Harbyrau Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn awdurdod harbwr statudol i’r harbyrau canlynol - Pwllheli, Porthmadog, Abermaw, Aberdyfi.

Yn unol â’r gofynion statudol o dan Ddeddf Harbyrau 1964 mae’n rhaid i Gyngor Gwynedd, fel awdurdod harbyrau, ddarparu datganiad cyfrifon blynyddol sy’n ymwneud â gweithgareddau harbwr. Mae’r cyfrifon ar ffurf dychweliad blynyddol.

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd), mae’r Dychweliad Blynyddol 2023/24 ar gyfer Harbyrau Gwynedd wedi ei gymeradwyo erbyn 31ain o Fai, cyn yr archwiliad.

Archif