Ymchwiliadau llifogydd ffurfiol

Mae gan y Cyngor ddyletswydd i ymchwilio i lifogydd sy'n digwydd o ffynhonellau lleol. Mae ffynonellau llifogydd lleol yn cynnwys dŵr wyneb, cyrsiau dŵr cyffredin (yn cynnwys llynnoedd a phyllau neu fannau eraill gyda dŵr yn llifo i gwrs dŵr cyffredin) a dŵr daear, a lle fo rhyngweithio rhwng y ffynonellau hyn a'r prif afonydd neu'r môr.

Bydd Cyngor Gwynedd yn ymdrechu i gofnodi'r amgylchiadau sy'n ymwneud â'r holl ddigwyddiadau o lifogydd mewnol yn ogystal â digwyddiadau trwch blewyn. Er hynny, mewn rhai amgylchiadau mae digwyddiad llifogydd yn sbarduno ymchwiliad ffurfiol yn unol ag Adran 19 o Ddeddf Rheoli Llifogydd. Mae adroddiad Adran 19 yn cael ei ddosbarthu i randdeiliaid allweddol ac mae ar gael i'r cyhoedd ei weld.

Y meini prawf i gynnal ymchwiliadau llifogydd Adran 19 ffurfiol sy'n cael eu defnyddio gan y Cyngor yw:  

 • un neu fwy eiddo wedi cael llifogydd mewnol
 • problem llifogydd yn digwydd eto, gan gefnogi hyn gyda chofnodion neu dystiolaeth anecdotaidd o fod wedi digwydd mwy nag unwaith mewn cyfnod o 10 mlynedd i unrhyw leoliad penodol
 • bygythiad i fywyd a/neu fygythiad o anaf neu niwed wedi digwydd
 • digwyddiad sy'n effeithio ar ardal neu gymuned gyda chrynodiad neu gyfran uchel o bobl diamddiffyn
 • digwyddiad sy'n effeithio'n sylweddol ar seilwaith pwysig (dŵr, trin carthion, dosbarthiad trydan/nwy, telathrebu a'r rhwydwaith drafnidiaeth strategol)
 • digwyddiad sy'n effeithio'n sylweddol ar wasanaethau hanfodol (gwasanaethau brys, GIG, gwasanaethau Llywodraeth leol neu ganolog)

 

Yn ôl Adran 19 o'r Ddeddf Rheoli Llifogydd: 

Wedi iddo ddod yn ymwybodol bod llifogydd yn ei ardal, rhaid i LLFA, ystyried i ba raddau y creda ei bod yn angenrheidiol neu’n briodol i adnabod: 

 • pa awdurdodau rheoli perygl sydd â swyddogaethau rheoli perygl llifogydd perthnasol
 • os yw pob un o’r awdurdodau rheoli perygl wedi ymarfer neu yn bwriadu ymarfer y swyddogaethau hynny mewn ymateb i lifogydd

 

Nid yw'r Ddeddf yn pennu bod yn rhaid i'r LLFA ddatrys y broblem llifogydd. Er hynny, gall canfyddiadau ein hymchwiliad adnabod camau gweithredu a fedrai ostwng y tebygolrwydd o ddigwyddiadau cyffelyb neu adnabod mesurau i leihau'r effeithiau. Swyddogaeth allweddol y drefn adrodd yw ei bod yn adnabod yr ardaloedd lle mae problemau a gall felly gyfarwyddo rhaglenni buddsoddi yn y dyfodol.  

 

Adroddiadau Ymchwilio Llifogydd y gorffennol:

 • 41 Nyth y Robin, New Street, Porthmadog
 • Llwyn Onn, Ffordd yr Eifl, Trefor
 • Tan y Fron, Anelog, Aberdaron

 • Llwyn, Edern
 • Botwnnog
 • Penygroes Terrace, Llanystumdwy
 • Plas Tirion, Pentrefelin
 • Glan y Mor Lodge, Felinheli 

 • 2 Ffordd y Coleg, Llwyngwril

 • 14 Stryd Glanrafon, Bethesda
 • 15 Pistyll Terrace, Pistyll
 • 13 Stryd Ogwen, Bethesda
 • 3 Llwyn Einion, Gellilydan
 • 2 Garth Hill Cottages, Bangor
 • Brychdir, Rhoshirwaun
 • Bryncir Lodge, Cwm Pennant
 • Brynkir Lodge, Llanelltyd
 • Capel Brynaerau, Pontllyfni
 • Clwb Pêl droed, Porthmadog
 • Clynnog Fawr
 • Crochendy Sarn Fawr, Sarn Mellteyrn
 • Cytir Lane, Bangor
 • Dolfawr, Llanelltyd
 • Dolwar, Pentre'r Efail, Harlech
 • Ganolfan Tregarth
 • Glan Aber, Parc Penrhyn, Bangor
 • Glan Beuno, Clynnog Fawr
 • Hen Felin, Pencaenewydd
 • Highgate, Dinas
 • Llangwnnadl
 • Llwyn, Edern
 • Marillio a Tŷ Hen, Penisarwaun
 • Metcalfe Catering Equipment Ltd, Blaenau Ffestiniog
 • Minafon, Dolydd
 • Mynydd Llandygai
 • Pine Cottage, Lôn Abererch, Pwllheli
 • Pont ar Ddyfi, Machynlleth
 • Prenteg
 • Rhos Palmant, Llaniestyn
 • Refail Bach, Llangwnnadl
 • Refail, Boduan
 • Rhiw Goch, Llanllechid
 • Riverside Terrace, Pwllheli
 • Spar, Aberdaron
 • Stad Glanrafon, Bontnewydd 
 • Stonehouse a Talrafon, Llanelltyd
 • Stryd Wesley, Rhiwlas
 • Tan y Lon, Criccieth
 • Tremadog
 • Turnpike Cottage, Beddgelert
 • Tŷ Glan yr Afon, Tal y Bont
 • Vanner Farm, Llanelltyd
 • Y Dorlan, Abererch
 • Yr Hen Swyddfa Bost, Manod, Blaenau Ffestiniog 

Dim adroddiadau ar gyfer y flwyddyn hon.

 • Tŷ Isaf Rhosygwaliau

 • 1 Cefn Coed, Penisarwaun
 • 14 y Dreflan, Rhosgadfan
 • 44 Rhyd Fadog, Deiniolen
 • Abbey Decor, Dolgellau
 • Abergynolwyn
 • Arfon House, Bontnewydd
 • Britannia Street, Rachub
 • Bro Dawel, Llandwrog
 • Bryncrug
 • Bryn Eden, Rhos Isaf
 • Bryn Isaf, Groeslon
 • Bwthyn Bach-Penygraig, Waunfawr
 • Byngalo, Llanberis
 • Cronfa Ddŵr Pennal
 • Cwm Bach, Llanarmon
 • Cwm y Glo
 • Cytir Lane, Bangor
 • Deiniolen a Clwt y Bont
 • Efail Feurig, Bryncrug
 • Felindre, Pennal
 • Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog
 • Garej Pant Waun, Waunfawr
 • Garnedd Wen, Waunfawr
 • Glan Gors Rhosgadfan
 • Glan Gors Uchaf, Waunfawr
 • Graig Lwyd Farm, Waunfawr
 • Gwynfryn, Waunfawr
 • Hendre Cennin, Garndolbenmaen
 • Heol Maengwyn Tywyn
 • Hillsborough Corris Uchaf (Mehefin)
 • Hillsborough Corris Uchaf (Rhagfyr)
 • Llanfihangel
 • Llanberis
 • Llangian
 • Llwyn Edern
 • Min y Nant, Waunfawr
 • Mynydd Llandygai
 • New Street, Corris
 • Pant Afon, Waunfawr
 • Pant y Celyn, Llanllyfni
 • Pencaerwen, Waunfawr
 • Pennal
 • Pentir
 • Penygraig, Ceunant
 • Plas Baladeulyn Nantlle
 • Pont Crychddwr Llanllyfni
 • Pont y Benllig, Criccieth
 • Rhes Vaynol Deiniolen
 • Rhianfa Rhosgadfan
 • Rhostryfan
 • Seiont Manor, Llanrug
 • Stryd Moch, Pwllheli
 • Talybont A55
 • Tan Fynydd, Llanllechid
 • Tan y Weirglodd, Clwt y Bont
 • Tan yr Allt, Llanllyfni
 • Tan yr Allt, Waunfawr
 • Tredegar Dyffryn Ardudwy
 • Tros y Gors Isaf, Waunfawr
 • Ty Hen, Penisarwaun
 • Ty Newydd, Pentir
 • Ty Newydd, Waunfawr
 • Victoria Terace Nantlle
 • Y Ship Inn, Llanbedrog 

 

 

 

Os oes gennych ymholiadau am adrodd am ddigwyddiadau llifogydd neu i ofyn am gopi o adroddiad Adran 19, e-bostiwch: FCRMU@gwynedd.llyw.cymru