Unedau / tir / eiddo ar werth ac ar osod

Mae Cyngor Gwynedd yn berchen ar 48 o unedau diwydiannol, lleiniau tir diwydiannol a 2 Canolfan Menter - Intec, Parc Menai, Bangor a Mentec, Bangor.

Mae defnydd mwyafrif o'r unedau yn disgyn o dan dosbarthiadau cynllunio B1 (busnes), B2 (diwydiant cyffredinol) a B8 (ystorfa / dosbarthu).

Ymweliadau gyda apwyntiad yn unig!

 

Ar osod - unedau / tir / eiddo

3A Mentec, Ffordd Deiniol, Bangor

Intec, Parc Menai, Bangor

 

Ar werth - unedau / tir / eiddo

Plotiau Tir 8 a 9, Ystad Ddiwydiannol Penygroes

Ystad Ddiwydiannol Penygroes

Ystad Ddiwydiannol Penygroes,
Penygroes,
Gwynedd,
LL54 6DB  

Nodyn pwysig: mae'r 2 blot yn cael eu gwerthu gyda’i gilydd.

 

Disgrifiad

Mae Ystâd Ddiwydiannol Penygroes wedi’i leoli oddi ar y brif ffordd A487 o Gaernarfon i Borthmadog.

Mae pentref  Penygroes wedi ei leoli yn Nyffryn Nantlle ar gwr Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae 7 milltir o Gaernarfon ac 16 milltir o ddinas Bangor; sy’n gartref i’r Brifysgol ac yn ganolbwynt i rwydwaith o briffyrdd fel yr A55 a’r A5 yng Ngogledd Cymru sy’n arwain at borthladd Caergybi.

 

Medr Sgwâr

Aceri 

Pris (arweiniad o bris yn unig)

Plot 8

tua 4,500

tua 1.11a

Cynnigion uwchlaw £145,000

Plot 9

tua 9,885

tua 2.44a

Noder na fydd TAW ar y prisiau gwerthu 

 

Gwasanaethau ar gael gerllaw

  • Carthffosiaeth gyhoeddus
  • Dwythell telegyfathrebu
  • Cyflenwad dwr cyhoeddus

Nid yw’r gwasanaethau wedi eu harchwilio, ac ni ellir rhoi unrhyw warant ynghylch eu cyflwr.

 

Amodau Arbennig 

Bydd gwerthiant y lleiniau yn amodol ar hawddfreintiau presennol ar gyfer y gwasanaethau sy’n croesi tros neu drwy’r tir ( lampau stryd ayyb.) Nid yw’r rhestr isod yn gynhwysfawr ond fe gynnigir arweiniad. 

  • Mae gan Dwr Cymru orsaf bwmpio ar llain 8, gweler wedi ei farcio mewn glas, gyda hawddfreintiau sy’n ymestyn tros llain 9
  • Mae llwybr Troed yn croesi Llain 9 a dangosir hwnnw mewn gwyrdd.
  • Bydd y plotiau yn gyfrifol am gynnal y ffosydd gan ganiatau i’r dŵr lifo’n rhwydd
  • Cedwir hawliau am stribyn gwasanaethau 2 m o led ar hyd terfyn gogleddol plotiau 6A, 7 a 8 er mwyn galluogi’r plotiau cyfagos i gysylltu â’r gwasanaethau cyhoeddus

 

Defnydd

Cyfyngir ar ddefnydd y tir drwy gyfamod i’r dosbarthiadau canlynol: 

  • B1 (Busnes)
  • B2 (Diwydiannol Cyffredinol)
  • B8 (Storio a Dosbarthu)

yn unol â’r Gorchymyn Dosbarthau Defnydd 1987

 

Cynllunio  

Dylid cyfeirio pob ymholiad Cynllunio at Awdurdod Cynllunio Cyngor Gwynedd:                         

Ffôn: (01766) 771000
E-bost: cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

 

 

Dogfennau Perthnasol: