Mannau parcio i bobl anabl

Os oes gynnych anabledd dwys ac angen sicrhau Man Parcio i Berson Anabl yn agos at neu o flaen eich cartref, mae’n rhaid cwblhau ffurflen cyn allwn ystyried unrhyw gais. Gellir derbyn ffurflen gais drwy gysylltu â’r swyddfa isod.

Pan fyddwn yn derbyn eich ffurflen gyflawnedig byddwn yn prosesu a blaenoriaethu y cais yn ystod cyfarfodydd panel man parcio sy’n cael eu cynnal ddwy waith y flwyddyn.

Os yw eich cais yn llwyddiannus byddwn yn cysylltu â chi i drefnu i gyflawni'r gwaith.


Beth yw'r canllawiau ar gyfer caniatau man parcio i berson anabl?

Rhaid pwysleisio mai dim ond nifer bychan o geisiadau sydd yn llwyddiannus a dim ond achosion mewn mwyaf o angen oherwydd amhariad neu iechyd bregus fydd yn gymwys.

Er mwyn i ni ystyried darparu cyfleuster parcio i berson anabl, mae'n rhaid i'r ymgeisydd fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Rhaid iddynt fod ag anabledd difrifol heb y gallu i gerdded fwy na phellter byr iawn heb gymorth, ac yn cyrraedd meini prawf y GwasanaethauCymdeithasol. Mae ffurflen ar gael gyda mwy o fanylion am rhain.
 • Gall y Cyngor ofyn am bapur meddyg yn cadarnhau eich gallu i gerdded neu eich cyflwr iechyd
 • Rhaid meddu ar eu cerbyd eu hunain a'r gallu i yrru.
 • Rhaid iddynt fod yn gymwys ar gyfer Bathodyn Parcio i Bobl Anabl a bod ag angen cludiant trwy'r amser oherwydd anabledd.
 • Rhaid bod y man o flaen eiddo'r ymgeisydd yn addas ar gyfer man parcio i berson anabl.
 • Ni fydd man parcio yn cael eu hystyried mewn cul de sac neu lefydd tebyg oherwydd tebygrwydd y bydd gwrthwynebiad i’r cais gan drigolion eraill yn yr ardal.
 • Yn ogystal, lle mae cais yn cyrraedd yr holl feini prawf fe allwn ofyn am asesiad pellach gan swyddog o’r Cyngor.

Dalier Sylw:

 • Mae'r ddarpariaeth o le parcio i bobl anabl yn gofyn am lunio Gorchymyn Rheoliad Traffig sy'n golygu cyfnod hirfaith.
 • Byddai man parcio a ddarperir y tu allan i'ch cartref yn gyfleuster ar gyfer defnydd deilydd y bathodyn yn unig (oni bai y nodir yn wahanol ar yr arwydd). Os bydd eich amgylchiadau yn newid fel na fydd angen man parcio anabl pellach, fe fydd y man parcio yn cael ei ddileu.
 • Ystyrir man parcio i berson anabl ar yr amod nad oes lle o fewn terfynau yr eiddo ar gyfer cyfleusterau parcio a gall gynnwys rhoi dreif neu garej o fewn y terfynau.
 • Os bydd lle o fewn eich eiddo i greu dreif neu garej fe fydd disgwyl ichi ymgymryd â’r gwaith yma yn breifat.

Beth os yw fy nghais yn cael ei wrthod?

Os byddwn yn gwrthod eich cais fe fyddwch yn derbyn llythyr yn egluro am ba reswm fe wrthodwyd y cais.

Os ydych yn anghytuno a’r penderfyniad dylech ysgrifennu i mewn i’r cyfeiriad isod gyda mwy o wybodaeth yn egluro pam dylech gael eich ail ystyried.

 • Cyfeiriad: Ceisiadau Mannau Parcio,Oedolion, Iechyd a Llesiant, Swyddfa Frondeg,Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RE
 • Ffôn: 01758 704417

Rhaid nodi, os gwrthodir eich cais oherwydd rhesymau gwaharddiadau parcio cyfreithiol sydd yn bodoli ar y safle ni fydd yr Uned Trafnidiaeth yn gwrthdroi'r penderfyniad.


Cwynion a sylwadau

Os byddwch yn anhapus gydag unrhyw agwedd o’r gwasanaeth ac eisiau mynd â’r mater ymhellach gallwch gyflwyno cwyn at sylw:

 • Cyfeiriad: Uned Gofal Cwsmer a Gwybodaeth, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH
 • Ffôn: (01286) 679549

Yn yr un modd hoffem glywed oddi wrthych os oes gennych sylwadau yngly^n â’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu. Mae eich sylwadau yn bwysig fel y gallwn fonitro a gwella’r gwasanaeth.

Gellir darparu pob taflen mewn print bras, breil, ar gasét, yn electronig neu mewn unrhyw iaith arall yn ôl y gofyn.