu defnyddwyr gwasanaeth â'r ymyraethau a'r gefnogaeth gorau bosib. Byddwn ond yn rhannu gwybodaeth berthnasol amdanoch chi gyda gwasanaethau eraill pan fyddant ynghlwm â'ch gofal a'ch cefnogaeth, neu pan fo sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Mae amrediad o weithwyr proffesiynol a allai fod yn rhan o ddarparu gwasanaethau i chi a, pan fydd angen, byddant yn derbyn gwybodaeth berthnasol amdanoch chi.

Mae'r asiantaethau yr ydym yn rhannu gwybodaeth â nhw, neu'n derbyn gwybodaeth ganddynt, yn cynnwys y rhai a ganlyn, ond nid yw'r rhestr yn gyflawn:

 • Yr Heddlu
 • Asiantaethau barnwrol (llysoedd EM a gwasanaethau'r tribiwnlys, cyfreithwyr)
 • Gweithiwr Cymdeithasol Plant
 • Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
 • Gwasanaethau iechyd (ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol, Meddygon Teulu, ymgynghorwyr)
 • Gwasanaethau/darparwyr addysg
 • Gwasanaethau/cyflenwyr tai
 • Cyllid a budd-daliadau
 • Gwasanaethau cyffuriau ac alcohol
 • Carchardai/sefydliadau diogel
 • Timau/gwasanaethau troseddu ieuenctid eraill
 • Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Sut caiff eich gwybodaeth ei chadw

Mae diogelwch eich gwybodaeth bersonol yn bwysig i ni. Mae'r cofnodion y cadwn amdanoch chi yn ddiogel ac yn cael eu trin yn gyfrinachol. Mae gan y Cyngor amrediad o weithdrefnau, polisïau a systemau i sicrhau bod mynediad i'ch cofnodion yn cael eu rheoli'n briodol.

Mae unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym hefyd dan ddyletswydd gyfreithiol i ddefnyddio'r wybodaeth er y dibenion a gytunwyd yn unig, ac i gadw'r wybodaeth yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

A fydd y wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo dramor?

Nid ydym yn prosesu eich data personol y tu allan i'r Deyrnas Unedig

A fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud penderfyniadau awtomataidd?

Na, ni fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud penderfyniadau awtomataidd

Am ba mor hir fyddwn ni'n cadw eich gwybodaeth bersonol, a pham?

Rhaid i ni gadw cofnodion busnes o'n hymglymiad â chi ar ffurf papur ac electronig. Bydd y math o wasanaeth y byddwch yn ei dderbyn yn pennu pa mor hir sydd gennym i gadw'ch gwybodaeth bersonol. Nid yw data yn cael ei ddal yn hirach na'r angen.

Am wybodaeth am ein cyfnodau cadw, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data'r Cyngor.

Eich hawliau a manylion y Swyddog Diogelu Data

Am wybodaeth am eich hawliau, a manylion Swyddog Diogelu Data'r Cyngor, gweler y Datganiad preifatrwydd 

Dechrau'n Deg

Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu

Mae Dechrau’n Deg wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ein pwrpas ydi darparu gwasanaeth i  oedolion a phlant dan 4 oed mewn ardaloedd difreintiedig yng Ngwynedd. Mae hyn yn golygu cynnig gofal plant o safon ar sail rhan-amser, gwasanaeth ymwelwyr iechyd ehangach, mynediad i raglenni rhiantu a chefnogaeth iaith a therapi. 

Er mwyn cynnig gwasanaeth mae angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi a’ch teulu.

Wrth wneud hyn, rhaid i ni gadw at reolau diogelu data sef Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.

Y sail gyfreithiol rydym yn ei ddefnyddio i broses eich gwybodaeth bersonol ydi erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatau i ni brosesu gwybodaeth bersonol pan fo angen gwneud hynny er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus.

Os ydi’r wybodaeth a roddir i ni yn cynnwys data categori arbennig e.e. gwybodaeth am iechyd, crefydd neu ethnigrwydd, rydym yn defnyddio erthyglau 9(2)(g) a (h) y GDPR sy’n golygu ein bod ni’n prosesu gwybodaeth er budd cyhoeddus sylweddol ac am resymau iechyd.

Be ‘da ni angen a pham

Byddwn yn  rhannu gwybodaeth amdanoch chi, e.e. enw a chyfeiriad. Beth bynnag, fe fyddwn ni hefyd yn rhannu gwybodaeth fwy manwl am anghenion datblygu eich plentyn. Rydym yn gwneud hyn er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau bosib i chi ac i wneud yn siŵr eich bod ni’n teilwrio’r gwasanaeth i’ch anghenion penodol chi.

Sut ‘da ni yn defnyddio eich gwybodaeth

Fe wnawn ni roi eich manylion ar ein system. Mi fyddwn ni hefyd yn rhannu eich gwybodaeth efo partneriaid perthnasol gan gynnwys iechyd ac addysg.

Byddwn ni ond yn rhannu gwybodaeth fesul achos a phan fo angen.

Am faint fyddwn yn cadw’r wybodaeth 

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw am y cyfnodau cadw a nodir ar gyfer cyrff cyhoeddus.

Eich hawliau

Mae nifer o hawliau ar gael o dan deddfwriaeth diogelu data. Am fwy o wybodaeth am hyn a manylion  Swyddog Diogelu Data’r Cyngor, ewch i Eich hawliau

Derwen - Tîm Integredig Plant Anabl

Pwrpas a sail gyfreithiol prosesu

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol am eich plentyn / person ifanc er mwyn darparu gwybodaeth, asesiad, ymyrraeth a chefnogaeth i chi. Ni ddefnyddi’r y gwybodaeth ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Ein sail gyfreithiol dros wneud hyn o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ydi Erthygl 6(1) (c)  oherwydd ei fod yn dasg gyhoeddus ac Erthygl 9(2)(h) am ei fod yn rhan o’n pwrpas iechyd a gofal cymdeithasol.

Byddwn yn dibynnu ar eich caniatâd i rannu gwybodaeth efo sefydliadau tu allan i’r maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Beth rydym yn ei gasglu

Yn fras, byddwn yn casglu a chofnodi gwybodaeth fel enw, cyfeiriad, dyddiad geni, manylion cyswllt a gwybodaeth addysgol / meddygol berthnasol.

Efo pwy byddwn yn rhannu’r wybodaeth

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth efo staff y Bwrdd Iechyd e.e. nyrsus a pediatryddion cymunedol, adrannau eraill Cyngor Gwynedd a lle bo angen efo ysgolion, colegau, meddygon teulu, meithrinfeydd a Carers Outreach.

Pa mor hir byddwn yn cadw’r wybodaeth

Rydym yn cadw’r wybodaeth am y cyfnodau a nodir yn ein polisi cadw. Ar ddiwedd y cyfnod, caiff y wybodaeth ei dinistrio’n ddiogel.

Eich hawliau

Am fwy o wybodaeth, neu i wneud cwyn, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r Cyngor: SwyddogDiogeluData@gwynedd.llyw.cymru 

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

Mae’r datganiad hwn yn cadarnhau sut a pha wybodaeth mae’r Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant yn ei chadw am unigolyn.

Pam ydym yn casglu’r wybodaeth?

Rydym angen defnyddio gwybodaeth amdanoch chi er mwyn:

 • asesu eich anghenion gofal cymdeithasol a thrafod y gwasanaethau sydd ar gael i gwrdd â’r anghenion hynny, trafod yr hyn sydd yn bwysig i chi a chydweithio i gytuno ar gefnogaeth sydd yn cwrdd â’ch amcanion personol
 • monitro ac adolygu eich cynnydd a’ch gofal mewn perthynas â chwrdd â’ch amcanion personol
 • darparu gofal a chefnogaeth
 • ymchwilio i gwynion
 • edrych ar ansawdd gwasanaethau

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu gael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae prosesu’r wybodaeth bersonol yma yn angenrheidiol i’r Adran:

1.ar gyfer ymateb i anghenion Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
2. am ei fod yn ymgymryd â thasg sydd er budd cyhoeddus 

Ni fydd yr Adran yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Gwybodaeth y gallwn ei chasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion cyflogwr
 • Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Adroddiadau diogelu
 • Manylion Pŵer Atwrnai
 • Gwybodaeth feddygol
 • Amgylchiadau personol e.e. statws llety
 • Darlun o edrychiad, disgrifiad edrychiad ac ymddygiad
 • Manylion iechyd corfforol a meddyliol
 • Hil ac ethnigrwydd
 • Credoau crefyddol
 • Troseddau, achosion yn eich erbyn, canlyniadau a dedfrydau
 • Tueddfryd rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Mae rhai mathau o wybodaeth yn sensitif e.e. iechyd, hil, ethnigrwydd, credoau crefyddol. Y sail gyfreithiol dros brosesu’r wybodaeth hon ydi oherwydd ein bod yn darparu gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Adrannau eraill y Cyngor
 • Cynghorau eraill
 • Darparwyr trydydd sector
 • Adrannau’r Llywodraeth fel yr HMRC a’r DWP
 • Yr Heddlu
 • Asiantaethau Credyd
 • Gwasanaethau Iechyd
 • Y Gwasanaeth Prawf
 • CSIW
 • Asiantaethau a Darparwyr Tai
 • Cartrefi Gofal Preswyl
 • Cwmnïau Gwasanaeth Gofal Cymunedol
 • Cynrychiolydd sydd yn gweithredu ar ran unigolyn mewn mater lle nad oes gan y person y gallu i wneud ei benderfyniadau ei hun
 • Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus
 • Banciau a Chymdeithas Adeiladu
 • Bwrdd Diogelu Oedolion
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd yr Adran yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r Adran yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu

fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall; neu

 • mewn amgylchiadau ble bydd gwybodaeth fusnes sensitif 

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad:Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Anableddau Dysgu 

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r gwasanaeth anableddau dysgu o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dylid ei ddarllen yn ychwanegol â’r datganiad preifatrwydd gwasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

 • Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:
 • Asesu anghenion gofal anableddau dysgu
 • Er mwyn darparu’r pecyn gofal priodol
 • Cael cyllid ar gyfer gwasanaethau anableddau dysgu
 • Darparu gwiriadau Safe Scheme a gwiriadau Safe & Well
 • Ymchwilio i gwynion
 • Cefnogi a rheoli ein gweithwyr
 • Defnyddir gwybodaeth ddienw yn seiliedig ar wybodaeth bersonol, ond heb ei chynnwys, ar gyfer cynllunio gwasanaethau ac adrodd ac adroddiadau ystadegol i’r Cyngor a’r Adran Iechyd

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu cael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd y gwasanaeth yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, gweler isod:

 • Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 • Deddf Iechyd Meddwl 1983/2007
 • Deddf Galluedd Meddyliol 2005
 • trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 2009
 • Deddf Gofal 2014

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion cyflogwr
 • Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y cwsmer allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)

Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc

 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Barn a Phenderfyniad
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

 • Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Credoau crefyddol neu gredoau eraill
 • Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau
 • Ymlyniad gwleidyddol / barn
 • Tueddfryd Rhywiol
 • Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Yr Heddlu
 • Iechyd gan gynnwys – Meddygon Teulu, Ysbytai, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cartrefi Gofal
 • Caiff data ystadegol, dienw ei rannu gyda NHS Digital
 • Aseswyr Lles Gorau Annibynnol ac Aseswyr Iechyd Meddwl

Cynrychiolwyr sy’n gweithredu ar eich rhan pe na bai gennych allu i wneud penderfyniadau am eich gofal.   Gan gynnwys ymhlith eraill:

 • Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol;
 • Rhai sydd ag Atwrneiaeth Arhosol
 • Dirprwy a Benodwyd gan y Llys
 • Cynrychiolydd enwebedig/aelod teulu agosaf
 • Aelodau eraill o’r teulu sydd â diddordeb yn eich iechyd meddwl a’ch gofal
 • Llys Gwarchod
 • Gwasanaethau Diogelu Sir Conwy
 • Tîm(timau) oedolyn priodol/gofal cymdeithasol i blant
 • Gwasanaethau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel bo’n briodol gan gynnwys
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o chwe blynedd. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 •  Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

  

Amddiffyn Oedolion Bregus

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r gwasanaeth amddiffyn oedolion bregus o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dylid ei ddarllen yn ychwanegol â’r datganiad preifatrwydd gwasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:

 • ymchwilio ac ymateb i unrhyw achosion o amddiffyn oedolion bregus.
 • amddiffyn rhag niwed neu esgeulustra
 • sicrhau llesiant meddyliol a chorfforol defnyddiwr gwasanaeth

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu cael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd y gwasanaeth amddiffyn oedolion bregus yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, gweler isod:

 • Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion cyflogwr
 • Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y cwsmer allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)
 • Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Barn a Phenderfyniad
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

 • Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Credoau crefyddol neu gredoau eraill
 • Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau
 • Ymlyniad gwleidyddol / barn
 • Tueddfryd Rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Yr Heddlu
 • Iechyd gan gynnwys – Meddygon Teulu, Ysbytai, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cartrefi Gofal
 • Caiff data ystadegol, dienw ei rannu gyda NHS Digital
 • Aseswyr Lles Gorau Annibynnol ac Aseswyr Iechyd Meddwl
 • Cynrychiolwyr sy’n gweithredu ar eich rhan pe na bai gennych allu i wneud penderfyniadau am eich gofal.   Gan gynnwys ymhlith eraill:
 • Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol;
 • Rhai sydd ag Atwrneiaeth Arhosol
 • Dirprwy a Benodwyd gan y Llys
 • Cynrychiolydd enwebedig/aelod teulu agosaf
 • Aelodau eraill o’r teulu sydd â diddordeb yn eich iechyd meddwl a’ch gofal
 • Llys Gwarchod
 • Gwasanaethau Diogelu Sir Conwy
 • Tîm(timau) oedolyn priodol/gofal cymdeithasol i blant
 • Gwasanaethau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel bo’n briodol gan gynnwys
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o chwe blynedd. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Oedolion

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r gwasanaeth oedolion o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dylid ei ddarllen yn ychwanegol â’r datganiad preifatrwydd gwasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:

•           darparu gwasanaeth gofal

•           asesu anghenion gofal

•           cefnogi defnyddiwr gwasanaeth

•           diogelu a hyrwyddo llesiant

•           asesiadau ariannol

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu cael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd gwasanaeth oedolion yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, gweler isod:

•           Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

•           Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol

•           Manylion ffôn

•           Cyfeiriad e-bost

•           Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)

•           Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd

•           Manylion cyflogwr

•           Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y cwsmer allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)

•           Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc

•           Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol

•           Barn a Phenderfyniad

•           Cofnod o gwynion blaenorol

•           Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

•           Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl

•           Tarddiad hiliol neu ethnig

•           Credoau crefyddol neu gredoau eraill

•           Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau

•           Ymlyniad gwleidyddol / barn

•           Tueddfryd Rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

•           Yr Heddlu

•           Iechyd gan gynnwys – Meddygon Teulu, Ysbytai, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cartrefi Gofal

•           Caiff data ystadegol, dienw ei rannu gyda NHS Digital

•           Aseswyr Lles Gorau Annibynnol ac Aseswyr Iechyd Meddwl

•           Cynrychiolwyr sy’n gweithredu ar eich rhan pe na bai gennych allu i wneud penderfyniadau am eich gofal.   Gan gynnwys ymhlith eraill:

•           Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol;

•           Rhai sydd ag Atwrneiaeth Arhosol

•           Dirprwy a Benodwyd gan y Llys

•           Cynrychiolydd enwebedig/aelod teulu agosaf

•           Aelodau eraill o’r teulu sydd â diddordeb yn eich iechyd meddwl a’ch gofal

•           Llys Gwarchod

•           Gwasanaethau Diogelu Sir Conwy

•           Tîm(timau) oedolyn priodol/gofal cymdeithasol i blant

•           Gwasanaethau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel bo’n briodol gan gynnwys 
Gwasanaethau Cyfreithiol

•           Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o chwe blynedd. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

•           ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

•           Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol

•           Anfonwch lythyr neu e-bost atom

•           Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

•           Ffôn: 01286 679 223

•           E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru

•           Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Darparu 

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r gwasanaeth oedolion o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dylid ei ddarllen yn ychwanegol â’r datganiad preifatrwydd gwasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:

•           darparu gwasanaeth gofal

•           asesu anghenion gofal

•           cefnogi defnyddiwr gwasanaeth

•           diogelu a hyrwyddo llesiant

•           asesiadau ariannol

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu cael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd gwasanaeth oedolion yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, gweler isod:

•           Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

•           Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol

•           Manylion ffôn

•           Cyfeiriad e-bost

•           Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)

•           Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd

•           Manylion cyflogwr

•           Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y cwsmer allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)

•           Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc

•           Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol

•           Barn a Phenderfyniad

•           Cofnod o gwynion blaenorol

•           Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

•           Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl

•           Tarddiad hiliol neu ethnig

•           Credoau crefyddol neu gredoau eraill

•           Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau

•           Ymlyniad gwleidyddol / barn

•           Tueddfryd Rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

•           Yr Heddlu

•           Iechyd gan gynnwys – Meddygon Teulu, Ysbytai, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cartrefi Gofal

•           Caiff data ystadegol, dienw ei rannu gyda NHS Digital

•           Aseswyr Lles Gorau Annibynnol ac Aseswyr Iechyd Meddwl

•           Cynrychiolwyr sy’n gweithredu ar eich rhan pe na bai gennych allu i wneud penderfyniadau am eich gofal.   Gan gynnwys ymhlith eraill:

•           Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol;

•           Rhai sydd ag Atwrneiaeth Arhosol

•           Dirprwy a Benodwyd gan y Llys

•           Cynrychiolydd enwebedig/aelod teulu agosaf

•           Aelodau eraill o’r teulu sydd â diddordeb yn eich iechyd meddwl a’ch gofal

•           Llys Gwarchod

•           Gwasanaethau Diogelu Sir Conwy

•           Tîm(timau) oedolyn priodol/gofal cymdeithasol i blant

•           Gwasanaethau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel bo’n briodol gan gynnwys 
Gwasanaethau Cyfreithiol

•           Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o chwe blynedd. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

•           ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

•           Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol

•           Anfonwch lythyr neu e-bost atom

•           Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

•           Ffôn: 01286 679 223

•           E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru

•           Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Cefnogi Pobl - Atal Digartrefedd

Defnyddir yr wybodaeth bersonol a gasglwyd i gadarnhau eich bod yn derbyn Budd-Dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, i weld pa gymorth sydd yn addas i'ch anghenion,helpu i wella'r gefnogaeth da chi ac eraill yn ei dderbyn, fod y cymorth yma yn werth am arian, a'n helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gall eich gwybodaeth bersonol gael ei rhannu a'i ddefnyddio gan Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Gwybodaeth GIG Cymru, Cronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Dienw Prifysgol Abertawe, Swyddfa Archwilio Cymru, Y Comisiwn Ewropeaidd, Timau Cefnogi Pobl mewn Awdurdodau Lleol eraill ar draws gogledd Cymru, Budd-dal Tai, Darparwyr Cefnogi a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae angen prosesu eich gwybodaeth bersonol i ddibenion gweinyddu grant Rhaglen Cefnogi Pobl Gwynedd (wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru), ac rydym yn gwneud hyn fel rhan o'n swyddogaeth fel awdurdod cyhoeddus. Yn unol â'r Rheoliadau Ariannol, bydd Cyngor Gwynedd yn cadw eich gwybodaeth am 6mlynedd, o ddiwedd eich cefnogaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Gwynedd yn prosesu eich data personol, am eich hawliau a sut i wneud cwyn, edrychwch ar ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan neu gofynnwch am gopi gan y Cyngor.

Os ydych yn credu fod y Cyngor wedi camdrafod eich data personol ar unrhyw adeg,gallwch wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i'w gwefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

 

 

 

Cynlluniau Gofal Ychwanegol Hafod y Gest ac Awel y Coleg

Mae’r Cyngor yn bartner yn y cynlluniau uchod, sef llety sy’n galluogi pobl hyn i fyw’n annibynnol ond hefyd lle mae gofal a chefnogaeth ar gael 24 awr y dydd.

Mae’r isod yn esbonio beth sy’n digwydd i’ch gwybodaeth os ydych yn gwneud cais i fod yn rhan o un o’r cynlluniau uchod.


Pwrpas a sail gyfreithiol dros brosesu
Pan ydych yn gwneud cais i fod yn denant, rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i asesu eich anghenion.

Unwaith rydych yn denant rydym yn defnyddio eich gwybodaeth er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir i chi yn cyd-fynd efo’ch anghenion gofal.

Y sail gyfreithiol rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer hyn ydi tasg gyhoeddus o dan Erthygl 6(1)(e) GDPR.

Ar gyfer gwybodaeth iechyd a gwybodaeth sensitif arall, rydym yn dibynnu ar Erthygl 9(2)(h) sef i bwrpas iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Efo pwy yr ydym yn rhannu eich gwybodaeth
Rydym yn rhannu eich gwybodaeth efo Grwp Cynefin a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr , partneriaid y cynllun, er mwyn cydlynu eich anghenion gofal.

Nid yw eich gwybodaeth yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw broseswyr data allanol.

 

Pa mor hir rydym yn cadw eich gwybodaeth
Bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio ar bapur ac ar system gyfrifiadurol  am gyfnod o 6 mlynedd ar ol marwolaeth.


Eich hawliau

Ewch i’r darn perthnasol ar y wefan Hawliau

Y Gwasanaeth Digartrefedd

Cesglir eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaeth i chi. Ni fyddwn yn casglu eich gwybodaeth oni bai bod diben penodol, clir a chyfreithiol dros wneud hynny.

Mae casglu a phrosesu'n angenrheidiol er mwyn i ni allu cyflawni tasg er budd y cyhoedd, wrth ddefnyddio awdurdod swyddogol neu er mwyn cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol.

Ni fyddwn yn defnyddio eich data ar gyfer proffilio neu i wneud penderfyniadau awtomatig.

Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill er mwyn rhoi gwasanaeth i chi a chyflawni ein dyletswyddau statudol o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, megis Darparwyr Tai, Tîm Opsiynau Tai, Gwasanaeth Cefnogi Tenantiaeth, Darparwyr Cefnogaeth Tai, Darparwyr y Trydydd Sector, Gwasanaeth Prawf, DWP, y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gwasanaeth Iechyd.

Fodd bynnag, efallai bod amgylchiadau penodol lle bydd angen i ni rannu heb ganiatâd, megis pan fo angen i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, i warchod diogelwch y cyhoedd, neu mewn sefyllfaoedd lle mae perygl o niwed neu argyfwng

Bydd unrhyw wybodaeth a rennir ar sail gwir angen gwybod yn unig, gyda'r unigolion priodol a lleiafswm y wybodaeth ar gyfer y pwrpas.

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofyn cyfreithiol i Gyngor Gwynedd ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu. Efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth a ddarperir i ni gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a datgelu twyll.

Ni fyddwn ond yn cadw'r wybodaeth cyhyd ag sydd angen i gwblhau ein swyddogaethau. Cedwir gwybodaeth am isafswm o hyd at bum mlynedd oni bai bod cysylltiad parhaus gyda'r gwasanaeth a bydd yn cael ei waredu'n ddiogel.

