Cyngor Gwynedd Rhybudd Preifatrwydd Caffael

Pam mae angen eich gwybodaeth arnom

Bydd Cyngor Gwynedd yn defnyddio'ch gwybodaeth i reoli gweithgareddau caffael. Gallai'r gweithgareddau caffael gynnwys:

 • Tendrau/gofyn am ddyfynbrisiau
 • Gwerthusiadau/dethol
 • Dyfarniad contract
 • Rheoli contractau

Gellid cyfathrebu gwybodaeth bersonol y mae unigolion, sefydliadau a chyflenwyr yn ei chyflwyno i Gyngor Gwynedd, gan gynnwys yr hyn y gofynnwyd amdano mewn perthynas â swyddogion, wrth ymateb i weithgareddau drwy gydol y broses gaffael mewn sawl ffordd. Gallai hyn gynnwys, ond efallai na fydd yn gyfyngedig i: Gwerthwch2Wales, Systemau eGaffael, e-bost, papur a llafar.

Gall y wybodaeth bersonol a gyflwynir fel rhan o'r broses gaffael, neu yr ydym wedi'i chasglu o ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd, gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Enw
 • Cyfeiriad cartref/busnes gan gynnwys cod post
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif trwydded yrru
 • Rhif cerdyn pasbort/ID
 • Ffotograff
 • Gwybodaeth ariannol bersonol
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cofnodion treth/budd-daliadau/pensiwn
 • Cofnodion cyflogaeth (gan gynnwys gwaith hunangyflogedig a gwirfoddol)
 • Cofnod addysgol
 • Cofnodion troseddol a llys (gan gynnwys troseddau honedig).

Cyfiawnhad dros ddefnyddio'ch gwybodaeth

Rydym yn casglu ac yn defnyddio'r wybodaeth hon ar sail tasg gyhoeddus y Cyngor o dan Erthygl 6 (2) (e) a'r ddeddfwriaeth sy'n sail i hyn yw:

 • Rheolau Gweithdrefn Contractau 2015
 • Deddf Caffael 2023
 • Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)
 • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Bydd y wybodaeth yn cael ei phrosesu fel rhan o'n tasg gyhoeddus; h.y. arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Cyngor Gwynedd mewn perthynas â chaffael rheoli contractau.

Ni fydd y Cyngor yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Rhannu eich gwybodaeth 

Gall Cyngor Gwynedd rannu data mewn perthynas â chaffael cydweithredol i gynnal gwerthusiad tendr, neu i ganiatáu i sefydliadau ymgymryd â gofynion prynu o dan drefniadau cytundebol presennol. Enghraifft o hyn yw catalog o gynhyrchion neu wasanaethau lle darperir manylion rheolwyr cyfrifon neu ar gyfer achrediadau/hyfforddiant gwasanaethau ac ati gan unigolyn y gellir ei ddefnyddio i gwblhau prosiect neu ddarparu gwasanaeth.

Mae'r sefydliadau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Awdurdodau lleol (gan gynnwys ysgolion)
 • Iechyd
 • Heddlu
 • Tân ac Achub
 • Prifysgolion
 • Colegau
 • Cyrff noddedig (fel Cyfoeth Naturiol Cymru)
 • Sector tai, ac ati

Mae manylion gwybodaeth gwario a chyflenwyr Cyngor Gwynedd yn cael eu cyflwyno i ddarparwr dadansoddi gwariant Llywodraeth Cymru i gynorthwyo gyda darparu gwasanaethau adrodd.

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r data hwn at ddibenion dadansoddi gwariant, adrodd a darparu prosiectau / gwasanaethau.

Ni fydd y Cyngor yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i wlad arall.

Am ba hyd yr ydym yn cadw eich gwybodaeth a'ch hawliau

Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol a gynhwysir mewn ffeiliau yn unol â'n polisi cadw. Efallai y bydd eich data personol yn cael ei gadw am 6 blynedd (neu hyd at 12 mlynedd mewn rhai achosion) ar ôl dyddiad gorffen y contract/fframwaith, (mae hyn yn cynnwys contractau galw i ffwrdd o dan gytundebau fframwaith/gwasanaethau a allai barhau y tu hwnt i ddyddiad gorffen y fframwaith / cytundeb gwasanaeth) a bod yr holl daliadau wedi'u gwneud. Efallai y bydd angen cadw data ariannol am 6 blynedd (neu hyd at 12 mlynedd mewn rhai achosion). Os ydych yn aflwyddiannus mewn perthynas â thendr, neu ddyfynbris, neu fynegiant o ddiddordeb, gellir cadw'ch manylion am 6 mlynedd ar ôl dyddiad gorffen y contract/fframwaith y gwnaethoch eu darparu ar eu cyfer, at ddibenion archwilio.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a manylion cyswllt y Swyddog Diogelu Data, ewch i Datganiadau preifatrwydd a chwcis (llyw.cymru)