ECO

ECO 4 – Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg 

ECO 4 – Dyma gynllun y Llywodraeth sy'n darparu cyllid ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn y cartref megis system gwres canolog newydd, gwella'r system wresogi bresennol a/neu inswleiddio a/neu Paneli Solar. Bydd ECO4 yn gynllun pedair blynedd a bwriedir iddo redeg rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2026. Prif amcan ECO4 yw gwella'r stoc tai lleiaf ynni-effeithlon a feddiannir gan aelwydydd incwm isel ac agored i niwed.

Y nod yw cefnogi’r cartrefi yng Ngwynedd sy’n fwyaf tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd, a’r rhai sy’n fwyaf agored i effeithiau cartref oer. 

Os ydych yn berchennog-preswyl neu'n rhentu'n breifat ac nid yw'ch cartref yn un ynni-effeithlon, mae'n bosib y gellid darparu arian i wella hyn. Byddai hyn hefyd yn fanteisiol gan y byddai eich biliau tanwydd yn is.

Os oes gwaith yn cael ei wneud ar eich eiddo o dan y cynllun hwn, cofiwch mai cytundeb rhyngoch chi â’r contractwr sy’n bodoli yma ac nid â Chyngor Gwynedd.Ac yn benodol, ni fyddai'r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled a geir neu y gellir ei chael drwy’r cynllun penodol hwn.

Cysylltwch â'r contractwyr i weld sut y gallan nhw eich cefnogi

Contractwyr cymwys:

  • Menai Heating: 01248 421044 (ECO 4)
  • City Energy: 02920 499 183 (ECO 4)
    Mewn cydweithrediad â CES (Consumer Energy Solutions) ac Evans Thomas & Sons 
  • Baxter Kelly  : 01352 860499 (ECO 4)

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Ofgem: 


Gwneud cais
:

Cofiwch fod yn wyliadwrus o alwyr sgâm pan mae rhywun yn cysylltu gyda chi. 


ECO – Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg
Mae’r datganiad o fwriad yn gosod meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Gwynedd ar gyfer y rhaglen ECO ‘Help to Heat’, o Hydref 2018 tan diwedd tymor ECO3. 

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Gwynedd (ECO 3)  - Daeth y cynllun ECO 3 i ben mis  Mehefin 2022.


Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Gwynedd (ECO 4) - Mae'r cynllun hwn yn rhedeg o Ebrill 2022 i Mawrth 2026.