ECO

ECO 4 – Datganiad o Fwriad

Cyllid Cymhwysedd Hyblyg ECO4 Cyngor Gwynedd(ALl ECO4 Flex) – Systemau Gwresogi Uwchraddio a mesurau Insiwleiddio.

Mae Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni 4 (ECO4) yn gynllun effeithlonrwydd ynni Llywodraeth y DU, a weinyddir gan Ofgem (Swyddfa’r Marchnadoedd Nwy a Thrydan). Lansiwyd ECO4 yn 2022 a bydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2026. Prif amcan ECO4 yw lleihau tlodi tanwydd drwy wella'r stoc tai lleiaf ynni-effeithlon a feddiannir gan aelwydydd incwm isel, agored i niwed a thlodi tanwydd, gan helpu i ddiwallu ymrwymiadau tlodi tanwydd a sero carbon net y Llywodraeth. O dan ECO4 mae'n ofynnol yn gyfreithiol i gyflenwyr helpu i leihau costau gwresogi ar gyfer aelwydydd incwm isel a bregus trwy gyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni a gwresogi.

Un llwybr y gellir ei ddefnyddio i nodi’r aelwydydd hyn yw ‘Cymhwysedd Hyblyg ECO4’ (ECO4 Flex). Gall Awdurdodau Lleol wirfoddoli i gymryd rhan yn ECO4 Flex i nodi aelwydydd cymwys nad ydynt yn cael budd-dal prawf modd ond sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd a amlinellir isod.

Mae’r mesurau effeithlonrwydd ynni a osodir o dan y cynllun yn cael eu hariannu gan y cyflenwyr ynni canolig a mwy, ac nid gan yr Awdurdod Lleol. Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am benderfynu pwy fydd yn gymwys ar gyfer ECO4 Flex yn y Sir. Bydd hyn yn cael ei sefydlu ar sail y wybodaeth a ddarparwyd yn y ffurflen gais ynghyd â'r dystiolaeth ategol. Rhoddir datganiadau i'r rhai sy'n gymwys ac a allai elwa o welliannau.

Meini Prawf Cymhwysedd

I fod yn gymwys, rhaid i eiddo fod yn eiddo domestig preifat a feddiannir (naill ai cartrefi perchen-feddianwyr neu cartrefi sector rhentu preifat). Rhaid i’r eiddo a’r aelwyd lynu at o leiaf un o’r tri llwybr a amlinellir isod

Llwybr 1: Bandiau D-G o ran EPC/SAP ar gyfer cartrefi yn berchen i’r meddiannydd, a chartrefi E-G yn y sector rhentu preifat, gydag incwm gros o lai na £31,000. Mae'r cap hwn yn berthnasol waeth beth yw maint yr eiddo, cyfansoddiad, neu ranbarth.

Llwybr 2: Bandiau E-G o ran EPC/SAP ar gyfer cartrefi yn berchen i’r meddiannydd a chartrefi yn y sector rhentu preifat sy'n cwrdd â chyfuniad o ddau o'r procïau canlynol:

Procsi 1) Cartrefi yng Nghymru darparu LSOA 1-3 ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019 Map

Procsi 2) Deiliaid tai sy'n derbyn gostyngiad Treth Gyngor (gostyngiad yn seiliedig ar incwm isel yn unig)

Procsi 3) Deiliaid tai sy'n agored i fyw mewn cartref oer fel y nodwyd yng Nghanllawiau Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal. Dim ond un o'r rhestr y gellir ei defnyddio, ac eithrio'r 'incwm isel' dirprwyol.

 Procsi 4) Deiliad tŷ sy'n derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd incwm isel.

Procsi 5)* Deiliad tŷ a gefnogir gan gynllun rhedeg Awdurdod Lleol, sydd wedi'i enwi a'i ddisgrifio gan yr Awdurdod Lleol fel cefnogi incwm isel ac aelwydydd bregus at ddibenion Canllawiau Nice.

Procsi 6) Aelwyd a gyfeiriwyd at yr Awdurdod Lleol am gymorth gan eu cyflenwr ynni neu Gyngor ar Bopeth am eu bod wedi'u nodi fel rhai sy'n ei chael yn anodd talu eu biliau trydan a nwy.

 

* Noder na ellir defnyddio procsiaid 1 a 3 gyda'i gilydd.
* Nid yw procsi 5 ar gael. Nid yw Cyngor Gwynedd yn rhedeg cynllun sy'n bodloni'r meini prawf hyn.

 

Llwybr 3: EPC/SAP aelwydydd perchnogion breswylwyr D-G ac aelwydydd sector rhentu preifat E-G sydd wedi cael eu hadnabod gan eu meddyg neu Feddyg Teulu fel incwm isel ac agored i niwed, â phreswylydd y gall ei gyflyrau iechyd fod yn gardiofasgwlaidd, anadlol, imiwnoataledig, neu'n berthnasol i symudedd cyfyngedig.

Mae hyn oherwydd bod y Cyngor wedi adnabod cydberthynas gadarnhaol rhwng aelwydydd sy'n dioddef o gyflyrau iechyd tymor hir a byw oddi ar incwm isel, a byw mewn cartrefi wedi'u hinswleiddio'n wael. ( (cyfeiriwch at dempled llythyr atgyweirio’r GIG ar ein tudalen we.)

Llwybr 4: Bydd yr Adran Busnes Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) yn cyhoeddi cyfarwyddyd Newydd ar gyfer dull targedu hwn. Bydd rhagor o cyfarwyddyd ar y llwybr hwn yn cael ei gyhoeddi gan yr adran BEIS yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Sut i wneud cais

Dylai pob cartref cymwys wneud cais trwy un o osodwyr ECO4 Flex cymeradwy Cyngor Gwynedd .Nid yw'r Cyngor yn derbyn ceisiadau yn uniongyrchol gan drigolion.   Mae'r rhestr o osodwyr cymeradwy sy'n gallu darparu mesurau effeithlonrwydd ynni o dan ECO4 Flex i'w gweld ar y dudalen we hon; o'r rhestr gallwch ddewis y cwmni yr ydych am wneud cais drwyddo. Gellir lawrlwytho ffurflen gais o'r dudalen we hon neu fel arall gallwch gysylltu â'r contractwyr a gofyn am fersiynau papur.

 

Beth os nad oes TPY/GAS cyfredol ar gyfer eich eiddo?

Os nad oes TPY dilys ar gyfer eich eiddo ar hyn o bryd, yna bydd y gosodwr/darparwr ECO4 Flex cymeradwy y byddwch yn gwneud cais drwyddo yn trefnu i'ch eiddo gael ei asesu gan Aseswyr Ynni Domestig achrededig (AYD). Mae'r AYD yn cynnal yr asesiad ynni ac yn cyhoeddi TPY/GAS.

 

Pwy sy'n gyfrifol am waith a wneir gan ddarparwr ECO4 Flex cymeradwy o dan y cynllun?

Nid yw Cyngor Gwynedd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd o ganlyniad i unrhyw ganlyniad negyddol, difrod neu golled sy'n deillio o waith sy'n gysylltiedig â chynllun ECO4 Flex a'r gosodwr/darparwr. Os bydd unrhyw waith yn mynd yn ei flaen o dan y cynllun, yna mae’r cytundeb rhwng deiliad y tŷ/ymgeisydd a’r cwmni dan sylw (nid gyda'r Cyngor). Y gosodwr sy'n gyfrifol am y gosodiadau (ar gyfer diffygion gosod o fewn cyfnod amser penodol, fel arfer deuddeg mis) a'r gwneuthurwr (ar gyfer cynhyrchion diffygiol o fewn y cyfnod gwarant). Cyfrifoldeb y perchennog/deiliad yw cynnal amserlenni gwasanaeth ar gyfer mesurau gosodedig ac nid y cwmni gosod. Dylai unrhyw gŵyn neu fater a godwyd yn erbyn gwaith a wnaed o dan y cynllun neu'r broses ymgeisio gael ei drafod gyda'r parti gosod / asiant / ariannwr. Os ydych yn pryderu am ymddygiad y syrfëwr neu eich hawliau fel defnyddiwr, yna ffoniwch linell gymorth Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth:

0808 278 7922

 

Nid yw Cymhwysedd a Datganiad gan Gyngor Gwynedd yn gwarantu y bydd mesur yn cael ei osod yn eich cartref, gan mai’r gosodwr a’r cyflenwyr ynni fydd yn penderfynu’n derfynol a fydd cyllid ar gael.

Contractwyr cymwys:

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Ofgem: 


Gwneud cais
:

Cofiwch fod yn wyliadwrus o alwyr sgâm pan mae rhywun yn cysylltu gyda chi. 

ECO 4 – Datganiad o Fwriad - (Wedi'i ddisodli/tynnu'n ôl ar 30/3/2023)

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Gwynedd (ECO 4) - (Wedi'i ddisodli/tynnu'n ôl ar 26/1/2023)

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Gwynedd (ECO 3)  - Daeth y cynllun ECO 3 i ben mis Mehefin 2022.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer cynefino ECO 4 Flex Cyngor Gwynedd wedi bod ar 01/04/2022 ar Sell2Wales.

O byddwn yn mynd allan eto, cofrestrwch â Sell2Wales. Byddwch yn cael hysbysiad am gynefino'r dyfodol.

GwerthwchiGymru: croeso i GwerthwchiGymru - GwerthwchiGymru (llyw.cymru)