Safonau Masnach - cyngor i fasnachwyr

Mae ein tîm Safonau Masnach yn gweithio i helpu hyrwyddo amgylchedd masnachu teg a diogel ar draws Gwynedd.  Rydym yn cefnogi busnesau trwy godi ymwybyddiaeth a diogelu buddiannau defnyddwyr a busnesau cymuned y Sir trwy roi cyngor ac arweiniad.

Codi tâl am fagiau

Does dim hawl bellach i roi bagiau untro i ffwrdd yn rhad ac am ddim pan fydd pobl yn prynu nwyddau gan werthwr.

Pum ceiniog (5c) yw isafswm y tâl am bob bag siopa untro.

Os oes arnoch angen cyngor pellach i fusnesau, e-bostiwch safmas@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01766 771 000.

Diogelwch nwyddau mewn llety rent

Os ydych yn gosod llety wedi ei ddodrefnu neu ei rannol ddodrefnu fel gweithgaredd busnes, lle mae darparu’r llety yn cynnwys cyflenwi nwyddau, mae’r gyfraith yma yn berthnasol i chwi. Esiamplau yw tai, fflatiau, fflatiau un ystafell, llety gwyliau, carafannau a chychod.

Mae’r gyfraith yn berthnasol i asiantwyr gosod, arwerthwyr tai a landlordiaid preifat.

Ffliw Adar

Bydd Cyfnod Parth Adar Cymru yn dod i ben ar 30 Ebrill 2017.

Gwybodaeth a Chanllawiau Diweddaraf:

Gwerthiannau dan oed

Mae’r gyfraith yn nodi bod gwerthu nwyddau sydd â chyfyngiadau oed i bobl dan oed yn drosedd gyda chosbau amrywiol.

Mae'r tabl isod yn rhestru gwahanol nwyddau gyda'r cyfyngiadau oedran perthnasol:

nwyddau
 Nwyddau Oedran Cyfreithiol 
 Nwyddau Tybaco  18
 Tân Gwyllt  18
 Alcohol  18
 Ticedi Loteri a chardiau crafu  16
 Adlenwi tanwydd sy’n cynnwys ‘butane’  18
 Cyllyll ac arfau bygythiol  18
 Cynwysyddion paent erosol   16
Ffilmiau, DVDs's a gemau cyfrifiadur 12, 15, 18

Adnoddau Defnyddiol

 

Gwerthu Tybaco

Mae'r cyfnod trawsnewidiol er mwyn gwerthu stoc yn dod i ben ar 20 Mai 2017.

Mae'r rheoliadau yn golygu fod rhaid i bob cynnyrch tybaco sydd ar werth fod mewn pecyn plaen.

Fe ganiateir

 • enw'r brand
 • y math o dybaco
 • nifer o sigaréts/ pwysau'r tybaco rhydd

ar y paced mewn ffurf safonol.

Mwy o wybodaeth

Pontydd Pwyso Cyhoeddus

Trwydded gweithredu pont bwyso
I weithredu pont bwyso cyhoeddus, mae arnoch angen tystysgrif gan unrhyw Brif Arolygydd Pwysau a Mesurau fod gennych wybodaeth ddigonol i gyflawni eich dyletswyddau’n gywir.

Prynu gyda Hyder

Fel busnes mae'n bwysig eich bod chi yn gallu sicrhau eich cwsmeriaid eich fod yn gwmni dibynadwy. Gall Prynu gyda Hyder eich helpu i wneud hyn. 

Manteision bod yn aelod

 • Cael eich gweld fel busnes dibynadwy a gonest
 • Menter annibynnol felly cysylltu gyda un cwmni yn unig i drafod
 • Mynediad i arbenigedd a chyngor Safonau Masnach
 • Cael eich rhestru ar wefan Prynu Gyda Hyder

Pwy sy'n gallu ymuno?

Busnesau sydd wedi masnachu dros 6 mis.
Rhaid i fusnesau fynd trwy'r broses wirio cyn cael eu derbyn.

Faint yw'r gost?
Mae ffi blynyddol, sy’n ddibynnol ar maint eich cwmni i fod yn aelod o’r fenteri.

Sut mae gwneud cais?
Gwneud cais ar-lein

Manylion pellach
Gwefan:
Prynu Gyda Hyder (gwefan Saesneg)
E-bost:
safmas@gwynedd.llyw.cymru
Ffôn:
01766 771 000

Tystysgrifau Cadw Petrol

Mae angen Tystysgrif Storio Petrol pan mae petrol yn cael ei gadw er mwyn ei bwmpio yn uniongyrchol i danc petrol injan tanio fewnol neu i le sydd yn cadw swm mawr o betrol at ddefnydd preifat.

Mae ffi blynyddol yn daladwy er mwyn parhad y dystysgrif a chaiff ‘ceidwad’ y petrol ddewis talu am hyd at 10 mlynedd.

Gall ymgeiswyr lawrlwytho’r ffurflen gais isod a’i dychwelyd unai drwy’r post neu drwy ebost. Mae posib talu efo siec (yn daladwy i Cyngor Gwynedd) neu am fwy o wybodaeth ar sut i dalu yn electronig, cysylltwch a’r Uned os gwelwch yn dda. 

Dogfennau Perthnasol

Gwybodaeth Bellach

Trwyddedau Tân Gwyllt

Ni chaniateir cadw a gwerthu tân gwyllt heb fod gennych drwydded.
Mae Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd yn trwyddedu unigolion a chwmniau sydd yn dymuno cadw llai na 2000kg (pwysau net) o ffrwydron (hyn yn cynnwys tân gwyllt a chetris).

Mae 4 cyfnod mewn blwyddyn ble caniateir gwerthu tân gwyllt:

 • 15 Hydref - 10 Tachwedd
 • 26 Rhagfyr - 31 Rhagfyr
 • Ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn newydd Tseiniaidd a thri diwrnod cyn hynny
 • Ar ddiwrnod Diwalli a thri diwrnod cyn hynny

Os ydych yn bwriadu gwerthu tu allan i’r cyfnodau yma bydd angen gwneud cais am drwydded i werthu drwy’r flwyddyn. Mae hyn yn ychwanegol i'r drwydded storio tân gwyllt ac mae'r ffi hwnnw'n £500.

Ni chaniateir gwerthu rhai mathau o dân gwyllt i’r cyhoedd.

Gwybodaeth bellach

Ffurflen Gais

 

Manylion Cyswllt

E-bost: safmas@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01766 771000

Cyfeiriad: Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH