Datganiad preifatrwydd Cefnogaeth Gorfforaethol

Datganiadau Preifatrwydd Gwasnaeth Cefnogaeth Gorfforaethol: 

 

Data

Pwrpas

Tocyn Dyfais

Cod unigryw tymor hir sy’n cael ei greu wrth fewngofnodi. Cael ei defnyddio fel nad oes rhaid mewngofnodi bob tro rydych yn defnyddio’r ap. Mae’r Tocyn Dyfais yn cael ei defnyddio i gynhyrchu Tocynnau Mynediad.

Tocynnau Mynediad

(Fformat JSON Web Token sy’n cynnwys rhif sesiwn a rhif defnyddiwr unigryw)

Tocyn tymor byr sy’n cael ei defnyddio i gysylltu â gwasanaethau’r Cyngor, a rhoi gwybod iddynt pa gyfrif sy’n cael ei defnyddio, e.e. pan yn cyflwyno cais am wasanaeth.

Rhif Cyfeirnod Unigryw Eiddo

Cael ei defnyddio i gofio cyfeiriad y gwnaethoch ei ddewis yn ‘Lle dwi’n byw’.

Rhif Dyfais

Cael ei ddefnyddio ar gyfer anfon hysbysiadau i’ch dyfais.

Dewisiadau hysbysiadau

Cael ei ddefnyddio i gofio pa hysbysiadau rydych wedi dewis eu derbyn ar eich dyfais.

Cwcis

Mae rhai rhannau o’r ap yn defnyddi cwcis fel sydd ar wefan y Cyngor. Rhagor o wybodaeth am Cwcis.

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda Gwasanaethau eraill ar draws y Cyngor a rhai cyrff allanol er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chyrff allanol heb fod rhaid.

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Ymwelwyr â’r wefan

Pan mae rhywun yn ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru rydym yn defnyddio darparwyr 3ydd parti, SiteImprove a Google Analytics, er mwyn casglu gwybodaeth am batrwm ymddygiad ymwelwyr ar y wefan. Mae hyn yn ein galluogi i weld faint o ymwelwyr sy’n mynd i wahanol dudalenau ar y wefan, ac yn ein helpu i wella y profiad o fod ar y wefan i'r cwsmer. 

 

Cwcis
Gallwch weld gwybodaeth am ein defnydd o gwcis ar y dudalen Datganiadau preifatrwydd a chwcis.

 

Holiadur bodlonrwydd â’r wefan
Gall unrhyw un sydd yn ymweld â’r wefan roi sgôr am y dudalen. Mae cyfle hefyd i adael cyfeiriad e-bost os ydych am i ni gysylltu yn nôl. Bydd y cyfeiriad e-bost yn cael ei ddal am uchafswm 1 flwyddyn. Os nad ydych yn darparu cyfeiriad e-bost, nid yw’n bosib i ni adnabod yr unigolyn sydd wedi gadael y sgôr.

 

Taliadau ar-lein
Pan fyddwch yn defnyddio cardiau debyd i wneud taliadau drwy ein gwefan - treth cyngor ayyb, bydd rhif y cerdyn yn cael ei amgryptio, yn ogystal â nifer fesurau diogelwch eraill. 

 

Youtube
Mae fideos wedi ei embedio ar rai tudalennau ar y wefan. Pan yn clicio ar y linc sy’n agor y fideo byddwch yn mynd i wefan YouTube, a bydd eich data yn cael ei drin yn unol â’u datganiadau preifatrwydd nhw.

 

Gwefannau allanol
Mae yna nifer helaeth o gysylltau i wefannau allanol ar ein gwefan. Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti hyn mewn unrhyw ffordd. 


Ymgynghoriadau
O bryd i’w gilydd bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriadau er mwyn i drigolion gael dweud ei dweud ar y gwasanaethau rydym yn ei ddarparu. Bydd pob holiadur yn cynnwys datganiad preifatrwydd ac yn nodi beth fydd cyfnod cadw’r data a beth fydd yn digwydd i’r wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu.  

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth
Byddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda Gwasanaethau eraill ar draws y Cyngor a rhai cyrff allanol er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chyrff allanol heb fod rhaid.

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Rydym yn casglu gwybodaeth am eich dyfais, porwr a’ch system weithredu er mwyn datblygu gwasanaethau ar-lein a’r wefan. Mae angen eich cyfeiriad IP am resymau diogelwch.

