Unedau / tir / eiddo ar werth ac ar osod

Mae Cyngor Gwynedd yn berchen ar 57 o unedau diwydiannol, lleiniau tir diwydiannol a 2 Canolfan Menter - Intec, Parc Menai, Bangor a Mentec, Bangor.

Mae defnydd mwyafrif o'r unedau yn disgyn o dan dosbarthiadau cynllunio B1 (busnes), B2 (diwydiant cyffredinol) a B8 (ystorfa / dosbarthu).

Ymweliadau gyda apwyntiad yn unig!

 

Ar osod - unedau / tir / eiddo

Mentec, Ffordd Deiniol, Bangor

MentecCodwyd yr adeilad rhagorol un llawr hwn i hyrwyddo busnesau meithrin arloesol a busnesau wedi dechrau o fewn ardal Gwynedd.

 

Cefndir

Codwyd yr adeilad rhagorol un llawr hwn i hyrwyddo busnesau meithrin arloesol a busnesau wedi dechrau o fewn ardal Gwynedd. Yn cael ei reoli gan Gyngor Gwynedd, Adran Economi a Chymuned yn cynnig safle hyblyg a fforddiadwy ar gyfer prydlesu swyddfeydd a labordai. Mae'r ganolfan wedi ei gwneud o frics coch dan do llechen, gydag unedau mewnol wedi eu cwblhau i safon uchel iawn, yn cynnwys waliau plastr a ffenestri fframwaith pren.

Unedau a chyfleusterau 

Derbynfa ganolog di-staff. Mae’r lle ar osod yn amrywio o 13 unedau, labordai carpedog neu finyl gyda swyddfeydd & swyddfeydd ar wahân o faint 11m2 (120tr2) i 70m2 (753tr2) gyda chegin, ystafell gyfarfod ganolog a compownd gefn agored er mwyn storio.


Lleoliad

Lleoliad cyfleus yng nghanol Bangor ar gampws y  Brifysgol  safle ffafriol er mwyn mynediad i arbenigedd academaidd y Brifysgol ynghyd â chyfleusterau ymchwil, profi a chronfeydd data. 

Nodweddion cynllun yr adeilad

 • Cyfleusterau cegin ac ystafell gyfarfod ffurfiol.
 • Dim gwasanaeth derbynfa.
 • Ceblau ffôn, cyfrifiadurol strwythuredig drwy’r adeilad.
 • Diogelwch, larymau unedau trwy allwedd gyda mynediad 24/7 trwy dechnoleg Fob electroneg i’r ganolfan.
 • Pob uned gyda chloch ac intercom er mwyn mynediad ymwelwyr.
 • Amgylchedd tirlunio.
 • Cyfyngiad parcio un denantiaeth un lle parcio.
 • Cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu.
 • Cyflenwad trydan, dwr a charthffosiaeth.
 • Mesurydd trydan ar gyfer bob uned.
 • Compownd allanol dan glo ar gyfer storio.
 • Anfonebu misol am ddefnydd trydan.

Pecyn cefnogi tenantiaid

 • Cyngor busnes a marchnata ar gael yn lleol.
 • Telerau a chytundebau hyblyg.

Unedau ar gael

Unedau Mentec sydd ar gael
 UnedTroedfedd sgwârMedr sgwârRhent blynyddolGwasanaethau blynyddol heb TAW 
Swyddfa Prif Mynedfa 127 12 £1,350.00 £2,200.00

Canllawiau ymgeisio

Dylai’r ymgeisydd lenwi ffurflen gais, a chyflwyno’r cyfrifon archwiliedig diweddaraf ynghyd â chynllun busnes cynhwysfawr. Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol yn unol â’r ffurflen gais a’r cynllun busnes.

Gellir cysylltu gyda gwasanaeth Busnes Cymru (Rhif ffôn - 03000 6 03000) i dderbyn cymorth gyda darparu cynllun busnes. Mae’n wasanaeth gwybodaeth gyfrinachol a hollol ddiduedd rhad ac am ddim i fusnesau yng Nghymru.

