Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar amrywiol bynciau ym maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

Anwytho (Staff NEWYDD) (Cyngor Gwynedd yn unig)

 • 07, 08, & 09/06/2017 -   9.00 – 16.00 Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 06, 07, & 08/09/2017   -   9.00 – 16.00 Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 08, 09, & 10/11/2017  - 9.00 – 16.00 Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 07, 08, & 09/03/2018  - 9.00 – 16.00 Penrhyndeudraeth

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Atal Ymddygiadau Sy'n Heriol (Patsy Pope - All About Dementia)

Iaith y cwrs: Saesneg

Dyddiad a Lleoliad:

 • 17/07/2017 - Caernarfon
 • 11/09/2017 - Caernarfon
 • 10/10/2017 - Penrhyndeudraeth
 • 21/11/2017 - Caernarfon
 • 14/02/2018 - Caernarfon
 • 14/03/2018 - Caernarfon

Amser: 13:30 - 16:00

Mae “All About Dementia” yn cynnig cwrs pwrpasol  staff gofal cartref a gofal preswyl, ar atal adweithiau trallodus a sut i ddehongli ymddygiad fel ffurf o gyfathrebu. Mae'r cwrs yn archwilio sut  gall henoed gyda dementia ddod yn ofidus a sut y gall ymddygiadau anodd gael eu hatal. Mae atal yn ymdrech tîm, ac yn gofyn am newid diwylliannol gan y darparwr. Mae’r  gweithdy hwn yn cerdded mynychwyr  drwy'r broses o arsylwi, deall, trafod syniadau ac atal cynllunio.

 • Sgiliau  gwrando, arsylwi a dehongli
 • Blodyn Kitwood o Anghenion mewn Dementia
 • Cydosod tîm atal
 • archwiliad fforensig o'r ymddygiad
 • Mae cyfathrebu gyda'r holl staff neu deulu yn allweddol i weithio gyda chynllun yr unigolyn
 • Gwerthuso cynnydd y cynllun
 • Derbyn methiant fel cynhwysyn allweddol i lwyddiant
 • Yn dilyn i fyny unwaith cynllun atal yn gweithio

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cefnogaeth weithredol - diwrnod 1

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30- 16:30 

Lleoliad a Dyddiad:           

12/01/2018         Penrhyndeudraeth

26/03/2018         Caernarfon

11/05/2018         Caernarfon

06/07/2018         Penrhyndeudraeth        

29/08/2018         Penrhyndudraeth

07/09/2018         Caernarfon

09/11/2018         Caernarfon        


Cwrs ar gyfer:
Gweithwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu

Nod ac Amcanion:

Mae cefnogaeth weithredol yn newid arddull cefnogaeth gweithio gydag person yn hytrach na gwneud dros.  Mae'n hyrwyddo annibyniaeth ac yn cefnogi pobl i gymryd rhan weithgar yn eu bywydau eu hunain.  Er mwyn darparu staff cefnogi effeithiol mae angen hyfforddiant ar sut i gyflwyno'r math iawn o gefnogaeth.  Gwybodaeth a dealltwriaeth o theori cefnogaeth weithredol a deall pwysigrwydd cefnogaeth weithgar.

Hyfforddwr: Andrew Guy 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cefnogaeth weithredol - diwrnod 2 

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30 - 16:30

Dyddiad a Lleoliad:               

21/02/2018         Penrhyndeudraeth

27/04/2018         Caernarfon

15/06/2018         Penrhyndeudraeth

05/10/2018         Penrhyndeudraeth

Cwrs ar gyfer: Rheolwyr, Goruchwylwyr, Uwch Ofalwyr, Arweinwyr Ymarfer

Nod ac Amcanion:

Er mwyn darparu gweithwyr cefnogol effeithiol mae angen hyfforddiant ymarferol arnynt  gan y rhai sy'n eu harwain.  Mae angen darparu'r hyfforddiant hwn gan arweinwyr sy'n bresennol yn y gwasanaeth.  Mae'r hyfforddiant hwn yn cynorthwyo arweinwyr i feithrin hyder o ran rhoi adborth adeiladol a dangos cefnogaeth weithgar dda, yn ogystal â bod yn gymwys i arsylwi staff er mwyn datblygu sgiliau.

