Polisiau caffael

Strategaeth Caffael 2014-15

Pwrpas y strategaeth caffael yw gosod gweledigaeth a blaenoriaethau Caffael y Cyngor ar gyfer tymor y Cabinet hon. Mae’n adnabod meysydd allweddol ar gyfer gwella a sut rydym yn bwriadau cyflawni’r agweddau hyn ar gyfer sicrhau canlyniadau caffael gwell i bobl Gwynedd.

 

Polisi caffael cynaladwy

Pwrpas y polisi yw cefnogi gwasanaethau drwy arweiniad polisi, canllawiau a chefnogaeth gorfforaethol i sicrhau bod y Cyngor yn caffael mewn ffordd gyfrifol a chynaladwy, ac yn uchafu cyfleoedd i wneud y defnydd gorau bosib o wariant y Cyngor er mwyn gwella perfformiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol o fewn y Sir.

 

Datganiad caethwasiaeth fodern

Yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod bod cyfrifoldeb arno fel cyflogwr i fod yn ymwybodol o’r potensial ar gyfer achosion o gaethwasiaeth fodern ac i adrodd ar achosion o’r fath i’r cyrff perthnasol. 

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01766 771000 neu caffael@gwynedd.llyw.cymru