Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar amrywiol bynciau ym maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Pan yn llogi lle - byddwch cystal a sicrhau eich bod yn dewis yr iaith addas.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

Oherwydd sefyllfa Covid-19, nid oes sicrwydd y bydd yr hyfforddiant wyneb i wyneb yn cael eu cynnal. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddiweddariad cyn gynted a phosib.
Close

AIM - Hyfforddiant Asesiad ac Ymyrraeth dan 12 oed

Dyddiad(au): Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser:

Lle: 

Iaith: 

Hyfforddwr: 

I bwy: Gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr perthnasol o asiantaethau plant a gwasanaeth ataliol

 

Nôd ac amcanion:

I gynorthwyo cyfranogwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u hyder mewn asesiadau ac ymyriadau gyda phlant dan 12 a'u teuluoedd lle mae'r plentyn yn arddangos ymddygiad rhywiol sy'n peri problemau neu sy'n niweidiol.

Amcanion:

 • I ystyried diffiniadau o ymddygiad rhywiol iachus, problematig a niweidiol mewn plant.
 • Darparu gwybodaeth o ymchwil ac ymarfer ar pam y gall plant iau ymddwyn mewn ffordd rywiol. 
 • Cyflwyno'r model asesu AIM ar gyfer plant iau gyda fframweithiau ar gyfer gwneud penderfyniadau proffesiynol, a rhoi cyfle i gyfranogwyr eu defnyddio.
 • Darparu gwybodaeth ar raglenni o ymyraethau gyda phlant, eu teuluoedd a'u rhwydweithiau.
 • Er mwyn hwyluso cyfranogwyr i roi cynnig ar dechnegau ar gyfer gweithio gyda phlant a'u teuluoedd. 
 • Er mwyn hwyluso'r cyfranogwyr i gysylltu gwybodaeth y cwrs â'u hymarfer eu hunain. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

 

Clefyd Siwgr Ymwybyddiaeth (Zoom)

Dyddiad/au:

06/09/2021 13:30 - 16:30 (LLAWN)

01/10/2021 9:30 - 12:30 (LLAWN)

24/11/2021 9:30 - 12:30

06/01/2022 09:30 - 12:30

10/03/2022 09:30 - 12:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy: Pawb sy’n gweithio yn y maes gofal.

 Nôd ac amcanion

 • sut mae’r pancreas a’r iau yn gweithio i gadw cytbwysedd glwcos gwaed
 • Mathau o glefyd siwgwr mellitus
 • Clefyd Siwgwr Insipidus
 • clefyd siwgwr gestational
 • triniaeth ar gyfer clefyd siwgwr
 • cymlethdodau clefyd siwgwr

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cymorth Cyntaf - Brys yn y Gweithle 

PWYSIG: Oherwydd cyfyngiadau COVID 19, bydd niferoedd mynychwyr yn gyfyngedig i 6 lle fesul sesiwn.  Er mwyn gallu cynnig yr hyfforddiant i cyn gymaint o'r bartneriaeth a sydd bosib, dim ond un lle all gael ei logi fesul sefydliad/sesiwn. Felly, bydd mynychwyr y sesiynnau o sefydliadau cymysg.

Dyddiadau:

 • 28/10/21 - Amser: 9:00 - 12:45 / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs: Saesneg - Partneriaeth yn unig - CWRS YN LLAWN
 • 28/10/21 - Amser: 13:15 - 17:00 / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs: Saesneg - Partneriaeth yn unig - CWRS YN LLAWN
 • 25/11/21 - Amser: 9:00 - 12:45 / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs: Saesneg - Partneriaeth yn unig - CWRS YN LLAWN
 • 18/01/22 - Amser: 9:00 - 12:45 / Lleoliad: Caernarfon / Iaith y cwrs: Saesneg - Partneriaeth yn unig 
 • 18/01/22 - Amser: 13:15 - 17:00 / Lleoliad: Caernarfon / Iaith y cwrs: Saesneg - Partneriaeth yn unig
 • 15/03/22 - Amser: 9:00 - 12:45 / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs: Cymraeg - Partneriaeth yn unig
 • 15/03/22 - Amser: 13:15 - 17:00 / Lleoliad: Penrhyndeudraeth / Iaith y cwrs: Cymraeg - Partneriaeth yn unig

Hyfforddwr: Byw'n Iach

 

Nôd ac amcanion 

 • Gweithredu'n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol mewn argyfwng
 • Dadebru cardiopwlmonaidd (CPR)
 • Trin claf  anymwybodol (gan gynnwys trawiad)
 • Clwyfau a gwaedu
 • Sioc
 • Mân anafiadau
 • Tagu
 • Atal traws-heintio, cofnodi digwyddiadau a chamau gweithredu a defnydd o offer sydd wrth law

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl - 2 Ddiwrnod (Zoom)

Dyddiad(au): Dim Dyddiad ar hyn o bryd

Amser:

Math: Zoom

Iaith: Seasneg

Hyfforddwr: Bethan Roberts

 

 Nôd ac amcanion

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella. Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dementia (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad(au): 

03/09/2021 09:30 - 12:30

21/10/2021 13:30 - 16:30

02/11/2021 09:30 - 12:30

01/12/2021 13:30 - 16:30

13/12/2021 09:30 - 12:30

10/01/2022 13:30 - 16:30

25/02/2022 09:30 - 12:30

29/03/2022 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Lleoliad: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

 

Nod ac amcanion

Mae  Ymwybyddiaeth “All About Dementia” yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud  â gofal dementia. Gan ganolbwyntio ar y materion ymarferol o ofalu am rywun â dementia, rydym yn edrych ar y 'cadw' yn erbyn y galluoedd 'coll'. Mae ein cwrs sylfaen yn cael ei adeiladu o gwmpas arferion gorau a chyfathrebu effeithiol yn allweddol. Bydd mynychwyr cael cipolwg ar y technegau i'w defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth gofal gorau posibl. Rydym yn edrych ar Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Person, a'r gwahaniaethau unigryw rhwng cam o'r daith dementia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Diogelu (Zoom)

Dyddiadau:
 
 • 26/10/21 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein)
 • 11/11/21 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - DYDDIAD YN LLAWN
 • 23/11/21 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - DYDDIAD YN LLAWN
 • 09/12/21 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) - Partneriaeth yn unig
 • 14/12/21 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) 
 • 13/01/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - DYDDIAD YN LLAWN
 • 20/01/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Partneriaeth yn unig
 • 25/01/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - DYDDIAD YN LLAWN
 • 10/02/22 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) 
 • 22/02/22 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) 
 • 10/03/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein)
 • 17/03/22 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) - Partneriaeth yn unig
 • 22/03/22 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) 
Amser: 09:30 - 15:30 (egwyl rhwng 12:00 a 13:00)

Hyfforddwr: Y Bont

Nôd ac amcanion 
Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol:
 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Egwyddorion a Gwerthoedd (Dyfarniad Gofal Cymdeithasol Cymru) llwybr cofrestru i staff di-gymhwyster

Ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn Unig

Dyddiadau ac Amseroedd:

07/09/2021 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth 13:30 - 16:30

13/10/2021 Ystafell Enlli, Caernarfon 9.30 - 12.30 LLAWN neu 13.30 - 16.30

02/11/2021 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth 13:30 - 16:30

23/11/2021 Ystafell Enlli, Caernarfon 9.30 - 12.30 neu 13.30 - 16.30

13/01/2022 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth 9.30 - 12.30 neu 13.30 - 16.30

24/01/2022 Ystafell Enlli, Caernarfon 13.30 - 16.30

01/02/2022 Ystafell Enlli, Caernarfon 9.30 - 12.30 neu 13.30 - 16.30

17/02/2022 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth 9.30 - 12.30 neu 13.30 - 16.30

11/03/2022 Ystafell Enlli, Caernarfon 9.30 - 12.30 neu 13.30 - 16.30

4  LLE AR GAEL YMHOB SESIWN OHERWYDD CYFYNGIADAU COVID HYD NES CLYWED YN WAHANOL

Math: Wyneb i Wyneb

Iaith: Dwy-ieithog

Hyfforddwr: Delyth Jones / Elen Vaughan Jones

Ar Gyfer Bwy: Staff Cyngor Gwynedd wedi cwblhau rhaglen anwytho E-ddysgu sydd angen Cofrestru fel Gweithwyr Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Nod y cwrs:

Adolygu cynnwys rhaglen E-Ddysgu Anwytho Gwynedd

Adolygu gwybodaeth angenrheidiol i gwblhau y prawf terfynnol

Creu Cyfrif Dyfarniad

Cymryd prawf Egwyddorion a Gwerthoedd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Epilepsi - Ymwybyddiaeth (Zoom)

Dyddiad(au): 

10/09/2021 13:30 - 16:30

06/10/2021 9:30 - 12:30

26/11/2021 13:30 - 16:30

12/01/2022 9:30 - 12:30

10/03/2022 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Iaith: Saesneg

Nôd ac Amcanion:

 

 • pa mor gyffredin yw epilepsy
 • epilepsi symtomatig ac idiopathig
 • ffitiau
 • Mathau o ffitiau
  • Motor symptomso   

  • Non-motor symptoms

  • tonic clonic
  • tonic
  • atonic
  • myoclonic
  • absences
  • Status epoleptocus
 • meddyginiaeth achub
 • SUDEP

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

Galluogi - 2 Ddiwrnod ( 4 sesiwn 1/2 Diwrnod)

Dyddiadau:

25+26+29+30/11/2021 - 09:30 - 12:30 (Bydd rhaid mynychu'r 4 sesiwn)

12+13+20+21/01/2022 - 09:30 - 12:30  (Bydd rhaid mynychu'r 4 sesiwn)

16+17+23+24/03/2022 - 09:30 - 12:30  (Bydd rhaid mynychu'r 4 sesiwn)

Amser: Gweler Dyddiadau

Lleoliad: Zoom

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

Iaith: Saesneg

Ar Gyfer: Staff Gofal Cymdeithasol

Nod ac Amcanion

Darparu cwrs hyfforddi sy'n gyfle i dderbyn gwybodaeth  craidd am alluogi  a’i ymarfer i staff gofal cymdeithasol

 Deilliannau Dysgu

Athroniaeth Sylfaenol

Atgoffa o alluogi o fewn y fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol

Gwahaniaethu rhwng canlyniadau, anghenion a gwasanaethau gyda'r broses cynllunio neu adolygu gofal

Sgiliau Ymarferol a Damcaniaethol wedi'u gosod o fewn Cyd-destun Galluogi.

Sgiliau Cofnodi ac Adrodd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Gofal Diwedd Oes (Zoom)

Dyddiad/au: 

23/09/2021 9:30 - 12:30 (LLAWN)

01/10/2021 13:30 - 16:30

26/11/2021 09:30 - 12:30

13/12/2021 09:30 - 12:30

11/02/2022 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

 Iaith: Saesneg

Math: Zoom

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

I bwy: Unrhyw un sy'n gweithio mewn lleoliad gofal gydag unigolion sydd â salwch terfynol neu sydd angen gofal diwedd bywyd

Nôd ac amcanion

 

  • gofal diwedd bywyd a gofal terfynol
  • cynlluniau gofal o flaen llaw
  • gofal holistig
  • rheoli symptomau
   • poen
   • cyfog
   • secrediad resbiriadol
   • Anadlu
   • Cynnwrf
  • llwybr gofal diwedd bywyd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Gwerthoedd ac Egwyddorion

GYFER STAFF Y BARTNERIAETH YN UNIG

Dyddiad(au)

27/09/2021   9.30-16.30

17/11/2021   9.30-16.30

17/01/2022   9.30-16.30

15/03/2022   9.30-16.30

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Gwerthoedd ag Egwyddorion

Nod y cwrs

Mae’r cwrs undydd yna (9.30am-16.00pm) wedi ei gynllunio i ddarparu gweithwyr gofal proffesiynol hefo’r wybodaeth greiddiol i ddeall sut mae ein gwerthoedd ac agweddau yn gallu effeithio ar ein perffomiad.  Mae’r cwrs hefyd yn darparu gwybodaeth i ychwanegu at y Fframwaith Anwytho Cymru Gyfan.

Amcanion dysgu’r cwrs

 

 • Deall cyfraith greiddiol ac ymarfer da gan gynnwys:
  • RISCA2016
  • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
  • Deddf Galluedd Meddyliol 2005
  • Deddf Hawliau Dynol 1998
  • Edrych ar sut mae’r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol yn diffinio’r disgwyliadau ar weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.
  • Trafod ac edrych ar yr egwyddorion creiddiol o gredoau a systemau credoau.
  • Adnabod sut mae ein credoau yn diffinio ein gwerthoedd.
  • Archwilio sut mae ein credoau yn gallu siapio ein hagweddau i sefyllfaoedd ac i eraill.
  • Trafod effaith gwerthoedd ac agweddau ar ymarfer proffesiynol.
  • Archwilio sut mae agwedd wedi ei selio ar hawliau yn perthnasu i iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Trafod effaith cydraddoldeb, gwahaniaethau a chynhwysedd ar ymyrraeth o ddydd i ddydd
  • Diffinio ac edrych ar y cysyniad o gymryd risgiau cadarnhaol
  • Adnabod perthnasau cadarnhaol a ffiniau proffesiynol addas
  • Archwilio dulliau o gyfathrebu a’r heriau all hyn gynnig
  • Trafod pwysigrwydd hybu’r iaith a diwylliant Cymraeg mewn ymarfer gofal cymdeithasol
  • Adnabod dulliau cadarnhaol er mwyn lleihau ymarfer cyfyngol (restrictive) mewn gofal cymdeithasol
  • Trafod sut y gall pobl broffesiynol gefnogi unigolion sydd yn profi newid
  • Adlewyrchu ar sut y gall eich credoau eich hunain, gwerthoedd a phrofiadau bywyd ddylanwadau ar eich agwedd ac ymddygiad tuag at unigolion a gofalwyr.

 

Dull o gyflwyno

 

 • Bydd y cwrs yn cael ei gynnig drwy fforwm rhyngweithiol Zoom.
 • Bydd Dysgwyr yn cael linc Zoom drwy e-bost tua oddeutu bythefnos cyn y cwrs
 • Bydd modd mewngofnodi o 9.00am, rhaid i ddysgwyr fod wedi mewngofnodi erbyn 9.15am fel bod modd cwblhau cofrestr a dechrau’r hyfforddiant am 9.30am, ni fydd dysgwyr sydd ddim wedi mewngofnodi erbyn 9.30am yn cael ymuno’n hwyr.
 • Rhaid i ddysgwyr ymuno hefo’r fideo a sain ymlaen; dylid cadw’r fideo ymlaen yn ystod y cwrs os nad ydi’r hyfforddwr wedi gofyn i chi ei droi i ffwrdd.
 • Os fydd dysgwyr yn rhannu teclyn, argymhellir y dylid cael meicroffon allanol er mwyn sicrhau fod pawb yn gallu cymryd rhan.
 • Bydd ysbeidiau fel a ganlyn:
  • Canol bore 11.00-11.15
  • Cinio 12.30-13.15
  • Canol pnawn 14.45-15.00
  • Mae’n rhaid i ddysgwyr fynychu’r cwrs am yr amser yn llawn er mwyn derbyn y dystysgrif. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

I-ACT Rheoli a Hybu Iechyd Meddwl a Llesiant Cadarnhaol (i Reolwyr)

Dyddiad:

18/10/2021 -  09:30 - 15:30 - Saesneg

Gwahoddiad ZOOM

Hyfforddwr:  Bethan Roberts

Ar Gyfer: Rheolwyr yn Unig

Nod a camcanion:

Nod y cwrs i-act rheolwyr yw cefnogi rheolwyr i wella lles yn y gweithle a chefnogi gweithwyr a allai brofi problem iechyd meddwl neu les yn y gweithle.

