Cynllunio ar gyfer argyfwng

Rôl y Cyngor wrth baratoi am argyfwng yw:

 • asesu risg a gwneud cynlluniau
 • rhoi cyngor a chymorth i’r cyhoedd a busnesau
 • gweithio gyda’r gwasanaethau brys ac asiantaethau
 • sicrhau bod y Cyngor yn parhau i allu darparu gwasanaethau angenrheidiol mewn argyfwng.

Mewn agyfwng mawr bydd y Cyngor yn:

 • cydweithio â’r gwasanaethau brys, asiantaethau a gwirfoddolwyr er mwyn gofalu am les y cyhoedd
 • darparu cymorth technegol ac adnoddau ar safle’r argyfwng
 • yn ceisio cynnal gwasanaethau hanfodol yn ystod argyfwng
 • darparu llety dros dro, cyfleusterau bwyd / gorffwys a gwasanaethau cymdeithasol a lles
 • trefnu i ailgartrefu pobl dros dro neu’n barhaol ac yn delio â materion iechyd cyhoeddus / amgylcheddol, traffig a pheririanneg strwythurol a diogelwch ffyrdd a thraffyrdd
 • cydweithio â’r heddlu a’r Crwner i ddarparu mannau dal cyrff / marwdai dros dro
 • cydgordio adferiad tymor hir yr ardal gaiff ei heffeithio. 

 

Paratoi ar gyfer argyfwng

Mae gwybodaeth gan y Cyngor am baratoi cynllun a phecyn argyfwng a beth i’w wneud pan fo argyfwng neu ddamwain yn digwydd yn y ddogfen Paratoi ar gyfer argyfwng

Mae mwy o wybodaeth yn y daflen Paratoi ar gyfer argyfwng - Cyngor argyfwng i bobl yng Ngogledd Cymru sydd wedi ei chynhyrchu gan gyrff cyhoeddus Gogledd Cymru.

Paratoi ar gyfer tywydd garw: Cyngor gan y Met Office

 

Cynllun Cydnerthedd Cymunedol

Gall eich cymuned chi fynd ati i lunio Cynllun Cydnerthedd Cymunedol ar gyfer Argyfwng fel eich bod yn barod i ymateb i argyfyngau sy’n effeithio arnoch.

 

Cofrestr Risg Gymunedol

Mae Cofrestr Risg Gymunedol Fforwm Cydnerthedd Gogledd Cymru yn asesu pa mor debygol yw peryglon a digwyddiadau o daro Gogledd Cymru a beth fyddai eu heffaith.

 

Ymbelydredd

REPPIR 2019 - Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth i'r Cyhoedd) 2019

Mae’r Rheoliadau’n gosod dyletswyddau ar weithredwyr eiddo lle mae gwaith gydag ymbelydredd ïoneiddio yn cael ei wneud i nodi’r peryglon sy’n codi o’r gwaith gydag ymbelydredd o’r fath sydd â’r potensial i greu argyfwng ymbelydredd. Lle mae peryglon o’r fath yn bodoli, mae dyletswydd ar y gweithredwr i asesu canlyniadau’r argyfwng ymbelydredd, a chysylltu â’r awdurdod lleol. Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol a’r gweithredwr ymgysylltu â gwaith cynllunio i atal argyfwng ymbelydredd rhag digwydd, profi cynlluniau’n rheolaidd a darparu gwybodaeth i’r cyhoedd.

Mwy o wybodaeth: REPPIR 2019

 

Safle Trawsfynydd - Parth Cynllunio Amlinellol

Mae gan safle Trawsfynydd Barth Cynllunio Amlinellol, sy’n gysyniad newydd dan REPPIR 2019. Mae hwn yn radiws 1km o ganol y safle. Mae cynllunio amlinellol yn ategu cynllunio manwl sy’n darparu lliniaru yn erbyn digwyddiadau tebygolrwydd isel iawn na chânt eu hystyried yn nyluniad y safle o bosibl.

Gweld map OPZ

Mwy o wybodaeth

 

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru

Cysylltu â ni: 01352 702 124 neu ymwelwch â

Gwefan y Gwasanaeth