Bydd disgwyl i geisiadau gael eu derbyn erbyn 3 Awst 2018. Dylid anfon ceisiadau wedi eu nodi yn ‘Gyfrinachol’ i’r cyfeiriad isod:

Post: Intec, Rheolwr Canolfannau Menter, Gwasanaeth Cefnogi Busnes, Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor LL57 4FG
Ffôn:  01248 672600
E-bost:  asedaubusnes@gwynedd.llyw.cymru   

Intec, Parc Menai, Bangor

IntecCefndir

Codwyd yr adeilad rhagorol hwn i hyrwyddo busnesau meithrin arloesol a busnesau wedi dechrau o fewn ardal Gwynedd. Yn cael ei reoli gan Cyngor Gwynedd, Adran Economi a Chymuned yn cynnig safle hyblyg a fforddiadwy ar gyfer prydlesu swyddfeydd a labordai. Mae'r ganolfan wedi ei gwneud o frics coch dan dô llechen, gydag unedau mewnol wedi eu cwblhau i safon uchel iawn, yn cynnwys waliau plastr a ffenestri fframwaith pren.

Unedau a chyfleusterau

Rhennir yr eiddo deulawr 2000m2 yn ddwy adain sydd yn ymestyn o dderbynfa a rennir a safle arddangos ar y llawr isaf gyda chyfleusterau cynhadledd a ffreutur ar y llawr cyntaf. Mae’r lle ar gael yn amrywio o swyddfeydd carpedog 20m2 a 40m2 ar y llawr cyntaf a labordai gyda llawr carpedog 70m2 -100m2 ar y llawr isaf, cyfanswm o 25 unedau.

Hefyd ceir ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol, gwasanaeth derbynfa llawn yn ôl anghenion y tenantiaid,

Adeilad allanol ar gyfer storio cemegau.

Cyfleuster “Desg Boeth” i fusnesau allanol, 4 ystafell hwylus a chyfrinachol tua 183 Tr Sgwâr wedi dodrefnu gyda Wi-fi, £50 Heb Taw y diwrnod cysylltwch 01248 672600 am fwy o fanylion

 

Lleoliad

Lleolir InTec ym Mharc Menai, Bangor mewn amgylchedd gwaith gwych, 75 erw (dros 30 hectar) o dir ar lan llyn, gyda mynediad uniongyrchol i briffordd yr A55 ar gyfer mynediad uniongyrchol i Iwerddon, Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Nodweddion cynllun yr adeilad

 • Cyfleusterau cynhadledd a ffreutur.
 • Ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol.
 • Gwasanaeth derbynfa llawn yn ôl anghenion tenantiaid.
 • Gwasanaeth llungopïo a ffacs canolog fel bo angen.
 • Ceblau CAT5E strwythuredig drwy’r adeilad.
 • Cysylltiadau 60Mb “Fiberspeed” llinell unigryw i’r we.
 • System ffôn canolog digidol gydag estyniadau DDI.
 • Diogelwch cyflawn i bob uned gyda mynediad 24/7 trwy dechnoleg Fob electroneg.
 • Gwyliadwriaeth TCCD ar gyfer diogelwch ychwanegol.
 • Tirlunio amgylcheddol.
 • Parcio ymwelwyr a tenantiaid
 • Cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu.
 • Mesurydd trydan ar gyfer bob uned.
 • Adeilad allanol ar gyfer storio cemegau.
 • Anfonebu misol parthed defnydd systemau diogelwch, ynni, ffôn, cysylltiad i’r we.

Pecyn cefnogi tenantiaid 

 • Defnydd gostyngol o gyfleusterau cynhadledd.
 • Cyngor busnes a marchnata ar gael yn lleol.
 • Telerau a chytundebau hyblyg.

Unedau sydd ar gael 

Rhestr o unedau Intec
Uned Troedfedd SgwârMedr sgwârRhent blynyddol heb TAWGwasanaethau blynyddol heb TAW
G2 872 81 £7848.00 £2,340.00
G10 872 81 £7,848.00 £2,340.00

Canllawiau ymgeisio

Dylai’r ymgeisydd lenwi ffurflen gais, a chyflwyno’r cyfrifon archwiliedig diweddaraf ynghyd â chynllun busnes cynhwysfawr. Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol yn unol â’r ffurflen gais a’r cynllun busnes.

Gellir cysylltu gyda gwasanaeth Busnes Cymru (Rhif ffôn - 03000 6 03000) i dderbyn cymorth gyda darparu cynllun busnes. Mae’n wasanaeth gwybodaeth gyfrinachol a hollol ddiduedd rhad ac am ddim i fusnesau yng Nghymru.

Bydd disgwyl i geisiadau gael eu derbyn erbyn 3 Awst 2018. Dylid anfon ceisiadau wedi eu nodi yn ‘Gyfrinachol’ i’r cyfeiriad isod:

Post: Intec, Rheolwr Canolfannau Menter, Gwasanaeth Cefnogi Busnes, Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor LL57 4FG
Ffôn:  01248 672600
E-bost: asedaubusnes@gwynedd.llyw.cymru

Parc Menter Pendre, Tywyn

Unedau ar Gael

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y cyfeiriadau isod:

http://business.wales.gov.uk/cy/cronfa-ddata-eiddo

www.hansteen.uk.com

Llain 5 - Ystad Ddiwydiannol Penygroes

llain 5 penygroes

Bwriad:

Bydd ceisiadau yn cael eu gwahodd gan fusnesau sydd â diddordeb sefydlu neu ddatblygu ar Ystâd  Ddiwydiannol Penygroes. 

Mae defnydd y llain yn cael ei gyfyngu ar gyfer storio yn unig oherwydd fod tanciau dŵr wedi eu lleoli tan ddaear.  Bydd cyfrifoldeb ar y tenant i sicrhau na fydd defnydd y llain yn achosi llygredd i’r dŵr sydd tu fewn i’r tanciau ar y tir.

Oherwydd y tanciau dŵr, bydd cyfyngiadau ynglŷn â’r dosbarthiad pwysau caiff ei roi ar y tir, ac os bydd gan y Cyngor unrhyw bryderon fod posibilrwydd i ddefnydd achosi problemau, bydd modd i’r Cyngor fynnu cael adroddiad peirianwyr i asesu’r defnydd. 

Lleoliad:

Mae Ystâd Ddiwydiannol Penygroes wedi’i lleoli oddi ar y brif ffordd A487 o Gaernarfon i Borthmadog.

Maint y safle:

tabl
Llain   Maint  Rhent  Trethi
 Rhif 5  tua 0.45 acer (1,822 m2)   £3,600 y.f.  Gwerth Trethiannol £7,100
  Trethi Taladwy £650 y.f.

Defnydd:

Mae caniatâd cynllunio amlinellol yn bodoli ar gyfer defnydd –

 • B1 (Busnes)
 • B2 (Diwydiannol Cyffredinol)
 • B8 (Storio a Dosbarthu)

(yn unol â’r Gorchymyn Dosbarthau Defnydd 1987)  

Gwasanaethau:

 • Mae darpariaeth drydanol 3 gwedd wedi ei ymestyn i’r rhan yma o’r safle. (Cyfrifoldeb y tenant fydd talu costau trydan a’r costau sefydlog)
 • Carthffosiaeth
 • Draeniau – dŵr glaw / dŵr wyneb
 • Cwndid ffôn
 • Prif gyflenwad dŵr gerllaw

Awgrymir eich bod yn cysylltu gyda’r Uned Gynllunio, Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu e-bostio cynllunio@gwynedd.llyw.cymru i drafod eich defnydd arfaethedig.

Dyddiad Cau: 30 Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth:

Ystafell Erch, Hafan, Pwllheli

Gwahoddir ceisiadau tendr am denantiaeth Ystafell Erch yn Yr Hafan, Pwllheli.

Mae'r denantiaeth a gynigir yn denantiaeth ddiogel ar gyfer cyfnod cychwynnol o bum mlynedd

Dyddiau ymweld

 • 11 Ebrill 2018 - 09:00 - 12:00
 • 25 Ebrill 2018 - 09:00 - 12:00

Dyddiad Cau

 • 14:00, Dydd Mercher 2 Mai 2018

Gwybodaeth bellach

Cysylltwch a'r Adran Eiddo Corfforaethol

Hafan, Pwllheli

 

Gweithdy Uned 5, Glynllifon

uned 5 Glynllifon

Gwahoddir ceisiadau gan fusnesau neu unigolion sydd â diddordeb datblygu neu sefydlu busnes crefft yng Ngweithdai Glynllifon.

Lleoliad:

Mae’r Parc wedi ei leoli ar yr A499 rhwng Caernarfon a Pwllheli.

Cefndir:

Ail adeiladwyd y stablau a’r tŷ ar Ystâd Glynllifon rhwng 1836 - 49, pryd adeiladwyd rhan orllewinol y plasty presennol.

Prynodd Cyngor Gwynedd y gweithdai gan yr Arglwydd Niwbwrch ym 1987.Heddiw mae’r gweithdai yn darparu unedau crefft, ynghyd â siop, oriel, caffi ac oddeutu 60 erw o barcdir, maent yn ffurfio Parc Gwledig Glynllifon.

Rheolir y Parc gan Gyngor Gwynedd mewn cydweithrediad â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, Cadw a Gerddi Hanesyddol Cymru. Mae’r plasty mewn perchnogaeth breifat.

Manylion yr uned:

 • Mynedfa wastad gyda drws sengl
 • Cyflenwad Trydan
 • Boiler Dwr
 • Cyflenwad Dwr
 • Larwm Tân
 • Ffenestri gwydrog sengl

Y tenant sy’n gyfrifol am gostau defnydd trydan, dwr a chynnal a chadw mewnol yr adeilad.

tabl1
 Uned Maint (medr sgwâr)Rhent (y.f.) Gwerth trethiannol 
 5  24  £1,800  *

*Oherwydd Cynllun Rhyddhad Trethi Llywodraeth Cymru, nid oes trethi i’w talu.

Canllawiau Ymgeisio:

Dylai’r ymgeisydd lenwi ffurflen gais pwrpasol. Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol yn unol â’r ffurflen gais a’r cynllun busnes.

Bydd disgwyl i geisiadau gael eu derbyn erbyn Dydd Gwener, 22/6/18.

Dylid anfon ceisiadau wedi eu nodi’n gyfrinachol i’r cyfeiriad:

Gwasanaeth Cefnogi Busnes,
Adran Economi a Chymuned,
Cyngor Gwynedd,
Swyddfeydd y Cyngor,
Stryd y Jêl,
CaernarfonGwynedd,
LL55 1SH.

Ffôn: (01286) 679545
E-bost: asedau@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/unedaudiwydiannol 

Tŷ Nant, Islawr Dref, Dolgellau

Ty Nant, Dolgellau                                                                                         

Gwahoddir bidiau tendr ar gyfer Tenantiaeth Busnes yn Tŷ Nant, Dolgellau. Cynnigir tenantiaeth fusnes am gyfnod cychwynnol o bum mlynedd.

Mae Tŷ Nant yn cynnwys tŷ ar wahan 4 ystafell wely wedi ei leoli o fewn 5 acer o dir, yn sefyll wrth droed Cadair Idris.

 

 • Dyddiad cau i dderbyn cynnigion: 18 o Orffennaf am 14:00yh
 • Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig, (dyddiadau ac amseroedd wedi eu cynnwys yn y manylion gwerthu)

Mwy o fanylion:


Sian H Roberts, Syrfewr Stadau Cynorthwyol, Cyngor Gwynedd

E-bost: sianhroberts@gwynedd.llyw.cymru

Rhif Ffon: 01286 679 319

 

Ar werth - unedau / tir / eiddo

Plotiau Tir, Ystad Ddiwydiannol Penygroes

Ystad Ddiwydiannol PenygroesGwahoddir ceisiadau gan gwmnïau neu unigolion sydd â diddordeb prynu plot / plotiau o dir ar Ystâd Ddiwydiannol Penygroes. Mae hwn yn gyfle unigryw i fusnesau ddatblygu tir sydd mewn lleoliad delfrydol ar gyfer busnesau amrywiol.

