Cofrestru adeilad ar gyfer priodas a phartneriaeth sifil

I gynnal seremoni sifil neu briodas mewn adeilad yng Nghymru neu Loegr, rhaid i’r adeilad gael ei gymeradwyo gan eich awdurdod lleol.

Cofrestru addoldy

Mae angen i bob capel/eglwys fod yn ‘adeilad addoli ardystiedig’ cyn y gellir cynnal seremoni briodas grefyddol yno.

Seremonïau sifil

Mae angen i bob gwesty/adeilad yng Ngwynedd gael ei gymeradwyo ar gyfer cynnal seremonïau sifil cyn gellir cynnal seremoni yno.


Meini prawf cymhwysedd
Rhaid i chi fod yn berchennog neu’n ymddiriedolwr ar y safle i wneud cais am ganiatâd i gynnal seremonïau sifil neu briodasau. Gall ffi fod yn daladwy.

Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig a chynnwys:

  • enw a chyfeiriad yr ymgeisydd
  • unrhyw wybodaeth arall y mae ar yr awdurdod lleol ei hangen
  • cynllun o’r adeilad sy’n nodi’n glir yr ystafell neu’r ystafelloedd lle bydd y gweithrediadau'n digwydd

Proses gwerthuso’r cais
Archwilir eich adeilad.

Bydd eich cais a’ch cynllun ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio a bydd hysbysiad cyhoeddus o’r cais yn cael ei roi mewn papur lleol fel rhan o broses ymgynghoriad cyhoeddus.

Iddo gael ei ganiatáu rhaid i’ch cais fod yn y fformat cywir a rhaid i’ch safle gael ei ystyried yn addas.

Gall amodau gael eu gosod ar eich cymeradwyaeth.

Gall y Cofrestrydd Cyffredinol roi arweiniad i awdurdodau lleol i’w cynorthwyo i wneud eu penderfyniad.

Ffi i drwyddedu adeilad:

  • Cais am drwydded newydd (trwydded am 3 blynedd): £1050
  • Adnewyddu trwydded: £1000
  • Newid enw ar drwydded: £30
  • Ail archwilio yn dilyn cais am newid yn ystod oes y drwydded: £127
  • Trwyddedu ystafell ychwanegol: £127

Gwneud cais
Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ffoniwch 01766 771000.

Deddfau perthnasol
Rheoliadau Priodasau a Phartneriaethau Sifil (Eiddo Cymeradwy) 2005 

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, cysylltwch â hwy.

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Mae gennych hawl i ofyn am adolygiad o benderfyniad yr awdurdod lleol i wrthod eich cais.

Rhaid i chi fynd â’ch cais am adolygiad i’r swyddog cywir yn yr awdurdod lleol, gydag unrhyw ffi y gofynnir amdani.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Mae gennych hawl i ofyn am adolygiad o unrhyw amodau a osodir gan yr awdurdod lleol neu o benderfyniad i wrthod adnewyddu neu i dynnu cymeradwyaeth yn ôl.

Rhaid i chi fynd â’ch cais am adolygiad i’r swyddog cywir yn yr awdurdod lleol, gydag unrhyw ffi y gofynnir amdani.

Cwyn gan ddefnyddwyr

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU(UK European Consumer Centre).

Cwynion eraill

Os ydych yn gwrthwynebu cais i gymeradwyo eiddo gallwch hysbysu’r awdurdod lleol hyd at 21 diwrnod wedi i’r hysbysiad o’r cais ymddangos yn y papur lleol. Mae rhybuddion cyfredol i'w gweld isod.


Cymdeithasau masnach

Hotel Marketing Association


Eiddo wedi'i gymeradwyo

Gallwch weld rhestr o'r gwestai ac adeiladau yng Ngwynedd sydd eisoes wedi eu cymeradwyo ar gyfer cynnal seremonïau sifil drwy fynd i'r dudalen gwestai/adeiladau wedi'u cymeradwyo ar y wefan hon.


Rhybuddion cyfredol

Dim rhybudd ar hyn o bryd.