Sylwadau Newidiadau â Ffocws

Mae’r Gofrestr Sylwadau yma yn cynnwys copi wedi ei olygu o’r sylwadau a gafodd eu gwneud yn briodol a gyflwynwyd i’r Cynghorau yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus ynglŷn â’r Newidiadau â Ffocws, rhwng 25 Chwefror 2016 a 13 Ebrill 2016.

Mae’r rhain wedi cael eu trefnu yn ôl trefn y Newid a Ffocws.

Nodwch os gwelwch yn dda bod pob ymdrech wedi cael ei wneud i olygu gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau, llofnodion a manylion cyswllt personol arall.

Mae copïau caled o’r Sylwadau i’w gweld hefyd yn Llyfrgell yr Archwiliad (drwy apwyntiad yn unig) ac yn swyddfa’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd. Nodwch os gwelwch yn dda oherwydd maint y Gofrestr, trwy gais o flaen llaw yn unig y gellir rhyddhau copiau caled o sylwadau unigol. Cysylltwch a’r Swyddog Rhaglen neu’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i wneud hynny.

Penodau 1-6

Pennod 1: Crynodeb Gweithredol

Pennod 3: Cyd-destyn Polisi (Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol)

Pennod 5: Gweledigaeth ac Amcanion Strategol

Pennod 6: Y Strategaeth 

Pennod 7.1: Cymunedau Diogel, Iach, Nodedig a Bywiog

Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant

Isadeiledd a Chyfryniadau Datblygwyr

Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd

Pennod 7.2: Byw'n Gynaliadwy

Datblygiad Cynaliadwy a Newid Hinsawdd

Technoleg Ynni Adnewyddol

Rheoli Newid Arfordirol

Pennod 7.3: Economi ac Adfywio

Cynigion am Brosiectau Isadeiledd Mawr

Darparu Cyfleon ar gyfer Economi Ffyniannus

Yr Economi Ymwelwyr

Canol trefi a Datblygiadau Manwerthu

 • NF56 -Rhan 7.3.82 - Dim sylwadau
 • NF57 -Polisi PS12 - Dim sylwadau

Pennod 7.4: Cyflenwad ac Ansawdd Tai

Tai Fforddiadwy 

Llety ar Gyfer Sipsiwn a Theithwyr

Lleoliad Tai

 • NF76 - Polisi PS15 - Dim sylwadau
 • NF77 - Polisi TAI14 - Dim sylwadau
 • NF78 - Polisi TAI16
 • NF79 - Polisi TAI17 - Dim sylwadau

Pennod 7.5: Amhylchedd Naturiol ac Adeiledig

Gwarchod a Gwella'r Amgylchedd Naturiol

Diogelu a Gwella Asedau Treftadaeth

 • NF87 - Rhan 7.5.31 Tabl 25 - Dim sylwadau
 • NF88 - Polisi AT3 - Dim sylwadau
 • NF89 - Polisi AT4 - Dim sylwadau

Rheoli Gwastraff

Mwynau

 • NF92 - Polisi PS19 - Dim sylwadau
 • NF93 - Polisi MWYN2
 • NF94 - Polisi MWYN4 - Dim sylwadau
 • NF95 - Rhan 7.5.70 - Dim sylwadau
 • NF97 - Rhan 7.5.81 - Dim sylwadau
 • NF98 - Polisi MWYN 10 - Dim sylwadau
 • NF96 - Polisi MWYN6 - Dim sylwadau

Pennod 8 - Monitro a Gweithredu

 • NF99 - Rhan 8.3 - Dim sylwadau
 • NF100 - Rhan 8.5 - 8.6 - Dim sylwadau
 • NF101 - Thema 1 - Dim sylwadau
 • NF102 - Thema 1 - Dim sylwadau
 • NF103 - Thema 1 - Dim sylwadau
 • NF104 - Thema 1 - Dim sylwadau
 • NF105 - Thema 2 - Dim sylwadau
 • NF106 - Thema 2 - Dim sylwadau
 • NF107 - Thema 3 -Dim sylwadau
 • NF108 - Thema 4 - Dim sylwadau
 • NF109 -  Thema 4 - Dim sylwadau
 • NF110 - Thema 5 - Dim sylwadau

Atodiadau

 • NF111 - Rhestr termau - Dim sylwadau

Mapiau a Mewnosod

Mapiau Cynigion

Mapiau Cyfyngiadau

 • NF137 -Mapiau Cyfyngiadau Gwynedd ac Ynys Môn - Dim sylwadau