Lleoliad

Mae Ystâd Ddiwydiannol Penygroes wedi’i leoli oddi ar y brif ffordd A487 o Gaernarfon i Borthmadog.

Mae pentref Penygroes wedi ei leoli yn Nyffryn Nantlle ar gwr Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae 7 milltir o Gaernarfon ac 16 milltir o ddinas Bangor; sy’n gartref i’r Brifysgol ac yn ganolbwynt i rwydwaith o briffyrdd fel yr A55 a’r A5 yng Ngogledd Cymru sy’n arwain at borthladd Caergybi.

Arwynebedd

Mae 2 llain ar gael erbyn hyn, yn mesur fel a ganlyn:-

 • Plot 8 4,500 / 1.11a £55,000 (arweiniad o bris yn unig)
 • Plot 9 9,885 / 2.44a £110,000 (arweiniad o bris yn unig)


Noder na fydd TAW ar y prisiau gwerthu

Gweler y cynllun safle atodol.  Dylir defnyddio'r cynllun er diben adnabod yn unig.

Daliadaeth
Gwerthir rhydd-ddaliad y plotiau gyda meddiant gwag yn ddarostyngedig i unrhyw hawliau presennol dros y tir.

Amodau Arbennig

Bydd gwerthiant y lleiniau yn amodol ar hawddfreintiau presennol ar gyfer y gwasanaethau sy’n croesi tros neu drwy’r tir (lampau stryd ayyb). Nid yw'r rhestr isod yn gynhwysfawr ond fe gynnigir arweiniad:

 • Mae gan Dwr Cymru orsaf bwmpio ar llain 8 gyda hawddfreintiau sy’n ymestyn tros llain 9.
 • Mae llwybr Cyhoeddus yn croesi Llain 9 a dangosir hwnnw mewn gwyrdd.
 • Bydd hawliau tramwy i roi mynediad i Leiniau 1 a 6 tros y rhan o lain 9 sydd wedi ei groes-linellu’n frown ar y cynllun.
 • Bydd y plotiau yn gyfrifol am gynnal y ffosydd gan ganiatâu i’r dŵr lifo’n rhwydd.
 • Cedwir hawliau am stribyn gwasanaethau 2 m o led ar hyd terfyn gogleddol plot 8, er mwyn galluogi’r plotiau cyfagos i gysylltu â’r gwasanaethau cyhoeddus.

Gwasanaethau ar gael gerllaw

 • Darpariaeth drydanol 3 gwedd
 • Carthffosiaeth gyhoeddus
 • Dwythell telegyfathrebu
 • Cyflenwad dwr cyhoeddus

Mynediad

Ceir mynediad i’r safle drwy’r Ystâd Ddiwydiannol ar y ffordd o Benygroes i Lanllyfni, oddi ar y ffordd osgoi i’r pentrefi.

Defnydd

Cyfyngir ar ddefnydd y tir drwy gyfamod i’r dosbarthiadau canlynol:-

 • B1 (Busnes)
 • B2 (Diwydiannol Cyffredinol)
 • B8 (Storio a Dosbarthu)

yn unol â’r Gorchymyn Dosbarthau Defnydd 1987  


Cynllunio

Dylid cyfeirio pob ymholiad Cynllunio at Awdurdod Cynllunio Gwynedd:

Ffôn: (01766) 771000

E-bost: cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

 

Dull Gwerthu / Ymholiadau Pellach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â'r Uned Eiddo Corfforaethol:

Cyfeiriad: Rheolwr Eiddo Corfforaethol, Uned Eiddo Corfforaethol, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, LL55 1SH.

Ffôn: (01766) 771000

E-bost: eiddo@gwynedd.llyw.cymru

 

Cwblhau’r Pryniant

Bydd disgwyl i’r prynwr gwblhau’r pryniant o fewn tri mis o dderbyn cynnig ysgrifenedig gan y Cyngor.

 

Dogfennau Perthnasol: