Tai fforddiadwy

Tai sydd ar gael am bris is na phris y farchnad yw tai fforddiadwy. Gellir cael tŷ fforddiadwy drwy rentu, rhanberchenogaeth, prynu neu hunan adeiladu.


Mae ‘fforddiadwy’ yn golygu bod: 

  • ad-daliadau morgais yn llai na 30% o incwm defnyddiadwy neu
  • bod y rhent yn llai na 25% o incwm defnyddiadwy.

Rhaid i’r tŷ ateb gofynion y deiliaid.

Nid yw tŷ sydd â phris isel ar y farchnad beth bynnag yn cyfri fel tŷ fforddiadwy.Beth mae’r Cyngor yn ei wneud i gael mwy o dai fforddiadwy?

Gwybodaeth am ddatblygiadau tai fforddiadwy 2014-15

Un o’r cynlluniau mwyaf yn ystod 2014/15 oedd Cae Garnedd gyda chost y cynllun yn £7,734,500.00. Mae 16 o denantiaid Tai Cymdeithasol  wedi symud i Cae Garnedd gan ryddhau tai nol i’r stoc tai cyffredinol. 

Cyfanswm gwariant yr holl gynlluniau sydd wedi eu cwblhau yn 2014/15 ydi £11,983,618.72 gyda chyfraniad Grant Tai Cymdeithasol o £6,777,759.00Pwy all gael tŷ fforddiadwy?

Er mwyn bod yn gymwys am dŷ fforddiadwy, rhaid gallu dangos angen lleol.

  • angen: sefyllfa byw ddim yn ddigon da a dim digon o arian i wella pethau
  • lleol: wedi byw / gweithio yn yr ardal am gyfnod penodol

Gallwch hefyd fod yn gymwys os ydych am orfod gwrthod cynnig am swydd fel gweithiwr allweddol yn yr ardal am nad oes gennych le i fyw.

Mwy o fanylion: canllawiau polisi tai fforddiadwy


Sut alla i gael tŷ fforddiadwy?

Gallwch gofrestru am wybodaeth am dai fforddiadwy ar wefan Tai Teg.

Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais yma a’i dychwelyd i Blwch Post 167, Tai Teg, Caernarfon, LL55 9BP.

Mwy o wybodaeth am Tai Teg: llyfryn Tai Teg


Am wybodaeth bellach am dai fforddiadwy cysylltwch â’r Uned Strategol Tai:


Tai Fforddiadwy 2013/2014

Mae’r tabl isod yn nodi'r gwahanol ffyrdd mae’r unedau fforddiadwy wedi datblygu yng Ngwynedd:

Tai fforddiadwy 2013-14
Math o dai fforddiadwyNifer o unedau 
Tai cymdeithasol 27
Tai gwag fforddiadwy 33 
Tai a chefnogaeth i bobl ifanc 3
Cymorth prynu 7
Cyfanswm 70