Datganiad hygyrchedd ap Cyngor Gwynedd

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i ap Cyngor Gwynedd.

Cyngor Gwynedd sy'n cynnal yr ap, ac rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib allu ei ddefnyddio.

Adborth a manylion cyswllt

Os ydych chi angen gwybodaeth sydd ar yr ap mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd i’w ddarllen, braille ac yn y blaen, cysylltwch â: 

Byddwn yn ystyried eich cais, ac yn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod i ni am broblemau efo'r ap

Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o wella hygyrchedd ar yr ap. Os ydych yn dod ar draws problem, neu os ydych yn teimlo nad ydym yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni:  gwefan@gwynedd.llyw.cymruGweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (Cyswllt allanol).Cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Mae nifer o wahanol ffyrdd o gysylltu â ni: www.gwynedd.llyw.cymru/cysylltu

Mae dolenni cyflwyno sain ar gael yn nerbynfeydd Siop Gwynedd.Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd ar yr ap

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i wneud yr ap yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2). Mae’r ap yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (cyswllt allanol) 

Rydym yn y broses o gynnal asesiad llawn o safon hygyrchedd yr ap, a bydd unrhyw achos lle rydym yn methu â chydymffurfio â’r safon yn cael ei restru yma

 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn y broses o gynnal asesiad hygyrchedd llawn, Bydd rhaglen waith yna mewn lle er mwyn cyfarch y materion sy’n cael eu hadnabod.

Bydd y datganiad hwn yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd er mwyn adrodd ar ein cynnydd.

 

Paratoi y datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 15 Mehefin 2021.