Holiadur Natur Gwynedd, Edrych i'r Dyfodol

3

Mae'r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben. Bydd y canlyniadau ar gael cyn bo hir.

 

Croeso i ymgynghoriad ar Gynllun Adfer Natur Gwynedd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn (AHNE)

Roedd 2019 yn drobwynt o ran cydnabod yr argyfwng natur gynyddol a chynyddu camau gweithredu ar gyfer bioamrywiaeth. 

Mewn ymateb, cyhoeddwyd y Cynllun Gweithredu Adfer Natur Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru, a rhan 1, “Ein strategaeth ar gyfer Natur”, yn nodi’r ymrwymiad i wrthdroi’r golled mewn bioamrywiaeth yng Nghymru a’r amcanion ar gyfer gweithredu (cyfanswm o 6 amcan).

Yn dilyn ymlaen o hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bob Awdurdod Lleol, Parc Cenedlaethol ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ledled Cymru i gynhyrchu Cynllun Gweithredu eu hunain, yn manylu ar sut y dylai pob ardal fynd i'r afael ac adfer natur.

Er mwyn ein helpu i lunio’r cynllun gweithredu hwnnw, rydym yn awyddus i ddeall beth mae Natur yn ei olygu i chi a pha mor bwysig ydyw yn eich bywyd, felly dyma holiadur â chwestiynau i’ch tywys drwy’r hyn hoffem wybod.

 

Er mwyn derbyn rhagor o wybodaeth am waith yr Adran Bioamrywiaeth a Thîm Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn, cysylltwch drwy:

E-bost: bioamrywiaeth@gwynedd.llyw.cymru