Agoriad Swyddogol Neuadd Dwyfor, Pwllheli ar ei newydd wedd

Dyddiad: 22/06/2023
Agoriad ND

Yn ddiweddar cafwyd agoriad swyddogol i Neuadd Dwyfor ar ei newydd wedd ym Mhwllheli i nodi cyflawni prosiect gwella sylweddol i’r adeilad gwerth £1.5 miliwn, a gychwynnwyd yn 2020 gyda buddsoddiad cyfalaf at welliannau hanfodol i’r Neuadd gan Gyngor Gwynedd a grantiau dilynol i weddnewid y Llyfrgell a’r ardaloedd cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru.

Gwahoddwyd nifer o garedigion a chefnogwyr Neuadd Dwyfor i’r agoriad, ac agorwyd y prynhawn gan berfformiad hyfryd gan Gwenan Gibbard ar y delyn. Cafwyd cyflwyniadau gan Gadeirydd y Cyngor, Y Cynghorydd R. Medwyn Hughes; y Cynghorydd Nia Jeffreys, sydd yn Ddirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd a’r Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros y Gwasanaeth Llyfrgelloedd; y Cynghorydd Elin Hywel a Maer Tref Pwllheli y Cynghorydd Michael Parry.

Y wraig wadd oedd yr awdur a’r dramodydd Mared Llywelyn, a soniodd am ba mor bwysig mae Neuadd Dwyfor wedi bod iddi hi dros y blynyddoedd, nid yn unig gan ei bod wedi gweithio i’r Gwasanaeth Llyfrgell a’r Theatr/Sinema, ond fel sylfaenydd Cwmni Tebot, mae hi wedi perfformio yno yn ogystal ar hyd y blynyddoedd. Cafodd ei drama Croendenau ei llwyfannu gyntaf eleni yn Neuadd Dwyfor. 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd a’r Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros y Gwasanaeth Llyfrgelloedd: “Mae’r buddsoddiad diweddaraf a’r gwaith gwella dros gyfnod o 3 mlynedd wedi gweld newidiadau sylweddol i wella’r cyfleusterau yma i gynnig profiadau modern a chyfforddus i’r defnyddwyr.   

“Mae presenoldeb Neuadd Dwyfor ar y stryd fawr yn cyfrannu’n bositif at yr economi leol, ac yn ogystal mae’r cynnig bwyd a diod yma wedi ei seilio ar egwyddorion prynu’n lleol a chefnogi busnesau’r ardal.

“Y gobaith nawr yw datblygu rhaglen artistig amrywiol, gyda diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am grant a fydd yn galluogi ymgysylltu a datblygu cynulleidfaoedd. Bydd yr arlwy ffilm a sioeau yn parhau, ond y nod yw gallu denu mwy o ddigwyddiadau cerddorol byw i'r Neuadd ac adeiladu ar y partneriaethau bywiog sy’n bodoli’n barod hyn i gynnig profiadau celfyddydol pellach i bobl ifanc yr ardal.”

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn Neuadd Dwyfor, ewch i www.neuadddwyfor.cymru