Hyfforddwyr: Andrew Guy

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30-16:30

Lleoliad  a Dyddiad:         

19/01/2018        Penrhyndeudraeth

18/05/2018         Caernarfon

20/07/2018        Penrhyndeudraeth

14/09/2018         Caernarfon        

16/11/2018         Caernarfon

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cefnogol a Rheolwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu.

Nod ac Amcanion:   

 • Deall pam, pryd a sut mae ymddygiad yn digwydd a pha ddiben y maent yn ei wasanaethu i'r person.
 • Deall sut y gall gwasanaeth ddatblygu dull gweithredu ymddygiad cadarnhaol o fewn eu gweithle a sicrhau fod pobl sy'n derbyn y gwasanaeth yn cael bywyd o ansawdd da, waeth beth fo'u hymddygiad posibl.
 • Mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar ymyriadau rhagweithiol yn hytrach na bod yn adweithiol.

Hyfforddwr: Andrew Guy

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Codi ymwybyddiaeth o Glefyd Siwgr

Iaith y Cwrs: Saesneg

Lleoliad: Caernarfon

Dyddiad ac Amser: 15/12/17 - 13:30 - 16:30

Nôd ac Amcanion:

 • Codi ymwybyddiaeth o'r cyflwr

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Colled Synhwyrol Deuol

Dyddiad, Amser a Lleoliad:

 • 04/10/17, 09:30-16:30 - Penrhyndeudraeth - Saesneg
 • 05/03/18, 09:30-16:30 - Caernarfon - Cymraeg

Nôd ac Amcanion:

I alluogi mynychwyr i ddeall:

 • Pa mor gyffredin yw byddar-ddallineb
 • Mathau ac achosion o fyddar-ddallineb
 • Effaith ar yr unigolyn sy'n ddall a byddar

Wedi cwblhau'r cwrs bydd gan fynychwyr:

 • Ddealltwriaeth sylfaenol o fyddar-ddallineb ac o gyfathrebu gydag unigolion sydd yn ddall ac yn fyddar
 • Ddealltwriaeth sylfaenol o sut i gynorthwyo pobl sydd yn ddall a byddar

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Dyddiad a Lleoliad: 

 • 03 & 04/07/2017 ͏– Penrhyndeudraeth, Saesneg
 • 05 & 06/10/2017 – Penrhyndeudraeth, Cymraeg
 • 26 & 27/02/2018  – Caernarfon, Saesneg


Amser:
 09:30 – 16:30 


d ac Amcanion:    

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella.Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cymorth Cyntaf Brys

Dyddiad a lleoliad:

 • 13/07/2017 - Penrhyndeudraeth - Partneriaeth - Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 18/07/2017 - Caernarfon - Staff Gwynedd yn unig - Cymraeg  - CWRS YN LLAWN
 • 24/08/2017 - Caernarfon - Partneriaeth - Cymraeg - CWRS YN LLAWN                  
 • 21/09/2017 - Penrhyndeudraeth - Staff Gwynedd yn unig - Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 12/10/2017 - Caernarfon - Staff Gwynedd yn unig - Cymraeg - CWRS YN LLAWN
 • 16/11/2017 - Penrhyndeudraeth - Staff Gwynedd yn unig - Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 14/12/2017 - Caernarfon - Staff Gwynedd yn unig - Cymraeg - CWRS YN LLAWN
 • 18/01/2018 - Penrhyndeudraeth - Partneriaeth -Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 25/01/2018 - Penrhyndeudraeth - Staff Gwynedd yn unig - Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 15/02/2018 - Caernarfon - Staff Gwynedd yn unig - Cymraeg - CWRS YN LLAWN   
 • 15/03/2018 - Penrhyndeudraeth - Staff Gwynedd yn unig - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

Amser: 9.30 - 16.30

Nôd ac Amcanion:

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Cyfathrebu a dirprwyo mewn argyfwng
 • Adfywiad cardiopwlmonari
 • Y system anadlu
 • Gofal o'r  llwybr anadlu
 • Gofalu am y claf anymwybodol
 • Rheoli gwaedu
 • Triniaeth llosgiadau
 • Delio a chyflyrau meddygol cyffredin eraill

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cymorth Cyntaf Paediatrig

Iaith y cwrs: Cymraeg

Dyddiad:  Cysylltwch â ni am fanylion

Lleoliad:  Porthmadog
 

Nôd ac Amcanion:

Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sy’n gofalu an blant o bob oed, yn enwedig plant o dan 8 oed.

 • Delio gyda sefyllfa frys yn yr amgylchfyd gofal plant
 • Blaenoriaethau triniaeth
 • Adfywiad: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Anymwybodol: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Tagu: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Crŵp
 • Boddi
 • Rheoli gwaedu & trin anafiadau bychan, gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Trin llosgiadau  & scaldiad
 • Sioc drydanol
 • Gwenwyno yn cynnwys anadlu mwg
 • Niwed i’r llygaid
 • Trin toriadau gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Cyflyrau paediatrig cyffredinol: Asthma, Anaphylaxis, Clefyd Siwgr
 • Epilepsi, ffit dwymynol, Sickle Cell a Llid yr Ymennydd.

I archebu lle ar y cwrs llenwch ein ffurflen ar-lein.

Diogelu- Hyfforddiant Sylfaenol Cymru gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Dyddiad a Lleoliad:

 • 05/12/2017 – Penrhyndeudraeth – Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 10/01/2018 – Caernarfon – Saesneg (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - CWRS YN LLAWN
 • 14/02/2018 – Penrhyndeudraeth – Cymraeg - CWRS YN LLAWN
 • 21/03/2018 – Caernarfon – Cymraeg (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - CWRS YN LLAWN

 

Amser:  9.30 – 16.30


Deilliannau Dysgu:

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol:

 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod;
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod;  a
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod, mae'n bosibl y gallwn drefnu. E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Diogelu Oedolion i Weithwyr Proffesiynol

(Amddiffyn Oedolion Bregus – Lefel 3 yn flaenorol)  -  Dylech fod wedi mynychu hyfforddiant POVA L2 neu Hyfforddiant Sylfaenol Cymru gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu cyn mynychu'r hyfforddiant yma. 

Ar gyfer:  Gweithwyr Cymdeithasol, Nyrsus, OTs, Rheolwyr Darparu a’i Dirprwyon

Iaith y Cwrs: Saesneg

 

Amser:  09:30-16:30

Nôd ac Amcanion:

 • Cynyddu dealltwriaeth am bolisi a chanllawiau Diogelu Oedolion

Ar ddiwedd y gweithdy bydd mynychwyr yn:

 • Adnabod eu rôl a chyfrifoldebau o dan y polisi a chanllawiau Diogelu Oedolion.
 • Atgoffa eu hunain o’r prif  ddiffiniadau.
 • Adnabod ymarfer da mewn Diogelu Oedolion  - o’r broses gyfeirio at archwiliad a chynadleddau achos.
 • Cysidro rhai o’r fframweithiau cyfreithiol sydd yn berthnasol i ddiogelu oedolion – a chyfraith achosion diweddar sydd yn debygol o ddylanwadu ar ymarfer.
 • Cysidro cynigion gan y Cynulliad am newidiadau cyfreithiol sydd yn mynd i effeithio ar waith diogelu oedolion.
 • Datblygu cynllun gweithredu personol ar sut i drosglwyddo  gwybodaeth i ymarfer yn y gweithle.

I  archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Diogelu Rhag Colli Rhyddid DOLS

Ar gyfer: Awdurdod Rheoli

Dyddiad/ Lleoliad: 

28/02/2018 9.30 – 12.30 Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth Cymraeg / Welsh

28/02/2018 13.30 – 16.30 Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth Saesneg / English

05/03/2018 9.30 – 12.30 Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth Cymraeg /Welsh

05/03/2018 13.30 – 16.30 Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth Saesneg / English

Amcanion y sesiwn:

 • I ddeall beth yw diogelu rhag colli rhyddid.
 • I fod yn medru adnabod y bobl yr ydym yn eu cefnogi a all golli eu rhyddid.
 • I ddeall rôl a chyfrifoldebau.
 • I ddeall y broses o awdurdodi Dols yn lleol.

Hefyd -

 • I roi cyflwyniad ar y fframwaith cyfreithiol.
 • Sut mae colli rhyddid yn medru digwydd ac ym mha sefyllfa.
 • Sut y dylem  ymateb.
 • Y broses asesu yng Ngwynedd.
 • Trafodaeth ar y ffurflenni, cyfarfodydd ac amserlen.
 • Cawn gyfle i gael trafodaeth agored a chyfle i ofyn  cwestiynau perthnasol a chael ymateb.

Hyfforddwr: Kevin Griffith

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Diwrnod Ysgogi Rheolwyr (All about Dementia - Patsy Pope)

Iaith: Saesneg

Dyddiad / Lleoliad:

 • 23/06/2017 - Caernarfon
 • 01/08/2017 - Caernarfon

Amser: 10:30 - 16:00

Nod ac Amcanion:

Nod y cwrs yw galluogi Rheolwyr cymwys a gwybodus i ddod yn arweinwyr ysgogol. I rai bydd y cwrs yn cefnogi Rheolwyr i ddeall a gwerthfawrogi eu hunain fel hwyluswyr/ dylanwadwyr a sut y gall eu harferion ddylanwadu ar newid.
Bydd y cwrs yn rhoi cynghorion ac enghreifftiau o arferion da ar sut i fodelu ymddygiad ac arferion staff i hwyluso newidiadau cynaliadwy i wasanaethau sy'n cefnogi pobl â dementia i fyw bywyd da.
Efallai y bydd y cwrs yn helpu Rheolwyr i adnabod eu “game changers”/ hyrwyddwyr a sut i gefnogi’r pencampwyr hynny yn effeithiol.
Bydd y cwrs yn cynnig cyngor hyfforddiant ac awgrymiadau mewn ymwybyddiaeth dementia a gwybodaeth, cyfathrebu, gweithgareddau ystyrlon, cyfathrebu a chysylltu â theuluoedd

Yn y pen draw, ni fydd newid yn dod os byddwn yn aros am ryw berson arall neu ryw adeg arall. Ni yw'r rhai yr ydym wedi bod yn aros amdano. Ni yw'r newid yr ydym yn ceisio.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gofal Personol

Dyddiad Lleoliad:

 • 01/03/2018 - Penrhyndeudraeth 

Amser: 10:00 – 16:00 

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants  

Nod ac Amcanion:

Nod: Mae hwn yn gwrs undydd sy'n cynnig hyfforddiant ymarferol ar bob agwedd o ofal personol

 Amcanion:

 • Egwyddorion Gofal - Urddas, Dewis, Parch, Preifatrwydd, Unigolrwydd
 • Arsylwi - Arwyddion i edrych amdanynt wrth ddarparu gofal personol e.e. arwyddion a symptomau briwiau gorwedd, dadhydriad a thyfiant canseraidd, etc.
 • Sesiwn Arddangos ac Ymarfer - defnyddio senarios realistig a gwybodaeth ysgrifenedig yn seiliedig ar arfer da, yng nghyd-destun rhoi bath yn y gwely, ymolchi ar erchwyn gwely, eillio, iechyd y geg, gofal traed ac ewinedd, gofal perinëwm, gofal ymataliaeth a gofal cathetr.

Staff Cyngor Gwynedd yn unig

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gweithdy Deddf Gallu Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid

Grŵp Targed:

Staff gofal, goruchwylwyr a rheolwyr cartrefi preswyl a gwasanaethau gofal cartref


Nodau ac Amcanion

Bydd y sesiwn hon yn galluogi gweithwyr gofal i ddeall elfennau perthnasol Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a’r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid 2005 o ran eu hamgylchedd gwaith a sut gall egwyddorion y ddwy ddeddf cael eu rhoi ar waith yn eu gweithle.

Ar ôl mynychu’r sesiwn hon bydd cyfranogwyr wedi dod i ddeall yr isod:

 • Pump egwyddor y Ddeddf Galluedd Meddyliol
 • Sut i roi’r egwyddorion hyn ar waith
 • Sut i asesu galluedd meddyliol
 • Sut i gefnogi pobl i wneud eu penderfyniadau eu hunain
 • Sut i wneud y gorau er lles rhywun
 • Beth yw colli rhyddid?
 • Pryd a lle mae angen cyflwyno/gwneud cais am asesiad colli rhyddid?

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gweithdy Ymwybyddiaeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA)

Iaith: Saesneg

Dyddiad a Lleoliad: 19/01/2017 - Penrhyndeudraeth

Amser: 09:15 - 12:30

I bwy: Rheolwyr Cofrestredig, Dirprwy Reolwyr, Uwch Reolwyr o fewn Gwasanaethau Darparu yng Ngwasanaethau Oedolion a Phlant.

Nôd ac Amcanion:

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn darparu fframwaith diwygiedig wedi'i symleiddio ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru..

Newidiadau allweddol:

 • Sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Dyletswyddau allweddol
 • Rôl uwch yr Unigolyn Cyfrifol
 • Cysylltiadau â Lles
 • Rolau a Chyfrifoldebau

Beth yw hyn?

 • Rheoleiddio gofal cymdeithasol
 • Rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol
 • Diwygio'r arolygiad o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, gan gynnwys linciau i Ddeddfwriaeth aralL

Hyfforddwr:  Vicky Allen         

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y gweithle (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg gyda'r opsiwn i wneud trafodaeth grŵp yn Gymraeg.

Dyddiad a Lleoliad:                                                               

 • 17/03/2017 - Penrhyndeudraeth 
 • 10/07/2017 - Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 12/03/2018 - Caernarfon


Amser: 09:15 - 16:30 

Nod ac amcanion:
Nod y cwrs hwn yw sicrhau fod pob aelod o staff, yn enwedig rhai newydd, yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o iechyd a diogelwch yn y gweithle ac ennill cymwyster lefel 2 fel tystiolaeth o hyn.  Bydd y cwrs yna yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau allweddol fydd yn sicrhau eu diogelwch hwy, eu cydweithwyr a’i defnyddwyr oddi fewn y gweithle.Mae'r dyfarniad yn cynnwys yr elfennau isod:-    

 • Damweiniau ac afiechyd
 • Llithro, baglu a chwympo
 • Cyfraith Iechyd a Diogelwch
 • Asesiad risg
 • Sylweddau peryglus
 • Cyfarpar diogelu personol
 • Iechyd yn y gweithle, diogelwch a lles
 • Atal Tân
 • Cymorth Cyntaf
 • Offer gwaith a thrydan
 • Iechyd a sŵn galwedigaethol
 • Ergonomeg a gweithfan 
 • Codi a chario

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg (Gyda'r opsiwn i wneud trafodaeth grŵp yn Gymraeg)

Dyddiad a Lleoliad:

 • 13/02/2017 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 27/06/2017 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 26/02/2018 - Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN


Amser: 9.15 – 16.30


Nôd ac Amcanion:
Darparu gwybodaeth sylfaenol i bawb sydd ynghlwm a pharatoi neu ddarparu bwyd i eraill.  Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys –

 • Peryglon microbiolegol (bacteria)
 • Dirywiad a chadwraeth
 • Gwenwyn bwyd a'i reoli
 • Peryglon halogi a rheolaethau
 • Trinwyr bwyd a hylendid personol
 • Adeiladau ac offer bwyd
 • Plâu a rheoli bwyd
 • Glanhau a diheintio
 • HACCPC o brynu i wasanaeth
 • Diogelwch bwyd a'r gyfraith

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Achrededig - Dyfarniad Lefel 2 Mewn Ymwybyddiaeth Dementia

Iaith: Saesneg

Dyddiad, Lleoliad ac Amser:

 • 24-25/07/2017 - Caernarfon - 09:30 - 14:30
 • 17/01/2018 - Penrhyndeudraeth - 09:00 - 16:30

Nod ac Amcanion:

Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ynghylch cynorthwyo unigolion gyda dementia. Mae'r cymhwyster yn bwysig ar gyfer cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol wrth ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o bobl sydd gyda dementia.

Yn dilyn yr hyfforddiant mae cyfle i gofrestru ar gyfer Dyfarniad Lefel 2 mewn ymwybyddiaeth dementia a bu rhaid cwblhau gwaith lyfrau gwybodaeth ar yr unedau canlynol;

001 -Uned Ymwybyddiaeth Dementia

002 -Ymagweddau person-ganolog tuag at ofalu a chefnogi unigolion sydd hefo dementia

003- Deall y ffactorau sy'n gallu dylanwadu ar gyfathrebu a rhyngweithio gydag unigolion sydd hefo dementia

004- Deall cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad mewn gofal dementia

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Achrededig - Dyfarniad Lefel 3 Mewn Ymwybyddiaeth Dementia

Iaith: Saesneg

Dyddiad a Lleoliad: 06/02/2018 - Caernarfon

Amser: 09:30 - 15:00

Ar gyfer: Rheolwyr, Is-reolwyr a goruchwylwyr yn unig

Nod ac Amcanion:

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth y niwroleg o ddementia i gefnogi dealltwriaeth o sut y gall unigolion profi dementia. Mae hefyd yn cynnwys y cysyniadau o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant sy'n sylfaenol i ymarfer gofal person-ganolog.

Yn dilyn yr hyfforddiant mae cyfle i gofrestru ar gyfer Dyfarniad Lefel 3 a bu rhaid cwblhau gwaith lyfrau gwybodaeth ar yr unedau canlynol;

101-Deall y broses a’r profiad o ddementia

102- Deall sut i weini meddyginiaeth i unigolion sy’n dioddef o ddementia trwy ddull lle mae'r person yn ganolog

103- Deall rôl cyfathrebu a rhyngweithio gydag unigolion sy'n dioddef o ddementia

104- Deall amrywiaeth unigolion sydd â dementia a deall pwysigrwydd cynhwysiad.

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Rheoli Meddyginiaeth Cyffredinol (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg

Dyddiad / Lleoliad:

23/02/2018 – Penrhyndeudraeth

Amser: 13:30 -16:30

Nôd ac amcanion:

 • Gweinyddu cywir o feddyginiaeth
 • Llwybr archwilio cywir
 • Gofal sy'n Canolbwyntio ar y Person â phreifatrwydd ac urddas

Hyfforddwr: BCUHB

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Mwy na Geiriau

I bwy?: Rheolwyr, Aelodau o dimau rheoli.

Iaith y cwrs: Sesiynau dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Dyddiad, Lleoliad ac Amser:

 • 07/07/2017 - Caernarfon - 10:00 - 12:30
 • 03/10/2017 - Caernarfon - 14:00 - 16:30

Nôd ac Amcanion: 

Sesiynau codi ymwybyddiaeth darparu gwasanaeth dwyieithog yn y sector Gofal Cymdeithasol,  fydd yn:

 • gyfle i rannu syniadau am wireddu y "Cynnig Rhagweithiol"
 • helpu i oresgyn rhwystrau, heriau, gofidiau ac agweddau ymarferol 
 • rhoi cymorth i gynllunio ar gyfer y dyfodol
 • cyflwyno'r manteision o ddarparu gwasanaethau dwyieithog  

Mae'r llefydd yn gyfunedig i 10 person ar gyfer pob sesiwn.

Hyfforddwr: Elen Vaughan Jones

 

I archebu lle ar y cwrs yma cysylltwch drwy:

E-bost: CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

neu Ffôn: 01286 679026

gyda'r manylion canlynol: Enw, Teitl Swydd, Man Gwaith a Rhif Cyswllt. 

 

Rheoli Haint

Dyddiad a Lleoliad:

 • 28/06/2017: 09:30 – 12:30 –  Caernarfon, Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 28/06/2017: 13:00 – 16:00 –  Caernarfon, Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 15/11/2017: 09:30 – 12:30 –  Penrhyndeudraeth, Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 15/11/2017: 13:00 – 16:00 –  Penrhyndeudraeth, Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 28/02/2018: 09:30 – 12:30 –  Penrhyndeudraeth, Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 28/02/2018: 13:00 – 16:00 –  Penrhyndeudraeth, Saesneg

Cyrsiau hanner diwrnod yw'r uchod.

 

Nôd ac Amcanion:

Mae'r hyfforddiant yn addas ar gyfer staff sy'n darparu gofal ar gyfer clientiaid o bob oedran mewn amgylchedd cymunedol, yn cynnwys:

 • Cartrefi Nyrsio a Gofal Preswyl
 • Cartrefi unigolion
 • Canolfannau Dydd / Gweithdai
 • Tai a Chefnogaeth

Darperir yr hyfforddiant gan Nyrsus Gwarchod Iechyd, gan gynnwys:

 • Egwyddorion cyffredinol rheoli haint

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Byddardod a Chyfathrebu

Iaith: Saesneg

Dyddiad: 08/09/17

Amser: 13:30-16:30

Lleoliad: Ystafell Enlli, Caernarfon

Nôd ac Amcanion:   

 • Creu ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr am ystod anawsterau clyw ag effaith rhain ar  unigolion.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Dementia (All About Dementia)

Iaith: Saesneg

Dyddiad a Lleoliad:

 • 17/07/2017 - Caernarfon
 • 11/09/2017 - Caernarfon
 • 10/10/2017 - Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 21/11/2017 - Caernarfon
 • 14/02/2018 - Caernarfon
 • 14/03/2018 - Caernarfon

Amser: 10:00 - 13:00

Nôd ac Amcanion: 

Mae  Ymwybyddiaeth “All About Dementia” yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud  â gofal dementia. Gan ganolbwyntio ar y materion ymarferol o ofalu am rywun â dementia, rydym yn edrych ar y 'cadw' yn erbyn y galluoedd 'coll'. Mae ein cwrs sylfaen yn cael ei adeiladu o gwmpas arferion gorau a chyfathrebu effeithiol yn allweddol. Bydd mynychwyr cael cipolwg ar y technegau i'w defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth gofal gorau posibl. Rydym yn edrych ar Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Person, a'r gwahaniaethau unigryw rhwng cam o'r daith dementia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Ymwybyddiaeth Galluogi

Iaith y Cwrs:  Saesneg

Dyddiad a Lleoliad:

 • 22/03/18 - Penrhyndeudraeth

Amser: 10:00 – 16:00

Nod ac Amcanion:

Ar ôl mynychu'r sesiwn bydd gan fynychwyr:

 • well dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng gofal a galluogi
 • gwybodaeth angenrheidiol a sgiliau ymarferol i symud o ofalu i alluogi

Staff Cyngor Gwynedd yn unig.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Ymwybyddiaeth MS a Chlefyd Motor Neurone

Iaith y Cwrs: Saesneg

Lleoliad: Caernarfon

Dyddiad ac Amser: 17/11/2017 - 9.30 – 12.30

Nôd ac Amcanion:

 • Rhoi i fynychwyr ddealltwriaeth o MS a MND, beth sydd yn ei achosi, a'r gwahanol fathau a thriniaeth
 • Codi ymwybyddiaeth o MS a MND a'i effaith ar fywydau pobl
 • Egluro symtomau MS a MND a sut y maent yn effeithio ar unigolion
 • Darparu gwybodaeth am y Gymdeithas MS / MND.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth o Awstistiaeth

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30 - 16:30

Dyddiad a Lleoliad:           

16/02/2018         Penrhyndeudraeth

26/04/2018         Caernarfon

19/10/2018         Penrhyndeudraeth

Ar gyfer: Gweithwyr cefnogol sy'n gweithio gyda phobl ar y sbectrwm awtistiaeth 

Nod ac Amcanion:
Codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth a helpu gweithwyr cefnogol ar y dulliau gorau o gefnogi pobl, gan gynyddu dealltwriaeth o gyfathrebu, materion synhwyraidd ac ymddygiadau sy’n achosi pryder

Hyfforddwr: Andrew Guy

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth o Epilepsi

Iaith y cwrs: Saesneg   

Lleoliad: Caernarfon 

Dyddiad ac Amser: 15/12/17 - 09:30 - 12:30

Nôd ac Amcanion:

 • Darparu gwybodaeth am y cyflwr ac am y gwahanol fathau o ffitiau  

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Amddiffyn Plant

Iaith y cwrs: Saesneg

Nod ac Amcanion: 

 • I godi dealltwriaeth sylfaenol o gyffuriau, yn enwedig sut y maent yn edrych, sut y maent yn cael eu cymryd a'r effeithiau ar berson.
 • Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Amddiffyn Plant.
 • Trosolwg o ddibyniaeth, fecanweithiau'r ymennydd ac ymddygiad.

Hyfforddwyr: Amber Page & Barry Starmer, Substance Misuse Service (SMS)

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Strôc

Iaith y Cwrs: Saesneg

Nôd ac Amcanion:

 • Mae hwn yn gwrs hyblyg sydd wedi ei anelu tuag at ddarparu dealltwriaeth bras ond eang o salwch strôc a'i effaith ar y dioddefwyr a'u teuluoedd.
 • Mae natur yr hyfforddiant yn seiliedig ar y gred fod pobl yn dysgu'n well wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau, trafodaethau a rhannu profiadau.
 • Mae'r diwrnod yn addas ar gyfer gofalwyr newydd ynghyd â rhai profiadol, ac yn anelu at gadarnhau ac atgyfnerthu gwybodaeth a sgiliau presennol yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth newydd.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Yn ogystal.....

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Noder

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • os oes CWRS YN LLAWN wedi ei nodi ger y cwrs anfonwch e-bost at  CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru efallai y gallwn drefnu cwrs ychwanegol.


Rhagor o wybodaeth


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.