Sut i ganfod ystadegau drosoch eich hun

Os nad ydych wedi llwyddo i ganfod y wybodaeth rydych ei hangen ar y wefan hon, neu os ydych angen mwy o fanylder, mae sawl ffynhonnell arall y gallwch eu defnyddio.

Dyma grynodeb o’r hyn sydd ar gael drwy’r gwahanol ffynonellau a sut i gael ato.

NOMIS

Cyswllt: www.nomisweb.co.uk

Mae enw’r wefan yn sefyll am ‘National Online Manpower Information Service’, ac mae’r rhan fwyaf o’r setiau data’n rhai economaidd – arolygon o’r farchnad lafur, ffigurau diweithdra, ystadegau swyddi ac ati. Ond yn ogystal, dyma’r ffordd hawsaf o gael canlyniadau’r Cyfrifiad.

Gallwch greu tablau sy’n cynnwys y wybodaeth rydych ei hangen drwy ddewis set o ddata, ac yna mynd drwy’r opsiynau pellach yn dewis perimedrau ar sail ardal (o lefel gwlad i lawr at wardiau ac OAs pan fo’r wybodaeth ar gael; gallwch greu eich ardaloedd eich hun hefyd), a dewis pa ffactorau rydych am eu cynnwys yn eich tabl.

Y tro cyntaf y byddwch yn mynd i’r safle, dewiswch ‘Wizard query’ – bydd hyn yn eich arwain drwy’r broses o greu tabl.

Gallwch hefyd weld proffiliau marchnad lafur o ardaloedd, sy’n cynnwys data ar boblogaeth, cyflogaeth, cymwysterau, enillion, hawlwyr budd-daliadau a busnesau. Mae’r rhain ar gael ar gyfer ardaloedd fel wardiau, siroedd ac etholaethau seneddol.

ONS

Cyswllt: www.ons.gov.uk

Casgliad mawr iawn o gyhoeddiadau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, ar wahanol themâu megis Trosedd a Chyfiawnder, Economi, Poblogaeth, a Thrafnidiaeth.

Mae’r wybodaeth ar gael mewn fformatiau amrywiol – adroddiadau, data crai, arolygon ac ati – ond nid yw’n bosib i chi ddewis a dethol pa ffigurau rydych yn eu cael.

Gellir pori drwy’r gwahanol themâu er mwyn canfod y wybodaeth, neu gellir chwilio am allweddeiriau – ond nid yw’r system yn soffistigedig iawn, sy’n golygu bod canfod y wybodaeth gywir yn gallu bod yn her.

Gallwch hefyd danysgrifio i’w bwletinau, sy’n rhoi gwybod i chi pan fo data newydd yn cael ei ryddhau mewn meysydd sydd o ddiddordeb i chi.

Mae rhai o’r cyhoeddiadau, ond nid y cyfan, ar gael yn Gymraeg. Ceir manylion ynghylch defnyddio’r safle ar y dudalen Canllaw a Methodoleg.

Neighbourhood Statistics

Cyswllt: www.neighbourhood.statistics.gov.uk

Mae’r safle’n eich galluogi i chwilio am y setiau data ONS sy’n berthnasol i ward, LSOA, MSOA neu sir benodol. Gellir gwneud hyn drwy chwilio am leoliad neu god post.

Gallwch hefyd weld crynodeb o ystadegau ar gyfer cymdogaeth drwy chwilio am god post dan y pennawd ‘Neighbourhood summary’.

Daffodil

Cyswllt: www.daffodilcymru.org.uk (angen cofrestru)

Ystadegau ynghylch gofal cymdeithasol – statws byw, gofal a dderbynnir, a’r niferoedd â gwahanol gyflyrau iechyd, anableddau, anableddau dysgu, problemau iechyd meddwl ac ati. Mae pwyslais y wefan ar ddangos sut mae’r ffigurau’n debygol o newid i’r dyfodol.

Gellir gweld y tablau drwy ddefnyddio’r ddewislen ar y chwith.

StatsCymru

Cyswllt: www.statscymru.cymru.gov.uk

Casgliad o ddata perthnasol i Gymru, o nifer o wahanol ffynonellau; mae data ar gael ar lefel sirol yn ogystal â chenedlaethol mewn rhai achosion. Mae’r wefan yn creu tablau y mae’n bosib i chi eu golygu. Mae’r data wedi ei rannu’n wahanol gategorïau, er enghraifft Addysg a Sgiliau, Tai, Twrisiaeth, Trafnidiaeth, a’r Iaith Gymraeg.

Gallwch ganfod gwybodaeth drwy chwilio am allweddair neu drwy bori’r catalog fesul categori. Mae’r rhyngwyneb yn gadael i chi benderfynu pa ffactorau i’w gweld (e.e. cyfnodau, ardaloedd), trefnu’r data, creu siartiau, ac allforio data. Mae’r dudalen Help yn rhoi arweiniad manwl ynghylch defnyddio’r safle.

Ystadegau ac Ymchwil, Llywodraeth Cymru

Cyswllt: www.cymru.gov.uk/statistics-and-research/?lang=cy

Ystadegau Cymreig sydd, yn bennaf, yn perthyn i’r meysydd lle mae Llywodraeth Cymru’n gweithio. Yn ogystal â chanlyniadau ymchwil, mae’r wefan yn cynnwys gwerthusiadau o raglenni’r Llywodraeth a phroffiliau rhanbarthol.

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth wedi ei chyflwyno ar ffurf adroddiadau neu fwletinau yn hytrach na data crai. Fel gyda gwefan yr ONS, gellir drilio i lawr drwy’r themâu neu chwilio am allweddeiriau.

Mae’r Porwr Dangosyddion Strategol Cenedlaethol yn dangos y canlyniadau ar ffurf mapiau a graffiau. 

InfoBaseCymru

Cyswllt: www.infobasecymru.net

Gwefan sy’n cael ei chynnal gan Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru, ac sy’n gasgliad cynhwysfawr o nifer o wahanol ystadegau perthnasol. Mae pwyslais ar fapio data, ond yn ogystal gallwch weld adroddiad am ardal benodol, a chreu tablau a siartiau soffistigedig. Gellir argraffu ac allforio’r allbwn.

Mae canllawiau ar ddefnyddio’r system i’w gweld yn y ddogfen Cymorth.

Fy Nghyngor Lleol

Cyswllt: www.mylocalcouncil.info

Gwefan sy’n dangos perfformiad pob cyngor yng Nghymru yn erbyn dangosyddion cenedlaethol. Mae gwybodaeth yma am feysydd fel Gofal Cymdeithasol, Gwastraff ac Ailgylchu, a Hylendid Bwyd. 

Fy Ysgol Leol

Cyswllt: http://mylocalschool.gov.wales/?lang=cy

Gallwch chwilio am ysgol benodol er mwyn gweld ystadegau fel nifer y disgyblion a’r staff, gwybodaeth am gyllid a chyrsiau, a chanlyniadau’r ysgol. 

 

Gallwch gysylltu â ni am help i ddefnyddio’r ffynonellau hyn (er y byddai’n well i chi gysylltu â nhw’n uniongyrchol os ydych yn cael trafferthion technegol).


Gwybodaeth bellach

 Ar-lein: ffurflen ymholiadau
 E-bost: ymchwil@gwynedd.llyw.cymru
 Ffôn: 01286 679619