Cynllun Rheoli Carbon

Cynhyrchwyd y Cynllun Rheoli Carbon gyda chymorth yr Ymddiriedolaeth Garbon ac i ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd. Mae gan y Cyngor ran allweddol i’w chwarae wrth sicrhau bod ein cymunedau’n cael eu paratoi ar gyfer y dyfodol.


Fel rhan o Fwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd, mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i darged uchelgeisiol o leihau ei allyriadau carbon o 60% erbyn 2021. Cam cyntaf y Cynllun yw ceisio lleihau allyriadau carbon y Cyngor o 30% erbyn 2014/15.


Bydd Cyngor Gwynedd yn buddsoddi £7 miliwn ar brosiectau rheoli carbon er mwyn creu arbedion blynyddol o £900,000 ac er mwyn cyrraedd ei dargedau lleihau allyriadau carbon.

Amcan ehangach Cyngor Gwynedd yw gostwng allyriadau carbon cyffredinol y Sir. Y Cynllun hwn yw’r cam cyntaf ar y ffordd i lwyddo i gael Sir garbon isel.

Gallwch drafod y Cynllun Rheoli Carbon a rhoi unrhyw sylwadau drwy gysylltu â’r Tîm Cadwraeth Ynni.


Astudiaeth Achos


Gwefan Sbarci a Fflic

Mae Sbarci a Fflic yn wefan hwyliog sy'n helpu ysgolion cynradd a disgyblion y sir i geisio arbed ynni. Mae'n codi ymwybyddiaeth am y defnydd o ynni a newid hinsawdd ac yn annog monitro defnydd ynni’r ysgol yn rheolaidd.