Adnoddau addysgol digidol

E-ddysgu

Cyfres o fodiwlau e-ddysgu fydd yn addas ar gyfer eich gweithwyr newydd ac yn cynnig elfennau o’r dysgu ar gyfer ‘Cynllun Sefydlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ Oedolion Gofal Cymdeithasol Cymru. I wneud cais i gael mynediad i Modiwlau E-ddysgu cwblhewch y ffurflen gais isod  (Wedi derbyn y ffurflen gais byddwn yn cysylltu gyda manylion mewngofnodi).

Ffurflen Gais

Modiwlau E-Ddysgu

Adnoddau addysgu digidol

Dyma lyfrgell o adnoddau dysgu digidol sy'n cynnwys cyfuniad o weminarau a chlipiau fideos YouTube.  

O dan pob adnodd isod, gwelwch linc i bob anodd a chyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad a'u defnyddio. 

Os fwy o wybodaeth e-bostiwch caishyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Hyfforddwr: Andrew Guy
Hyd: Recordiad gweminar 1 awr
Iaith: Cymraeg

Cyflwyniad i gymorth ymddygiad cadarnhaol.

Bydd y gweminar hwn, yn eich tywys drwy brif egwyddorion PBS, yn edrych ar arferion gwaith a sut y gallwch addasu i ddiwallu anghenion unigol yn llawn mewn ffordd gadarnhaol a pharchus. Ymddygiad yw cyfathrebu a bydd y gweminar hwn yn rhoi rhywfaint o arweiniad ymarferol i chi sut i ymateb yn briodol 

Clicliwch yma i wylio.

 

Adnodd Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol Teuluol Unwaith i Gymru 

Mae'r adnodd Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol Teuluol Unwaith i Gymru wedi'i ddylunio i uwchsgilio a grymuso teuluoedd ledled Cymru.

Cyd-gynhyrchwyd yr adnodd Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol Unwaith i Gymru i deuluoedd, gan Gwelliant Cymru, Sefydliad Anableddau Dysgu Prydain (BILD) a Fforwm Cymru Gyfan.  Fe'i cynlluniwyd i wella sgiliau a grymuso teuluoedd ledled Cymru.   Teuluoedd yw'r arbenigwyr ar eu hanwyliaid ac maent yn bartneriaid allweddol o ran darparu'r gofal a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.  Mae'r adnodd hwn ar gael i deuluoedd sy'n cefnogi unigolion ag anabledd dysgu trwy gydol eu hoes.

https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/gwelliant-cymru/ein-gwaith/rhaglen-gwella-iechyd-anabledd-dysgu/cymorth-ymddygiad-cadarnhaol/

 

Hyfforddwr: Andrew Guy ac Edwin Jones
Hyd: Recordiad 40 munud 
Iaith: Cymraeg 

Mae’r gweminar yma ar gefnogaeth weithgar yn trafod rhai problemau ac atebion sydd yn cael eu profi ystod covid-19.

Mae’r gweminar yn atgoffa ni am rai nodweddion allweddol ar gyfer cefnogaeth weithgar, ac yn siarad am faterion allweddol sydd yn codi gan wasanaethau a phobl fel rhwystrau

Cliciwch yma i wylio.

Hyfforddwr: Andrew Guy
Hyd: Recordiad 50 munud 
Iaith: Saesneg

Bydd y gweminar  yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth o awtistiaeth, a sut mae  cymorth da yn edrych.

Byddwch yn cael eich tywys i ddeall pwysigrwydd cyfathrebu, yr amgylchedd ac ymddygiad.

Bydd byd synhwyraidd rhywun sy'n byw gydag awtistiaeth yn cael ei gyflwyno i chi a sut i helpu a chefnogi oedolion a phlant i yn arwain bywyd hapus.

Byddwch hefyd yn cael rhai strategaethau a rhai dulliau i‘ch  helpu.

Cliciwch yma i wylio.

Mwy o wybodaeth am Niwroddatblygiad ac Awtistiaeth

Mae Personal Care Consultants yn darparu hyfforddiant iechyd a gofal cymdeithasol. Maent wedi datblygu cyfres o fideos byr i gefnogi dysgu a darparu gofal. Mae'r rhain yn gip olwg i staff yn enwedig rhai sydd newydd eu recriwtio. Ni ddylai'r clipiau ffilm hyn ddisodli hyfforddiant wyneb yn wyneb 

 • Rheoli haint: 3munud 
 • Arsylliad corfforoli: 3 munud 
 • Gofal croen a hyfywedd meinwe: 12 munud 
 • Baddon gwely, ymolchi a toiledu: 5 munud  

 Symud a thrin 

 • Egwyddorion ystum da
 • Anatomeg a ffisioleg 
 • Roll log: 4 munud  
 • Slide sheet gwely: 4 munud  
 • Gorwedd i eistedd ar wely: 1 munud 
 • Gorwedd i eistedd gyda chymorth rhan 1: 1 awr ac 20 munud 
 • Gorwedd i eistedd gyda chymorth rhan 2: 1 munud
 • Trosglwyddo ar sefyll: 1 awr ac 20 munud 
 • Gwely trosglwyddo ochrol i gomod: 1 awr a 15 munud
 • Eistedd i sefyll: 3 awr a 30 munud  
 • Gosod sling gwely (mynediad): 4 awr a 30 munud 
 • Gosod sling ar wely: 1 awr a 50 munud

 Cliciwch yma i fewngofnodi

Defnyddiwch yr enw defnyddiwr a chyfrinair isod i fewngofnodi:

ENW DEFNYDDIWR: 65G2C27     

PASSWORD 1XU2-L397-F1V2 

Gofal yn galw: Gyrfa i chi? 

Ydych chi’n mwynhau gweld pobl yn manteisio i’r eithaf ar bob dydd ac yn cyflawni’r hyn sydd ei eisiau arnynt mewn bywyd? Dyna yw bwriad gyrfa mewn gofal!

Gallai olygu gweithio gyda

 • babanod a phlant ifanc
 • plant a phobl ifanc
 • oedolion pan fydd angen help ychwanegol arnynt
 • mewn gwirionedd, pobl o bob oedran – eu helpu i wireddu eu breuddwydion!

Rhowch gynnig ar ein her fideo ryngweithiol ’Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI’ i weld sut olwg sydd ar yrfa mewn gofal. Byddwch hefyd yn cael proffil personol manwl sy’n dweud wrthych a ydych chi’n addas i ymuno â ni!

Gwefan A Question of Care


Adnoddau anwytho - amodau Covid

 

Gwybodaeth am y grwp dysgu a datblygu dementia cenedlaethol Cymru ac Adnoddau cefnogol  https://padlet.com/rebeccacicero/DLDG


Cyflwyniad i ddementia

Hyd: 30 munud 
Iaith: Saesneg 

Dyma ganllaw i ddementia dylai fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n gweithio gyda, neu teulu/ffrind sy’n byw gyda dementia. Mae angen i ni sicrhau bod gennym ddigon o wybodaeth i wybod sut i ddelio â dementia ac mae hyn yn ddechrau da. 

Gwylio fideo: Cyflwyniad i ddementia


Sesiwn holi ac ateb am ddementia

Hyfforddwr: All About Dementia - Patsy Pope
Iaith: Saesneg 

Dyma ganllaw i ddementia dylai fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n gweithio gyda, neu teulu/ffrind sy’n byw gyda dementia. Mae angen i ni sicrhau bod gennym ddigon o wybodaeth i wybod sut i ddelio â dementia ac mae hyn yn ddechrau da. 

Gwylio fideo - sesiwn holi ac ateb am ddementia

 

Fidio gan Dementia UK

Fidio wedi ei anelu at blant a phobl ifanc i’w helpu i ddeall beth mae byw gyda dementia yn olygu https://youtu.be/lJdLf7gQWJs

Mae’r fidio wedi eu chreu gan Dementia UK , gall fod yna fidios arall fyddai o ddiddordeb i chi ar eu gwefan - https://www.dementiauk.org/get-support/resources/advice-videos/ 

 

Pecyn Cymorth ar Iaith a Threftadaeth

https://livingwithdementiatoolkit.org.uk/stay-connected/language-and-heritage/

 

Pocket Medic Dementia Films - Adnodd Hyfforddi

https://pocketmedic.org/dementia/ 

 

Byw'n Well gyda Dementia - Fidio

https://vimeo.com/eternalmedia/dementiafullserieswsubs

  

Preventing Dehydration in Older Individuals: How to use the I-Hydrate toolkit

Ar gyfer staff cartrefi gofal a gofal cartref (ar hyn o bryd ond ar gael yn Saesneg ond cyfieithiad ar y ffordd)