Adnoddau addysgol digidol

Dyma lyfrgell o adnoddau dysgu digidol sy'n cynnwys cyfuniad o weminarau a chlipiau fideos YouTube.  

O dan pob adnodd isod, gwelwch linc i bob anodd a chyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad a'u defnyddio. 

Os oes gennych gwestiynau neu am fwy o wybodaeth am yr adnoddau isod, cysylltwch â ni ar:
caishyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru,

 

Cefnogaeth Ymddygiad Gadarnhaol (P.B.S)

Hyfforddwr: Andrew Guy
Hyd: Recordiad gweminar 1 awr
Iaith: Cymraeg

Cyflwyniad i gymorth ymddygiad cadarnhaol.

Bydd y gweminar hwn, yn eich tywys drwy brif egwyddorion PBS, yn edrych ar arferion gwaith a sut y gallwch addasu i ddiwallu anghenion unigol yn llawn mewn ffordd gadarnhaol a pharchus. Ymddygiad yw cyfathrebu a bydd y gweminar hwn yn rhoi rhywfaint o arweiniad ymarferol i chi sut i ymateb yn briodol 

Clicliwch yma i wylio.

Cefnogaeth weithredol yn ystod Covid-19

Hyfforddwr: Andrew Guy ac Edwin Jones
Hyd: Recordiad 40 munud 
Iaith: Cymraeg 

Mae’r gweminar yma ar gefnogaeth weithgar yn trafod rhai problemau ac atebion sydd yn cael eu profi ystod covid-19.

Mae’r gweminar yn atgoffa ni am rai nodweddion allweddol ar gyfer cefnogaeth weithgar, ac yn siarad am faterion allweddol sydd yn codi gan wasanaethau a phobl fel rhwystrau

Cliciwch yma i wylio.

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Hyfforddwr: Andrew Guy
Hyd: Recordiad 50 munud 
Iaith: Saesneg

Bydd y gweminar  yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth o awtistiaeth, a sut mae  cymorth da yn edrych.

Byddwch yn cael eich tywys i ddeall pwysigrwydd cyfathrebu, yr amgylchedd ac ymddygiad.

Bydd byd synhwyraidd rhywun sy'n byw gydag awtistiaeth yn cael ei gyflwyno i chi a sut i helpu a chefnogi oedolion a phlant i yn arwain bywyd hapus.

Byddwch hefyd yn cael rhai strategaethau a rhai dulliau i‘ch  helpu.

Cliciwch yma i wylio.

Personal Care Consultants - Llyfrgell adnoddau

Mae Personal Care Consultants yn darparu hyfforddiant iechyd a gofal cymdeithasol. Maent wedi datblygu cyfres o fideos byr i gefnogi dysgu a darparu gofal. Mae'r rhain yn gip olwg i staff yn enwedig rhai sydd newydd eu recriwtio. Ni ddylai'r clipiau ffilm hyn ddisodli hyfforddiant wyneb yn wyneb 

 • Rheoli haint: 3munud 
 • Arsylliad corfforoli: 3 munud 
 • Gofal croen a hyfywedd meinwe: 12 munud 
 • Baddon gwely, ymolchi a toiledu: 5 munud  

 

Symud a thrin 

 • Egwyddorion ystum da
 • Anatomeg a ffisioleg 
 • Roll log: 4 munud  
 • Slide sheet gwely: 4 munud  
 • Gorwedd i eistedd ar wely: 1 munud 
 • Gorwedd i eistedd gyda chymorth rhan 1: 1 awr ac 20 munud 
 • Gorwedd i eistedd gyda chymorth rhan 2: 1 munud
 • Trosglwyddo ar sefyll: 1 awr ac 20 munud 
 • Gwely trosglwyddo ochrol i gomod: 1 awr a 15 munud
 • Eistedd i sefyll: 3 awr a 30 munud  
 • Gosod sling gwely (mynediad): 4 awr a 30 munud 
 • Gosod sling ar wely: 1 awr a 50 munud

 

Cliciwch yma i fewngofnodi

Defnyddiwch yr enw defnyddiwr a chyfrinair isod i fewngofnodi:

ENW DEFNYDDIWR: 65G2C27     

PASSWORD 1XU2-L397-F1V2 

Rheoleiddio a chofrestru

Gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru

Llawlyfr: 
Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (Oedolion)

Pwrpas y llyfryn hwn yw rhoi cymorth i weithwyr gofal cymdeithasol sy'n ymgymryd â Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion). Datblygwyd y llawlyfr gan ymarferwyr gofal cymdeithasol i aelodau Partneriaethau Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol.

Mae pob adran o'r llawlyfr yn cyd-fynd â phob rhan o'r dyfarniad ac yn cynnwys y wybodaeth berthnasol a'r cyfeiriadau sydd eu hangen i ymgymryd â'r dyfarniad yn llwyddiannus.

Canllaw cymorth yw'r llawlyfr a ellir ei ddefnyddio ar y cyd â deunyddiau eraill mae rheolwyr wedi eu datblygu i gefnogi addysgu i staff gofal cymdeithasol.

Fframwaith anwytho rheolwyr newydd

Ers Medi 2021 mae yn ofyn rheoleiddiol  i Reolwyr Gofal Cymdeithasol newydd gwblhau rhaglen anwytho. Mwy o wybodaeth

Beth yw'r Fframwaith Sefydlu ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol?
Mae'r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol (Fframwaith Sefydlu) yn gyfres o safonau sy'n deillio o gynnwys cymhwyster Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 5. Mae'n egluro'r wybodaeth a'r ymarfer y dylid eu dangos, dros amser, gan reolwyr gofal cymdeithasol sy'n newydd i'w rôl.

Pwy ddylai gwblhau'r Fframwaith Sefydlu, a faint o amser ddylai hynny ei gymryd?
Rheolwyr gofal cymdeithasol sy'n newydd i'w swydd.  Dylai gael ei gwblhau gan bob rheolwr gofal cymdeithasol sy'n newydd i'w swydd fel cyflwyniad sefydlu cyffredinol i'w rôl. Os ydych chi'n rheolwr profiadol neu gymwysedig, byddem yn disgwyl bod gennych chi rywfaint o dystiolaeth o wybodaeth ac ymarfer eisoes yn sgil cwblhau eich cymhwyster neu drwy gyflogaeth flaenorol, tra gall fod gan rai ohonoch lai o brofiad neu eich bod yn gwneud eich cymhwyster ar yr un pryd. Rydym yn argymell y dylai pob rheolwr ei gwblhau o fewn 12 mis i'r dyddiad dechrau mewn rôl newydd. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ymgorffori eich dysgu yn eich ymarfer a diweddaru gwybodaeth am fframweithiau deddfwriaethol, ymarfer ar sail tystiolaeth a meysydd arbenigol.

Goruchwyliaeth

Gwefan: The Mindfulness Initiative

Cymorth llesiant 

Mae GOFAL CYMDEITHASOL CYMRU wedi lansio rhaglen gymorth newydd i weithwyr, yn cynnig cymorth llesiant i bobl sy’n cael eu cyflogi yn y gweithlu gofal cymdeithasol yn y sectorau preifat a gwirfoddol yng Nghymru, gan gynnwys cynorthwywyr personol.  Rhif 24/7 Care first – 0333 2129 212.

Recriwtio

Gofal yn galw: Gyrfa i chi? 

Ydych chi’n mwynhau gweld pobl yn manteisio i’r eithaf ar bob dydd ac yn cyflawni’r hyn sydd ei eisiau arnynt mewn bywyd? Dyna yw bwriad gyrfa mewn gofal!

Gallai olygu gweithio gyda

 • babanod a phlant ifanc
 • plant a phobl ifanc
 • oedolion pan fydd angen help ychwanegol arnynt
 • mewn gwirionedd, pobl o bob oedran – eu helpu i wireddu eu breuddwydion!

Rhowch gynnig ar ein her fideo ryngweithiol ’Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI’ i weld sut olwg sydd ar yrfa mewn gofal. Byddwch hefyd yn cael proffil personol manwl sy’n dweud wrthych a ydych chi’n addas i ymuno â ni!

Gwefan A Question of Care


Adnoddau anwytho - amodau Covid

 

Deddfa Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Cynllunio a chefnogaeth person canolog

Dementia

Gwybodaeth am y grwp dysgu a datblygu dementia cenedlaethol Cymru ac Adnoddau cefnogol  https://padlet.com/rebeccacicero/DLDG


Cyflwyniad i ddementia

Hyd: 30 munud 
Iaith: Saesneg 

Dyma ganllaw i ddementia dylai fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n gweithio gyda, neu teulu/ffrind sy’n byw gyda dementia. Mae angen i ni sicrhau bod gennym ddigon o wybodaeth i wybod sut i ddelio â dementia ac mae hyn yn ddechrau da. 

Gwylio fideo: Cyflwyniad i ddementia


Sesiwn holi ac ateb am ddementia

Hyfforddwr: All About Dementia - Patsy Pope
Iaith: Saesneg 

Dyma ganllaw i ddementia dylai fod yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n gweithio gyda, neu teulu/ffrind sy’n byw gyda dementia. Mae angen i ni sicrhau bod gennym ddigon o wybodaeth i wybod sut i ddelio â dementia ac mae hyn yn ddechrau da. 

Gwylio fideo - sesiwn holi ac ateb am ddementia