Ymgynghoriad Strategaeth Iaith

Diolch i bawb wnaeth gyflwyno sylwadau ar y Strategaeth Iaith ddrafft. Mae'r strategaeth derfynol wedi cael ei gyhoeddi ar y dudalen isod.  

Strategaeth Iaith Gwynedd

Pwrpas yr ymgynghoriad yma oedd casglu barn y cyhoedd am gynnwys y strategaeth iaith ddrafft.

Crëwyd y strategaeth fel dilyniant i waith y strategaeth blaenorol (Cynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd 2018-23) er mwyn adlewyrchu ymrwymiad y Cyngor i hybu a hyrwyddo’r iaith ar draws y sir ac i fodloni’r gofynion statudol a osodir o fewn Safonau’r Gymraeg. Roedd yn cyfeirio at rhai o’r prosiectau a gwaith oedd yn cael eu cynnal gan y Cyngor, a rhai o’r materion yr hoffem fynd i’r afael â nhw dros y blynyddoedd nesaf.

Ar ol y cyfnod ymgynghori, cafwyd crynodeb o’r sylwadau a’r syniadau eu cyflwyno i Bwyllgor Iaith y Cyngor. 

 

Fe wnaeth yr arolwg hwn gau ar y 21 Mai, 2023