Datganiad hygyrchedd ap Cyngor Gwynedd

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i ap Cyngor Gwynedd.

Cyngor Gwynedd sy'n cynnal yr ap, ac rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib allu ei ddefnyddio.

Pa mor hygyrch ydi’r ap 

Rydym yn ymwybodol nad yw rhannau o’r ap yn gwbl hygyrch:

 • Mae rhannau o’r ap a’r ffurflenni ar-lein yn anodd i’w llenwi drwy ddefnyddio bysellfwrdd a meddalwedd darllen sgrîn yn unig – cysylltwch â ni os am eu derbyn mewn fformat gwahanol.
 • Nid yw rhai lincs na delweddau ar y ap yn hygyrch. 

Adborth a manylion cyswllt

Os ydych chi angen gwybodaeth ar yr ap hwn mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd i’w ddarllen, braille ac yn y blaen, cysylltwch â: 

Byddwn yn ystyried eich cais, ac yn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod i ni am broblemau efo'r ap

Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o wella hygyrchedd yr ap. Os ydych yn dod ar draws problem sydd ddim yn cael ei rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn teimlo nad ydym yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni:  gwefan@gwynedd.llyw.cymru 
 

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Mae nifer o wahanol ffyrdd o gysylltu â ni: www.gwynedd.llyw.cymru/cysylltu

Mae dolenni cyflwyno sain ar gael yn nerbynfeydd Siop Gwynedd.


Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd yr ap

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i wneud yr ap hwn yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Rydym wedi comisiynu The Digital Accessibility Centre (DAC) i gynnal asesiad hygyrchedd llawn o’n gwefan.

 

Statws Cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio a restrir isod.

 

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nod yw’r cynnwys sydd wedi ei nodi isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â rheoliadau hygyrchedd: 

 1. Nid oes penawdau / h1 ar rai tudalennau. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 1.3.1 (Gwybodaeth a pherthynas) a 2.4.1 Bypass Blocks (Lefel A). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 2. Nid yw’r ffocws wedi ei osod yn gywir pan mae tudalennau yn llwytho. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 2.4.3 Ffocws a Threfn  (Lefel A). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 3. Mae’n mae’r ddewislen yn agor, y cynnwys sydd ar y dudalen oddi tanno sy’n cael ei ddewis gan VoiceOver. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 2.4.3 Ffocws a Threfn (Lefel A). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 4. Mae lluniau’n cael eu defnyddio fydd yn ddryslyd i rai sy’n defnyddio darllenwyr sgrîn i lywio’r wefan ac yn dibynnu ar labeli. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 1.1.1 Cynnwys Di-destun (Lefel A). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 5. Does dim labeli ar elfennau’r ffurflenni. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas (Lefel A) a 4.1.2 Enw, Rôl a Gwerth (Lefel A). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 6. Mae lincs o fewn yr ap sydd ddim wedi eu marcio fel lincs. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 2.4.4 Pwrpas Linc (Mewn cyd-destun) (Lefel A) a 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas (Lefel A). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 7. Pan mae’r ddewislen yn cael ei hagor drwy VoiceOver/TalkBack, mae defnyddwyr wedi cael eu dal o fewn y dudalen sy’n sleidio ar agor. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 2.1.1 Trap Dim Bysellfwrdd Trap (Lefel A). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 8. Mae cynnwys ar y dudalen sydd ddim yn cael ato drwy VoiceOver. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas (Lefel A) a 2.1.1 Bysellfwrdd (Lefel A). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 9. Nid yw’r cyferbyniad lliw yn cwrdd â’r gofynion. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 1.4.3 Cyferbyniad (Lleiafswm) (Lefel AA). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 10. Nid yw’r lliw sy’n cael ei ddefnyddio i nodi pan mae ffocws ar elfen benodol yn cwrdd â’r gofyn disgwyliedig. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 1.4.11 Cyferbyniad Dim-testun (Lefel AA). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 11. Nid yw defnyddwyr darllenwyr sgrîn yn cael eu hysbysu am wybodaeth bwysig pan mae ar gael. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 4.1.3 Statws Negeseuon (Lefel AA). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 12. Nid yw’n bosib ail-feintio y testun yn defnyddio y nodweddion hygyrchedd, ac mae testun yn cynnwys yn gorgyffwrdd pan mae testun yn cael ei wneud yn fwy. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 1.4.4 Ail-feintio testun (Lefel AA). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 13. Nid oes disgrifiad o bwrpas yr elfennau yn y ffurflenni. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 criteria 2.4.6 Penawdau a Labeli (Lefel AA). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.

Baich anghymesur

Ddim yn berthnasol. Nid ydym yn honni bod unrhyw faterion hygyrchedd yn afresymol i’w datrys. 


Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Cafodd yr ap ei brofi gan The Digital Accessibility Centre (DAC) yn ystod Hydref 2021 ac rydym wedi derbyn neu hadroddiad llawn ddechrau Tachwedd 2021. Ar hyn o bryd rydym yn asesu yr adroddiad, a byddwn yn diweddaru'r datganiad hygyrchedd hwn wrth i faterion gael eu datrys.


Paratoi y datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei lunio ar 15 Mehefin 2021. 

Cafodd yr ap ei brofi gan The Digital Accessibility Centre (DAC) yn ystod mis Hydref 2021.

Cafodd y datganiad hwn ei adolygu a’r ddiweddaru ddiwethaf ar 15 Tachwedd 2021.