Cymorth i ofalwyr di-dâl

Os ydych yn teimlo'ch bod yn ofalwr, gallwch ofyn am asesiad gofalwr, os nad ydym wedi cynnig un i chi yn barod. Dyma gyfle i chi drafod eich cyfrifoldebau gofalu â ni, fel y gallwn ni weld sut y gallech fanteisio ar gymorth neu wasanaeth ychwanegol.

Cewch chi benderfynu a ydych am gael eich asesu ar y cyd â'r person rydych yn gofalu amdano ynteu ar wahân.

Cymorth i gael y gorau o'ch asesiad

 

Gwneud cais am asesiad gofalwr

I drefnu asesiad gofalwr, cysylltwch â ni: 

Cysylltu â ni

 

Beth mae asesiad gofalwr yn ei olygu?

Bydd gweithiwr cymdeithasol yn trefnu i ddod i'ch gweld. Byddant yn sgwrsio gyda chi er mwyn canfod pa help rydych ei angen fel gofalwr a beth sy'n bwysig i chi fel gofalwr. Gallwch hefyd drafod unrhyw broblemau neu drafferthion. Efallai y byddwch eisiau trafod pethau fel:

  • ydych chi'n cael digon o gwsg?
  • ydi gofalu'n effeithio ar eich iechyd?
  • ydych chi'n cael cyfle i grwydro neu fynd am dro?
  • ydych chi'n cael amser i chi'ch hun?
  • ydych chi'n poeni am orfod rhoi'r gorau i'r gwaith?

Bydd yr asesiad yn nodi pa fath o help rydych ei angen a sut gallwch ei gael. Byddwch yn cael copi o’r asesiad.

 

Pa help ydw i'n debygol o'i gael?

Gall y gefnogaeth sydd ar gael gynnwys seibiant o ofalu, mynediad at hyfforddiant, gwahoddiadau i ddigwyddiadau gofalwyr a chael eich cyfeirio at wasanaethau perthnasol.

Dylid nodi bod meini prawf cymhwysedd yn golygu nad yw pob gofalwr yn gymwys i dderbyn gwasanaeth yn uniongyrchol gan y Cyngor.

Os oes gennych unrhyw bryder neu gwestiwn, cofiwch ofyn!


Cymorth i gael y gorau o'ch asesiad

Canllaw i Ofalwyr - argyfyngau