Newid i dystysgrif geni

Newid cyfenw plentyn

Dim ond mewn achos ble mae angen cywiro camsillafiad y mae’n bosib newid cyfenw plentyn ar y dystysgrif geni wreiddiol.

Fodd bynnag, bydd yn bosib ailgofrestru plentyn o dan yr amgylchiadau canlynol: 

  • rhieni naturiol y plentyn yn priodi ar ôl i'r baban gael ei gofrestru
  • manylion y tad naturiol heb eu nodi ar y dystysgrif wreiddiol oherwydd nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn y cofrestru

Yn yr achosion hyn, bydd yn bosib newid cyfenw’r plentyn i unai un y fam neu’r tad, neu gyfuniad o’r ddau - cyn belled â bod y 2 riant yn cytuno i’r newid.

Nid oes angen talu am ailgofrestru. Byddwch yn derbyn un copi o'r dystysgrif fer am ddim wrth ailgofrestru, ond bydd rhaid talu'r ffi arferol am unrhyw gopïau ychwanegol.

Am ragor o wybodaeth neu er mwyn trefnu i ailgofrestru, ffoniwch 01766 771000.

 

Newid enw cyntaf plentyn

Mae'n bosib newid enw cyntaf plentyn ar dystysgrif geni o fewn 12 mis i gofrestru genedigaeth baban, am ffi o £40.00.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000

 

Camgymeriad ar dystysgrif geni

Os ydych yn credu fod camgymeriad ar dystysgrif geni, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.

 

Newid eich enw

Os am newid manylion ar y dystysgrif geni mewn amgylchiadau gwahanol i’r hyn sydd wedi ei nodi ar y dudalen hon, mae'n debygol y byddwch angen cyflwyno gweithred newid enw. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder (allanol, Saesneg).