Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar amrywiol bynciau ym maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Pan yn llogi lle - byddwch cystal a sicrhau eich bod yn dewis yr iaith addas.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

Oherwydd sefyllfa Covid-19, nid oes sicrwydd y bydd yr hyfforddiant wyneb i wyneb yn cael eu cynnal. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddiweddariad cyn gynted a phosib.
Close

Adnoddau Goleuadau Traffic Brook

Dyddiadau(au):

6/10/20 - (Amser: 9:30-13:00 / Iaith: Cymraeg / Lleoliad: Arlein)

22/10/20 - (Amser: 13:00-16:30 / Iaith: Saesneg / Lleoliad: Arlein)

10/11/20 - (Amser: 9:30-13:00 / Iaith: Cymraeg / Lleoliad: Arlein)

26/11/20 - (Amser: 13:00-16:30 / Iaith: Saesneg / Lleoliad: Arlein)

9/12/20 - (Amser: 13:00-16:30 / Iaith: Cymraeg / Lleoliad: Arlein)

 

20/1/21 - (Amser: 9:30-13:00 / Iaith: Saesneg / Lleoliad: Ar-lein)

 

9/2/21 - (Amser: 9:30-13:00 / Iaith: Cymraeg / Lleoliad: Ar-lein)

 

25/2/21 - (Amser: 13:00-16:30 / Iaith: Saesneg / Lleoliad: Ar-lein)

 

11/3/21 - (Amser: 9:30-13:00 / Iaith: Cymraeg / Lleoliad: Ar-lein)

 

23/3/21 - (Amser: 13:00-16:30 / Iaith: Saesneg / Lleoliad: Ar-lein)

 

 

Ar gyfer pwy? 

Mae’r hyfforddiant achrededig yma yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc.

Nod ac amcanion:

Mae hyfforddiant Adnodd Goleuadau Traffig Ymddygiad Rhywiol Brook, a gydnabyddir yn genedlaethol, yn darparu ymateb aml-asiantaeth amlwg iawn sy’n helpu gweithwyr proffesiynol i adnabod ac ymateb yn briodol i ymddygiadau rhywiol.

Yn yr hyfforddiant hwn, bydd y cyfranogion yn cael cefndir yr Adnodd Goleuadau Traffig a’r rhesymeg y tu ôl iddo ac yn cael gwybod sut i'w ddefnyddio ynghyd â gwerthusiad ohono. Mae'r adnodd yn cefnogi pobl broffesiynol sy'n gweithio gyda phobl ifanc i wybod pa fathau o ymddygiad sy'n iach ac yn rhan o ddatblygiad a pha fathau o ymddygiad y mae angen trafodaeth bellach yn eu cylch. Mae'r Adnodd Goleuadau Traffig yn ffordd wych o sicrhau cysondeb ar draws sefydliadau mawr. 

Mae'r Adnodd Goleuadau Traffig Ymddygiad Rhywiol yn cefnogi pobl broffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc drwy eu helpu i adnabod ac ymateb yn briodol i ymddygiadau rhywiol. 

Mae'r adnodd yn defnyddio system goleuadau traffig i gategoreiddio ymddygiadau rhywiol pobl ifanc ac fe’i dyluniwyd gyda’r nod o helpu gweithwyr proffesiynol i wneud y canlynol: 

•             Gwneud penderfyniadau am ddiogelu plant a phobl ifanc

•             Asesu ac ymateb yn briodol i ymddygiad rhywiol mewn plant a phobl ifanc

•             Deall datblygiad rhywiol iach a gwahaniaethu rhyngddo ac ymddygiad niweidiol 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

AIM - Hyfforddiant Asesiad ac Ymyrraeth dan 12 oed

Dyddiad(au): Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser:

Lle: 

Iaith: 

Hyfforddwr: 

I bwy: Gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr perthnasol o asiantaethau plant a gwasanaeth ataliol

 

Nôd ac amcanion:

I gynorthwyo cyfranogwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u hyder mewn asesiadau ac ymyriadau gyda phlant dan 12 a'u teuluoedd lle mae'r plentyn yn arddangos ymddygiad rhywiol sy'n peri problemau neu sy'n niweidiol.

Amcanion:

 • I ystyried diffiniadau o ymddygiad rhywiol iachus, problematig a niweidiol mewn plant.
 • Darparu gwybodaeth o ymchwil ac ymarfer ar pam y gall plant iau ymddwyn mewn ffordd rywiol. 
 • Cyflwyno'r model asesu AIM ar gyfer plant iau gyda fframweithiau ar gyfer gwneud penderfyniadau proffesiynol, a rhoi cyfle i gyfranogwyr eu defnyddio.
 • Darparu gwybodaeth ar raglenni o ymyraethau gyda phlant, eu teuluoedd a'u rhwydweithiau.
 • Er mwyn hwyluso cyfranogwyr i roi cynnig ar dechnegau ar gyfer gweithio gyda phlant a'u teuluoedd. 
 • Er mwyn hwyluso'r cyfranogwyr i gysylltu gwybodaeth y cwrs â'u hymarfer eu hunain. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

 

Clefyd Siwgr Ymwybyddiaeth (Zoom)

Dyddiad/au: 15/02/2021 (Llawn)

Amser: 13:30 - 16:30

Math: Zoom

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy: Pawb sy’n gweithio yn y maes gofal.

 Nôd ac amcanion

 • sut mae’r pancreas a’r iau yn gweithio i gadw cytbwysedd glwcos gwaed
 • Mathau o glefyd siwgwr mellitus
 • Clefyd Siwgwr Insipidus
 • clefyd siwgwr gestational
 • triniaeth ar gyfer clefyd siwgwr
 • cymlethdodau clefyd siwgwr

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cymorth Cyntaf - Brys yn y Gweithle 

Dyddiadau: 

 • 25/11/20 - Lleoliad: Ystafell Enlli, Cyngor Gwynedd, Caernarfon - Iaith: Saesneg - Amser: 9:00 tan 13:00 - AR GAEL I'R BARTNERIAETH YN UNIG
 • 25/11/20 - Lleoliad: Ystafell Enlli, Cyngor Gwynedd, Caernarfon - Iaith: Saesneg - Amser: 13:30 tan 17:30 - AR GAEL I'R BARTNERIAETH YN UNIG
 • 03/03/21 - Lleoliad: Ystafell Deudraeth, Cyngor Gwynedd, Penrhyndeudraeth - Iaith: Saesneg - Amser: 9:00 tan 13:00 - AR GAEL I'R BARTNERIAETH YN UNIG
 • 31/03/21 - Lleoliad: Ystafell Enlli, Cyngor Gwynedd, Caernarfon - Iaith: Saesneg - Amser: 9:00 tan 13:00 - AR GAEL I'R BARTNERIAETH YN UNIG
 • 31/03/21 - Lleoliad: Ystafell Enlli, Cyngor Gwynedd, Caernarfon - Iaith: Saesneg - Amser: 13:30 tan 17:30 - AR GAEL I'R BARTNERIAETH YN UNIG

PWYSIG: Oherwydd cyfyngiadau COVID 19, bydd niferoedd mynychwyr yn gyfyngedig i 4 lle fesul sesiwn.  Er mwyn gallu cynnig yr hyfforddiant i cyn gymaint o'r bartneriaeth bosib, dim ond un lle all ei logi fesul sefydliad. Felly, bydd mynychwyr y sesiynnau o sefydliadau cymysg.

