Safonau Masnach - cyngor i fasnachwyr

Mae ein tîm Safonau Masnach yn gweithio i helpu hyrwyddo amgylchedd masnachu teg a diogel ar draws Gwynedd.  Rydym yn cefnogi busnesau trwy godi ymwybyddiaeth a diogelu buddiannau defnyddwyr a busnesau cymuned y Sir trwy roi cyngor ac arweiniad.

 

Gyda gweithio o bell a nifer o fusnesau'n gorfod atal neu arallgyfeirio eu harferion masnachu, mae troseddwyr yn cymryd mantais ar y cyfle i dargedu gweithwyr sydd wedi'u hynysu oddi wrth eu cydweithwyr. Mae'r sgamiau yn cynnwys troseddwyr yn cymryd arnynt eu bod yn swyddogion o'r llywodraeth neu'n aelod uwch o'r busnes er mwyn rhoi pwysau ar weithwyr i roi gwybodaeth sensitif neu wneud taliadau.

 

Mae sgamiau cyffredin sy'n targedu busnesau yn cynnwys y pedwar isod:

Sgamiau ad-dalu grant/treth llywodraeth: Mae busnes yn derbyn cyswllt dros y ffôn, drwy e-bost neu'r post gan bobl sy'n cymryd arnynt eu bod yn gweithio i'r llywodraeth yn awgrymu y gallai'r busnes fod yn gymwys am grant llywodraeth COVID-19 arbennig neu ad-daliad treth. Mae amrywiadau ar y cynllun yn cynnwys cysylltu drwy neges destun a negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dylai busnesau fod yn ofalus ynghylch cyfathrebiadau brys annisgwyl sy'n cynnig cymorth ariannol. Gwiriwch a ydy'r wybodaeth yn ddilys drwy ddefnyddio gwefannau swyddogol y llywodraeth.

Sgamiau anfoneb/mandad: Gall rhywun gysylltu â busnes yn annisgwyl sy'n honni eu bod o gyflenwr rheolaidd. Maent yn dweud bod manylion eu cyfrif banc wedi newid a byddant yn gofyn i chi newid y manylion talu.

Peidiwch byth â rhuthro taliad. Defnyddiwch y manylion cyswllt yr ydych wedi'u defnyddio o'r blaen i wirio ei fod yn ddilys.

Sgamiau rhywun yn cymryd arno ei fod yn Brif Weithredwr: Sgam soffistigedig sy'n chwarae ar awdurdod cyfarwyddwyr ac uwch reolwyr cwmnïau. Mae gweithiwr yn derbyn galwad ffôn neu e-bost gan rywun sy'n honni i fod yn uwch aelod o staff - maent yn gofyn am daliad brys i gyfrif newydd ac yn creu synnwyr o banig. Gall sgamwyr hyd yn oed hacio i mewn i gyfrif e-bost staff neu ddefnyddio meddalwedd twyll er mwyn ymddangos yn ddilys.

Byddwch yn ofalus ynghylch ceisiadau brys annisgwyl am daliad a gwiriwch y cais yn bersonol os yn bosib.

Sgamiau cefnogaeth dechnegol: Gyda mwy o bobl yn gweithio o bell a systemau TG dan bwysau, gall troseddwyr gymryd arnynt eu bod yn gwmnïau adnabyddus a chynnig trwsio dyfeisiau. Mae troseddwyr yn ceisio cael mynediad i gyfrifiaduron neu gael gafael ar gyfrineiriau a manylion mewngofnodi. Unwaith y mae ganddynt fynediad, gall troseddwyr chwilio drwy'r gyriant caled am wybodaeth werthfawr.

 

Byddwch yn ddrwgdybus o alwyr digroeso bob amser. Byddai cwmnïau dilys byth yn galw'n annisgwyl a gofyn am wybodaeth ariannol.

Os creda busnes eu bod wedi dioddef yn sgil sgam, rhaid iddynt:

  1. Gysylltu â'u banc ar unwaith
  2. Adrodd am unrhyw weithgaredd drwgdybus i Action Fraud https://www.actionfraud.police.uk neu ffonio 0300 123 2040

Mae cyngor pellach ar gael gan Wasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 08082231144 (llinell Cymraeg), 08082231133 (llinell Saesneg)  

Mwy o wybodaeth

Am gyngor clir i: 

  • drefnwyr teithio a theithio;
  • busnesau bwyd a'r
  • sector Gwella Cartrefi,

mae canllawiau Business Companion yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac ar gael yn rhad ac am ddim.

Mae’r gyfraith yn nodi bod gwerthu nwyddau sydd â chyfyngiadau oed i bobl dan oed yn drosedd gyda chosbau amrywiol.

Mae'r tabl isod yn rhestru gwahanol nwyddau gyda'r cyfyngiadau oedran perthnasol:

Cyfyngiadau oedran
 NwyddauOed cyfreithiol 
 Nwyddau Tybaco  18
 Tân Gwyllt  18
 Alcohol  18
 Ticedi Loteri a chardiau crafu  18
 Adlenwi tanwydd sy’n cynnwys ‘butane’  18
 Cyllyll ac arfau bygythiol  18
 Cynwysyddion paent erosol   16
 Ffilmiau, DVDs's a gemau cyfrifiadur  12, 15, 18

Adnoddau Defnyddiol

 

Fel busnes mae'n bwysig eich bod chi yn gallu sicrhau eich cwsmeriaid eich fod yn gwmni dibynadwy. Gall Prynu gyda Hyder eich helpu i wneud hyn. 

Manteision bod yn aelod

  • Cael eich gweld fel busnes dibynadwy a gonest
  • Menter annibynnol felly cysylltu gyda un cwmni yn unig i drafod
  • Mynediad i arbenigedd a chyngor Safonau Masnach
  • Cael eich rhestru ar wefan Prynu Gyda Hyder

Pwy sy'n gallu ymuno?

Busnesau sydd wedi masnachu dros 6 mis.
Rhaid i fusnesau fynd trwy'r broses wirio cyn cael eu derbyn.

Faint yw'r gost?
Mae ffi blynyddol, sy’n ddibynnol ar maint eich cwmni i fod yn aelod o’r fenteri.

Sut mae gwneud cais?
Gwneud cais ar-lein

Manylion pellach
Gwefan:
Prynu Gyda Hyder (gwefan Saesneg)
Ar-leinYmholiad ar-lein: safonau masnach
Ffôn: 01766 771 000

Os ydych yn gosod llety wedi ei ddodrefnu neu ei rannol ddodrefnu fel gweithgaredd busnes, lle mae darparu’r llety yn cynnwys cyflenwi nwyddau, mae’r gyfraith yma yn berthnasol i chwi. Esiamplau yw tai, fflatiau, fflatiau un ystafell, llety gwyliau, carafannau a chychod.

Mae’r gyfraith yn berthnasol i asiantwyr gosod, arwerthwyr tai a landlordiaid preifat.

 

Manylion Cyswllt

Ymholiad ar-lein: safonau masnach

Adrodd pryder ar-lein: safonau masnach

Ffôn: 01766 771000

Cyfeiriad: Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH