Cofrestru adeilad ar gyfer priodas a phartneriaeth sifil

I gynnal seremoni sifil neu briodas mewn adeilad yng Nghymru neu Loegr, rhaid i’r adeilad gael ei gymeradwyo gan eich awdurdod lleol.

Cofrestru addoldy

Mae angen i bob capel/eglwys fod yn ‘adeilad addoli ardystiedig’ cyn y gellir cynnal seremoni briodas grefyddol yno.

Seremonïau sifil

Mae angen i bob gwesty/adeilad yng Ngwynedd gael ei gymeradwyo ar gyfer cynnal seremonïau sifil cyn gellir cynnal seremoni yno.

Ffioedd trwyddedu adeilad ar gyfer priodas / partneriaethau sifil

 

Ydi'r adeilad yn gymwys?

Rhaid i chi fod yn berchennog neu’n ymddiriedolwr ar y safle i wneud cais am ganiatâd i gynnal seremonïau sifil neu briodasau. Gall ffi fod yn daladwy.

Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig a chynnwys:

  • enw a chyfeiriad yr ymgeisydd
  • unrhyw wybodaeth arall y mae ar yr awdurdod lleol ei hangen
  • cynllun o’r adeilad sy’n nodi’n glir yr ystafell neu’r ystafelloedd lle bydd y gweithrediadau'n digwydd 

Proses gwerthuso'r cais

Bydd archwiliad o'ch adeilad. Bydd eich cais a’ch cynllun ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio a bydd hysbysiad cyhoeddus o’r cais yn cael ei roi mewn papur lleol fel rhan o broses ymgynghoriad cyhoeddus.

Iddo gael ei ganiatáu rhaid i’ch cais fod yn y fformat cywir a rhaid i’ch safle gael ei ystyried yn addas.

Gall amodau gael eu gosod ar eich cymeradwyaeth.

Gall y Cofrestrydd Cyffredinol roi arweiniad i awdurdodau lleol i’w cynorthwyo i wneud eu penderfyniad. 

Oes angen caniatâd dealledig?

Na. Mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, cysylltwch â nhw. 

Cais wedi ei wrthod

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Mae gennych hawl i ofyn am adolygiad o benderfyniad yr awdurdod lleol i wrthod eich cais.

Rhaid i chi fynd â’ch cais am adolygiad i’r swyddog cywir yn yr awdurdod lleol, gydag unrhyw ffi y gofynnir amdani. 

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Mae gennych hawl i ofyn am adolygiad o unrhyw amodau a osodir gan yr awdurdod lleol neu o benderfyniad i wrthod adnewyddu neu i dynnu cymeradwyaeth yn ôl.

Rhaid i chi fynd â’ch cais am adolygiad i’r swyddog cywir yn yr awdurdod lleol, gydag unrhyw ffi y gofynnir amdani. 

Cwynion

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU(UK European Consumer Centre).  

Os ydych yn gwrthwynebu cais i gymeradwyo eiddo gallwch hysbysu’r awdurdod lleol hyd at 21 diwrnod wedi i’r hysbysiad o’r cais ymddangos yn y papur lleol. Mae rhybuddion cyfredol i'w gweld isod. 

 

Rhybuddion cyfredol

Gwesty Bron Eifion

Deddf Priodasau 1949

 

 

Gweld rhestr o'r gwestai ac adeiladau yng Ngwynedd sydd wedi eu cymeradwyo ar gyfer cynnal seremonïau sifil:

Gwestai / adeiladau wedi'u cymeradwyo