Daw'r cwrs i-act gyda llawlyfr cwrs, pecyn cymorth a phecyn adnoddau 168 tudalen sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pob rheolwr.

Mae'r llawlyfr i-act yn cynnwys dros 50 o adnoddau i gefnogi rheolwyr a thros 95 o asiantaethau/sefydliadau i gyfeirio atynt.

Mae'r cwrs i-act yn tynnu sylw at yr hyn y mae angen i reolwyr ei wybod ynglŷn â rheoli iechyd meddwl yn y gweithle (er enghraifft ynghylch deddfwriaeth a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch).

Nod y cwrs

 • yw rhoi gwell dealltwriaeth i reolwyr o faterion iechyd meddwl a lles a chydnabod pryd y gallai fod angen cymorth a chefnogaeth bellach ar gydweithwyr
 • darparu dulliau ymarferol o hyrwyddo lles cadarnhaol yn y gweithle er mwyn helpu i feithrin cydnerthedd i ni ein hunain fel rheolwyr ac i gydweithwyr
 • cynnig arweiniad a chyngor ar sut y gall rheolwyr gysylltu â chydweithwyr a allai fod yn profi mater iechyd meddwl neu les
 • rhoi offer ymarferol i reolwyr, pecyn adnoddau a chyfeirio at gymorth a chefnogaeth bellach ynghylch materion iechyd meddwl a lles.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

i.act Rheoli a Hybu Iechyd Meddwl a Llesiant Cadarnhaol (Staff Rheng Flaen)

Dyddiad(au):

29/09/2021      9.30 a.m – 15.30p.m   SAESNEG (LLAWN)

04/11/2021      9.30 a.m – 15.30p.m   CYMRAEG (LLAWN) 

Gwahoddiad ZOOM

Hyfforddwr:  Bethan Roberts

Ar Gyfer: Staff Rheng Flaen

Nod a camcanion:

Rhoi gwell dealltwriaeth i gyfranogwyr o faterion iechyd meddwl a lles a chydnabod pryd y gallai fod angen cymorth a chefnogaeth bellach.

 

Darparu rhai twls  ymarferol ar gyfer rheoli straen, pryder a hwyliau isel, ac ar gyfer hyrwyddo lles cadarnhaol i helpu i adeiladu gwytnwch.

 

Cynnig arweiniad a chyngor ar sut y gallwn gysylltu ag eraill a allai fod yn profi mater iechyd meddwl neu les

 

Nod yr hyfforddiant i-act hwn yw cefnogi gweithwyr i wella eu lles yn y gweithle, a chefnogi eraill a allai brofi mater iechyd meddwl neu les.

 

Mae'r cwrs i-act yn tynnu sylw at sut y gall pob un ohonom wella ein lles er mwyn helpu i adeiladu gwytnwch.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymhwysterau)

Cymhwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Guilds / CBAC yw’r unig ddarparwr o gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant wedi'i hariannu yng Nghymru o lefel 2 i fyny at lefel 5.

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r cymwysterau cliciwch ar y linc ganlynol

https://www.dysguiechydagofal.cymru/cymwysterau/

I drafod ymhellach cysylltwch â Delyth Jones, cydlynydd cymwysterau Gofal 01286 679026 neu 07881855090

Llesiant a Maeth

Dyddiad(au): 

10/09/2021 9.30 - 12.30

11/11/2021 13:30 - 16:30

06/01/2022 9.30 - 12.30

08/02/2022 13:30 - 16:30

Amser:Gweler uchod

Iaith: Saesneg

Lleoliad: Zoom

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

I bwy: Ar gyfer staff sydd mewn unrhyw ffordd yn ymwneud a paratoi, gweinyddu, neu sy’n darparu cymorth ymarferol i unigolion sydd angen cefnogaeth i fwynhau bwyd maethlon.

