Mesur Perfformiad

Bob blwyddyn rydym fel Cyngor yn cyhoeddi Adroddiad Perfformiad Blynyddol er mwyn esbonio, yn glir ac yn gytbwys, beth yr ydym wedi ei gyflawni dros y flwyddyn flaenorol.

Mae Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2017/18 yn darlunio gwaith dydd i ddydd y Cyngor, ac yn esbonio sut mae’r gwasanaethau hynny yn cynorthwyo pobl Gwynedd. Mae’r Adroddiad hefyd yn pwyso a mesur sut yr ydym wedi ymateb i’r blaenoriaethau oedd wedi eu cyhoeddi yn Cynllun Cyngor Gwynedd 2017/18. Mae Atodiad 2 o fewn yr Adroddiad yn dangos sut mae cyfraniad Amcanion Llesiant Cyngor Gwynedd wedi cyfrannu at Nodau Llesiant Cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Mae manylion pellach am wireddu’r Amcanion Llesiant hefyd ar ddiwedd y penodau unigol.

Rydym yn mesur ein perfformiad yn barhaus drwy’r flwyddyn ac mae Aelodau’r Cabinet yn cyflwyno adroddiadau i gyfarfodydd y Cabinet 2-3 gwaith y flwyddyn yn disgrifio’r cynnydd. Mae aelodau o Bwyllgorau Craffu’r Cyngor hefyd yn rhan o’r broses barhaus hon o herio perfformiad. Mae’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn dod â’r adroddiadau cynnydd yma at ei gilydd ac yn pwyso a mesur y llwyddiant dros y flwyddyn.

Gan fod 2017/18 wedi bod yn flwyddyn olaf o weithredu Cynllun Strategol gychwynnodd ar ei daith yn 2013, mae Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2017/18 hefyd yn edrych yn ôl ar gyfnod o 5 mlynedd rhwng 2013-2018.

Mae yna wybodaeth pellach am rai elfennau o berfformiad Cyngor Gwynedd ar y gwefannau cenedlaethol canlynol -

www.mylocalcouncil.info

www.infobasecymru.net

Os ydych chi angen yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol mewn iaith neu fformat arall ffoniwch 01766 771000 neu ebostiwch cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru

 

Os ydych angen mwy o wybodaeth am yr Adroddiad hwn cysylltwch â Thîm Cefnogi Busnes y Cyngor drwy ffonio 01766 771000

neu cynlluncyngor@gwynedd.llyw.cymru

 

Adroddiadau Perfformiad Blaenorol

Mae Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2016-17 yn adrodd ar ein perfformiad yn erbyn blaenoriaethau Cynllun Strategol 2015-17.