Paru data

Fel awdurdod cyhoeddus, mae'n ofynnol i Gyngor Gwynedd, yn unol â'r gyfraith, ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.


Ym mis Hydref 2020, bydd y cyfnod diweddaraf o’r ymarferiad paru data i bwrpas atal twyll, sydd yn cael ei adnabod fel y Menter Twyll Cenedlaethol (“NFI”), yn cychwyn. Bydd data Cyngor Gwynedd, ynghyd â data cyrff cyhoeddus eraill, yn cael ei gyflwyno i’r Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Mae'r Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data yn unol â'i bwerau o dan y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.


Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a ddelir gan yr un corff neu gorff arall i weld i ba raddau maent yn paru. Gwybodaeth bersonol yw'r data hwn fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn golygu bod modd adnabod ceisiadau a thaliadau a allai fod yn dwyllodrus. Pan gaiff data ei baru mae'n dynodi anghysondeb posib y mae angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir tybio a oes achos o dwyll, gwall neu esboniad arall hyd nes y cynhelir ymchwiliad.


Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod hwn ddarparu gwybodaeth sydd ganddo at y diben hwn. Mae'n ofynnol i'r Cyngor roi setiau penodol o ddata i'r Archwilydd Cyffredinol er mwyn eu paru. Mae'r manylion wedi eu gosod ar wefan Archwilio Cymru.

Ar hyn o bryd mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, yn ei gwneud yn ofynnol i ni gymryd rhan yn eu hymarfer atal twyll. Ar gyfer y fenter hon, rydym yn darparu manylion isod er mwyn eu cymharu â gwybodaeth a ddarperir gan gyrff cyhoeddus eraill:

 • unigolion sydd yn cael eu cyflogi gan y Cyngor a’r rhai sy’n derbyn pensiwn gan y Cyngor
 • data rhestr etholwyr llawn
 • data Treth Cyngor
 • data Trethi Busnes
 • Grantiau cefnogi busnes Covid-19
 • preswylwyr mewn cartrefi preifat sydd yn derbyn cymorth ariannol gan y Cyngor
 • dalwyr “bathodynnau glas”
 • dalwyr trwyddedau tacsi
 • credydwyr y Cyngor
 • unigolion sydd â thocyn teithio bws am ddim
 • unigolyn sydd â thocyn parcio trigolion.
 • unigolion sy’n derbyn credyd cyffredinol
 • unigolion sy’n derbyn budd-dal tai
 • unigolion sy’n derbyn budd-dal y wladwriaeth arall
 • rhestr aros tai cymdeithasol.

Caiff data eu prosesu gan yr Archwilydd Cyffredinol mewn ymarfer paru data yn unol ag awdurdod statudol, felly, nid yw deddfwriaeth Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol gael caniatâd unigolion i brosesu eu data personol.


Mae prosesau paru data'r Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Mae hyn er mwyn rhoi cymorth i'r cyrff sy'n ymwneud â pharu data i gydymffurfio â'r gyfraith ac ymarfer da, gan gynnwys cynnal diogelwch data (gweler www.archwilio.cymru/cy).

 

Am fwy o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, gweler Archwilio Cymru neu cysylltwch â:

Archwilio Cymru,
24 Heol y Gadeirlan,
Caerdydd
CF11 9LJ,

e-bost: menter.twyll@archwilio.cymru .