 

Nôd ac amcanion

Rhoi ymwybyddiaeth i'r ymgeiswyr o bwysigrwydd diet a maeth amrywiol

 • Disgrifio sut mae bwyd yn cael ei dreulio
 • Trafod swyddogaeth bwyd
 • Trafod gwahanol ddulliau o fwydo ac ystyried y sefyllfa fwyaf priodol ar gyfer bwydo
 • Trafod opsiynau o sicrhau bod anghenion maethol yn cael eu diwallu wrth ddelio ag anoddefiadau / alergeddau ac ati
 • Ystyried paratoi a chyflwyno bwyd wrth ddefnyddio asiantau trwchus

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Motor Neurone Disease Ymwybyddiaeth (Zoom)

Dyddiad(au):

06/09/2021 09:30 - 12:30

24/11/2021 13:30 - 16:30

07/12/2021 09:30 - 12:30

10/02/2022 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

  • Beth yw MND
  • Achosion MND
  • Pa mor gyffredin yw MND
  • Rhagolwg/prognosis
  • mathau o MND
  • symptopmau MND
  • Diagnosis
  • beth sydd ddim yn cael ei effeithio gan MND
  • MND a ALS (amyotrophic lateral sclerosis)

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Nam Golwg

Dyddiad(au): 

22/10/2021 09:30 - 12:30

13/12/2021 13:30 - 16:30

11/02/2022 09:30- 12:30

22/03/2022 13:30 - 16:30

Amser: Gweler dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

 • ffisioleg llygaid
 • diffinio nam golwg a dallineb
 • golwg byr cysylltiedig ag oed - presbyopia
 • dallineb lliw
 • mathau o nam golwg

o   dirwyiad Macular

o   Diabetic retinopathy

o   glwacoma

o   retina rhydd

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Parkinsons (Zoom)

Dyddiad/au:

12/10/2021 09:30 - 12:30

07/12/2021 13:30 - 16:30

07/01/2022 13:30 - 16:30

17/02/2022 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy:  Pawb sy’n gweithio yn y sector gofal

 Nôd ac amcanion

  • beth yw Clefyd Parkinson’s
  • pa mor gyffredin yw Parkinson’s
  • sut mae Dopamine yn cael ei gynhyrchu a sut mae o’n gweithio
  • system negeseuon yr ymennydd
  • symptomau
  • meddyginiaeth ar gyfer Parkinson’s
  • Dementia Parkinson’s a Dementia hefo Lewy Bodies

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Strôc Ymwybyddiaeth (Zoom)

Dyddiadau: 

23/09/2021 13:30 - 16:30

22/10/2021 13:30 - 16:30

10/11/2021 13:30 - 16:30

06/01/2022 13:30 - 16:30

22/03/2022 09:30 - 12:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

 • Strôc – ymosodiad ar ymennydd
 • pa mor gyffredin yw strôc
 • Strôc haemorrhagic
 • Strôc ischaemic
 • TIA’s
 • ffactorau risg ar gyfer strôc
 • effeithiau strôc a chefnogaeth

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Y Tlysau yng Ngofal Dementia (Zoom)

Dyddiad(au):

15/09/2021 (LLAWN)

01/12/2021 (LLAWN)

09/02/2022 (LLAWN)

09/03/2022

Amser: 10:00 - 15:30

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: All About Dementia

I bwy: 

 Nod ac amcanion

Rydym yn esbonio camau clefyd Alzheimer trwy ddefnyddio cyfatebiaeth 'Chwe Tlws Gwerthfawr(Six Precious Jewels): hawdd i'w gofio, terminoleg urddasol ac offeryn ymarferol ar gyfer gofal arfer gorau. Beth allwch chi ei ddisgwyl gan bob un o'r Tlysau? Beth yw eu hanghenion? Sut allwch chi helpu orau i ddiwallu'r anghenion hynny?

 • Technegau cyfathrebu a symud o un cam tlws i'r nesaf
 • Gweithgareddau hamdden ar gyfer pob tlws
 • Ffyrdd o annog hydradiad da a maeth digonol ar gyfer pob tlws
 • Ymagweddau Staff sy’n ymateb i ymddygiadau sy’n pery pryder ym mhob gem
 • Datrysiadau gweinyddu meddyginiaethau ar gyfer pob tlws 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

 

Noder:

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Mwy o wybodaeth:

Ffôn: 01286 679026
E-bost: CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.