Unedau / tir / eiddo ar werth ac ar osod

Mae Cyngor Gwynedd yn berchen ar 48 o unedau diwydiannol, lleiniau tir diwydiannol a 2 Canolfan Menter - Intec, Parc Menai, Bangor a Mentec, Bangor.

Mae defnydd mwyafrif o'r unedau yn disgyn o dan dosbarthiadau cynllunio B1 (busnes), B2 (diwydiant cyffredinol) a B8 (ystorfa / dosbarthu).

Ymweliadau gyda apwyntiad yn unig!

 

Ar osod - unedau / tir / eiddo

Mentec, Ffordd Deiniol, Bangor

MentecCodwyd yr adeilad rhagorol un llawr hwn i hyrwyddo busnesau meithrin arloesol a busnesau wedi dechrau o fewn ardal Gwynedd.

 

Cefndir

Codwyd yr adeilad rhagorol un llawr hwn i hyrwyddo busnesau meithrin arloesol a busnesau wedi dechrau o fewn ardal Gwynedd. Yn cael ei reoli gan Gyngor Gwynedd, Adran Economi a Chymuned yn cynnig safle hyblyg a fforddiadwy ar gyfer prydlesu swyddfeydd a labordai. Mae'r ganolfan wedi ei gwneud o frics coch dan do llechen, gydag unedau mewnol wedi eu cwblhau i safon uchel iawn, yn cynnwys waliau plastr a ffenestri fframwaith pren.

Unedau a chyfleusterau 

Derbynfa ganolog di-staff. Mae’r lle ar osod yn amrywio o 13 unedau, labordai carpedog neu finyl gyda swyddfeydd & swyddfeydd ar wahân o faint 11m2 (120tr2) i 70m2 (753tr2) gyda chegin, ystafell gyfarfod ganolog a compownd gefn agored er mwyn storio.


Lleoliad

Lleoliad cyfleus yng nghanol Bangor ar gampws y  Brifysgol  safle ffafriol er mwyn mynediad i arbenigedd academaidd y Brifysgol ynghyd â chyfleusterau ymchwil, profi a chronfeydd data. 

Nodweddion cynllun yr adeilad

 • Cyfleusterau cegin ac ystafell gyfarfod ffurfiol.
 • Dim gwasanaeth derbynfa.
 • Ceblau ffôn, cyfrifiadurol strwythuredig drwy’r adeilad.
 • Diogelwch, larymau unedau trwy allwedd gyda mynediad 24/7 trwy dechnoleg Fob electroneg i’r ganolfan.
 • Pob uned gyda chloch ac intercom er mwyn mynediad ymwelwyr.
 • Amgylchedd tirlunio.
 • Cyfyngiad parcio un denantiaeth un lle parcio.
 • Cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu.
 • Cyflenwad trydan, dwr a charthffosiaeth.
 • Mesurydd trydan ar gyfer bob uned.
 • Compownd allanol dan glo ar gyfer storio.
 • Anfonebu misol am ddefnydd trydan.

Pecyn cefnogi tenantiaid

 • Cyngor busnes a marchnata ar gael yn lleol.
 • Telerau a chytundebau hyblyg.

Unedau ar gael

  
Unedau Mentec sydd ar gael
 UnedTroedfedd sgwârMedr sgwârRhent blynyddolGwasanaethau blynyddol heb TAW 
Swyddfa Derbynfa 127 Tr Sg 11.8 Mt Sg £1,350.00 £2,200.00

Canllawiau ymgeisio

Dylai’r ymgeisydd lenwi ffurflen gais, a chyflwyno’r cyfrifon archwiliedig diweddaraf ynghyd â chynllun busnes cynhwysfawr. Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol yn unol â’r ffurflen gais a’r cynllun busnes.

Gellir cysylltu gyda gwasanaeth Busnes Cymru (Rhif ffôn - 03000 6 03000) i dderbyn cymorth gyda darparu cynllun busnes. Mae’n wasanaeth gwybodaeth gyfrinachol a hollol ddiduedd rhad ac am ddim i fusnesau yng Nghymru.

Bydd disgwyl i geisiadau gael eu derbyn erbyn 29 Mawrth 2019. Dylid anfon ceisiadau wedi eu nodi yn ‘Gyfrinachol’ i’r cyfeiriad isod:

Post: Intec, Rheolwr Canolfannau Menter, Gwasanaeth Cefnogi Busnes, Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor LL57 4FG
Ffôn:  01248 672600
E-bost:  asedaubusnes@gwynedd.llyw.cymru   

Intec, Parc Menai, Bangor

IntecCefndir

Codwyd yr adeilad rhagorol hwn i hyrwyddo busnesau meithrin arloesol a busnesau wedi dechrau o fewn ardal Gwynedd. Yn cael ei reoli gan Cyngor Gwynedd, Adran Economi a Chymuned yn cynnig safle hyblyg a fforddiadwy ar gyfer prydlesu swyddfeydd a labordai. Mae'r ganolfan wedi ei gwneud o frics coch dan dô llechen, gydag unedau mewnol wedi eu cwblhau i safon uchel iawn, yn cynnwys waliau plastr a ffenestri fframwaith pren.

Unedau a chyfleusterau

Rhennir yr eiddo deulawr 2000m2 yn ddwy adain sydd yn ymestyn o dderbynfa a rennir a safle arddangos ar y llawr isaf gyda chyfleusterau cynhadledd a ffreutur ar y llawr cyntaf. Mae’r lle ar gael yn amrywio o swyddfeydd carpedog 20m2 a 40m2 ar y llawr cyntaf a labordai gyda llawr carpedog 70m2 -100m2 ar y llawr isaf, cyfanswm o 25 unedau.

Hefyd ceir ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol, gwasanaeth derbynfa llawn yn ôl anghenion y tenantiaid,

Adeilad allanol ar gyfer storio cemegau.

Cyfleuster “Desg Boeth” i fusnesau allanol, 4 ystafell hwylus a chyfrinachol tua 183 Tr Sgwâr wedi dodrefnu gyda Wi-fi, £50 Heb Taw y diwrnod cysylltwch 01248 672600 am fwy o fanylion'

Lleoliad

Lleolir InTec ym Mharc Menai, Bangor mewn amgylchedd gwaith gwych, 75 erw (dros 30 hectar) o dir ar lan llyn, gyda mynediad uniongyrchol i briffordd yr A55 ar gyfer mynediad uniongyrchol i Iwerddon, Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Nodweddion cynllun yr adeilad

 • Cyfleusterau cynhadledd a ffreutur.
 • Ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol.
 • Gwasanaeth derbynfa llawn yn ôl anghenion tenantiaid.
 • Gwasanaeth llungopïo a ffacs canolog fel bo angen.
 • Ceblau CAT5E strwythuredig drwy’r adeilad.
 • Cysylltiadau 60Mb “Fiberspeed” llinell unigryw i’r we.
 • System ffôn canolog digidol gydag estyniadau DDI.
 • Diogelwch cyflawn i bob uned gyda mynediad 24/7 trwy dechnoleg Fob electroneg.
 • Gwyliadwriaeth TCCD ar gyfer diogelwch ychwanegol.
 • Tirlunio amgylcheddol.
 • Parcio ymwelwyr a tenantiaid
 • Cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu.
 • Mesurydd trydan ar gyfer bob uned.
 • Adeilad allanol ar gyfer storio cemegau.
 • Anfonebu misol parthed defnydd systemau diogelwch, ynni, ffôn, cysylltiad i’r we.

Pecyn cefnogi tenantiaid 

 • Defnydd gostyngol o gyfleusterau cynhadledd.
 • Cyngor busnes a marchnata ar gael yn lleol.
 • Telerau a chytundebau hyblyg.

 

Unedau ar gael  

Unedau Mentec sydd ar gael
 UnedTroedfedd sgwârMedr sgwârRhent blynyddolGwasanaethau blynyddol heb TAW 
F5 355 Tr Sg 33  Mt Sg £3,728.00 £1,950.00

Canllawiau ymgeisio

Dylai’r ymgeisydd lenwi ffurflen gais, a chyflwyno’r cyfrifon archwiliedig diweddaraf ynghyd â chynllun busnes cynhwysfawr. Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol yn unol â’r ffurflen gais a’r cynllun busnes.

Gellir cysylltu gyda gwasanaeth Busnes Cymru (Rhif ffôn - 03000 6 03000) i dderbyn cymorth gyda darparu cynllun busnes. Mae’n wasanaeth gwybodaeth gyfrinachol a hollol ddiduedd rhad ac am ddim i fusnesau yng Nghymru.

Bydd disgwyl i geisiadau gael eu derbyn erbyn 29 Mawrth 2019. Dylid anfon ceisiadau wedi eu nodi yn ‘Gyfrinachol’ i’r cyfeiriad isod:

Post: Intec, Rheolwr Canolfannau Menter, Gwasanaeth Cefnogi Busnes, Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor LL57 4FG
Ffôn:  01248 672600
E-bost: asedaubusnes@gwynedd.llyw.cymru

Parc Menter Pendre, Tywyn

Unedau ar Gael

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y cyfeiriadau isod:

http://business.wales.gov.uk/cy/cronfa-ddata-eiddo

www.hansteen.uk.com

Llain 5 - Ystad Ddiwydiannol Penygroes

llain 5 penygroes

Bwriad:

Bydd ceisiadau yn cael eu gwahodd gan fusnesau sydd â diddordeb sefydlu neu ddatblygu ar Ystâd  Ddiwydiannol Penygroes. 

Mae defnydd y llain yn cael ei gyfyngu ar gyfer storio yn unig oherwydd fod tanciau dŵr wedi eu lleoli tan ddaear.  Bydd cyfrifoldeb ar y tenant i sicrhau na fydd defnydd y llain yn achosi llygredd i’r dŵr sydd tu fewn i’r tanciau ar y tir.

Oherwydd y tanciau dŵr, bydd cyfyngiadau ynglŷn â’r dosbarthiad pwysau caiff ei roi ar y tir, ac os bydd gan y Cyngor unrhyw bryderon fod posibilrwydd i ddefnydd achosi problemau, bydd modd i’r Cyngor fynnu cael adroddiad peirianwyr i asesu’r defnydd. 

Lleoliad:

Mae Ystâd Ddiwydiannol Penygroes wedi’i lleoli oddi ar y brif ffordd A487 o Gaernarfon i Borthmadog.

Maint y safle:

tabl
Llain   Maint  Rhent  Trethi
 Rhif 5  tua 0.45 acer (1,822 m2)   £3,600 y.f.  Gwerth Trethiannol £7,100
  Trethi Taladwy £650 y.f.

Defnydd:

Mae caniatâd cynllunio amlinellol yn bodoli ar gyfer defnydd –

 • B1 (Busnes)
 • B2 (Diwydiannol Cyffredinol)
 • B8 (Storio a Dosbarthu)

(yn unol â’r Gorchymyn Dosbarthau Defnydd 1987)  

Gwasanaethau:

 • Mae darpariaeth drydanol 3 gwedd wedi ei ymestyn i’r rhan yma o’r safle. (Cyfrifoldeb y tenant fydd talu costau trydan a’r costau sefydlog)
 • Carthffosiaeth
 • Draeniau – dŵr glaw / dŵr wyneb
 • Cwndid ffôn
 • Prif gyflenwad dŵr gerllaw

Awgrymir eich bod yn cysylltu gyda’r Uned Gynllunio, Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu e-bostio cynllunio@gwynedd.llyw.cymru i drafod eich defnydd arfaethedig.

Dyddiad Cau: 31 Awst 2018

Mwy o wybodaeth:

Uned 14 - Glynllifon

Y Bwriad 

Gwahoddir ceisiadau gan fusnesau neu unigolion sydd â diddordeb datblygu neu sefydlu busnes crefft yng Ngweithdai Glynllifon.

 

Lleoliad 

Mae’r Parc wedi ei leoli ar yr A499 rhwng Caernarfon a Pwllheli.

 

Cefndir 

Ail adeiladwyd y stablau a’r tŷ ar Ystâd Glynllifon rhwng 1836 - 49, pryd adeiladwyd rhan orllewinol y plasty presennol.  Prynodd Cyngor Gwynedd y gweithdai gan yr Arglwydd Niwbwrch ym 1987. 

Heddiw mae’r gweithdai yn darparu unedau crefft, ynghyd â siop, oriel, caffi ac oddeutu 60 erw o barcdir, maent yn ffurfio Parc Gwledig Glynllifon. 

Rheolir y Parc gan Gyngor Gwynedd mewn cydweithrediad â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, Cadw a Gerddi Hanesyddol Cymru.  Mae’r plasty mewn perchnogaeth breifat.

 

Gwasanaethau yn yr unedau 

 • Mynedfa wastad gyda drws sengl
 • Cyflenwad Trydan
 • Boiler Dwr
 • Dim mesurydd dwr
 • Larwm Tân

 

 • Ffenestri gwydrog sengl

 

Y tenant sy’n gyfrifol am gostau defnydd trydan, dwr a chynnal a chadw mewnol yr adeilad. 

Uned

Maint (medr sgwâr)

Rhent y.f

Gwerth trethiannol

14

23

£1,500

*

* Oherwydd Cynllun Rhyddhad Trethi Llywodraeth Cymru, nid oes trethi i’w talu.

 

Canllawiau Ymgeisio 

Dylai’r ymgeisydd lenwi ffurflen gais pwrpasol.  Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol yn unol â’r ffurflen gais a’r cynllun busnes. 

Bydd disgwyl i geisiadau gael eu derbyn 18/03/2019.

Dylid anfon ceisiadau wedi eu nodi’n gyfrinachol i’r cyfeiriad isod: 

Gwasanaeth Cefnogi Busnes

Adran Economi a Chymuned

Cyngor Gwynedd

Swyddfeydd y Cyngor

Stryd y Jêl

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SH

Ffôn:  (01286) 679545

E-bost:  asedaubusnes@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/unedaudiwydiannol

 

Mwy o wybodaeth am yr Uned

3 Morfa Mawr, Llanbedr, Harlech

FFERM I’W GOSOD

 

Tenantiaeth Brawf (FBT) 5 mlynedd

(gyda’r bwriad o adnewyddu yn ddibynnol ar berfformiad)

25.28 acer / 10.23 hectar

Adeiladau traddodiadol a mwy diweddar

Tŷ rhes, tair llofft wedi ei foderneiddio yn ddiweddar

 

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda:

Gwasanaeth Eiddo 

Cyngor Gwynedd,

Stryd y Jel,

Caernarfon,

Gwynedd.

LL55 1SH.

 

Ebost: sianhroberts:@gwynedd.llyw.cymru

 

Ymweld trwy apwyntiad yn unig:

5ed o Fawrth rhwng 10yb a 12yh 

14eg o Fawrth rhwng 2yh a 4 yh

 

Dyddiad Cau:

27 Fawrth 2019 am 2yh

 

Dogfennau perthnasol:

 

Ar werth - unedau / tir / eiddo

Plotiau Tir, Ystad Ddiwydiannol Penygroes

Ystad Ddiwydiannol PenygroesGwahoddir ceisiadau gan gwmnïau neu unigolion sydd â diddordeb prynu plot / plotiau o dir ar Ystâd Ddiwydiannol Penygroes. Mae hwn yn gyfle unigryw i fusnesau ddatblygu tir sydd mewn lleoliad delfrydol ar gyfer busnesau amrywiol.

Lleoliad

Mae Ystâd Ddiwydiannol Penygroes wedi’i leoli oddi ar y brif ffordd A487 o Gaernarfon i Borthmadog.

Mae pentref Penygroes wedi ei leoli yn Nyffryn Nantlle ar gwr Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae 7 milltir o Gaernarfon ac 16 milltir o ddinas Bangor; sy’n gartref i’r Brifysgol ac yn ganolbwynt i rwydwaith o briffyrdd fel yr A55 a’r A5 yng Ngogledd Cymru sy’n arwain at borthladd Caergybi.

Arwynebedd

Mae 2 llain ar gael erbyn hyn, yn mesur fel a ganlyn:-

 • Plot 8 4,500 / 1.11a £55,000 (arweiniad o bris yn unig)
 • Plot 9 9,885 / 2.44a £110,000 (arweiniad o bris yn unig)


Noder na fydd TAW ar y prisiau gwerthu

Gweler y cynllun safle atodol.  Dylir defnyddio'r cynllun er diben adnabod yn unig.

Daliadaeth
Gwerthir rhydd-ddaliad y plotiau gyda meddiant gwag yn ddarostyngedig i unrhyw hawliau presennol dros y tir.

Amodau Arbennig

Bydd gwerthiant y lleiniau yn amodol ar hawddfreintiau presennol ar gyfer y gwasanaethau sy’n croesi tros neu drwy’r tir (lampau stryd ayyb). Nid yw'r rhestr isod yn gynhwysfawr ond fe gynnigir arweiniad:

 • Mae gan Dwr Cymru orsaf bwmpio ar llain 8 gyda hawddfreintiau sy’n ymestyn tros llain 9.
 • Mae llwybr Cyhoeddus yn croesi Llain 9 a dangosir hwnnw mewn gwyrdd.
 • Bydd hawliau tramwy i roi mynediad i Leiniau 1 a 6 tros y rhan o lain 9 sydd wedi ei groes-linellu’n frown ar y cynllun.
 • Bydd y plotiau yn gyfrifol am gynnal y ffosydd gan ganiatâu i’r dŵr lifo’n rhwydd.
 • Cedwir hawliau am stribyn gwasanaethau 2 m o led ar hyd terfyn gogleddol plot 8, er mwyn galluogi’r plotiau cyfagos i gysylltu â’r gwasanaethau cyhoeddus.

Gwasanaethau ar gael gerllaw

 • Darpariaeth drydanol 3 gwedd
 • Carthffosiaeth gyhoeddus
 • Dwythell telegyfathrebu
 • Cyflenwad dwr cyhoeddus

Mynediad

Ceir mynediad i’r safle drwy’r Ystâd Ddiwydiannol ar y ffordd o Benygroes i Lanllyfni, oddi ar y ffordd osgoi i’r pentrefi.

Defnydd

Cyfyngir ar ddefnydd y tir drwy gyfamod i’r dosbarthiadau canlynol:-

 • B1 (Busnes)
 • B2 (Diwydiannol Cyffredinol)
 • B8 (Storio a Dosbarthu)

yn unol â’r Gorchymyn Dosbarthau Defnydd 1987  


Cynllunio

Dylid cyfeirio pob ymholiad Cynllunio at Awdurdod Cynllunio Gwynedd:

Ffôn: (01766) 771000

E-bost: cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

 

Dull Gwerthu / Ymholiadau Pellach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â'r Uned Eiddo Corfforaethol:

Cyfeiriad: Rheolwr Eiddo Corfforaethol, Uned Eiddo Corfforaethol, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, LL55 1SH.

Ffôn: (01766) 771000

E-bost: eiddo@gwynedd.llyw.cymru

 

Cwblhau’r Pryniant

Bydd disgwyl i’r prynwr gwblhau’r pryniant o fewn tri mis o dderbyn cynnig ysgrifenedig gan y Cyngor.

 

Dogfennau Perthnasol: