Strategaeth Digartrefedd

Mae Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn nodi fod rhaid i Awdurdodau Lleol fabwysiadu Strategaeth Digartrefedd yn 2018 er mwyn cyfarch yr amcanion canlynol:

  • Atal Digartrefedd
  • Darparu llety addas i bobl sydd yn, neu all fod yn ddigartref
  • Sicrhau fod cefnogaeth digonol ar gael i bobl sydd yn, neu all fod yn ddigartref

I’r perwyl hyn cytunodd Penaethiaid Gwasanaeth Gogledd Cymru i ddatblygu Strategaeth Digartrefedd Rhanbarthol.

Datblygwyd y Strategaeth Rhanbarthol ar y cyd rhwng y 6 Awdurdod a’i hwyluso gan Y Sefydliad Tai Siartredig (CIH).

Ceir gopi o’r Strategaeth Rhanbarthol drwy glicio ar y linc ganlynol.

Crynodeb Gweithredol - Adolygiad Digartrefedd Gwynedd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni: