Cynllunio ar gyfer argyfwng

Rôl y Cyngor wrth baratoi am argyfwng yw:

 • asesu risg a gwneud cynlluniau
 • rhoi cyngor a chymorth i’r cyhoedd a busnesau
 • gweithio gyda’r gwasanaethau brys ac asiantaethau
 • sicrhau bod y Cyngor yn parhau i allu darparu gwasanaethau angenrheidiol mewn argyfwng.

Mewn agyfwng mawr bydd y Cyngor yn:

 • cydweithio â’r gwasanaethau brys, asiantaethau a gwirfoddolwyr er mwyn gofalu am les y cyhoedd
 • darparu cymorth technegol ac adnoddau ar safle’r argyfwng
 • yn ceisio cynnal gwasanaethau hanfodol yn ystod argyfwng
 • darparu llety dros dro, cyfleusterau bwyd / gorffwys a gwasanaethau cymdeithasol a lles
 • trefnu i ailgartrefu pobl dros dro neu’n barhaol ac yn delio â materion iechyd cyhoeddus / amgylcheddol, traffig a pheririanneg strwythurol a diogelwch ffyrdd a thraffyrdd
 • cydweithio â’r heddlu a’r Crwner i ddarparu mannau dal cyrff / marwdai dros dro
 • cydgordio adferiad tymor hir yr ardal gaiff ei heffeithio. 

 

Paratoi ar gyfer argyfwng

Mae gwybodaeth gan y Cyngor am baratoi cynllun a phecyn argyfwng a beth i’w wneud pan fo argyfwng neu ddamwain yn digwydd yn y ddogfen Paratoi ar gyfer argyfwng

Mae mwy o wybodaeth yn y daflen Paratoi ar gyfer argyfwng - Cyngor argyfwng i bobl yng Ngogledd Cymru sydd wedi ei chynhyrchu gan gyrff cyhoeddus Gogledd Cymru.

Paratoi ar gyfer tywydd garw: Cyngor gan y Met Office

 

Cynllun Cydnerthedd Cymunedol

Gall eich cymuned chi fynd ati i lunio Cynllun Cydnerthedd Cymunedol ar gyfer Argyfwng fel eich bod yn barod i ymateb i argyfyngau sy’n effeithio arnoch.

 

Cofrestr Risg Gymunedol

Mae Cofrestr Risg Gymunedol Fforwm Cydnerthedd Gogledd Cymru yn asesu pa mor debygol yw peryglon a digwyddiadau o daro Gogledd Cymru a beth fyddai eu heffaith.

 

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru

Cysylltu â ni: 01352 702 124 neu ymwelwch â

Gwefan y Gwasanaeth