Cronfa Rhandiroedd

Grant Cyfalaf Rhandiroedd

Rydym yn gwahodd ceisiadau am arian grant tuag at gynlluniau rhandiroedd sy’n cyflawni un neu fwy o’r canlynol

 • Creu rhandir / Rhandiroedd newydd
 • Dod â hen randiroedd yn ôl i ddefnydd
 • Gwella mynediad i randiroedd
 • Gwella cyfleusterau a gwasanaethau ar randiroedd
 • Gwella diogelwch safle randiroedd
 • Gwella ailgylchu ar randiroedd
 • Gwella bio-amrywiaeth ar randiroedd
 • Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o randiroedd.

Gall eitemau gwariant cymwys gynnwys y canlynol (ond nid yw hwn yn rhestr cynhwysfawr) :-

 • Cyfalaf –deunyddiau adeiladu / ffensys / giatiau / arwyddion
 • Cyfalaf – offer mawr megis siediau, tŷ gwydr, polytunnels,  storfeydd, casglwr dŵr
 • Cyfalaf – gwaith adeiladu a paratoi tir
 • Cyfalaf - offer T.G. i reoli, hyrwyddo rhandiroedd

 

Grant sydd ar gael

Gwahoddir ceisiadau am brosiectau bychan i wneud ceisiadau am weddill y grant ar gyfer 2023/2024 - i’w wario erbyn diwedd mis Mawrth 2024. Gwahoddir ceisiadau hefyd am brosiectau ar gyfer y grant am y flwyddyn 2024/2025. 

 

Sut i wneud cais:

Gwahoddir geisiadau gan grwpiau cymunedol, elusennau, cynghorau cymuned a thref, a mudiadau gwirfoddol.

Ffurflen gais 

Dylech anfon cais erbyn 1 Rhagfyr 2023  i cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru

 

Help gyda’ch cais 

Mae Swyddogion Cyngor Gwynedd ar gael i gynnig arweiniad i chi. Mae manylion y swyddogion hyn isod: