Tîm Integredig Plant Anabl

Mae Derwen, y Tîm Integredig Plant Anabl, yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc 0 - 18 oed yng Ngwynedd, ac yn darparu cefnogaeth arbenigol i blant:

 • ag amhariad / oediad yn eu datblygiad
 • anabl
 • â gwaeledd.

Mae Derwen yn bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd.

Tudalen Facebook Derwen

 

Beth mae Derwen yn ei gynnig?

 • un rhif ffôn i gysylltu â’r Tîm
 • cyngor a gwybodaeth
 • asesiad cychwynnol gan Swyddog Dyletswydd
 • mewnbwn proffesiynol i gwrdd ag anghenion y plentyn
 • adolygiad amlasiantaethol o anghenion y plentyn
 • hawl i asesiad o anghenion y gofalwr
 • egwyl fer. Mae ein 'datganiad egwyl fer' wedi ei hatodi ar waelod y dudalen hon. 

Pwy sy'n gallu cyfeirio plentyn at Derwen?

 • y plentyn / person ifanc ei hun
 • rhiant / gofalwr
 • person proffesiynol (â chaniatâd y teulu) 

Pwy sy'n gweithio i Derwen?

 • Swyddog Dyletswydd
 • Nyrsys Cymuned (Datblygiad Plant)
 • Seicolegwyr Clinigol
 • Gweithwyr Cymdeithasol
 • Swyddog Cyswllt Addysg
 • Swyddogion Gwasanaethau Cefnogol
 • Therapydd Galwedigaethol (Addasiadau)
 • Swyddog Gwybodaeth 

 

Llawlyfr Oed Trosglwyddo

Mae pen-blwydd person ifanc yn 14 yn gyfnod cyffrous ac ansicr, pan fydd yn paratoi i drosglwyddo o wasanaethau plant i fywyd fel oedolyn. Mae'r llawlyfr hwn yn ateb rhai o'r cwestiynau a all godi ac yn eich helpu wrth i chi wneud penderfyniadau at y dyfodol.

 

Cysylltu â ni

 • Arfon
  Ffôn: 01286 674686
  Bron Hendre, Lôn Parc, Caernarfon, LL55 2HP
 • Dwyfor
  Ffôn: 01758 704429
  Canolfan Frondeg, Ala Uchaf, Pwllheli, LL53 5BL
 • Meirionnydd
  Ffôn: 01341 424503
  Cae Penarlâg, Dolgellau, LL40 1YB

 

Datganiad preifatrwydd Derwen