Am ragor o wybodaeth am eich hawliau, cysylltwch â:

SwyddogDiogeluData@gwynedd.llyw.cymru 

Tîm o amgylch y Teulu Gwynedd

Gwybodaeth i deuluoedd ar ein defnydd o wybodaeth bersonol 

Rydym yn cadw at reolau diogelu data wrth gasglu a thrin eich gwybodaeth. Mae hyn yn golygu mai’r unig gofnodion y gallwn eu cadw ydi’r rhai sy’n berthnasol i’n gwaith ni efo chi. Rhaid i’r cofnodion hyn fod yn gywir, yn gyfoes, yn ddiogel ac yn cael eu cadw am gyfnod penodol yn unig.

Pa wybodaeth ydym yn cofnodi?

Rydym yn cofnodi gwybodaeth sylfaenol am bwy ydych chi, lle rydych yn byw, pam yr ydych yn defnyddio gwasanaeth Tîm o Amgylch y Teulu ac am y gwaith rydym yn wneud â chi.

Beth ydi’n sail gyfreithiol ni dros wneud hyn?

Gan ein bod yn gweithio o dan Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 rydym yn gwneud fel rhan o’n tasg gyhoeddus o dan Erthygl 6(1)(e) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ac Erthygl (2)(h) ar gyfer gwybodaeth sensitif.

Pam ac efo pwy byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Byddwn yn rhannu gwybodaeth efo’r bobl sydd yn gweithio’n uniongyrchol gyda chi fel teulu, i sicrhau eu bod yn gallu cydweithio yn y dull mwy effeithiol a bod eich teulu yn derbyn y cymorth mwyaf priodol ar adeg amserol.

Bydd hyn yn cwtogi faint o weithiau bydd disgwyl i chi neu’ch plentyn ateb yr un cwestiynau sylfaenol drosodd a throsodd gan bobl wahanol

Rydym yn rhannu gwybodaeth efo’r Bwrdd Iechyd, Barnado’s, Y Bont, Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Adran Addysg ac ysgolion.

Gall arolygwr swyddogol edrych ar eich cofnod i weld a yw Tîm o Amgylch y Teulu yn gwneud ei waith fel y dylai a’i fod yn cadw cofnodion eglur a chywir.

Pa mor hir rydym yn cadw eich gwybodaeth

Rydym yn cadw’r wybodaeth am gyfnod o hyd at 25 mlynedd.

Eich hawliau

Mae gennych yr hawl i gael gweld y wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch chi a’ch plentyn. I gael manylion am eich hawliau a sut i gysylltu efo’r Swyddog Diogelu Data, ewch i’r darn Hawliau ar ein gwefan. 

 

Tai ac Eiddo

 

Tai

Mae’r datganiad hwn yn cadarnhau sut a pha wybodaeth mae’r Gwasanaeth Tai (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant) yn ei chadw am unigolyn.

Pam ydym yn casglu’r wybodaeth?

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth chi er mwyn:

 • asesu eich anghenion tai
 • adnabod pa wasanaethau eraill all gwrdd â’ch anghenion
 • rhoi cymorth a chefnogaeth
 • ymchwilio i gwynion
 • edrych ar ansawdd gwasanaethau

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu gael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd y Gwasanaeth Tai yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol:

 • Cydymffurfio efo dyletswydd cyfreithiol (mae deddfau perthnasol yn cynnwys Deddf Tai 2004, Deddf Grantiau Adeiladwaith ac Adfywio 1996, Deddf Tai (Cymru) 2014 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 )
 • Cyflawni tasg er y budd cyhoeddus
 • Caniatâd

Ni fydd yr Adran yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Manylion cyflogwr
 • Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Gwybodaeth feddygol
 • Amgylchiadau personol e.e. statws llety
 • Darlun o edrychiad, disgrifiad edrychiad ac ymddygiad
 • Manylion iechyd corfforol a meddyliol
 • Hil ac ethnigrwydd
 • Credoau crefyddol
 • Troseddau, achosion yn eich erbyn, canlyniadau a dedfrydau

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Mae rhai mathau o wybodaeth yn sensitif e.e. iechyd, hil, ethnigrwydd, credoau crefyddol. Defnyddir y sail gyfreithiol o dan erthygl 9(2)(g) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i brosesu’r wybodaeth hon

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Adrannau eraill y Cyngor
 • Asiantaethau, darparwyr a chymdeithasau tai
 • NEST
 • Cynghorau eraill
 • Darparwyr gofal a’r trydydd sector
 • Adrannau’r Llywodraeth fel y Swyddfa Gartref, Rheolaeth Ffiniau a’r DWP
 • Yr Heddlu
 • Gwasanaethau Iechyd
 • Llywodraeth Cymru
 • Banciau a Chymdeithasau Adeiladu
 • Swyddfa Archwilio Cymru
 • Comisiwn Ewropeaidd
 • Age Cymru
 • Landlordiaid
 • Rhentu Diogel Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth Prawf

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff gwybodaeth ei rhannu oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd yr Adran yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Ar ôl y cyfnod cadw bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth, os gwelwch yn dda.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r Adran yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu
 • fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall; neu

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawr lwythwch ffurflen gais ‘mynediad i wybodaeth bersonol’
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe broseswn eich cais o fewn 1 mis, neu os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth, mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod i 2 fis.


Rhybudd Preifatrwydd Gwasanaeth Sipsiwn, Roma a Theithwyr
Bydd y Cyngor yn defnyddio'ch gwybodaeth i gynnal asesiad llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA). Rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth gan fod gennym ddyletswydd gyfreithiol o dan Ran 3 o Ddeddf Tai Cymru 2014 fel Awdurdod Lleol i gynnal Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA).

 Byddwn yn rhannu gwybodaeth fel eich manylion cyswllt (Enw a rhif Ffôn) gyda'r sefydliad canlynol a fydd yn cynnal yr asesiad ar ran y cyngor:

 • Arc4 

Ni fydd y Cyngor yn trosglwyddo'ch gwybodaeth bersonol i wlad arall.

Bydd y wybodaeth rydych chi'n ei darparu yn cael ei chadw am 12 mis. I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a manylion cyswllt y Swyddog Diogelu Data, cysylltwch â:  

SwyddogDiogeluData@gwynedd.llyw.cymru

Swyddog Diogelu Data

Gwasanaeth Ymchwil a Gwybodaeth

Adran Cefnogaeth Gorfforaethol 
Cyngor Gwynedd 
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

 

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad:Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis.

ur accordian content here

 

 

Ysgolion 

Addysg

Yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a ddaw i rym ar 25 Mai 2018, mae’r hysbysiad hwn yn nodi beth mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn ei wneud gyda gwybodaeth bersonol a pherfformiad plant a phobl ifanc, ac unrhyw wybodaeth bersonol sy’n ymwneud â rhieni / gwarcheidwaid.

Bydd yr wybodaeth yn yr hysbysiad hwn yn cael ei adolygu er mwyn cynnwys unrhyw newidiadau pellach a ddarparwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Casglu data personol

Mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn casglu gwybodaeth am blant, pobl ifanc a’u rhieni neu’r gwarcheidwaid cyfreithiol pan fônt yn mynd i ysgol newydd, maent hefyd yn casglu gwybodaeth ar amseroedd eraill o’r flwyddyn ysgol. Ceir gwybodaeth gan ysgolion eraill pan fo disgyblion yn trosglwyddo.

Bydd yr Awdurdod hefyd yn cael gwybodaeth am blant/pobl ifanc o’r ysgol / y sefydliad addysgol.

Bydd yr ysgol a’r Awdurdod yn dod yn rheolwr y data ar ôl cael yr wybodaeth.

 

Pa wybodaeth sy’n cael ei chadw?

Mae gwybodaeth bersonol a chategori arbennig sy’n cael ei chasglu’n cynnwys:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Rhyw
 • Grŵp ethnig
 • Statws anabledd
 • Gwybodaeth iechyd arall
 • Gwybodaeth anghenion dysgu ychwanegol
 • Canlyniadau profion ac arholiadau cenedlaethol
 • Presenoldeb
 • Gwybodaeth ynghylch eich addysg yn yr ysgol

Beth sy’n digwydd i’ch gwybodaeth?

Defnyddir yr wybodaeth a gesglir i ddiogelu plant a phobl ifanc a sicrhau bod manylion cyswllt priodol ar gael er mwyn cysylltu â rhieni / gwarcheidwaid.

Mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd hefyd yn defnyddio’r wybodaeth mae’n ei gasglu ar gyfer gwneud ymchwil. Mae’n defnyddio canlyniad yr ymchwil i wneud penderfyniadau ar bolisi ac ariannu’r ysgol, cyfrifo perfformiad ysgolion a’u helpu i osod targedau.

Mae’r Gwasanaeth Addysg Gwynedd angen defnyddio’r wybodaeth ar gyfer darparu gwahanol wasanaethau i blant a phobl ifanc e.e.:

 • darparu gwasanaethau addysgol i unigolion;
 • monitro a rhoi adroddiad ar gynnydd addysgol plant a phobl ifanc;
 • darparu gwasanaethau lles, gofal bugeiliol ac iechyd; anghenion dysgu ychwanegol, cynhwysiant a chludiant; data gwaharddiadau, presenoldeb a meithrin;
 • rhoi cefnogaeth ac arweiniad i blant, pobl ifanc a’u rhieni a’u gwarcheidwaid cyfreithiol;
 • trefnu gweithgareddau a theithiau addysgol;
 • cynllunio a rheoli’r ysgol;
 • cofnodi taliadau ariannol i a gan ddisgyblion/myfyrwyr a rhieni/gwarcheidwaid;

Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomatig, gan gynnwys proffilio. Mae hyn yn golygu gwneud penderfyniad awtomatig amdanoch heb ymyrraeth ddynol.

 

Gyda phwy mae eich gwybodaeth yn cael ei rhannu?

Mae gwybodaeth ynghylch plant a phobl ifanc fel arfer yn cael ei hanfon yn uniongyrchol o ysgolion a’r Awdurdod Lleol at Lywodraeth Cymru fel rhan o gasglu data statudol sy’n cynnwys y canlynol:

 • Casglu data ôl 16
 • Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol Lefel Disgyblion (PLASC)
 • Casglu lefelau Disgyblion sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS)
 • Casglu data cenedlaethol (NDC)
 • Casglu presenoldeb
 • Casglu data Profion Cenedlaethol Cymru (WNT)
 • Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion

  Byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth am staff ysgolion at Lywodraeth Cymru fel rhan o'r cyfrifiad uchod, wele Gyfrifiad blynyddol o'r gweithlu ysgolion (CGBY: Hysbysiad preifatrwydd am fwy o wybodaeth. 

Gall gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan yr Awdurdod ar blant a phobl ifanc a’u rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol gael ei rhannu gyda sefydliadau eraill pan fo’r gyfraith yn caniatáu hyn, e.e., gyda:

 • chyrff addysgol a hyfforddiant eraill, gan gynnwys ysgolion, pan fo disgyblion yn gwneud ceisiadau am gyrsiau, hyfforddiant, trosglwyddo ysgol neu geisio arweiniad ar gyfleoedd
 • cyrff sy’n gwneud ymchwil i LlC, yr ALl ac ysgolion, cyn belled bod camau’n cael eu cymryd i gadw’r wybodaeth yn ddiogel
 • gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau iechyd a lles eraill ble mae angen rhannu gwybodaeth i amddiffyn a chefnogi plant a phobl ifanc unigol
 • amrywiol gyrff rheolaethol, fel yr ombwdsmon, awdurdodau arolygu a mentrau twyll y Llywodraeth, ble mae’r gyfraith yn gofyn i’r wybodaeth honno gael ei hanfon ymlaen fel y gallant wneud eu gwaith.
 • yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i’r Cyngor amddiffyn arian cyhoeddus mae’n ei weinyddu ac felly gall ddefnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennych i atal, datgelu ac ymchwilio i dwyll ac afreoleidd-dra, ar gyfer perfformio contract, neu, dasg a wneir er budd y cyhoedd, neu i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Rhan 6 o Ddeddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) yw’r sail gyfreithiol.  

Am ba hyd y byddwn yn cadw’r wybodaeth?

Bydd Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn cadw a dinistrio’r wybodaeth yn unol â’u hamserlenni cadw, mae’r rhain ar gael trwy’r manylion cyswllt isod.

Eich hawliau o dan GDPR

Mae gennych hawl i:

 • weld yr wybodaeth bersonol mae’r ysgol a’r Awdurdod yn ei brosesu amdanoch;
 • gofyn i’r ysgolion neu’r Awdurdod gywiro gwybodaeth sy’n anghywir;
 • yr hawl (mewn rhai amgylchiadau) i wrthwynebu prosesu ar sail sy’n ymwneud â’ch sefyllfa arbennig chi;
 • yr hawl i gyfyngu prosesu (mewn rhai amgylchiadau);
 • cwyno wrth y comisiynydd gwybodaeth sef y rheolwr annibynnol diogelu data;

Cysylltwch â’r isod ynghylch yr wybodaeth mae Gwasanaeth Addysg Gwynedd yn ei chadw a’i defnyddio, neu os ydych yn dymuno defnyddio eich hawl o dan GDPR, gweler y manylion cyswllt isod:

SwyddogDiogeluData@gwynedd.llyw.cymru

Swyddog Diogelu Data

Gwasanaeth Ymchwil a Gwybodaeth

Adran Cefnogaeth Gorfforaethol 
Cyngor Gwynedd 
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH


I gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, gweler y manylion isod:

Information Commissioners Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn y llinell gymorth: 029 2067 8400 (llinell gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (llinell gymorth y DU)

Gwefan: www.ico.org.uk

 

Am fwy o wybodaeth, neu i wneud cwyn, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r Cyngor: SwyddogDiogeluData@gwynedd.llyw.cymru

Bydd y swyddog yn gwneud pob ymdrech i ymateb i’ch ymholiad neu gwyn yn y lle cyntaf ond mae gennych yr hawl hefyd i gysylltu efo Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth,
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Sir Gaer

SK9 5AF

E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk

Ffôn: 0303 123 1113.