Cadeirydd y Cyngor

Mae Cyngor Gwynedd yn ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd bob 12 mis mewn cyfarfod blynyddol. Mae'r Cadeirydd yn llywyddu dros gyfarfodydd y Cyngor ac mae'n cynrychioli Cyngor Gwynedd mewn digwyddiadau dinesig a seremonïol.

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 3 Mai 2018, etholwyd y Cynghorydd Annwen Hughes (Llanbedr a Llanfair ) yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, gyda’r Cynghorydd Edgar Wyn Owen (Waunfawr) yn Is-Gadeirydd.

Yn Gynghorydd Gwynedd ers 2012 mae’r Cynghorydd Annwen Hughes wedi gwasanaethu ar wahanol bwyllgorau megis:

  • Craffu Cymunedau,
  • Trwyddedu,
  • Rheilffordd y Cambrian,
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd,
  • Fforwm Ardal Meirionnydd
  • ag ers y llynedd yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Hefyd mae’n aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Ardudwy, Harlech ag yn Gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanbedr.

Wrth gael ei hethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Hughes:

Mae’n fraint ac anrhydedd cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd. Yn ystod fy mlwyddyn yn y Gadair, gwnaf fy ngorau i wasanaethu holl drigolion Gwynedd.”

Etholwyd y Cynghorydd Edgar Wyn Owen (Waunfawr) yn Is-Gadeirydd y Cyngor.

Gellir cysylltu â'r Cadeirydd neu'r Is-Gadeirydd drwy:

Sian Ellis Williams
Swyddog Dinesig
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn:
01286 679666
E-bost: sianw@gwynedd.llyw.cymru