Hyfforddwr: Byw'n Iach

 

Nôd ac amcanion 

 • Gweithredu'n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol mewn argyfwng
 • Dadebru cardiopwlmonaidd (CPR)
 • Trin claf  anymwybodol (gan gynnwys trawiad)
 • Clwyfau a gwaedu
 • Sioc
 • Mân anafiadau
 • Tagu
 • Atal traws-heintio, cofnodi digwyddiadau a chamau gweithredu a defnydd o offer sydd wrth law

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl - 2 Ddiwrnod (Zoom)

Dyddiad(au): 05/02/2021 + 12/02/2021 + (Cyflwyniad 22/01/2021 13:00 - 14:00)

Amser: 9:00 - 1.00

Math: Zoom

Iaith: Seasneg

Hyfforddwr: Bethan Roberts

 

 Nôd ac amcanion

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella. Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Diogelu (Zoom)

Dyddiadau:
 • 29/09/20 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - DYDDIAD YN LLAWN
 • 13/10/20 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - DYDDIAD YN LLAWN
 • 27/10/20 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - DYDDIAD YN LLAWN
 • 05/11/20 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - DYDDIAD YN LLAWN
 • 09/11/20 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
 • 24/11/20 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
 • 04/12/20 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
 • 11/12/20 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
 • 18/12/20 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
 • 12/01/21 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Partneriaeth yn unig - DYDDIAD YN LLAWN
 • 19/01/21 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig - DYDDIAD YN LLAWN
 • 26/01/21 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig - DYDDIAD YN LLAWN
 • 02/02/21 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
 • 12/02/21 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
 • 23/02/21 (Iaith: Cymraeg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
 • 09/03/21 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Partneriaeth yn unig
 • 24/03/21 (Iaith: Saesneg - Lleoliad: Ar-lein) - Staff Cyngor Gwynedd yn unig
Amser: 09:30 - 15:30 (egwyl rhwng 12:00 a 13:00)

Hyfforddwr: Y Bont

Nôd ac amcanion 
Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol:
 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyfarniad Gwerthoedd ac Egwyddorion

Dyddiad(au)

Dim dyddiadau ar hyn o bryd

(10 Lle ar Gael)

Lleoliad: Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Iaith: Gweler Dyddiadau

Ar gyfer: POB STAFF NEWYDD GOFAL CYMDEITHASOL (mewnol GWYNEDD yn unig)

MAE YN OFYNNOL I CHWI GWBLHAU MODIWLAU E.DDYSGU CYFLWYNIAD I OFAL CYN MYNYCHU’R CWRS YMA 

Nôd ac Amcanion:

Adolygu cynnwys y dyfarniad Gwerthoedd ag Egwyddorion a chwblhau’r asesiad ar ddiwedd y dyfarniad

Bydd Prawf ar ddiwedd y sesiwn yma

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Epilepsi - Ymwybyddiaeth (Zoom)

Dyddiad(au):

18/12/2020 (ar gyfer Staff Anabledd Dysgu)

05/01/2021 (LLAWN)

Amser: 9:30 - 12:30

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Nôd ac Amcanion:

 

 • pa mor gyffredin yw epilepsy
 • epilepsi symtomatig ac idiopathig
 • ffitiau
 • Mathau o ffitiau
  • Motor symptomso   

  • Non-motor symptoms

  • tonic clonic
  • tonic
  • atonic
  • myoclonic
  • absences
  • Status epoleptocus
 • meddyginiaeth achub
 • SUDEP

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

Galluogi atgoffeb

Dyddiad: Dim Dyddiad ar hyn o bryd

Amser: I'w gadarnhau

Iaith: Saesneg

Lleoliad: Gwahoddiad drwy ZOOM

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

Ar gyfer pwy? STAFF SYDD WEDI MYNYCHU HYFFORDDIANT BLANOROL AC ANGEN DIWEDDARU GWYBODEATH

Nôd ac Amcanion:

Darparu cwrs hyfforddi sy'n gyfle i ddiweddaru gwybodeath galluogi i staff gofal cymdeithasol 

Deilliannau Dysgu

Athroniaeth Sylfaenol

Atgoffa o alluogi o fewn y fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol

Gwahaniaethu rhwng canlyniadau, anghenion a gwasanaethau gyda'r broses cynllunio neu adolygu gofal 

Sgiliau Ymarferol a Damcaniaethol wedi'u gosod o fewn Cyd-destun Galluogi. 

 

Sgiliau Cofnodi ac Adrodd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

e your accordian content here

Gofal Diwedd Oes (Zoom)

Dyddiad/au: 

15/02/2021 (LLAWN)

 Amser: 9:30 – 12:30 

 Iaith: Saesneg

Math: Zoom

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

I bwy: Unrhyw un sy'n gweithio mewn lleoliad gofal gydag unigolion sydd â salwch terfynol neu sydd angen gofal diwedd bywyd

Nôd ac amcanion

 

  • gofal diwedd bywyd a gofal terfynol
  • cynlluniau gofal o flaen llaw
  • gofal holistig
  • rheoli symptomau
   • poen
   • cyfog
   • secrediad resbiriadol
   • Anadlu
   • Cynnwrf
  • llwybr gofal diwedd bywyd

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Gweithdrefnau Diogelu Oedolion

Dyddiad(au): 

4/11/20 - (Iaith: Cymraeg / Lleoliad:  Ar-lein - Zoom) Gweithwyr Cyngor Gwynedd yn Unig

12/11/20 - (Iaith: Saesneg / Lleoliad: Ar-lein - Zoom) Gweithwyr Cyngor Gwynedd yn Unig

18/11/20 - (Iaith: Cymraeg / Lleoliad: Ar-lein - Zoom) Partneriaeth yn Unig

25/11/20 - (Iaith: Saesneg / Lleoliad: Ar-lein - Zoom) Partneriaeth yn Unig

Amser: 9:30 - 15:00

Hyfforddwr: Vicky Allen

I bwy: RHEOLWYR COFRESTREDIG YN UNIG

Nod ac amcanion:

Pwrpas yr hyfforddiant yw i amlygu ‘r newidiadau yn y Gweithdrefnau Diogelu newydd ar gyfer oedolion. Mae rhai wedi mynychu hyfforddiant wyneb yn wyneb ar y gweithdrefnau yn gynharach yn y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle i’r rhai chafodd ddim mynych allu gwneud ac i rai sydd wedi mynychu yn barod, mae yn gyfle i gael adnewyddu’ r wybodaeth.

 

Amcanion y Hyfforddiant yw:

 • Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gyfer Oedolion mewn peryg
 • Cryfhau hyder mewn mabwysiadu dull newydd o ddiogelu yn cynnwys deall cyfrifoldebau a oblygiadau newydd

 

*Mi fydd o fudd i fynychwyr wylio cyfres o fideos hyfforddi ar y Gweithdrefnau Diogelu Oedolion wedi comisiynu gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru cyn ymuno a’r hyfforddiant. Mi fydd hyn yn golygu bod mynychwyr gyda trosolwg o’r Gweithdrefnau a gallu gwario mwy o amser mewn trafodaethau ac yn edrych ar enghreifftiau yn ystod y dydd. Mi fyddwn yn hysbysu’r linc i’r fideos maes o law.

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

i.act Rheoli a Hybu Iechyd Meddwl a Llesiant Cadarnhaol

Dyddiad(au):

11.02.2021      9.30 a.m – 15.30p.m   SAESNEG

09.03.2021      9.30 a.m – 15.30p.m   CYMRAEG

18.03.2021      9.30 a.m – 15.30p.m   SAESNEG 

Gwahoddiad ZOOM

Hyfforddwr:  Bethan Roberts

Ar Gyfer: Staff Rheng Flaen

Nod a camcanion:

Rhoi gwell dealltwriaeth i gyfranogwyr o faterion iechyd meddwl a lles a chydnabod pryd y gallai fod angen cymorth a chefnogaeth bellach.

 

Darparu rhai twls  ymarferol ar gyfer rheoli straen, pryder a hwyliau isel, ac ar gyfer hyrwyddo lles cadarnhaol i helpu i adeiladu gwytnwch.

 

Cynnig arweiniad a chyngor ar sut y gallwn gysylltu ag eraill a allai fod yn profi mater iechyd meddwl neu les

 

Nod yr hyfforddiant i-act hwn yw cefnogi gweithwyr i wella eu lles yn y gweithle, a chefnogi eraill a allai brofi mater iechyd meddwl neu les.

 

Mae'r cwrs i-act yn tynnu sylw at sut y gall pob un ohonom wella ein lles er mwyn helpu i adeiladu gwytnwch.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymhwysterau)

Cymhwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Guilds / CBAC yw’r unig ddarparwr o gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant wedi'i hariannu yng Nghymru o lefel 2 i fyny at lefel 5.

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r cymwysterau cliciwch ar y linc ganlynol

https://www.dysguiechydagofal.cymru/cymwysterau/

I drafod ymhellach cysylltwch â Delyth Jones, cydlynydd cymwysterau Gofal 01286 679026 neu 07881855090

Motor Neurone Disease Ymwybyddiaeth (Zoom)

Dyddiad(au): 16/12/2020

Amser: 13:30 - 16:30 

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

  • Beth yw MND
  • Achosion MND
  • Pa mor gyffredin yw MND
  • Rhagolwg/prognosis
  • mathau o MND
  • symptopmau MND
  • Diagnosis
  • beth sydd ddim yn cael ei effeithio gan MND
  • MND a ALS (amyotrophic lateral sclerosis)

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Nam Golwg

Dyddiad(au): 17/02/2021

Amser: 14:00- 17:00 

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

 • ffisioleg llygaid
 • diffinio nam golwg a dallineb
 • golwg byr cysylltiedig ag oed - presbyopia
 • dallineb lliw
 • mathau o nam golwg

o   dirwyiad Macular

o   Diabetic retinopathy

o   glwacoma

o   retina rhydd

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Parkinsons (Zoom)

Dyddiad/au: 29/03/2021

Amser: 9:30 - 12:30

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy:  Pawb sy’n gweithio yn y sector gofal

 Nôd ac amcanion

  • beth yw Clefyd Parkinson’s
  • pa mor gyffredin yw Parkinson’s
  • sut mae Dopamine yn cael ei gynhyrchu a sut mae o’n gweithio
  • system negeseuon yr ymennydd
  • symptomau
  • meddyginiaeth ar gyfer Parkinson’s
  • Dementia Parkinson’s a Dementia hefo Lewy Bodies

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Strôc Ymwybyddiaeth (Zoom)

Dyddiadau: 12/01/2021 (LLAWN)

Amser: 9:30 – 12:30

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

Nôd ac amcanion

 • Strôc – ymosodiad ar ymennydd
 • pa mor gyffredin yw strôc
 • Strôc haemorrhagic
 • Strôc ischaemic
 • TIA’s
 • ffactorau risg ar gyfer strôc
 • effeithiau strôc a chefnogaeth

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Y Tlysau yng Ngofal Dementia (Zoom)

Dyddiad(au):

04/02/2021

11/03/2021

25/03/2021

Amser: 13:00 - 16:00

Math: Zoom

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: All About Dementia

I bwy: 

 Nod ac amcanion

Rydym yn esbonio camau clefyd Alzheimer trwy ddefnyddio cyfatebiaeth 'Chwe Tlws Gwerthfawr(Six Precious Jewels): hawdd i'w gofio, terminoleg urddasol ac offeryn ymarferol ar gyfer gofal arfer gorau. Beth allwch chi ei ddisgwyl gan bob un o'r Tlysau? Beth yw eu hanghenion? Sut allwch chi helpu orau i ddiwallu'r anghenion hynny?

 • Technegau cyfathrebu a symud o un cam tlws i'r nesaf
 • Gweithgareddau hamdden ar gyfer pob tlws
 • Ffyrdd o annog hydradiad da a maeth digonol ar gyfer pob tlws
 • Ymagweddau Staff sy’n ymateb i ymddygiadau sy’n pery pryder ym mhob gem
 • Datrysiadau gweinyddu meddyginiaethau ar gyfer pob tlws 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

 

Noder:

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Mwy o wybodaeth:

Ffôn: 01286 679026
E-bost: CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.