Rhoi sylw ar gais cynllunio

Yn ystod y cyfnod ymgynghori 21 diwrnod gall unrhyw un gyflwyno sylwadau ar y datblygiad – naill ai yn ei wrthwynebu neu yn ei gefnogi, neu sylw cyffredinol. Bydd unrhyw sylwadau cynllunio dilys yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar y cais.  Dim ond yn ystod y cyfnod hwn y gellir cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio.

Cyflwyno sylwadau

Mae’n bosib cyflwyno sylwadau: 

 • Ar-lein: Dilyn a Darganfod ceisiadau cynllunio
  Bydd angen i chi chwilio am y cais yr ydych am roi sylw arno yn y system Dilyn a Darganfod, ac yna dilyn y cyswllt Rhowch sylw ar y cais hwn er mwyn cyflwyno'r sylw.
 • Llythyr: Anfonwch eich sylwadau drwy lythyr i:
  Gwasanaeth Cynllunio, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5AA   

Mae’n bosib gweld manylion am geisiadau cynllunio drwy edrych ar y system Dilyn a Darganfod ceisiadau cynllunio ar-lein, neu drwy alw yn Siop Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli yn ystod oriau swyddfa (Llun - Gwener, 09:00 - 17:00).

 

Pa fath o sylwadau fydd yn cael eu hystyried?

Dyma’r mathau mwyaf cyffredin o sylwadau a fydd yn cael eu hystyried fel rhan o'r broses ymgynghori (nid yw’r rhestr hon yn gyflawn):

 • a yw'r datblygiad yn cydymffurfio gyda'r polisïau cynllunio a'r Cynllun Datblygu Unedol?
 • sylwadau am y dyluniad
 • effaith ar dai cyfagos megis colli golau neu breifatrwydd sylweddol
 • effaith ar ddiogelwch ar y briffordd 

Ni allwn gymryd i ystyriaeth sylwadau sy’n dod i law am:

 • golli golygfa
 • anghydfod ynglŷn â pherchnogaeth tir
 • cymeriad yr ymgeisydd
 • materion moesol
 • colli gwerth eiddo

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y daflen Sut i wneud sylwadau ar geisiadau cynllunio 


Beth fydd yn digwydd os bydd gwrthwynebiadau i'm cais yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor?

Hyd yn oed os oes gwrthwynebiadau yn cael eu cyflwyno, nid yw o reidrwydd yn golygu y bydd y cais yn cael ei wrthod. Os bydd mwy na 3 gwrthwynebiad dilys yn dod i law, bydd y cais yn debygol o gael ei gyfeirio i'r Pwyllgor Cynllunio er mwyn cael ei ystyried.