Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar bynciau amrywiol yn y maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Pan yn llogi lle - gwnewch yn siwr eich bod yn dewis yr iaith addas.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

Dyddiad/au:

Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: Gweler dyddiadau

Lleoliad: Gweler dyddiadau

Iaith: Gweler dyddiadau

Hyfforddwr: Andrew Guy

I bwy: Y sawl sy'n gweithio gydag oedolion sydd ar y sbectrwm awtistig, fel gweithwyr cefnogol, gweithwyr cymdeithasol ac unrhyw un arall sydd â chyswllt agos. 

Nôd ac amcanion

Mae'r cwrs ar gyfer y rhai sy'n gweithio gydag oedolion sydd ar y sbectrwm awtistig, fel gweithwyr cefnogol, gweithwyr cymdeithasol ac unrhyw un arall sydd â chyswllt agos.

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar effaith awtistiaeth ar berson ac yn dysgu i chi sut i wneud eich ymarfer yn fwy rhagweithiol.

Byddwch yn dysgu anghenion pobl ag awtistiaeth ac yn datblygu strategaethau i wella canlyniadau o ran dysgu ac ansawdd bywyd.

 • Ffeithiau am awtistiaeth
 • Ymyriadau moesegol
 • Astudiaethau achos
 • Gwaith grwp
 • Anawsterau gydag anhwylder prosesu synhwyraidd
 • Anawsterau cyfathrebu

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au:

08/03/2023 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy: Pawb sy’n gweithio yn y maes gofal.

 Nôd ac amcanion

 • sut mae’r pancreas a’r iau yn gweithio i gadw cytbwysedd glwcos gwaed
 • Mathau o glefyd siwgwr mellitus
 • Clefyd Siwgwr Insipidus
 • clefyd siwgwr gestational
 • triniaeth ar gyfer clefyd siwgwr
 • cymlethdodau clefyd siwgwr

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au:

dim dyddiadau

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Wyneb yn wyneb

 Iaith: Saesneg

Hyfforddwr:Jane Sherman, Potential Works

I bwy: Rheolwyr Gofal Cymdeithasol, Dirprwyon a Uwch Ofalydd

Nod ac Amcanion:  

I fod yn arweinydd ysbrydoledig  mae yna sgiliau a phriodoleddau yr hoffech eu datblygu fel y gallwch wireddu eich uchelgais i ddeall yn well y rhai sy'n gweithio gyda chi.   

Mae gwneud gwahaniaeth yn y byd yn dechrau gyda gwneud gwahaniaeth i'r rhai gerllaw, bydd yr hyfforddiant hwn yn eich galluogi i ddeall eich prosesau meddwl eich hun yn well, eich ffyrdd arferol o ymddwyn, y ffyrdd y byddwch weithiau'n tanseilio eich cynlluniau a'ch uchelgeisiau yn ogystal â pam y byddech chi'n gwneud hynny! Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich helpu i adnabod ymddygiad di-fudd a rhoi rhai mwy cefnogol yn eu lle y gallwch ymarfer. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad

 • 28/03/2023 - Amser 09:00 - 12:45(SESIWN YN LLAWN) + 13:15 - 17:00(SESIWN YN LLAWN) - Lleolaid: Caernarfon / Iaith y Cwrs: Saesneg
 • 04/04/2023 - Amser 09:00 - 12:45 - (SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Caernarfon - Iaith y Cwrs - Cymraeg
 • 04/04/2023 - Amser 13:15 - 17:00(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Caernarfon - Iaith y Cwrs - Cymraeg
 • 18/04/2023 - Amser 09:00 - 12:45(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Penrhyndeudraeth - Iaith y Cwrs - Saesneg
 • 18/04/2023 - Amser 13:15 - 17:00(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Penrhyndeudraeth- Iaith y Cwrs - Saesneg
 • 09/05/2023 - Amser 09:00 - 12:45(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Caernarfon - Iaith y Cwrs - Saesneg
 • 09/05/2023 - Amser 13:15 - 17:00(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Caernarfon - Iaith y Cwrs - Saesneg
 • 30/05/2023 - Amser 09:00 - 12:45(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Penrhyndeudraeth - Iaith y Cwrs - Cymraeg
 • 30/05/2023 - Amser 13:15 - 17:00(SESIWN YN LLAWN) Lleoliad: Penrhyndeudraeth- Iaith y Cwrs - Cymraeg
 • 06/06/2023 - Amser 09:00 - 12:45(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Caernarfon - Iaith y Cwrs - Saesneg
 • 06/06/2023 - Amser 13:15 - 17:00(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Caernarfon - Iaith y Cwrs - Saesneg
 • 27/06/2023 - Amser 09:00 - 12:45(SESIWN YN LLAWN)  - Lleoliad: Penrhyndeudraeth- Iaith y Cwrs - Cymraeg
 • 27/06/2023 - Amser 13:15 - 17:00(SESIWN YN LLAWN) - Lleoliad: Penrhyndeudraeth- Iaith y Cwrs - Cymraeg

Hyfforddwr: Byw'n Iach

Nôd ac amcanion 

 • Gweithredu'n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol mewn argyfwng
 • Dadebru cardiopwlmonaidd (CPR)
 • Trin claf  anymwybodol (gan gynnwys trawiad)
 • Clwyfau a gwaedu
 • Sioc
 • Mân anafiadau
 • Tagu
 • Atal traws-heintio, cofnodi digwyddiadau a chamau gweithredu a defnydd o offer sydd wrth law

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

SYLWER : GALL Y DYDDIADAU YMA NEWID GYDAG UNRHYW GYFYNGIADAU COVID  

Dyddiad(au): 

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: 9:15 - 16:30

Iaith: gweler dyddiadau 

Lleoliadau ; Gweler uchod 

Hyfforddwr: Bethan Roberts

 

 Nôd ac amcanion

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella. Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad:  

31/05/2023 - Ystafell Enlli, Caernarfon - 9:30 - 16:30

01/06/2023 - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth - 9:30 - 16:30

02/06/2023 - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth - 9:30 - 16:30

Lle: Gweler Dyddiadau

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Byw'n Iach

I bwy:  STAFF RHENG FLAEN sy’n gweithio gyda plant - STAFF MEWNOL YN UNIG

Nôd ac amcanion 

Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sy’n gofalu am blant o bob oed, yn enwedig plant o dan 8 oed.

 • Delio gyda sefyllfa frys yn yr amgylchfyd gofal plant
 • Blaenoriaethau triniaeth
 • Adfywiad: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Anymwybodol: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Tagu: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Crŵp
 • Boddi
 • Rheoli gwaedu & trin anafiadau bychan, gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Trin llosgiadau  & scaldiad
 • Sioc drydanol
 • Gwenwyno yn cynnwys anadlu mwg
 • Niwed i’r llygaid
 • Trin toriadau gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Cyflyrau paediatrig cyffredinol: Asthma, Anaphylaxis, Clefyd Siwgr
 • Epilepsi, ffit dwymynol, Sickle Cell a Llid yr Ymennydd.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au) : 

28/02/2023 - Rheolwyr a Goruchwylwr Cartrefi Gofal Preswyl yn unig

Amser : 9:30 - 16:00

Lleoliad : Zoom

Iaith : Saesneg

Hyfforddwr : Edge Training

Ar gyfer pwy : Gweler dyddiadau

Nod ac amcanion

Diweddaru ac adnewyddu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o gyfrfoldebau parthed  Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (MCA / DoLS)

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 • Tystysgrif 3 blynedd a gydnabyddir yn genedlaethol
 • 1 awr a 46 munud o hyfforddiant fideo diddorol
 • Mynediad fideo am 8 mis
 • Tystysgrif wal argraffadwy
 • Cydymffurfiad credyd amser DPP
 • Yn cynnwys lawr lwythiadau llaw ac eraill
 • Gloywi fideo wythnosol am ddim
 • Tystysgrif Hyfforddiant Seiliedig ar Dystiolaeth
 • Fideos yn cynnwys is-deitlau

Mae cwrs fideo ar-lein rhifyn cymunedol Dementia Interpreter yn gyfyngedig i ProTrainings.(Training2care)

Mae dementia yn air y mae pawb yn ei wybod, ac i'r rhan fwyaf ohonom, mae'r gair hwn yn cael ei ofni. Fel gyda llawer o bethau, credwn fod hyn oherwydd diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth o ddementia ac mae hyn yn golygu nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn barod ar ei gyfer. Gallwch chi helpu i newid y diffyg gwybodaeth hwn a helpu i lunio dyfodol gofal dementia

Drwy gydol y cwrs fideo ar-lein hwn, byddwch yn cwblhau modiwlau lluosog ar bynciau amrywiol gan gynnwys diffiniadau, cyfathrebu, newidiadau y gellir eu gwneud, iaith y corff, a mwy. Mae yna hefyd fodiwlau hyfforddi trwy brofiad ac yn olaf crynodeb a chasgliad a fydd yn gwneud i chi ddeall mai dim ond dechrau eich taith yw cwblhau'r cwrs.

Rydym am i chi weld sut brofiad yw profi'r anawsterau y mae pobl â dementia yn eu cael. Rydym yn cael gwared ar y gallu i siarad, gweld, clywed, a defnyddio iaith y corff i orfodi pobl i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu, yn union fel y mae'n rhaid i'r rhai â dementia. Nid yw’n hawdd ond mae’r profiad uniongyrchol o deimlo’r un unigedd, rhwystredigaeth, a phryder â’r rhai sydd â dementia yn allweddol i ddeall mai cyfathrebu sydd wrth wraidd gofal dementia.Gwaelod y Ffurflen

Mae cwblhau'r cwrs yn golygu y byddwch yn dod yn Ddehonglydd Dementia Lefel 1 cofrestredig. Rydych chi'n cael mynediad i'r fforwm Dementia Dementia Dementia lle rydych chi'n creu eich proffil i gychwyn eich taith ar helpu i gyfieithu Iaith Dementia.

I GOFRESTRU YMGEISWYR ANFONWCH E-BOST AT caishyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru gan nodi DEHONGLWYR DEMENTIA yn y maes pwnc  a chyfeiriad e-bost yr ymgeisydd yr hoffech eu cofrestru .

Nid oes unrhyw gost ar gyfer dyfarniad lefel 1, unwaith y bydd ymgeiswyr wedi'u cofrestru gallwn hefyd roi diweddariadau cynnydd i chi os dymunwch, mae negeseuon atgoffa ymgeiswyr yn cael eu cynhyrchu'n awtomatig gan y system hyfforddi.

Dyddiad(au): 

28/02/2023 09:30 - 12:30 Ystafell Hyfforddi Deudraeth, Penrhyndeudraeth 1 lle ar ol

Amser: Gweler Dyddiadau

Lleoliad: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

 

Nod ac amcanion

Mae  Ymwybyddiaeth “All About Dementia” yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud  â gofal dementia. Gan ganolbwyntio ar y materion ymarferol o ofalu am rywun â dementia, rydym yn edrych ar y 'cadw' yn erbyn y galluoedd 'coll'. Mae ein cwrs sylfaen yn cael ei adeiladu o gwmpas arferion gorau a chyfathrebu effeithiol yn allweddol. Bydd mynychwyr cael cipolwg ar y technegau i'w defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth gofal gorau posibl. Rydym yn edrych ar Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Person, a'r gwahaniaethau unigryw rhwng cam o'r daith dementia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau: 

 • 23/03/23 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) 
 • 19/04/2023 (Iaith : Saesneg – Lleoliad : Ar-lein) (SESIWN YN LLAWN)
 • 04/05/2023 (Iaith : Cymraeg – Lleoliad : Ar-lein)
 • 17/05/2023 (Iaith : Saesneg – Lleoliad : Ar-lein) (SESIWN YN LLAWN)
 • 14/06/2023 (Iaith : Saesneg – Lleoliad : Ar-lein)
 • 28/06/2023 (Iaith : Cymraeg – Lleoliad : Ar-lein)

Amser: 09:30 - 15:30 (egwyl rhwng 12:00 a 13:00)

Hyfforddwr: Y Bont

Nôd ac amcanion 

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol:

 

 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. 

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Iaith: Saesneg

Nôd ac Amcanion:

 •  pa mor gyffredin yw epilepsy
 • epilepsi symtomatig ac idiopathig
 • ffitiau
 • Mathau o ffitiau
  • Motor symptomso   

  • Non-motor symptoms

  • tonic clonic
  • tonic
  • atonic
  • myoclonic
  • absences
  • Status epoleptocus
 • meddyginiaeth achub
 • SUDEP

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

Dyddiadau:

15+16/06/2023 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth 9:30 - 16:30

30+31/01/2024 Ystafell Enlli, Caernarfon 9:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Lleoliad: Gweler Dyddiadau

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

Iaith: Saesneg

Ar Gyfer: Staff Gofal Cymdeithasol

Nod ac Amcanion

Darparu cwrs hyfforddi sy'n gyfle i dderbyn gwybodaeth  craidd am alluogi  a’i ymarfer i staff gofal cymdeithasol

 Deilliannau Dysgu

Athroniaeth Sylfaenol

Atgoffa o alluogi o fewn y fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol

Gwahaniaethu rhwng canlyniadau, anghenion a gwasanaethau gyda'r broses cynllunio neu adolygu gofal

Sgiliau Ymarferol a Damcaniaethol wedi'u gosod o fewn Cyd-destun Galluogi.

Sgiliau Cofnodi ac Adrodd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad/au: 

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: Gweler Dyddiadau

 Iaith: Saesneg

Math: Zoom

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

I bwy: Unrhyw un sy'n gweithio mewn lleoliad gofal gydag unigolion sydd â salwch terfynol neu sydd angen gofal diwedd bywyd

Nôd ac amcanion

 

  • gofal diwedd bywyd a gofal terfynol
  • cynlluniau gofal o flaen llaw
  • gofal holistig
  • rheoli symptomau
   • poen
   • cyfog
   • secrediad resbiriadol
   • Anadlu
   • Cynnwrf
  • llwybr gofal diwedd bywyd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau: 

08/03/2023 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth  - CWRS YN LLAWN

Amser: 9:30 – 16:30 

Lleoliad: Gweler y dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants  

I bwy:

Nôd ac Amcanion:

Mae hwn yn gwrs undydd sy'n cynnig hyfforddiant ymarferol ar bob agwedd o ofal personol

 • Egwyddorion Gofal - Urddas, Dewis, Parch, Preifatrwydd, Unigolrwydd
 • Arsylwi - Arwyddion i edrych amdanynt wrth ddarparu gofal personol e.e. arwyddion a symptomau briwiau gorwedd, dadhydriad a thyfiant canseraidd, etc.
 • Sesiwn Arddangos ac Ymarfer - defnyddio senarios realistig a gwybodaeth ysgrifenedig yn seiliedig ar arfer da, yng nghyd-destun rhoi bath yn y gwely, ymolchi ar erchwyn gwely, eillio, iechyd y geg, gofal traed ac ewinedd, gofal perinëwm, gofal ymataliaeth a gofal cathetr. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau: 

17/04/2023 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (Ar gyfer staff sydd yn gweithio gydag Oedolion)

18/04/2023 Ystafell Prysor, Penrhyndeudaeth (Ar gyfer staff sydd yn gweithio gyda Phlant)

Amser: 9:30 – 16:30 

Lleoliad: Gweler y dyddiadau

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Ceri Bostock, Cwmni Clen  

I bwy: Gweler y dyddiadau

Nôd ac Amcanion:

Gweithdy Makaton ymarferol fydd yn eich helpu i annog cyfathrebu gyda unigolion sydd angen cefnogaeth ychwanegol  neu sydd y eisoes yn defnyddi arwyddo Makaton

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au):

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Lleoliad : Gweler uchod

Hyfforddwr: Jane Sherman, Potential Works

Iaith : Saesneg

I bwy:  Goruchwylwyr a Rheolwyr 

Nôd ac amcanion

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi sgiliau allweddol a gwybodaeth i Oruchwylwyr a Rheolwr ar gyfer creu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol ar gyfer y broses Goruchwylio. 

Byddwch yn dysgu:

 • Sut i greu amgylchedd sy'n addas ar gyfer goruchwyliaeth
 • Deall sut mae'r rhai sy’n cael eu Goruchwylio yn dysgu a theilwra eich cyfathrebu i annog bob unigolyn
 • Model hawdd ei ddefnyddio ar gyfer Goruchwyliaeth
 • Cyfathrebu adeiladol ar gyfer Goruchwyliaeth effeithiol...a chymaint mwy! 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Cymhwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Guilds / CBAC yw’r unig ddarparwr o gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant wedi'i hariannu yng Nghymru o lefel 2 i fyny at lefel 5.

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r cymwysterau cliciwch ar y linc ganlynol

https://www.dysguiechydagofal.cymru/cymwysterau/

I drafod ymhellach cysylltwch â Delyth Jones, cydlynydd cymwysterau Gofal 01286 679026 neu 07881855090

Dyddiad(au): 

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser:Gweler uchod

Iaith: Gweler uchod

Lleoliad: Gweler uchod

Hyfforddwr: Bethan Roberts

Nod ac amcanion: 

Sesiwn hyfforddi undydd ar iechyd meddwl sy'n cwmpasu: beth yw straen a sut y gall effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol; beth yw iechyd meddwl; arwyddion a symptomau cyffredin o iselder, anhwylderau gor-bryder ac anhwylderau seicotig; sut i reoli straen yn well a sut i ofalu am iechyd meddwl.

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser:Gweler uchod

Iaith: Saesneg

Lleoliad: Zoom

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

I bwy: Ar gyfer staff sydd mewn unrhyw ffordd yn ymwneud a paratoi, gweinyddu, neu sy’n darparu cymorth ymarferol i unigolion sydd angen cefnogaeth i fwynhau bwyd maethlon.

 

Nôd ac amcanion

Rhoi ymwybyddiaeth i'r ymgeiswyr o bwysigrwydd diet a maeth amrywiol

 • Disgrifio sut mae bwyd yn cael ei dreulio
 • Trafod swyddogaeth bwyd
 • Trafod gwahanol ddulliau o fwydo ac ystyried y sefyllfa fwyaf priodol ar gyfer bwydo
 • Trafod opsiynau o sicrhau bod anghenion maethol yn cael eu diwallu wrth ddelio ag anoddefiadau / alergeddau ac ati
 • Ystyried paratoi a chyflwyno bwyd wrth ddefnyddio asiantau trwchus

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au):

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

  • Beth yw MND
  • Achosion MND
  • Pa mor gyffredin yw MND
  • Rhagolwg/prognosis
  • mathau o MND
  • symptopmau MND
  • Diagnosis
  • beth sydd ddim yn cael ei effeithio gan MND
  • MND a ALS (amyotrophic lateral sclerosis)

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au): 

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: Gweler dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

 • ffisioleg llygaid
 • diffinio nam golwg a dallineb
 • golwg byr cysylltiedig ag oed - presbyopia
 • dallineb lliw
 • mathau o nam golwg

o   dirwyiad Macular

o   Diabetic retinopathy

o   glwacoma

o   retina rhydd

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad/au:

08/03/2023 09:30 - 12:30

Amser: Gweler Dyddiadau

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy:  Pawb sy’n gweithio yn y sector gofal

 Nôd ac amcanion

  • beth yw Clefyd Parkinson’s
  • pa mor gyffredin yw Parkinson’s
  • sut mae Dopamine yn cael ei gynhyrchu a sut mae o’n gweithio
  • system negeseuon yr ymennydd
  • symptomau
  • meddyginiaeth ar gyfer Parkinson’s
  • Dementia Parkinson’s a Dementia hefo Lewy Bodies

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Cwrs ar gyfer Staff Allanol yn unig

Dyddiad/au:

26+27/04/2023 Intec, Parc Menai, Bangor 9:30 - 16:30

28+29/06/2023 Deudraeth, Penrhyndeudraeth 9:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Iaith: Saesneg

Lleoliad :Gweler dyddiadau

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

I bwy:  Partneriaeth yn unig, Sector annibynnol gan gynnwys Cymorthyddion Personol

COST £120 Y PERSON AM Y DDAU DYDD. 

OS YDYCH YN WEITHIWR TALIDAU UNIONGYRCHOL /CYMHORTHYDD PERSONOL PLIS CYSYLLTWCH A NI I DRAFOD COST CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Nôd ac amcanion

Mae’r cwrs deuddydd hwn yn seiliedig ar y canllawiau arfer da sydd wedi’u cynnwys ym Mhasbort Hyfforddi a Chynllun Gwybodaeth Symud a Thrin GIG Cymru Gyfan a Llywodraeth Leol a bydd yn ymdrin â’r modiwlau safonol A-F.

Modiwl A Rhagarweiniad

Modiwl B Trin Llwyth Difywyd a Chymhwyso Ergonomeg yn Ymarferol

Modiwl C Eistedd, sefyll a cherdded

Modiwl D Symudedd Gwely

Modiwl E Trosglwyddiadau Ochrol

Modiwl F Hoistio 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau:

20/03/2023 - Ystafell Deudraeth,Penrhyndeudraeth  CWRS YN LLAWN

Amser – 9:30 – 16:30

Iaith : Saesneg

Hyfforddwr : Abuka Training

Nod ac Amcanion

Mae’r cwrs undydd hwn yn ystyried gwahanol gamau posibl ar daith dementia person ond, yn wahanol i fodelau hyfforddi blaenorol, mae’n edrych ar y rhain mewn ffordd fwy pwrpasol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’r hyfforddiant yn defnyddio’r cysyniad o “Crystals” i ddangos sut y gall y daith amrywio o berson i berson, yn seiliedig ar y math o ddiagnosis dementia a ble yn yr ymennydd mae’r niwed yn digwydd.

Mae Abuka yn aelodau o “DEEP” a’r Gymdeithas Alzheimer, ac mae’r hyfforddiant hwn wedi’i adeiladu ar brofiad bywyd pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Cyfeirir hefyd at “Gwaith Da: Fframwaith Dysgu a Datblygu Dementia i Gymru” a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n manylu ar arferion gorau ar gyfer deall dementia a’i effeithiau.

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiadau: 

16/03/2023 09:30 - 12:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

 • Strôc – ymosodiad ar ymennydd
 • pa mor gyffredin yw strôc
 • Strôc haemorrhagic
 • Strôc ischaemic
 • TIA’s
 • ffactorau risg ar gyfer strôc
 • effeithiau strôc a chefnogaeth

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au):

16/03/2023 13:30 - 16:30

Amser: Gweler Dyddiadau

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

I bwy: 

 Nod ac amcanion

Amlinelliad o’r cwrs:

 • Strwythur y glust
 • Beth ydym ni’n ei glywed
 • Mathau o nam clyw
  • Dargludol/canol y glust (Conductive)
  • Sensorineural
 • Rhesymau am golli clyw
 • Colli clyw wrth heneiddio
 • Graddfeydd o golli clyw
 • Cefnogaeth i bobl sydd wedi colli clyw 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad(au):

23/05/2023 9:30 - 16:30 Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth

Amser: Gweler Dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

I bwy: 

 Nod ac amcanion

Cwrs 1 dydd i godi ymwybyddiaeth o egwyddorion galluogi o fewn gofal cymdeithasol a sut y gellid rhoi'r egwyddorion ar waith o ddydd i ddydd. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

 

Noder:

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Mwy o wybodaeth:

Ffôn: 01286 679026
E-bost: CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.