Unedau / tir / eiddo ar werth ac ar osod

Mae Cyngor Gwynedd yn berchen ar 48 o unedau diwydiannol, lleiniau tir diwydiannol a 2 Canolfan Menter - Intec, Parc Menai, Bangor a Mentec, Bangor.

Mae defnydd mwyafrif o'r unedau yn disgyn o dan dosbarthiadau cynllunio B1 (busnes), B2 (diwydiant cyffredinol) a B8 (ystorfa / dosbarthu).

Ymweliadau gyda apwyntiad yn unig!

 

Ar osod - unedau / tir / eiddo

3A Mentec, Ffordd Deiniol, Bangor

Intec, Parc Menai, Bangor

IntecCefndir

Codwyd yr adeilad rhagorol hwn i hyrwyddo busnesau meithrin arloesol a busnesau wedi dechrau o fewn ardal Gwynedd. Yn cael ei reoli gan Cyngor Gwynedd, Adran Economi a Chymuned yn cynnig safle hyblyg a fforddiadwy ar gyfer prydlesu swyddfeydd a labordai. Mae'r ganolfan wedi ei gwneud o frics coch dan dô llechen, gydag unedau mewnol wedi eu cwblhau i safon uchel iawn, yn cynnwys waliau plastr a ffenestri fframwaith pren.

Unedau a chyfleusterau

Rhennir yr eiddo deulawr 2000m2 yn ddwy adain sydd yn ymestyn o dderbynfa a rennir a safle arddangos ar y llawr isaf gyda chyfleusterau cynhadledd a ffreutur ar y llawr cyntaf. Mae’r lle ar gael yn amrywio o swyddfeydd carpedog 20m2 a 40m2 ar y llawr cyntaf a labordai gyda llawr carpedog 70m2 -100m2 ar y llawr isaf, cyfanswm o 25 unedau.

Hefyd ceir ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol, gwasanaeth derbynfa llawn yn ôl anghenion y tenantiaid,

Adeilad allanol ar gyfer storio cemegau.

Cyfleuster “Desg Boeth” i fusnesau allanol, 4 ystafell hwylus a chyfrinachol tua 183 Tr Sgwâr wedi dodrefnu gyda Wi-fi, £50 Heb Taw y diwrnod cysylltwch 01248 672600 am fwy o fanylion'

Lleoliad

Lleolir InTec ym Mharc Menai, Bangor mewn amgylchedd gwaith gwych, 75 erw (dros 30 hectar) o dir ar lan llyn, gyda mynediad uniongyrchol i briffordd yr A55 ar gyfer mynediad uniongyrchol i Iwerddon, Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Nodweddion cynllun yr adeilad

 • Cyfleusterau cynhadledd a ffreutur.
 • Ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol.
 • Gwasanaeth derbynfa llawn yn ôl anghenion tenantiaid.
 • Gwasanaeth llungopïo a ffacs canolog fel bo angen.
 • Ceblau CAT5E strwythuredig drwy’r adeilad.
 • Cysylltiadau 60Mb “Fiberspeed” llinell unigryw i’r we.
 • System ffôn canolog digidol gydag estyniadau DDI.
 • Diogelwch cyflawn i bob uned gyda mynediad 24/7 trwy dechnoleg Fob electroneg.
 • Gwyliadwriaeth TCCD ar gyfer diogelwch ychwanegol.
 • Tirlunio amgylcheddol.
 • Parcio ymwelwyr a tenantiaid
 • Cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu.
 • Mesurydd trydan ar gyfer bob uned.
 • Adeilad allanol ar gyfer storio cemegau.
 • Anfonebu misol parthed defnydd systemau diogelwch, ynni, ffôn, cysylltiad i’r we.

Pecyn cefnogi tenantiaid 

 • Defnydd gostyngol o gyfleusterau cynhadledd.
 • Cyngor busnes a marchnata ar gael yn lleol.
 • Telerau a chytundebau hyblyg.

 

Unedau ar gael  

Unedau Mentec sydd ar gael
 UnedTroedfedd sgwârMedr sgwârRhent blynyddolGwasanaethau blynyddol heb TAW 
F5 355 Tr Sg 33  Mt Sg £3,728.00 £1,950.00

Canllawiau ymgeisio

Dylai’r ymgeisydd lenwi ffurflen gais, a chyflwyno’r cyfrifon archwiliedig diweddaraf ynghyd â chynllun busnes cynhwysfawr. Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol yn unol â’r ffurflen gais a’r cynllun busnes.

Gellir cysylltu gyda gwasanaeth Busnes Cymru (Rhif ffôn - 03000 6 03000) i dderbyn cymorth gyda darparu cynllun busnes. Mae’n wasanaeth gwybodaeth gyfrinachol a hollol ddiduedd rhad ac am ddim i fusnesau yng Nghymru.

Bydd disgwyl i geisiadau gael eu derbyn erbyn 29 Mawrth 2019. Dylid anfon ceisiadau wedi eu nodi yn ‘Gyfrinachol’ i’r cyfeiriad isod:

Post: Intec, Rheolwr Canolfannau Menter, Gwasanaeth Cefnogi Busnes, Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor LL57 4FG
Ffôn:  01248 672600
E-bost: asedaubusnes@gwynedd.llyw.cymru

Llain 5 - Penygroes

Dyddiad cau: 28 Awst 2019

Gweld manylion llawn
Gwneud cais

Uned A2 - Penygroes

 

Ar werth - unedau / tir / eiddo

Plotiau Tir 8 a 9, Ystad Ddiwydiannol Penygroes

Ystad Ddiwydiannol Penygroes

Ystad Ddiwydiannol Penygroes,
Penygroes,
Gwynedd,
LL54 6DB  

Nodyn pwysig: mae'r 2 blot yn cael eu gwerthu gyda’i gilydd.

 

Disgrifiad

Mae Ystâd Ddiwydiannol Penygroes wedi’i leoli oddi ar y brif ffordd A487 o Gaernarfon i Borthmadog.

Mae pentref  Penygroes wedi ei leoli yn Nyffryn Nantlle ar gwr Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae 7 milltir o Gaernarfon ac 16 milltir o ddinas Bangor; sy’n gartref i’r Brifysgol ac yn ganolbwynt i rwydwaith o briffyrdd fel yr A55 a’r A5 yng Ngogledd Cymru sy’n arwain at borthladd Caergybi.

 

Medr Sgwâr

Aceri 

Pris (arweiniad o bris yn unig)

Plot 8

tua 4,500

tua 1.11a

Cynnigion uwchlaw £145,000

Plot 9

tua 9,885

tua 2.44a

Noder na fydd TAW ar y prisiau gwerthu 

 

Gwasanaethau ar gael gerllaw

 • Carthffosiaeth gyhoeddus
 • Dwythell telegyfathrebu
 • Cyflenwad dwr cyhoeddus

Nid yw’r gwasanaethau wedi eu harchwilio, ac ni ellir rhoi unrhyw warant ynghylch eu cyflwr.

 

Amodau Arbennig 

Bydd gwerthiant y lleiniau yn amodol ar hawddfreintiau presennol ar gyfer y gwasanaethau sy’n croesi tros neu drwy’r tir ( lampau stryd ayyb.) Nid yw’r rhestr isod yn gynhwysfawr ond fe gynnigir arweiniad. 

 • Mae gan Dwr Cymru orsaf bwmpio ar llain 8, gweler wedi ei farcio mewn glas, gyda hawddfreintiau sy’n ymestyn tros llain 9
 • Mae llwybr Troed yn croesi Llain 9 a dangosir hwnnw mewn gwyrdd.
 • Bydd y plotiau yn gyfrifol am gynnal y ffosydd gan ganiatau i’r dŵr lifo’n rhwydd
 • Cedwir hawliau am stribyn gwasanaethau 2 m o led ar hyd terfyn gogleddol plotiau 6A, 7 a 8 er mwyn galluogi’r plotiau cyfagos i gysylltu â’r gwasanaethau cyhoeddus

 

Defnydd

Cyfyngir ar ddefnydd y tir drwy gyfamod i’r dosbarthiadau canlynol: 

 • B1 (Busnes)
 • B2 (Diwydiannol Cyffredinol)
 • B8 (Storio a Dosbarthu)

yn unol â’r Gorchymyn Dosbarthau Defnydd 1987

 

Cynllunio  

Dylid cyfeirio pob ymholiad Cynllunio at Awdurdod Cynllunio Cyngor Gwynedd:                         

Ffôn: (01766) 771000
E-bost: cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

 

 

Dogfennau Perthnasol: