Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar bynciau amrywiol yn y maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Pan yn llogi lle - gwnewch yn siwr eich bod yn dewis yr iaith addas.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

Dyddiad/au: 

19 / 09 / 2024 - Zoom

11 / 02 / 2025 - Zoom

Amser: 09:30 - 16:30 

Math: Gweler Dyddiadau 

Iaith: Saesneg 

Hyfforddwr: Talking Life

I bwy: Rheolwyr ac Arweinwyr (Presennol a Phosibl) yn y Sefydliad

Crynodeb o'r Cwrs

Mae cael y gorau allan o bobl fel arweinydd, yn golygu dipyn mwy na’r sgiliau traddodiadol o gyhoeddi a disgwyl i eraill ddilyn. Yn y gweithle presennol, mae'n gynyddol bwysig i'r rhai o frig y sefydliad i'r gwaelod allu cydweithio, dangos parch a chynnig caredigrwydd. Gelwir hyn yn Arweinyddiaeth Dosturiol, a ddisgrifir fel Arweinwyr sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd trwy wrando’n ofalus ar bobl eraill, eu deall, a chydymdeimlo â nhw a’u cefnogi, gan eu galluogi i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a’u bod yn cael gofal, fel y gallant gyrraedd eu potensial a pherfformio ar eu gorau.

Canlyniadau Dysgu

Darganfod sut y gall rheolwyr ac arweinwyr gael y gorau o'u tîm drwy dyfu eu tîm gyda datblygiad ac arweinyddiaeth gadarnhaol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad/au: 

30/01/2024 / Saesneg / 9:30 - 13:00

18/03/2024 / Cymraeg / 13:00 - 16:30

24/05/2024 / Saesneg / 13:00 - 16:30

Math: Ar-lein

Hyfforddwr: Tim Emrallt 

I bwy: Mae’r hyfforddiant uchod ar agor i unrhyw weithiwr proffesiynol sydd yn gweithio hefo plant a pobl ifanc yng Ngwynedd.

Nôd ac amcanion 

 • Nodau:Datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau i gymhwyso’r Adnodd Goleuadau Traffig yn hyderus ac yn effeithiol, a:

 •  Cydnabod ymddygiadau rhywiol a gwahaniaethu rhwng y rhai sy'n ddatblygiadol a'r rhai sy'n niweidiol. 

 • Galluogi cyfranogwyr i archwilio eu gwerthoedd eu hunain a deall sut maent yn effeithio ar wneud penderfyniadau.

 • Datblygu iaith gyffredin yn ymwneud ag ymddygiadau rhywiol datblygiadol a niweidiol.

 •  Adnabod ymddygiad a sefydlu a yw ymddygiad rhywiol yn nodweddiadol neu’n ddatblygiadol briodol, yn broblem neu’n niweidiol.

 • Deall beth mae’r ymddygiad hwnnw’n ei gyfathrebu a pham fod y plentyn neu’r person ifanc yn arddangos yr ymddygiad hwnnw.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad/au: 

13 + 14 + 15 / 05 / 2024 - Zoom + 10 + 11 / 07 / 2024 - Penrhyndeudraeth

30/09/2024 + 01 + 02 /10 / 2024 - Zoom + 04 + 05 / 12 / 2024 - Intec, Bangor

Amser: 09:30 - 16:30 

Math: Gweler Dyddiadau 

Iaith: Saesneg 

Hyfforddwr: Personal Care Consultants 

I bwy: Staff sydd a Phasbort Cyfredol Cymru Gyfan Symud a Thrin. 

Nôd ac amcanion 

 • Rhaid mynychu y 5 diwrnod i gymhwyso 

 • Rhaid i fynychwyr fod gyda Pasbort cyfredol Cymru Gyfan Symud a Thrin cyn mynychu 

 • Mae y cymhwyster yma yn galluogi mynychwyr llwyddiannus i fod yn “Bencampwyr” Symud a Thrin yn y gweithle i arwain ar faterion syml , i fod yn bwynt cyswllt gyda Therapyddion Galwadigaethol a gweithwyr proffesiynol eraill. 

 • Mae hwn yn gwrs wedi ei achredu gan BTEC felly yn gyfle datblygiadol da 

 • Bydd mynychwyr hefyd yn derbyn gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd/ gweithdai i sicrhau cysondeb ymarfer da a chynnal sgiliau 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad/au: 

16+17/10/2024 - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Amser: 09:30 - 16:30

Math: Wyneb yn wyneb

 Iaith: Saesneg

Hyfforddwr:Jane Sherman, Potential Works

I bwy: Rheolwyr Gofal Cymdeithasol, Dirprwyon a Uwch Ofalydd

Nod ac Amcanion:  

I fod yn arweinydd ysbrydoledig  mae yna sgiliau a phriodoleddau yr hoffech eu datblygu fel y gallwch wireddu eich uchelgais i ddeall yn well y rhai sy'n gweithio gyda chi.   

Mae gwneud gwahaniaeth yn y byd yn dechrau gyda gwneud gwahaniaeth i'r rhai gerllaw, bydd yr hyfforddiant hwn yn eich galluogi i ddeall eich prosesau meddwl eich hun yn well, eich ffyrdd arferol o ymddwyn, y ffyrdd y byddwch weithiau'n tanseilio eich cynlluniau a'ch uchelgeisiau yn ogystal â pam y byddech chi'n gwneud hynny! Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich helpu i adnabod ymddygiad di-fudd a rhoi rhai mwy cefnogol yn eu lle y gallwch ymarfer. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad

 • 30/04/2024 - Lleoliad : Penrhyndeudraeth - Iaith y Cwrs : Saesneg (LLAWN)
 • 07/05/2024 - Lleoliad : Caernarfon - Iaith y Cwrs : Saesneg(LLAWN)
 • 28/05/2024 - Lleoliad : Penrhyndeudraeth - Iaith y Cwrs : Cymraeg(LLAWN)
 • 04/06/2024 - Lleoliad : Caernarfon - Iaith y Cwrs : Cymraeg(LLAWN)
 • 25/06/2024 - Lleoliad : Penrhyndeudraeth - Iaith y Cwrs : Saesneg(LLAWN)

Amser : 9:00 - 16:00 

Hyfforddwr: Byw'n Iach

Nôd ac amcanion 

 • Gweithredu'n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol mewn argyfwng
 • Dadebru cardiopwlmonaidd (CPR)
 • Trin claf  anymwybodol (gan gynnwys trawiad)
 • Clwyfau a gwaedu
 • Sioc
 • Mân anafiadau
 • Tagu
 • Atal traws-heintio, cofnodi digwyddiadau a chamau gweithredu a defnydd o offer sydd wrth law

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad(au): 

17 + 18 / 09 / 2024 - Saesneg - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN

18 + 19 / 02 / 2025 - Cymraeg - Ystafell Enlli, Caernarfon

Amser: 09:30 - 16:30

Iaith: gweler dyddiadau 

Lleoliadau : Gweler uchod 

Hyfforddwr: Bethan Roberts

Nôd ac amcanion

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella. Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

20/05/2024- 09:30 - 12:30 - Ystafell Hyfforddi Enlli, Caernarfon  CWRS YN LLAWN

21/05/2024 - 09:30 - 12:30 - Ystafell Hyfforddi Deudraeth, Penrhyndeudraeth  CWRS YN LLAWN

Amser: 09:30 - 12:30

Lleoliad: Gweler dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Dr Laura Pritchard-Jones

Nod ac amcanion

Erbyn diwedd y cwrs, dylai dysgwyr allu dangos:

 • Dealltwriaeth o agweddau allweddol y Ddeddf Galluedd Meddyliol a'i pherthynas â fframweithiau cyfreithiol eraill.
 • Dealltwriaeth o'r ffordd y mae'r Ddeddf Galluedd Meddyliol yn berthnasol, ac fe'i defnyddir mewn sefyllfaoedd lle mae pryderon ynghylch gallu unigolyn i wneud penderfyniadau rhywiol.
 • Dealltwriaeth o'r ffordd y mae penderfyniadau am ryw yn ymwneud â mathau eraill o benderfyniadau, a sut y gellir defnyddio'r Ddeddf Galluedd Meddyliol, a fframweithiau cyfreithiol eraill, mewn sefyllfaoedd o'r fath. 
 • Gwybodaeth gyfredol o gyfraith achosion allweddol sy'n ymwneud ag agosatrwydd rhywiol a'r Ddeddf Galluedd Meddyliol, a dealltwriaeth o'i ddefnydd mewn ymarfer proffesiynol. 
 • Gall dealltwriaeth o sut mae'r cynnwys a gwmpesir lywio a chefnogi eu hymarfer proffesiynol wrth gefnogi oedolion sydd â pherthynas rywiol ac agos. 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cwmpasu'r fframwaith cyfreithiol o dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005, a deddfwriaeth gysylltiedig, mewn perthynas â pherthnasau rhywiol a phersonol. Bydd yn dechrau gyda throsolwg byr a diweddariad ar agweddau allweddol yr MCA (gan gynnwys adrannau 1, 2-3, a 4), cyn symud ymlaen i ystyriaeth o sut mae'r adrannau hyn yn ymwneud â pherthnasoedd rhywiol. Trwy ddefnyddio deunyddiau darlithoedd, trafod astudiaethau achos, a sesiynau holi ac ateb, bydd y meysydd craidd dan sylw yn cynnwys:

 • Yr MCA a'r fframweithiau cyfreithiol cysylltiedig gan gynnwys Deddf Troseddau Rhywiol 2003, a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
 • Cymhwyso'r MCA i wneud penderfyniadau rhywiol.
 • Gwybodaeth gyfoes am gyfraith achosion allweddol a'i heffaith ar ymarfer proffesiynol. 

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 • Tystysgrif 3 blynedd a gydnabyddir yn genedlaethol
 • 1 awr a 46 munud o hyfforddiant fideo diddorol
 • Mynediad fideo am 8 mis
 • Tystysgrif wal argraffadwy
 • Cydymffurfiad credyd amser DPP
 • Yn cynnwys lawr lwythiadau llaw ac eraill
 • Gloywi fideo wythnosol am ddim
 • Tystysgrif Hyfforddiant Seiliedig ar Dystiolaeth
 • Fideos yn cynnwys is-deitlau

Mae cwrs fideo ar-lein rhifyn cymunedol Dementia Interpreter yn gyfyngedig i ProTrainings.(Training2care)

Mae dementia yn air y mae pawb yn ei wybod, ac i'r rhan fwyaf ohonom, mae'r gair hwn yn cael ei ofni. Fel gyda llawer o bethau, credwn fod hyn oherwydd diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth o ddementia ac mae hyn yn golygu nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn barod ar ei gyfer. Gallwch chi helpu i newid y diffyg gwybodaeth hwn a helpu i lunio dyfodol gofal dementia

Drwy gydol y cwrs fideo ar-lein hwn, byddwch yn cwblhau modiwlau lluosog ar bynciau amrywiol gan gynnwys diffiniadau, cyfathrebu, newidiadau y gellir eu gwneud, iaith y corff, a mwy. Mae yna hefyd fodiwlau hyfforddi trwy brofiad ac yn olaf crynodeb a chasgliad a fydd yn gwneud i chi ddeall mai dim ond dechrau eich taith yw cwblhau'r cwrs.

Rydym am i chi weld sut brofiad yw profi'r anawsterau y mae pobl â dementia yn eu cael. Rydym yn cael gwared ar y gallu i siarad, gweld, clywed, a defnyddio iaith y corff i orfodi pobl i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu, yn union fel y mae'n rhaid i'r rhai â dementia. Nid yw’n hawdd ond mae’r profiad uniongyrchol o deimlo’r un unigedd, rhwystredigaeth, a phryder â’r rhai sydd â dementia yn allweddol i ddeall mai cyfathrebu sydd wrth wraidd gofal dementia.Gwaelod y Ffurflen

Mae cwblhau'r cwrs yn golygu y byddwch yn dod yn Ddehonglydd Dementia Lefel 1 cofrestredig. Rydych chi'n cael mynediad i'r fforwm Dementia Dementia Dementia lle rydych chi'n creu eich proffil i gychwyn eich taith ar helpu i gyfieithu Iaith Dementia.

I GOFRESTRU YMGEISWYR ANFONWCH E-BOST AT caishyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru gan nodi DEHONGLWYR DEMENTIA yn y maes pwnc  a chyfeiriad e-bost yr ymgeisydd yr hoffech eu cofrestru .

Nid oes unrhyw gost ar gyfer dyfarniad lefel 1, unwaith y bydd ymgeiswyr wedi'u cofrestru gallwn hefyd roi diweddariadau cynnydd i chi os dymunwch, mae negeseuon atgoffa ymgeiswyr yn cael eu cynhyrchu'n awtomatig gan y system hyfforddi.

Dyddiad(au): 

03/07/2024 - 09:30 - 16:30 - Ystafell Hyfforddi Deudraeth, Penrhyndeudraeth

27/09/2024 - 09:30 - 16:30 - Ystafell Hyfforddi Enlli, Caernarfon

06/11/2024 - 09:30 - 16:30 - Ystafell Hyfforddi Enlli, Caernarfon

23/01/2025 - 09:30 - 16:30 - Ystafell Hyfforddi Enlli, Caernarfon

19/03/2025 - 09:30 - 16:30 - Ystafell Hyfforddi Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Amser: Gweler Dyddiadau

Lleoliad: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants 

Nod ac amcanion

Mae  Ymwybyddiaeth “All About Dementia” yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud  â gofal dementia. Gan ganolbwyntio ar y materion ymarferol o ofalu am rywun â dementia, rydym yn edrych ar y 'cadw' yn erbyn y galluoedd 'coll'. Mae ein cwrs sylfaen yn cael ei adeiladu o gwmpas arferion gorau a chyfathrebu effeithiol yn allweddol. Bydd mynychwyr cael cipolwg ar y technegau i'w defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth gofal gorau posibl. Rydym yn edrych ar Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Person, a'r gwahaniaethau unigryw rhwng cam o'r daith dementia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Hyfforddiant Diogelu Plant ac Oedolion mewn Perygl – Grŵp B

Dyddiadau:  

 • 24/04/2024 Iaith : Saesneg - Ar-lein - Zoom (LLAWN)
 • 15/05/2024 Iaith : Saesneg - Ar-lein - Zoom (LLAWN)
 • 12/06/2024 Iaith : Cymraeg - Ar-lein - Zoom (LLAWN)

Lleoliad: Gweler Dyddiadau

Amser: 09:30 - 15:30 (egwyl rhwng 12:00 a 13:00)

Hyfforddwr: Paul Jones

Nôd ac amcanion 

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol: 

 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au) : 

19/04/2024 - Ystafell Enlli, Caernarfon - 9:00 - 12:00 - 2 le ar ol

19/04/2024 - Ystafell Enlli, Caernarfon - 13:00 - 16:00 - 2 le ar ol

Amser : Gweler Dyddiadau

Lleoliad : Gweler dyddiadau

Iaith : Saesneg

Hyfforddwr : Edge Training

Ar gyfer pwy : Rheolwyr a Dirprwyon Lleoliadau Preswyl

Nod ac amcanion

Diweddrau Gwybodaeth DOLS/Gallu Meddyliol mewn perthynas a darparu gwasanaeth gan awdurdodau rheoli (lleoliadau preswyl)

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad/au: 

07 / 05 / 2024 Penrhyndeudraeth

18 / 06 / 2024 Caernarfon

25 / 07 / 2024 Penrhyndeudraeth

04 / 09 / 2024 Caernarfon

15 / 10 / 2024 Penrhyndeudraeth

26 / 11 / 2024 Caernarfon

07 / 01 / 2025 Penrhyndeudraeth

19 / 02 / 2025 Caernarfon

20 / 03 / 2025 Penrhyndeudraeth

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliadau : Gweler Dyddiadau

Iaith: Dwyieithog

Math: Wyneb i Wyneb

Hyfforddwr: Delyth Jones ac Elen Vaughan Jones

I bwy: Staff Mewnol Newydd yn Unig

Nôd ac amcanion 

 • Rôl Y Gweithiwr Gofal
 •  Dyletswydd Gofal
 • Cyfathrebu
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Hyrwyddo Gwerthoedd Person Canolog
 • Parch ac Urddas
 • Diwylliant a Iaith
 • Cofnodi ac Adrodd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau: 

10/05/2024 - Ystafell Enlli, Caernarfon - CWRS YN LLAWN

04/07/2024 - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

26/09/2024 - Ystafell Enlli, Caernarfon

07/11/2024 - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

22/01/2025 - Ystafell Enlli, Caernarfon

18/03/2025 - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Amser: 9:30 – 16:30 

Lleoliad: Gweler y dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants  

I bwy:

Nôd ac Amcanion:

Mae hwn yn gwrs undydd sy'n cynnig hyfforddiant ymarferol ar bob agwedd o ofal personol

 • Egwyddorion Gofal - Urddas, Dewis, Parch, Preifatrwydd, Unigolrwydd
 • Arsylwi - Arwyddion i edrych amdanynt wrth ddarparu gofal personol e.e. arwyddion a symptomau briwiau gorwedd, dadhydriad a thyfiant canseraidd, etc.
 • Sesiwn Arddangos ac Ymarfer - defnyddio senarios realistig a gwybodaeth ysgrifenedig yn seiliedig ar arfer da, yng nghyd-destun rhoi bath yn y gwely, ymolchi ar erchwyn gwely, eillio, iechyd y geg, gofal traed ac ewinedd, gofal perinëwm, gofal ymataliaeth a gofal cathetr. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

10+11/06/2024 - Ystafell Dwyryd, Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN

Lleoliad : Gweler uchod 

Amser : 09:30 - 16:30 

Hyfforddwr: Jane Sherman, Potential Works 

Iaith : Saesneg 

I bwy:  Goruchwylwyr a Rheolwyr  

Nôd ac amcanion 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi sgiliau allweddol a gwybodaeth i Oruchwylwyr a Rheolwr ar gyfer creu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol ar gyfer y broses Goruchwylio.  

Byddwch yn dysgu: 

 • Sut i greu amgylchedd sy'n addas ar gyfer goruchwyliaeth 

 • Deall sut mae'r rhai sy’n cael eu Goruchwylio yn dysgu a theilwra eich cyfathrebu i annog bob unigolyn 

 • Model hawdd ei ddefnyddio ar gyfer Goruchwyliaeth 

 • Cyfathrebu adeiladol ar gyfer Goruchwyliaeth effeithiol...a chymaint mwy!  

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.   

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru  

Dyddiadau:  

03/05/2024 - Ystafell Enlli, Caernarfon - Ar gyfer staff sydd yn gweithio gydag Oedolion

07/06/2024 - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth - Ar gyfer staff sydd yn gweithio gyda Phlant 

Amser: 9:00 – 15:00  

Lleoliad: Gweler y dyddiadau 

Iaith: Dwyieithog 

Hyfforddwr: Hyfforddiant Arwyddo efo Ceri a Sian 

I bwy: Gweler y dyddiadau 

Nôd ac Amcanion: 

Gweithdy Makaton ymarferol fydd yn eich helpu i annog cyfathrebu gyda unigolion sydd angen cefnogaeth ychwanegol  neu sydd y eisoes yn defnyddi arwyddo Makaton 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru  

Cymhwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Guilds / CBAC yw’r unig ddarparwr o gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant wedi'i hariannu yng Nghymru o lefel 2 i fyny at lefel 5.

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r cymwysterau cliciwch ar y linc ganlynol

https://www.dysguiechydagofal.cymru/cymwysterau/

I drafod ymhellach cysylltwch â Delyth Jones, cydlynydd cymwysterau Gofal 01286 679026 neu 07881855090

Dyddiad(au): 

20 / 02 / 2025 - Saesneg - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Amser:Gweler uchod

Iaith: Gweler uchod

Lleoliad: Gweler uchod

Hyfforddwr: Bethan Roberts

Nod ac amcanion: 

Sesiwn hyfforddi undydd ar iechyd meddwl sy'n cwmpasu: beth yw straen a sut y gall effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol; beth yw iechyd meddwl; arwyddion a symptomau cyffredin o iselder, anhwylderau gor-bryder ac anhwylderau seicotig; sut i reoli straen yn well a sut i ofalu am iechyd meddwl.

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Gallwch gael mynediad at hyfforddiant IOSH - Iechyd a Diogelwch trwy Gyngor Gwynedd ond bydd cost ar eich gwasanaeth – i wneud ymholiad cysylltwch a caishyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au:

23/04/2024 - Saesneg

27/06/2024 - Cymraeg

Amser: 10:00-16:00

Math: Ar-lein

Hyfforddwr: Tim Emrallt

I bwy:  Mae’r hyfforddiant uchod ar agor i unrhyw weithiwr proffesiynol sydd yn gweithio hefo plant a pobl ifanc yng Ngwynedd.

Nôd ac amcanion

  • Datblygu ein dealltwriaeth o Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
  • Ystyried risgiau ac anghenion plant sy'n cyflwyno Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
  • Rhannu ein pryderon am effaith bosibl o weithio gyda phlant sydd wedi cyflwyno Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
  • Ystyried nodweddion plant sy'n cyflwyno Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
  • Ystyried beth yw ymddygiad rhywiol iawn / ddim yn iawn
  • Myfyrio ar y rhesymau sylfaenol pam y gallai plentyn gyflwyno'r ymddygiad hwn
  • Meddwl am yr effaith ar y teulu

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Cwrs ar gyfer Staff Allanol yn unig

Dyddiad/au:

24 + 25 / 04 / 2024 - Intec, Parc Menai, Bangor

18 +19 / 09 / 2024 - Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth

13 + 14 / 03 / 2025 - Intec, Parc Menai, Bangor

Amser: 9:30 - 16:30

Iaith: Saesneg

Lleoliad :Gweler Dyddiadau

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

I bwy:  Partneriaeth yn unig, Sector annibynnol gan gynnwys Cymorthyddion Personol

COST £120 Y PERSON AM Y DDAU DYDD. 

OS YDYCH YN WEITHIWR TALIDAU UNIONGYRCHOL /CYMHORTHYDD PERSONOL PLIS CYSYLLTWCH A NI I DRAFOD COST CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Nôd ac amcanion

Mae’r cwrs deuddydd hwn yn seiliedig ar y canllawiau arfer da sydd wedi’u cynnwys ym Mhasbort Hyfforddi a Chynllun Gwybodaeth Symud a Thrin GIG Cymru Gyfan a Llywodraeth Leol a bydd yn ymdrin â’r modiwlau safonol A-F.

Modiwl A Rhagarweiniad

Modiwl B Trin Llwyth Difywyd a Chymhwyso Ergonomeg yn Ymarferol

Modiwl C Eistedd, sefyll a cherdded

Modiwl D Symudedd Gwely

Modiwl E Trosglwyddiadau Ochrol

Modiwl F Hoistio 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

 

Noder:

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Mwy o wybodaeth:

Ffôn: 01286 679026
E-bost: CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.