Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar bynciau amrywiol yn y maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Pan yn llogi lle - gwnewch yn siwr eich bod yn dewis yr iaith addas.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

Dyddiadau:

20/9/22+21/9/22 - Gwasanaethau Plant   Celtic Royal (Caernarfon) - HYFFORDDIANT YN LLAWN

22/9/22+23/9/22 - Gwasanaethau Oedolion   Celtic Royal (Caernarfon) - HYFFORDDIANT YN LLAWN

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Mental Health Lerning Ltd

Nod ac Amcanion:

Mae Assist yn hyfforddiant ymyrraeth hunanladdiad sydd yn dysgu y theori a'r ymarfer o fod yn wyliadwrus o hunanladdiad ac gallu darparu ymyrraeth gyda dilyniant. Mae'r cwrs yma yn brofias dysgu gweithredol. Oherwydd natur y cwrs, mae agweddau o'r hyfforddiant yn gallu bod yn anodd, felly mae angen mynychwyr fod yn ymwybodol o hyn.

Bydd mynychwyr yn gallu:-

 • Deall bod agweddau personol a chymdeithasol yn effeithio ar farn o hunanladdiad ag ymyraethau.
 • Rhoi arweiniad a cymorth cyntaf hunanladdiad i berson mewn peryg o hunanladdiad mewn ffordd sydd yn cwrdd a'u anghenion diogelwch peronol.
 • Adnabod yr elfennau allweddol o gynllun diogelwch hunanladdad effeithiol a'r gweithredau sydd angen i'w weithredu.
 • Deall y gwerth o wella ac integreiddio adnoddau atal hunanladdiad yn y gymuned yn gyffredinol.
 • Adnabod agweddau pwysig arall o atal hunanladdiad yn cynnwys hyrwyddo bywyd a hunan ofal

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au:

05/12/2022 09:30 - 11:30 (Cymraeg) Microsoft Teams CWRS YN LLAWN

06/02/2023 09:30 - 11:30 (Saesneg)  Microsoft Teams

Amser: Gweler dyddiadau

Lleoliad: Gweler dyddiadau

 Iaith: Gweler dyddiadau

 Hyfforddwr: Andrew Guy

 I bwy: Y sawl sy'n gweithio gydag oedolion sydd ar y sbectrwm awtistig, fel gweithwyr cefnogol, gweithwyr cymdeithasol ac unrhyw un arall sydd â chyswllt agos. 

Nôd ac amcanion

Mae'r cwrs ar gyfer y rhai sy'n gweithio gydag oedolion sydd ar y sbectrwm awtistig, fel gweithwyr cefnogol, gweithwyr cymdeithasol ac unrhyw un arall sydd â chyswllt agos.

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar effaith awtistiaeth ar berson ac yn dysgu i chi sut i wneud eich ymarfer yn fwy rhagweithiol.

Byddwch yn dysgu anghenion pobl ag awtistiaeth ac yn datblygu strategaethau i wella canlyniadau o ran dysgu ac ansawdd bywyd.

 • Ffeithiau am awtistiaeth
 • Ymyriadau moesegol
 • Astudiaethau achos
 • Gwaith grwp
 • Anawsterau gydag anhwylder prosesu synhwyraidd
 • Anawsterau cyfathrebu

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au:

01/11/2022 09:30 - 11:30  (Cymraeg) Enlli, Caernarfon CWRS YN LLAWN

Amser: Gweler Dyddiadau

Lleoliad: Gweler Dyddiadau

Iaith: Gweler Dyddiadau

Hyfforddwr: Andrew Guy

I bwy: Gweithwyr Cefnogol a Rheolwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu

Nôd ac amcanion

 • Deall pam, pryd a sut mae ymddygiad yn digwydd a pha ddiben y maent yn ei wasanaethu i'r person.
 • Deall sut y gall gwasanaeth ddatblygu dull gweithredu ymddygiad cadarnhaol o fewn eu gweithle a sicrhau fod pobl sy'n derbyn y gwasanaeth yn cael bywyd o ansawdd da, waeth beth fo'u hymddygiad posibl.
 • Mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar ymyriadau rhagweithiol yn hytrach na bod yn adweithiol.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au:

04/10/2022 09:30 - 12:30 CWRS YN LLAWN

23/11/2022 13:30 - 16:30 CWRS YN LLAWN

13/02/2023 09:30 - 12:30

08/03/2023 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy: Pawb sy’n gweithio yn y maes gofal.

 Nôd ac amcanion

 • sut mae’r pancreas a’r iau yn gweithio i gadw cytbwysedd glwcos gwaed
 • Mathau o glefyd siwgwr mellitus
 • Clefyd Siwgwr Insipidus
 • clefyd siwgwr gestational
 • triniaeth ar gyfer clefyd siwgwr
 • cymlethdodau clefyd siwgwr

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au:

08+09/02/2023 09:30 - 16:30 Ystafell Enlli, Caernarfon  CWRS YN LLAWN

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Wyneb yn wyneb

 Iaith: Saesneg

Hyfforddwr:Jane Sherman, Potential Works

I bwy: Rheolwyr Gofal Cymdeithasol, Dirprwyon a Uwch Ofalydd

Nod ac Amcanion:  

I fod yn arweinydd ysbrydoledig  mae yna sgiliau a phriodoleddau yr hoffech eu datblygu fel y gallwch wireddu eich uchelgais i ddeall yn well y rhai sy'n gweithio gyda chi.   

Mae gwneud gwahaniaeth yn y byd yn dechrau gyda gwneud gwahaniaeth i'r rhai gerllaw, bydd yr hyfforddiant hwn yn eich galluogi i ddeall eich prosesau meddwl eich hun yn well, eich ffyrdd arferol o ymddwyn, y ffyrdd y byddwch weithiau'n tanseilio eich cynlluniau a'ch uchelgeisiau yn ogystal â pam y byddech chi'n gwneud hynny! Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich helpu i adnabod ymddygiad di-fudd a rhoi rhai mwy cefnogol yn eu lle y gallwch ymarfer. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad

 • 20/09/22 - Amser 09:00 - 12:45 + 13:15 - 17:00 / Lleoliad:  Caernarfon / Iaith y cwrs:  Cymraeg   2 SESIWN YN LLAWN      
 • 04/10/2022 - Amser 09:00 - 12:45 / 13:15 - 17:00  / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs:  Saesneg2 SESIWN YN LLAWN
 • 18/10/2022 - Amser 09:00 - 12:45 + 13:15 - 17:00  / Lleoliad:  Caernarfon / Iaith y cwrs:  Cymraeg   2 SESIWN YN LLAWN         
 • 08/11/2022 - Amser 09:00 - 12:45 / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs: Saesneg·        
 • 08/11/2022 - Amser 09:00 - 12:45 / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs: Saesneg   CWRS YN LLAWN         
 • 08/11/2022 - Amser 13:15 - 17:00 / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs: Saesneg  ·CWRS YN LLAWN        
 • 22/11/2022 - Amser 09:00 - 12:45 -  Lleoliad: Caernarfon / Iaith y cwrs: Cymraeg    CWRS YN LLAWN    
 • 22/11/2022 - Amser 13:15 - 17:00 - Lleoliad: Caernarfon / Iaith y cwrs: Cymraeg (2 lle ar ol) ·        
 • 06/12/2022 - Amser 09:00 - 12:45 - Lleoliad: Penhryndeudraeth / Iaith y cwrs: Cymraeg ·(3 lle ar ol)        
 • 06/12/2022 - Amser 13:15 - 17:00  - Lleoliad: Penhryndeudraeth / Iaith y cwrs: Cymraeg (2 lle ar ol)·        
 • 20/12/2022 - Amser 09:00 - 12:14 -  Lleoliad: Caernarfon / Iaith y cwrs: Saesneg CWRS YN LLAWN ·        
 • 20/12/2022 - Amser 13:15 - 17:00 -  Lleoliad: Caernarfon / Iaith y cwrs: Saesneg (4 lle ar ol)

 

Hyfforddwr: Byw'n Iach

Nôd ac amcanion 

 • Gweithredu'n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol mewn argyfwng
 • Dadebru cardiopwlmonaidd (CPR)
 • Trin claf  anymwybodol (gan gynnwys trawiad)
 • Clwyfau a gwaedu
 • Sioc
 • Mân anafiadau
 • Tagu
 • Atal traws-heintio, cofnodi digwyddiadau a chamau gweithredu a defnydd o offer sydd wrth law

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

SYLWER : GALL Y DYDDIADAU YMA NEWID GYDAG UNRHYW GYFYNGIADAU COVID  

Dyddiad(au): 

04+05/10/2022   Gwesty'r Celtic Royal, Caernarfon (Cymraeg) CWRS YN LLAWN

09+10/02/2023    Penrhyndeudraeth  (2 le ar ol) 

Amser: 9:15 - 16:30

Iaith: gweler dyddiadau 

Lleoliadau ; Gweler uchod 

Hyfforddwr: Bethan Roberts

 

 Nôd ac amcanion

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella. Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad:  

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Lle: Gweler Dyddiadau

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Byw'n Iach

I bwy:  STAFF RHENG FLAEN sy’n gweithio gyda plant - STAFF MEWNOL YN UNIG

Nôd ac amcanion 

Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sy’n gofalu am blant o bob oed, yn enwedig plant o dan 8 oed.

 • Delio gyda sefyllfa frys yn yr amgylchfyd gofal plant
 • Blaenoriaethau triniaeth
 • Adfywiad: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Anymwybodol: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Tagu: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Crŵp
 • Boddi
 • Rheoli gwaedu & trin anafiadau bychan, gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Trin llosgiadau  & scaldiad
 • Sioc drydanol
 • Gwenwyno yn cynnwys anadlu mwg
 • Niwed i’r llygaid
 • Trin toriadau gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Cyflyrau paediatrig cyffredinol: Asthma, Anaphylaxis, Clefyd Siwgr
 • Epilepsi, ffit dwymynol, Sickle Cell a Llid yr Ymennydd.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au) : 

05/12/2022 - Rheolwyr a Goruchwylwyr Gofal Cartref yn unig

27/01/2023 -  Rheolwyr a Goruchwylwr Cartrefi Gofal Preswyl yn unig

23/02/2023 - Rheolwyr a Goruchwylwyr Gofal Cartref yn unig

28/02/2023 - Rheolwyr a Goruchwylwr Cartrefi Gofal Preswyl yn unig

Amser : 9:30 - 16:00

Lleoliad : Zoom

Iaith : Saesneg

Hyfforddwr : Edge Training

Ar gyfer pwy : Gweler dyddiadau

Nod ac amcanion

Diweddaru ac adnewyddu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o gyfrfoldebau parthed  Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (MCA / DoLS)

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

26/09/2022 09:30 - 12:30 Ystafell Hyfforddi Deudraeth, Penrhyndeudraeth WEDI GANSLO

15/11/2022 09:30 - 12:30 Ystafell Hyfforddi Deudraeth, Penrhyndeudraeth CWRS YN LLAWN

15/11/2022 13:30 - 16:30 Ystafell Hyfforddi Deudraeth, Penrhyndeudraeth CWRS YN LLAWN

15/12/2022 09:30 - 12:30 Ystafell Hyfforddi Enlli, Caernarfon CWRS YN LLAWN

15/12/2022 13:30 - 16:30 Ystafell Hyfforddi Enlli, Caernarfon

28/02/2023 09:30 - 12:30 Ystafell Hyfforddi Deudraeth, Penrhyndeudraeth (1 lle ar ol)

Amser: Gweler Dyddiadau

Lleoliad: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

 

Nod ac amcanion

Mae  Ymwybyddiaeth “All About Dementia” yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud  â gofal dementia. Gan ganolbwyntio ar y materion ymarferol o ofalu am rywun â dementia, rydym yn edrych ar y 'cadw' yn erbyn y galluoedd 'coll'. Mae ein cwrs sylfaen yn cael ei adeiladu o gwmpas arferion gorau a chyfathrebu effeithiol yn allweddol. Bydd mynychwyr cael cipolwg ar y technegau i'w defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth gofal gorau posibl. Rydym yn edrych ar Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Person, a'r gwahaniaethau unigryw rhwng cam o'r daith dementia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau:

 • 16/09/22 (Iaith: Saesneg- Lleoliad: Ar-lein) CWRS YN LLAWN

 • 30/09/22 (Iaith: Saesneg- Lleoliad: Ar-lein) CWRS YN LLAWN

 • 14/10/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) CWRS YN LLAWN
 • 28/10/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) CWRS YN LLAWN
 • 11/11/22 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) 3 LLE AR OL
 • 25/11/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) CWRS YN LLAWN
 • 01/12/22 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) 13 LLE AR OL
 • 15/12/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) 9 LLE AR OL

Amser: 09:30 - 15:30 (egwyl rhwng 12:00 a 13:00)

Hyfforddwr: Y Bont

Nôd ac amcanion 

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol:

 

 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. 

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn Unig

Dyddiadau ac Amseroedd:

27/09/2022 Ystafell Enlli, Caernarfon 9.30 - 12.30 neu 13.30 - 16.30 CWRS YN LLAWN

Math: Wyneb i Wyneb

Iaith: Dwy-ieithog

Hyfforddwr: Delyth Jones / Elen Vaughan Jones

Ar Gyfer Bwy: Staff Cyngor Gwynedd wedi cwblhau rhaglen anwytho E-ddysgu sydd angen Cofrestru fel Gweithwyr Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Nod y cwrs:

Adolygu cynnwys rhaglen E-Ddysgu Anwytho Gwynedd

Adolygu gwybodaeth angenrheidiol i gwblhau y prawf terfynnol

Creu Cyfrif Dyfarniad

Cymryd prawf Egwyddorion a Gwerthoedd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

27/09/2022 09:30 - 12:30 CWRS YN LLAWN

02/11/2022 13:30 - 16:30

04/01/2023 13:30 - 16:30

06/02/2023 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Iaith: Saesneg

Nôd ac Amcanion:

 

 • pa mor gyffredin yw epilepsy
 • epilepsi symtomatig ac idiopathig
 • ffitiau
 • Mathau o ffitiau
  • Motor symptomso   

  • Non-motor symptoms

  • tonic clonic
  • tonic
  • atonic
  • myoclonic
  • absences
  • Status epoleptocus
 • meddyginiaeth achub
 • SUDEP

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

Dyddiadau:

03+04/10/2022 (Caernarfon) - 09:30 - 16:30 (bydd rhaid mynychu'r 2 sesiwn)

26+27/01/2023 (Penrhyndeudraeth) - 09:30 - 16:30 (bydd rhaid mynychu'r 2 sesiwn)

Amser: Gweler Dyddiadau

Lleoliad: Gweler Dyddiadau

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

Iaith: Saesneg

Ar Gyfer: Staff Gofal Cymdeithasol

Nod ac Amcanion

Darparu cwrs hyfforddi sy'n gyfle i dderbyn gwybodaeth  craidd am alluogi  a’i ymarfer i staff gofal cymdeithasol

 Deilliannau Dysgu

Athroniaeth Sylfaenol

Atgoffa o alluogi o fewn y fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol

Gwahaniaethu rhwng canlyniadau, anghenion a gwasanaethau gyda'r broses cynllunio neu adolygu gofal

Sgiliau Ymarferol a Damcaniaethol wedi'u gosod o fewn Cyd-destun Galluogi.

Sgiliau Cofnodi ac Adrodd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au: 

04/10/2022 13:30 - 16:30 CWRS YN LLAWN

09/12/2022 09:30 -12:30

09/01/2023 09:30 - 12:30

06/02/2023 09:30 - 12:30

Amser: Gweler Dyddiadau

 Iaith: Saesneg

Math: Zoom

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

I bwy: Unrhyw un sy'n gweithio mewn lleoliad gofal gydag unigolion sydd â salwch terfynol neu sydd angen gofal diwedd bywyd

Nôd ac amcanion

 

  • gofal diwedd bywyd a gofal terfynol
  • cynlluniau gofal o flaen llaw
  • gofal holistig
  • rheoli symptomau
   • poen
   • cyfog
   • secrediad resbiriadol
   • Anadlu
   • Cynnwrf
  • llwybr gofal diwedd bywyd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau: 

22/09/2022 Ystafell Ddysgu Enlli, Caernarfon

14/11/2022 Ystafell Ddysgu Enlli, Caernarfon

06/01/2023 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

08/03/2023 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Amser: 9:30 – 16:30 

Lleoliad: Gweler y dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants  

I bwy:

Nôd ac Amcanion:

Mae hwn yn gwrs undydd sy'n cynnig hyfforddiant ymarferol ar bob agwedd o ofal personol

 • Egwyddorion Gofal - Urddas, Dewis, Parch, Preifatrwydd, Unigolrwydd
 • Arsylwi - Arwyddion i edrych amdanynt wrth ddarparu gofal personol e.e. arwyddion a symptomau briwiau gorwedd, dadhydriad a thyfiant canseraidd, etc.
 • Sesiwn Arddangos ac Ymarfer - defnyddio senarios realistig a gwybodaeth ysgrifenedig yn seiliedig ar arfer da, yng nghyd-destun rhoi bath yn y gwely, ymolchi ar erchwyn gwely, eillio, iechyd y geg, gofal traed ac ewinedd, gofal perinëwm, gofal ymataliaeth a gofal cathetr. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau: 

01/09/2022 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth - Ar gyfer staff sydd yn gweithio gydag Oedolion  CWRS YN LLAWN

09/09/2022 Ystafell Ddysgu Enlli, Caernarfon - Ar gyfer staff sydd yn gweithio gyda Phlant CWRS YN LLAWN

Amser: 9:30 – 16:30 

Lleoliad: Gweler y dyddiadau

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Ceri Bostock, Cwmni Clen  

I bwy: Gweler y dyddiadau

Nôd ac Amcanion:

Gweithdy Makaton ymarferol fydd yn eich helpu i annog cyfathrebu gyda unigolion sydd angen cefnogaeth ychwanegol  neu sydd y eisoes yn defnyddi arwyddo Makaton

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

GYFER STAFF Y BARTNERIAETH YN UNIG

Dyddiad(au)

18/11/2022 09:30 - 16:30

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nod y cwrs

Mae’r cwrs undydd yna (9.30am-16.30pm) wedi ei gynllunio i ddarparu gweithwyr gofal proffesiynol hefo’r wybodaeth greiddiol i ddeall sut mae ein gwerthoedd ac agweddau yn gallu effeithio ar ein perffomiad.  Mae’r cwrs hefyd yn darparu gwybodaeth i ychwanegu at y Fframwaith Anwytho Cymru Gyfan.

Amcanion dysgu’r cwrs

 

 • Deall cyfraith greiddiol ac ymarfer da gan gynnwys:
  • RISCA2016
  • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
  • Deddf Galluedd Meddyliol 2005
  • Deddf Hawliau Dynol 1998
  • Edrych ar sut mae’r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol yn diffinio’r disgwyliadau ar weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.
  • Trafod ac edrych ar yr egwyddorion creiddiol o gredoau a systemau credoau.
  • Adnabod sut mae ein credoau yn diffinio ein gwerthoedd.
  • Archwilio sut mae ein credoau yn gallu siapio ein hagweddau i sefyllfaoedd ac i eraill.
  • Trafod effaith gwerthoedd ac agweddau ar ymarfer proffesiynol.
  • Archwilio sut mae agwedd wedi ei selio ar hawliau yn perthnasu i iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Trafod effaith cydraddoldeb, gwahaniaethau a chynhwysedd ar ymyrraeth o ddydd i ddydd
  • Diffinio ac edrych ar y cysyniad o gymryd risgiau cadarnhaol
  • Adnabod perthnasau cadarnhaol a ffiniau proffesiynol addas
  • Archwilio dulliau o gyfathrebu a’r heriau all hyn gynnig
  • Trafod pwysigrwydd hybu’r iaith a diwylliant Cymraeg mewn ymarfer gofal cymdeithasol
  • Adnabod dulliau cadarnhaol er mwyn lleihau ymarfer cyfyngol (restrictive) mewn gofal cymdeithasol
  • Trafod sut y gall pobl broffesiynol gefnogi unigolion sydd yn profi newid
  • Adlewyrchu ar sut y gall eich credoau eich hunain, gwerthoedd a phrofiadau bywyd ddylanwadau ar eich agwedd ac ymddygiad tuag at unigolion a gofalwyr.

 Dull o gyflwyno

 Bydd y cwrs yn cael ei gynnig drwy fforwm rhyngweithiol Zoom.

 • Bydd Dysgwyr yn cael linc Zoom drwy e-bost tua oddeutu bythefnos cyn y cwrs
 • Bydd modd mewngofnodi o 9.00am, rhaid i ddysgwyr fod wedi mewngofnodi erbyn 9.15am fel bod modd cwblhau cofrestr a dechrau’r hyfforddiant am 9.30am, ni fydd dysgwyr sydd ddim wedi mewngofnodi erbyn 9.30am yn cael ymuno’n hwyr.
 • Rhaid i ddysgwyr ymuno hefo’r fideo a sain ymlaen; dylid cadw’r fideo ymlaen yn ystod y cwrs os nad ydi’r hyfforddwr wedi gofyn i chi ei droi i ffwrdd.
 • Os fydd dysgwyr yn rhannu teclyn, argymhellir y dylid cael meicroffon allanol er mwyn sicrhau fod pawb yn gallu cymryd rhan.
 • Bydd ysbeidiau fel a ganlyn:
  • Canol bore 11.00-11.15
  • Cinio 12.30-13.15
  • Canol pnawn 14.45-15.00
  • Mae’n rhaid i ddysgwyr fynychu’r cwrs am yr amser yn llawn er mwyn derbyn y dystysgrif. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au):

09+10/11/2022 09:30 - 16:00   Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth CWRS YN LLAWN

Lleoliad : Gweler uchod

Hyfforddwr: Jane Sherman, Potential Works

Iaith : Saesneg

I bwy:  Goruchwylwyr a Rheolwyr 

Nôd ac amcanion

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi sgiliau allweddol a gwybodaeth i Oruchwylwyr a Rheolwr ar gyfer creu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol ar gyfer y broses Goruchwylio. 

Byddwch yn dysgu:

 • Sut i greu amgylchedd sy'n addas ar gyfer goruchwyliaeth
 • Deall sut mae'r rhai sy’n cael eu Goruchwylio yn dysgu a theilwra eich cyfathrebu i annog bob unigolyn
 • Model hawdd ei ddefnyddio ar gyfer Goruchwyliaeth
 • Cyfathrebu adeiladol ar gyfer Goruchwyliaeth effeithiol...a chymaint mwy! 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad:

29/09/2022   09:15 - 15:15 CWRS YN LLAWN

Gwahoddiad ZOOM

Hyfforddwr:  Bethan Roberts

Ar Gyfer: Rheolwyr yn Unig

Nod a camcanion:

Nod y cwrs i-act rheolwyr yw cefnogi rheolwyr i wella lles yn y gweithle a chefnogi gweithwyr a allai brofi problem iechyd meddwl neu les yn y gweithle.

Daw'r cwrs i-act gyda llawlyfr cwrs, pecyn cymorth a phecyn adnoddau 168 tudalen sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pob rheolwr.

Mae'r llawlyfr i-act yn cynnwys dros 50 o adnoddau i gefnogi rheolwyr a thros 95 o asiantaethau/sefydliadau i gyfeirio atynt.

Mae'r cwrs i-act yn tynnu sylw at yr hyn y mae angen i reolwyr ei wybod ynglŷn â rheoli iechyd meddwl yn y gweithle (er enghraifft ynghylch deddfwriaeth a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch).

Nod y cwrs

 • yw rhoi gwell dealltwriaeth i reolwyr o faterion iechyd meddwl a lles a chydnabod pryd y gallai fod angen cymorth a chefnogaeth bellach ar gydweithwyr
 • darparu dulliau ymarferol o hyrwyddo lles cadarnhaol yn y gweithle er mwyn helpu i feithrin cydnerthedd i ni ein hunain fel rheolwyr ac i gydweithwyr
 • cynnig arweiniad a chyngor ar sut y gall rheolwyr gysylltu â chydweithwyr a allai fod yn profi mater iechyd meddwl neu les
 • rhoi offer ymarferol i reolwyr, pecyn adnoddau a chyfeirio at gymorth a chefnogaeth bellach ynghylch materion iechyd meddwl a lles.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au):

17/11/2022   09:15 - 15:15

07/02/2023   09:15 - 15:15

Lleoliad : ZOOM

Hyfforddwr:  Bethan Roberts

Ar Gyfer: Staff Rheng Flaen

Nod a camcanion:

Rhoi gwell dealltwriaeth i gyfranogwyr o faterion iechyd meddwl a lles a chydnabod pryd y gallai fod angen cymorth a chefnogaeth bellach.

 

Darparu rhai twls  ymarferol ar gyfer rheoli straen, pryder a hwyliau isel, ac ar gyfer hyrwyddo lles cadarnhaol i helpu i adeiladu gwytnwch.

 

Cynnig arweiniad a chyngor ar sut y gallwn gysylltu ag eraill a allai fod yn profi mater iechyd meddwl neu les

 

Nod yr hyfforddiant i-act hwn yw cefnogi gweithwyr i wella eu lles yn y gweithle, a chefnogi eraill a allai brofi mater iechyd meddwl neu les.

 

Mae'r cwrs i-act yn tynnu sylw at sut y gall pob un ohonom wella ein lles er mwyn helpu i adeiladu gwytnwch.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Cymhwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Guilds / CBAC yw’r unig ddarparwr o gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant wedi'i hariannu yng Nghymru o lefel 2 i fyny at lefel 5.

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r cymwysterau cliciwch ar y linc ganlynol

https://www.dysguiechydagofal.cymru/cymwysterau/

I drafod ymhellach cysylltwch â Delyth Jones, cydlynydd cymwysterau Gofal 01286 679026 neu 07881855090

Dyddiad(au): 

10/10/2022 09:30 - 16:00 (Cymraeg) Ystafell Ddysgu Enlli, Caernarfon

01/12/2022 09:30 - 16:00 (Saesneg) Ystafell Ddysgu Enlli, Caernarfon

Amser:Gweler uchod

Iaith: Gweler uchod

LleoliadGweler uchod

Hyfforddwr: Bethan Roberts

Nod ac amcanion: 

Sesiwn hyfforddi undydd ar iechyd meddwl sy'n cwmpasu: beth yw straen a sut y gall effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol; beth yw iechyd meddwl; arwyddion a symptomau cyffredin o iselder, anhwylderau gor-bryder ac anhwylderau seicotig; sut i reoli straen yn well a sut i ofalu am iechyd meddwl.

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

16/11/2022 13:30 - 16:30 CWRS YN LLAWN

 Amser:Gweler uchod

Iaith: Saesneg

Lleoliad: Zoom

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

I bwy: Ar gyfer staff sydd mewn unrhyw ffordd yn ymwneud a paratoi, gweinyddu, neu sy’n darparu cymorth ymarferol i unigolion sydd angen cefnogaeth i fwynhau bwyd maethlon.

 

Nôd ac amcanion

Rhoi ymwybyddiaeth i'r ymgeiswyr o bwysigrwydd diet a maeth amrywiol

 • Disgrifio sut mae bwyd yn cael ei dreulio
 • Trafod swyddogaeth bwyd
 • Trafod gwahanol ddulliau o fwydo ac ystyried y sefyllfa fwyaf priodol ar gyfer bwydo
 • Trafod opsiynau o sicrhau bod anghenion maethol yn cael eu diwallu wrth ddelio ag anoddefiadau / alergeddau ac ati
 • Ystyried paratoi a chyflwyno bwyd wrth ddefnyddio asiantau trwchus

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au):

30/09/2022 13:30 - 16:30

16/11/2022 13:30 - 16:30

09/01/2023 13:30 - 16:30

13/02/2023 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

  • Beth yw MND
  • Achosion MND
  • Pa mor gyffredin yw MND
  • Rhagolwg/prognosis
  • mathau o MND
  • symptopmau MND
  • Diagnosis
  • beth sydd ddim yn cael ei effeithio gan MND
  • MND a ALS (amyotrophic lateral sclerosis)

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

02/09/2022 09:30 - 12:30

16/11/2022 09:30 - 12:30

18/01/2023 13:30 - 16:30

14/02/2023 09:30 - 12:30

Amser: Gweler dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

 • ffisioleg llygaid
 • diffinio nam golwg a dallineb
 • golwg byr cysylltiedig ag oed - presbyopia
 • dallineb lliw
 • mathau o nam golwg

o   dirwyiad Macular

o   Diabetic retinopathy

o   glwacoma

o   retina rhydd

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad/au:

27/09/2022 13:30 - 16:30

23/11/2022 09:30 - 12:30

18/01/2023 09:30 - 12:30

08/03/2023 09:30 - 12:30

Amser: Gweler Dyddiadau

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy:  Pawb sy’n gweithio yn y sector gofal

 Nôd ac amcanion

  • beth yw Clefyd Parkinson’s
  • pa mor gyffredin yw Parkinson’s
  • sut mae Dopamine yn cael ei gynhyrchu a sut mae o’n gweithio
  • system negeseuon yr ymennydd
  • symptomau
  • meddyginiaeth ar gyfer Parkinson’s
  • Dementia Parkinson’s a Dementia hefo Lewy Bodies

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad/au:

26+27/09/2022  9:30 - 16:30 Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth CWRS YN LLAWN

Amser: Gweler Dyddiadau

Iaith: Saesneg

Lleoliad :Gweler dyddiadau

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

I bwy:  Partneriaeth yn unig, Sector annibynnol gan gynnwys Cymorthyddion Personol

 Nôd ac amcanion

Mae Cynllun Pasbort GIG a Llywodraeth Leol Cymru Gyfan yn diffinio arfer gorau mewn perthynas â symud a thrin  ledled Cymru. Mae'r "Pasbort" yn gosod templed ar gyfer hyfforddiant symud  a thrin, mae'n cydymffurfio â gofynion y Cwricwlwm Rhyngbroffesiynol a'r Rheoliadau Gweithrediadau Symud a Thrin .

Mae'r cwrs deuddydd hwn yn seiliedig ar y canllawiau arfer da sydd wedi'u cynnwys ym Mhasbort Hyfforddi a Chynllun Gwybodaeth Symud a Thrin GIG Cymru Gyfan a Llywodraeth Leol. Mae'r modiwlau a ddangosir isod yn cael eu cyflwyno

Modiwl A Cyflwyniad

Modiwl B Trin Llwyth Difywyd a Chymhwyso Ergonomeg yn Ymarferol

Modiwl C Eistedd, sefyll a cherdded

Modiwl D Symudedd Gwely

Modiwl E Trosglwyddiadau Ochrol

Modiwl F Hoistio 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau

19+20/12/2022 Pobl Ifanc a Deddf Gallu Meddyliol - Sesiwn 1 a 2

11+12/01/2023 Amddifadu o Ryddid mewn Plant a Phobl Ifanc - Sesiwn 3 a 4

RHAID MYNYCHU'R 4 SESIWN

Amser : 9:00 - 12:30 ar gyfer bob dyddiad uchod

Iaith : Saesneg

Hyfforddwr : Edge Training

Nod ac Amcanion

Pobl Ifanc a'r Ddeddf Galluedd Meddyliol 

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i alluogi ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn perthynas â chymhwyso Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (‘MCA 2005’) i’w gwaith. Bydd DGM 2005 yn berthnasol i bobl ifanc 16 oed a throsodd nad oes ganddynt y galluedd i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain, yn ogystal â rhieni nad oes ganddynt y galluedd i wneud penderfyniadau mewn perthynas â’u plant.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr wedi

 • Deall sut i gael caniatâd gan blant
 • Gwella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 yn gyffredinol ac, yn benodol, ei chymhwysiad i rai dan 18 oed.
 • Ystyried sut i gymhwyso'r wybodaeth honno i'w hymarfer
 • Trafod materion cyfreithiol ac ymarfer perthnasol

Amddifadu o Ryddid mewn Plant a Phobl Ifanc

Nod y cwrs hwn yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i staff sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'r rhai sy'n pontio am y gyfraith achosion ddiweddaraf a datblygiadau mewn perthynas ag amddifadu o ryddid. Bydd y cwrs yn ystyried y datblygiadau hyn a'u heffaith ar ymarfer. Mae’n archwilio dyfarniad y Goruchaf Lys ar golli rhyddid ac yn ystyried materion ymarferol wrth ei gymhwyso i blant a phobl ifanc.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall y ‘rhagdybiaeth o alluedd’ o 16 oed; y gorgyffwrdd â chyfrifoldeb rhiant hyd at 18 oed a sut mae hyn yn wahanol i ganiatâd a ddarperir ar gyfer plant dan 16 oed
 • Deall dyfarniad y goruchaf lys a’i gymhwysiad i’r rhai dan 18 oed
 • Nodi pryd y gall fod achos o golli rhyddid a sut i'w wneud yn gyfreithlon

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

 

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiadau:

13/10/2022 – Ystafell Ddysgu Enlli, Caernarfon

13/12/2022 – Ystafell Ddysgu Deudraeth, Penrhyndeudraeth

06/02/2023 - Ystafell Ddysgu Enlli, Caernarfon

Amser – 9:30 – 16:30

Iaith : Saesneg

Hyfforddwr : Abuka Training

Nod ac Amcanion

Mae’r cwrs undydd hwn yn ystyried gwahanol gamau posibl ar daith dementia person ond, yn wahanol i fodelau hyfforddi blaenorol, mae’n edrych ar y rhain mewn ffordd fwy pwrpasol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’r hyfforddiant yn defnyddio’r cysyniad o “Crystals” i ddangos sut y gall y daith amrywio o berson i berson, yn seiliedig ar y math o ddiagnosis dementia a ble yn yr ymennydd mae’r niwed yn digwydd.

Mae Abuka yn aelodau o “DEEP” a’r Gymdeithas Alzheimer, ac mae’r hyfforddiant hwn wedi’i adeiladu ar brofiad bywyd pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Cyfeirir hefyd at “Gwaith Da: Fframwaith Dysgu a Datblygu Dementia i Gymru” a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n manylu ar arferion gorau ar gyfer deall dementia a’i effeithiau.

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau: 

02/09/2022 13:30 - 16:30

09/12/2022 13:30 - 16:30

04/01/2023 09:30 - 12:30

16/03/2023 09:30 - 12:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

 • Strôc – ymosodiad ar ymennydd
 • pa mor gyffredin yw strôc
 • Strôc haemorrhagic
 • Strôc ischaemic
 • TIA’s
 • ffactorau risg ar gyfer strôc
 • effeithiau strôc a chefnogaeth

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Hyfforddiant Diwrnod ond wedi'i rannu dros dau fore

Dyddiad: 22/11/2022 + 01/12/2022      09:30-12:30  HYFFORDDIANT YN LLAWN

Hyfforddwr: Hafan Cymru

Lleoliad: Ar-lein (ZOOM)

Iaith: Saesneg

Nod ac Amcanion:

Mae'r cwrs yma yn edrych yn benodol ar effaith iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, digarterf/problem tai, ecsploetiaith, tlodi a'r gyfundrefn gyfiawnder troseddol. Mae yn adeiladu ar dealltwriaeth o bwysigrwydd ymarfer gwrth wahaniaethol wrth weithio gyda unigolyn sydd wedi profi VAWDASV a sydd ag anghenion cymorth lluosog sy'n cydfodoli a sut i'w cefnogi.

 • Adnabod y gwahanol anghenion cymorth lluosogi unigolion sydd yn profi 'VAWDASV'
 • Datblygu technegau i drin anghenion cefnogaeth yn gyfartal
 • Datblygu gwybodaeth ar gefnogi unigolion gyda anghenion cymhleth sydd yn profi VAWDASV

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 

Dyddiad(au):

30/09/2022 09:30 - 12:30 (1 lle ar ol)

02/11/2022 09:30 - 12:30

14/02/2023 13:30 - 16:30

16/03/2023 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

I bwy: 

 Nod ac amcanion

Amlinelliad o’r cwrs:

 • Strwythur y glust
 • Beth ydym ni’n ei glywed
 • Mathau o nam clyw
  • Dargludol/canol y glust (Conductive)
  • Sensorineural
 • Rhesymau am golli clyw
 • Colli clyw wrth heneiddio
 • Graddfeydd o golli clyw
 • Cefnogaeth i bobl sydd wedi colli clyw 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

 

Noder:

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Mwy o wybodaeth:

Ffôn: 01286 679026
E-bost: CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.