Rydym yn cadw copi o’r alwad ar gyfer hyfforddi staff a gwella gwasanaethau.


Sail gyfreithiol
Rydym yn casglu’r wybodaeth yma o dan Erthygl 6(1)(f) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, gan ei fod yn angenrheidiol ar gyfer ein buddion cyfreithlon.


Rhannu gwybodaeth
Ni fydd y wybodaeth yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall (ac eithrio’r cwmni isod) nag yn cael ei throsglwyddo dramor. Fodd bynnag, fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

 

Rydym yn defnyddio cwmni allanol o’r enw Click 4 Assistance i’n helpu ni i ddarparu’r wybodaeth yma.   


Cyfnodau cadw 
Mae’r cwmni yn cadw’r wybodaeth am y cyfnodau canlynol:

Cyfnodau cadw webchat
 Manylion sgwrs  1 flwyddyn
 Gwybodaeth crynodeb  1 flwyddyn 
 All-lein / SmartContact/ Cais Manylion
Click2Call 
 3 mis
 Manylion ymweliadu gwefan 4 diwrnod neu 100,000 sesiwn 
 Awdit cleient / Argaeledd / Manylion sgwrs  31 diwrnod

Pam ein bod angen eich gwybodaeth

Mae Galw Gwynedd a Siopau Gwynedd yn casglu eich gwybodaeth er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn casglu gwybodaeth oni bai fod diben penodol, clir a chyfreithiol dros wneud hynny.

 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth

Ar gyfer rhai gwasanaethau, er enghraifft casglu gwastraff, mae prosesu gwybodaeth personol yn angenrheidiol i berfformio tasg er budd y cyhoedd, neu i weithredu awdurdod swyddogol.

Mae goblygiadau cyfreithiol gennym i brosesu eich data er mwyn cyflawni gwasanaethau eraill,  er enghraifft ceisiadau am fathodynnau glas neu talu am dreth cyngor.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio. 

Wrth gwblhau holiadur bodlonrwydd, yr ydych yn rhoi caniatâd clir i ni brosesu eich data personol at ddiben penodol, o fod yn gwella gwasanaeth.

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth gyda Gwasanaethau eraill ar draws y Cyngor a rhai cyrff allanol er mwyn darparu gwasanaeth i chi.  Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chyrff allanol heb fod rhaid.

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 7 mlynedd yn ein system cyfrifiadurol, os ydych wedi anfon e-bost atom, byddwn yn ei gadw am 12 mis.

Bydd recordiadau teledu cylch cyfyng (Siop Gwynedd Pwllheli, Dolgellau a Chaernarfon) yn cael eu cadw am gyfnod o 2 fis.

Mwy o wybodaeth am eich hawliau, a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor:

Datganiad preifatrwydd

 

Cael mynediad i Ddata

Gallwch weld eich data drwy gais, i wneud hyn, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r Cyngor .

Yr wybodaeth sy'n cael ei chasglu amdanoch chi 

Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, prosesu, cadw a rhannu yn cynnwys:

 • Enw llawn
 • Dyddiad geni
 • Cyfeiriad presennol
 • Lleoliad geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Manylion y budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn sy'n ymwneud â'ch symudedd
 • Prawf adnabod
 • Gwybodaeth feddygol a ddarperir gennych i gefnogi eich cais
 • Eich llun
 • Manylion cyswllt a ddarparwyd gennych, sy'n cynnwys rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost a ddefnyddir i gysylltu â chi i ofyn am ragor o wybodaeth am eich cais, i'ch diweddaru, ac i anfon y penderfyniad a'r Bathodyn Glas atoch os byddwch yn gymwys.

Pam yr ydym yn casglu a defnyddio'r wybodaeth hon

Rydym yn cadw ac yn defnyddio data eich cais am Fathodyn Glas i:

 • asesu a ydych yn gymwys am Fathodyn Glas
 • cynhyrchu a dosbarthu'r bathodyn
 • monitro defnydd

Pam mae gennym hawl i ddefnyddio'ch gwybodaeth

Rydym yn casglu ac yn defnyddio'r wybodaeth hon fel rhan o dasg cyhoeddus y Cyngor, a'r ddeddfwriaeth berthnasol yw:

Adran 21 o Ddeddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970

Caiff unrhyw wybodaeth categori arbennig (sensitif) (h.y. gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd) ei phrosesu o dan amod diddordeb cyhoeddus sylweddol (Erthygl 9(2)(g) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.  

Am faint fyddwn ni'n cadw eich gwybodaeth bersonol

Cedwir yr wybodaeth am gyfnod o bedair blynedd (o ddyddiad y cais)

Gyda phwy fyddwn ni'n rhannu'r wybodaeth

Byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda'r Adran Drafnidiaeth, sy'n gyfrifol am y cynllun.

Rhennir eich manylion gyda Valtech Limited, sef y cwmni sy'n cynnal y system Bathodynnau Glas cenedlaethol.

Os byddwch yn gymwys i gael bathodyn, rhennir eich manylion hefyd gydag APS, sef y cwmni sy'n cynhyrchu ac yn postio'r bathodynnau.

Os byddwch yn penderfynu nad ydych yn dymuno derbyn diweddariadau am eich cais, rhennir eich manylion hefyd gyda gwasanaeth Government Notify.

Weithiau byddwn yn rhannu eich manylion gyda Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol Able 2, sy'n gyfrifol am gynnal Asesiadau Symudedd Annibynnol os bydd angen eich asesu i benderfynu a ydych yn gymwys.

Byddwn yn cysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau i wirio a ydych yn derbyn y budd-daliadau a ddatganwyd gennych mewn perthynas â'ch symudedd os nad ydych wedi darparu tystiolaeth o hyn.

Mae gan swyddogion gorfodaeth Gwasanaethau Parcio fynediad i fanylion Bathodynnau Glas er mwyn ymdrin â materion gorfodaeth a chanfod twyll.

Gall awdurdodau lleol eraill gael mynediad at yr wybodaeth er mwyn ceisio atal twyll.

Y Fenter Twyll Genedlaethol

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofyn cyfreithiol i’r Cyngor ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu. Efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth a ddarperir i ni gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a datgelu twyll. Am wybodaeth bellach, cyfeiriwch at rybudd preifatrwydd y Fenter Twyll Genedlaethol.

 

A fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud penderfyniadau awtomataidd?

Ni wneir unrhyw benderfyniadau neu broffilio awtomataidd.

 

Eich hawliau 

Am wybodaeth am eich hawliau, a manylion Swyddog Diogelu Data y Cyngor, gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd.

Pwrpas a sail gyfreithiol

Rydym yn prosesu eich data personol er mwyn ymateb i’ch cais gwybodaeth.

Y sail gyfreithiol dros hyn ydi erthygl 6(1)(c) y GDPR, sy’n ymwneud a phrosesu sy’n angenrheidiol ar gyfer cadw at ddyletswydd gyfreithiol.

Os ydi’r wybodaeth rydych yn ei darparu i ni yn cynnwys data categori arbennig, e.e. gwybodaeth am iechyd, rydym yn dibynnu ar erthygl 9(2)(g)y GDPR sy’n ymwneud a’n tasg gyhoeddus ac Atodlen 1 rhan 2(6) Deddf Diogelu Data 2018 sy’n ymwneud a’n swyddogaethau statudol. 

Beth sydd ei angen arnom a pham?

Rydym angen gwybodaeth gennych er mwyn ymateb i chi a dod o hyd i’r wybodaeth. Mae hyn yn ein galluogi i gadw at ein cyfrifoldebau statudol o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (2016)
 • Deddf Diogelu Data (2018)
 • Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000)
 • Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)

Beth a wnawn efo’ch gwybodaeth?

Pan rydym yn derbyn eich cais, fe wnawn ni sefydlu ffeil achos electronig sy’n cynnwys manylion eich cais. Bydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt ac unrhyw wybodaeth arall rydych wedi ei rhoi i ni. Byddwn yn hefyd yn storio copi o’r wybodaeth a gasglwyd er mwyn ateb eich cais.

Os ydych yn gwneud cais am eich gwybodaeth bersonol neu yn gweithredu ar ran rhywun arall, mae’n bosib byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth i brofi pwy ydych. Os yw’n berthnasol, fe wnawn ni hefyd ofyn i chi brofi fod gennych yr hawl i weithredu ar ran rhywun arall.

Pa mor hir rydym yn cadw eich manylion

I gael manylion am ba mor hir rydym yn cadw gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data.

Beth yw eich hawliau

I gael mwy o wybodaeth am eich hawliau, ewch i’r darn eich hawliau chi.