Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar amrywiol bynciau ym maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

AIM - Hyfforddiant Asesiad ac Ymyrraeth dan 12 oed

Iaith y cwrs:  Saesneg

Dyddiad, Lleoliad ac Amser:

 • cwrs 2 ddiwrnod 29/10/18 + 30/10/18 – Caernarfon – 9:30 – 16:30
 • cwrs 2 ddiwrnod 15/4/19 + 16/4/19 – Penrhyndeudraeth – 9:30 – 16:30

Ar gyfer pwy: 

Gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr perthnasol o asiantaethau plant a gwasanaethau ataliol

 

Nod:

I gynorthwyo cyfranogwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u hyder mewn asesiadau ac ymyriadau gyda phlant dan 12 a'u teuluoedd lle mae'r plentyn yn arddangos ymddygiad rhywiol sy'n peri problemau neu sy'n niweidiol.

Amcanion:

 • I ystyried diffiniadau o ymddygiad rhywiol iachus, problematig a niweidiol mewn plant.
 • Darparu gwybodaeth o ymchwil ac ymarfer ar pam y gall plant iau ymddwyn mewn ffordd rywiol. 
 • Cyflwyno'r model asesu AIM ar gyfer plant iau gyda fframweithiau ar gyfer gwneud penderfyniadau proffesiynol, a rhoi cyfle i gyfranogwyr eu defnyddio.
 • Darparu gwybodaeth ar raglenni o ymyraethau gyda phlant, eu teuluoedd a'u rhwydweithiau.
 • Er mwyn hwyluso cyfranogwyr i roi cynnig ar dechnegau ar gyfer gweithio gyda phlant a'u teuluoedd. 
 • Er mwyn hwyluso'r cyfranogwyr i gysylltu gwybodaeth y cwrs â'u hymarfer eu hunain.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

ASIST (APPLIED SUICIDE INTERVENTION SKILLS TRAINING)


 • Dyddiad a Lleoliad - 25 a 26 Mawrth, 2019  Parc Busnes Eryri, Penrhyndeudraeth
 • Amser - 9.30 - 17:00
 • Iaith Saesneg

Mae ASIST yn weithdy dau ddiwrnod rhyngweithiol mewn cymorth cyntaf hunanladdiad. Mae ASIST yn dysgu’r cyfranogwyr i adnabod sefyllfaoedd pan all rhywun fod mewn risg o hunanladdiad a gweithio gyda’r person i greu cynlyn sydd yn eu diogelu.  

 

Yn ystod y cwrs dau ddiwrnod bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i:

 • Ddeall y ffyrdd mae agweddau personol a chymdeithasol yn effeithio ar farnau o hunanladdiad ac ymyriadau
 • Darparu cyngor a chymorth cyntaf hunanladdiad i berson sydd â risg o hunanladdiad mewn ffyrdd sydd yn cyfarfod eu gofynion diogelwch personol nhw
 • Adnabod yr elfennau allweddol o gynllun diogelu hunanladdiad effeithiol a’r gweithrediadau angenrheidiol i’w gweithredu
 • Gwerthfawrogi y gwerth mewn gwella ac integreiddio adnoddau atal hunanladdiad yn y gymuned ehangach
 • Adnabod agweddau pwysig eraill o atal hunanladdiad gan gynnwys hybu bywyd a hunanofal

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Camau Ymlaen i Reoli

Rhaglen i roi gwybodaeth a dealltwriaeth angenrheidiol i weithwyr gofal cymdeithasol ac iechyd er mwyn trosglwyddo i rôl rheoli.

Mwy o wybodaeth

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Cefnogaeth weithredol 1 - Cyflwyniad

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30- 16:30 

Lleoliad a Dyddiad:           

 • 09/11/2018         Caernarfon - CWRS YN LLAWN  


Cwrs ar gyfer:
Gweithwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu

Nod ac Amcanion:

Mae cefnogaeth weithredol yn newid arddull cefnogaeth gweithio gydag person yn hytrach na gwneud dros.  Mae'n hyrwyddo annibyniaeth ac yn cefnogi pobl i gymryd rhan weithgar yn eu bywydau eu hunain.  Er mwyn darparu staff cefnogi effeithiol mae angen hyfforddiant ar sut i gyflwyno'r math iawn o gefnogaeth.  Gwybodaeth a dealltwriaeth o theori cefnogaeth weithredol a deall pwysigrwydd cefnogaeth weithgar.

Hyfforddwr: Andrew Guy 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30-16:30

Lleoliad  a Dyddiad:         

 • 16/11/2018        Caernarfon - CWRS YN LLAWN 

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cefnogol a Rheolwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu.

Nod ac Amcanion:   

 • Deall pam, pryd a sut mae ymddygiad yn digwydd a pha ddiben y maent yn ei wasanaethu i'r person.
 • Deall sut y gall gwasanaeth ddatblygu dull gweithredu ymddygiad cadarnhaol o fewn eu gweithle a sicrhau fod pobl sy'n derbyn y gwasanaeth yn cael bywyd o ansawdd da, waeth beth fo'u hymddygiad posibl.
 • Mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar ymyriadau rhagweithiol yn hytrach na bod yn adweithiol.

Hyfforddwr: Andrew Guy

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Colled Synhwyrol Deuol

Dyddiad, Amser a Lleoliad:

 • 04/03/19 - Caernarfon - 09:30 - 16:30 - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

Nôd ac Amcanion:

I alluogi mynychwyr i ddeall:

 • Pa mor gyffredin yw byddar-ddallineb
 • Mathau ac achosion o fyddar-ddallineb
 • Effaith ar yr unigolyn sy'n ddall a byddar

Wedi cwblhau'r cwrs bydd gan fynychwyr:

 • Ddealltwriaeth sylfaenol o fyddar-ddallineb ac o gyfathrebu gydag unigolion sydd yn ddall ac yn fyddar
 • Ddealltwriaeth sylfaenol o sut i gynorthwyo pobl sydd yn ddall a byddar

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Cyflwyniad i Ofal ar gyfer gweithwyr newydd - (Staff Gwynedd yn unig)

 • 05 Mehefin 2019 - Penrhyndeudraeth
 • 04 Medi 2019 -  Penrhyndeudraeth
 • 06 Tachwedd 2019 - Penrhyndeudraeth
 • 04 Mawrth 2020 - Penrhyndeudraeth

Amser: 09:00 - 16:00

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Dyddiad a Lleoliad: 

 • 16+17/04/2019 - Ystafell Enlli, Caernarfon 
 • 25+26/09/2019 - Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth
 • 17+18/02/2020 - Ystafell Enlli, Caernarfon 

Amser: 09:30 – 16:30 

Hyfforddwr: Bethan Roberts


d ac Amcanion:    

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella.Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cymorth Cyntaf Brys

Dyddiad a lleoliad:

 • 08/11/2018     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Saesneg CWRS YN LLAWN

 • 15/11/2018     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Saesneg  - CWRS YN LLAWN
 • 22/11/2018     Penrhyndeudraeth - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 30/11/2018 staff Cyngor Gwynedd yn unig – Penrhyndeudraeth – Cymraeg CWRS YN LLAWN
 • 13/12/2018     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 18/12/2018 staff Cyngor Gwynedd yn unig – Caernarfon – Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 09/01/2019 staff Cyngor Gwynedd yn unig – Caernarfon - Cymraeg -  CWRS YN LLAWN
 • 17/01/2019     staff cyngor Gwynedd yn unig - Caernarfon - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 15/02/2019     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 21/02/2019     Caernarfon - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 07/03/2019     staff cyngor Gwynedd yn unig - Caernarfon - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 14/03/2019     staff cyngor Gwynedd yn unig - Caernarfon - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 

Amser: 9.30 - 16.30

Nôd ac Amcanion:

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Cyfathrebu a dirprwyo mewn argyfwng
 • Adfywiad cardiopwlmonari
 • Y system anadlu
 • Gofal o'r  llwybr anadlu
 • Gofalu am y claf anymwybodol
 • Rheoli gwaedu
 • Triniaeth llosgiadau
 • Delio a chyflyrau meddygol cyffredin eraill

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cymorth Cyntaf Paediatrig

Iaith y cwrs: Cymraeg

Dyddiad:  Cysylltwch â ni am fanylion

Lleoliad:  Porthmadog
 

Nôd ac Amcanion:

Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sy’n gofalu am blant o bob oed, yn enwedig plant o dan 8 oed.

 • Delio gyda sefyllfa frys yn yr amgylchfyd gofal plant
 • Blaenoriaethau triniaeth
 • Adfywiad: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Anymwybodol: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Tagu: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Crŵp
 • Boddi
 • Rheoli gwaedu & trin anafiadau bychan, gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Trin llosgiadau  & scaldiad
 • Sioc drydanol
 • Gwenwyno yn cynnwys anadlu mwg
 • Niwed i’r llygaid
 • Trin toriadau gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Cyflyrau paediatrig cyffredinol: Asthma, Anaphylaxis, Clefyd Siwgr
 • Epilepsi, ffit dwymynol, Sickle Cell a Llid yr Ymennydd.

I archebu lle ar y cwrs llenwch ein ffurflen ar-lein.

Datblygiad yr Ymennydd ac Effeithiau Tlodi, Esgeulustod a Magu Gwael

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30 – 16:30

Lleoliad a dyddiad: 21 Ionawr 2019 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill o'r gwasanaethau plant

Nôd ac amcanion:

 • Meithrin dealltwriaeth o ddatblygiad yr ymennydd babanod, plant a phobl ifanc yn eu harddegau.
 • Deall effaith tlodi, esgeulustod a magu gwael ar yr ymennydd sy'n datblygu.
 • Deall yr effaith ar ymarfer a gallu llunio ymyraethau effeithiol yn seiliedig ar anghenion datblygiadol plant/pobl ifanc yn eu harddegau.
 • Ystyried effaith ffactorau allanol – yr Amgylchedd, diwylliant, crefydd, yr ysgol a'r cyfryngau.
 • Gwybod sut i adeiladu strategaethau cyfathrebu effeithiol gyda phlant a phobl ifanc yn eu harddegau.

Hyfforddwr: Clare Joyce

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30-16:30

Lleoliad a dyddiad: 15 Ionawr 2019 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cymdeithasol a Therapyddion Galwadigaethol

Nôd ac amcanion: 

 • Deall y diffiniadau a'r cyfrifoldebau yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005 a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid:
 • Gwybodaeth weithredol o DGM 2005 a sut i'w chymhwyso'n ymarferol wrth asesu angen a chynllunio gofal.
 • Deall beth a olygir gan Wneud Penderfyniad er Budd Pennaf a chyfraith achosion presennol a goblygiadau ymarferol hynny.
 • Deall rhyngwyneb asesiad galluedd meddyliol gyda diogelu, cynllunio ar gyfer rhyddhau a lleoli a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid.
 • Gwybodaeth weithredol o sut mae DGM a DoLS yn berthnasol i blant a phobl ifanc.

Hyfforddwr: Sally Plumb

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Diogelu- Hyfforddiant Sylfaenol Cymru gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Dyddiad a Lleoliad:

 • 09/11/2018     Penrhyndeudraeth - Cymraeg - CWRS YN LLAWN
 • 20/11/2018     Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 11/12/2018     Caernarfon - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 22/01/2019     Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 19/02/2019     Caernarfon - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 08/03/2019     Caernarfon -  Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 19/03/2019     Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Saesneg - CWRS YN LLAWN

Amser:  9.30 – 16.30


Deilliannau Dysgu:

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol:

 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod;
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod;  a
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod, mae'n bosibl y gallwn drefnu. E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Diogelu i Weithwyr Proffesiynol

Dylech fod wedi mynychu hyfforddiant POVA L2 neu Hyfforddiant Sylfaenol Cymru gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu cyn mynychu'r hyfforddiant yma. 

Ar gyfer: Gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, rheolwyr a dirprwy reolwyr o bob gwasanaeth darparu Oedolion, yn cynnwys asiantaethau partner, rheolwyr tai, a phob gweithiwr proffesiynol perthnasol arall allai gymryd rhan mewn ymholiadau neu ymchwiliadau diogelu.

Iaith y Cwrs: Saesneg

Amser:  09:30-16:30

Dyddiad a Lleoliad:

 • 21.11.2018   Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 05.02.2019   Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN

Nôd ac Amcanion:

 • Gwell dealltwriaeth o ran 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 sy'n ymwneud â diogelu oedolion
 • Mwy o hyder i ymgymryd â'ch swyddogaethau a'ch cyfrifoldebau proffesiynol i Ddiogelu Oedolion mewn Perygl
 • Rhoi'r egwyddorion ar waith - hawliau dynol, cefnogi lles, deilliannau, parch, cyfranogiad, gweithio mewn ffordd berson-ganolog
 • Dealltwriaeth o :
  -Atal a Diogelu mewn cymun-
  -Model cymdeithasol anabledd
  -Deddf Galluedd Meddyliol a Diogelu (capasiti, caniatâd a chefnogaeth eiriolaeth)
  -Gwaith diogelu amlasiantaethol - Byrddau Diogelu a Diogelu ar waith
 • Gwybodaeth am arfer gorau:
  -ymholiadau ac ymholiadau diogel
  -Asesiad risg, cynllunio diogelwch a chynllunio deilliannau
 • Dealltwriaeth o ddeddfwriaethau perthnasol eraill:
  -Diogelu data a rhannu gwybodaeth
  -Dyletswyddau pwysig i'w hymchwilio
  -APSO's (Gorchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion)

 

I  archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Diogelu Rhag Colli Rhyddid DOLS

Ar gyfer: Awdurdod Rheoli

Dyddiad/ Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amcanion y sesiwn:

 • I ddeall beth yw diogelu rhag colli rhyddid.
 • I fod yn medru adnabod y bobl yr ydym yn eu cefnogi a all golli eu rhyddid.
 • I ddeall rôl a chyfrifoldebau.
 • I ddeall y broses o awdurdodi Dols yn lleol.

Hefyd -

 • I roi cyflwyniad ar y fframwaith cyfreithiol.
 • Sut mae colli rhyddid yn medru digwydd ac ym mha sefyllfa.
 • Sut y dylem  ymateb.
 • Y broses asesu yng Ngwynedd.
 • Trafodaeth ar y ffurflenni, cyfarfodydd ac amserlen.
 • Cawn gyfle i gael trafodaeth agored a chyfle i ofyn  cwestiynau perthnasol a chael ymateb.

Hyfforddwr: Kevin Griffith

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Dyfarniad Lefel 2 mewn Sefydlu a Diogelu Ymwybyddiaeth Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Grŵp Targed: Staff Gofal Cymunedol

Mae awdurdodau lleol gogledd Cymru wedi comisiynu’r cwrs hyfforddi hwn i gefnogi cofrestru’r gweithlu cymunedol

 

Nod ac Amcanion

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cwrdd â'r gofynion i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru cyn 2020

 

Beth mae'r cwrs yn ei gynnwys

 • Cyfathrebu
 • Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 • Rôl y Gweithiwr Gofal Cymdeithasol
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 • Diogelu
 • Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal

 

Lleoliad: Coleg Menai, Bangor

Bydd y dysgwyr yn mynychu pedwar gweithdy diwrnod llawn gyda phedair sesiwn cefnogi ½ diwrnod

Dydd Iau 24 Ionawr dydd cyflwyno 1
Cefnogaeth gweithdy dydd Iau 07 Chwefror, 1/2 diwrnod 1
Dydd Iau 21ain Chwefror diwrnod cyflwyno 2
Cefnogaeth gweithdy dydd Iau 07 Mawrth, 1/2 diwrnod 2
Dydd Iau 21ain Mawrth diwrnod cyflwyno 3
Gweithdy dydd Iau 04 Ebrill 1/2 diwrnod 3
Dydd Iau 18 Ebrill dydd 4
Gweithdy dydd Iau 2il Mai yn cefnogi 1/2 diwrnod

 

I drafod ymhellach cysylltwch â;

delythjones@gwynedd.llyw.cymru 01286 679026

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gofal Personol

Dyddiad & Lleoliad: 19/02/2019 yn Ystafell Prysor Penrhyndeudraeth Saesneg

Amser: 9:30 – 16:00 

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants  

Nod ac Amcanion:

Nod: Mae hwn yn gwrs undydd sy'n cynnig hyfforddiant ymarferol ar bob agwedd o ofal personol

 Amcanion:

 • Egwyddorion Gofal - Urddas, Dewis, Parch, Preifatrwydd, Unigolrwydd
 • Arsylwi - Arwyddion i edrych amdanynt wrth ddarparu gofal personol e.e. arwyddion a symptomau briwiau gorwedd, dadhydriad a thyfiant canseraidd, etc.
 • Sesiwn Arddangos ac Ymarfer - defnyddio senarios realistig a gwybodaeth ysgrifenedig yn seiliedig ar arfer da, yng nghyd-destun rhoi bath yn y gwely, ymolchi ar erchwyn gwely, eillio, iechyd y geg, gofal traed ac ewinedd, gofal perinëwm, gofal ymataliaeth a gofal cathetr.

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Goruchwyliaeth i Reolwyr Gofal Cymdeithasol

Iaith: Saesneg

Dyddiad & Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 

Nôd ac Amcanion:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi sgiliau allweddol a gwybodaeth i Oruchwylwyr a Rheolwr ar gyfer creu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol ar gyfer y broses Goruchwylio. 

Byddwch yn dysgu:

 • Sut i greu amgylchedd sy'n addas ar gyfer goruchwyliaeth
 • Deall sut mae'r rhai sy’n cael eu Goruchwylio yn dysgu a theilwra eich cyfathrebu i annog bob unigolyn
 • Model hawdd ei ddefnyddio ar gyfer Goruchwyliaeth
 • Cyfathrebu adeiladol ar gyfer Goruchwyliaeth effeithiol...a chymaint mwy!

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gweithgareddau Therapiwtig Addas i Gyfnodau Gofal Dementia

Dyddiad a Lleoliad

17 Mai 2019 - Caernarfon

18 Medi 2019 - Penrhyndeudraeth

Amser - 10:30 - 15:30

Iaith - Saesneg

CYNULLEIDFA - Staff sy'n cefnogi unigolion sy'n byw gyda dementia

Addas i GYFNOD DEMENTIA yn hytrach na OED : Gan fod y daith dementia yn cael camau, sy'n newid swyddogaeth yr ymennydd, rhaid inni sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y cyfnod  y mae'r person ynddo ac yn cynnig gweithgareddau priodol ar gyfer y cam i lenwi'r diwrnod. Bydd y cwrs hwn yn defnyddio'r arferion gorau a'r argymhellion diweddaraf ar sut i gynllunio rhaglen weithgaredd fel bod yr holl gleientiaid / preswylwyr yn gallu mwynhau eu hymddeoliad

 • Defnyddio'r Tlysau i arwain cynllunio gweithgareddau
 • Gweithgareddau sy'n Canolbwyntio ar y Person yw'r rhai sy'n  cymell
 • Ryddhau diflastod
 • Rheoli dicter / apathi trwy weithgareddau
 • Y gwahaniaeth rhwng bod ar eich pen eich hun a bod yn unig
 • Dehongliad  AGC o weithgareddau ystyrlon

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gweithdy Diogelwch ar y We

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30–16:00

Lleoliad a dyddiad: 30 Ionawr 2019 - Caernarfon

Cwrs ar gyfer: Holl staff berthnasol o Wasanaethau Plant a Oedolion

Nôd ac amcanion: 

Ar ôl mynychu'r sesiwn, bydd y mynychwyr yn gallu:

 • Cynghori ar fesurau diogelwch ar -lein i gadw unigolion yn ddiogel ar-lein.
 • Deall y 7 agwedd allweddol ar ddiogelwch ar-lein.
 • Atal ymddygiad bwlio drwy fynd i'r afael â'i achos sylfaenol.
 • Ymgorffori diogelwch ar-lein yn eu cynlluniau gofal.
 • Fod yn wyliadwrus o ran eu persona ar-lein proffesiynol, preifatrwydd ac enw da.

Hyfforddwr: Penny Limer

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gweithdy Ymwybyddiaeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA)

Iaith: Saesneg

Amser: 09:15 - 12:30

I bwy: Rheolwyr Cofrestredig, Dirprwy Reolwyr, Uwch Reolwyr o fewn Gwasanaethau Darparu yng Ngwasanaethau Oedolion a Phlant.

Nôd ac Amcanion:

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn darparu fframwaith diwygiedig wedi'i symleiddio ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru..

Newidiadau allweddol:

 • Sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Dyletswyddau allweddol
 • Rôl uwch yr Unigolyn Cyfrifol
 • Cysylltiadau â Lles
 • Rolau a Chyfrifoldebau

Beth yw hyn?

 • Rheoleiddio gofal cymdeithasol
 • Rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol
 • Diwygio'r arolygiad o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, gan gynnwys linciau i Ddeddfwriaeth aralL

Hyfforddwr:  Vicky Allen         

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y gweithle (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg gyda'r opsiwn i wneud trafodaeth grŵp yn Gymraeg.

Dyddiad a Lleoliad:                                                               

 • 07/02/19 - Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN

Amser: 09:15 - 16:30 

Nod ac amcanion:
Nod y cwrs hwn yw sicrhau fod pob aelod o staff, yn enwedig rhai newydd, yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o iechyd a diogelwch yn y gweithle ac ennill cymwyster lefel 2 fel tystiolaeth o hyn.  Bydd y cwrs yna yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau allweddol fydd yn sicrhau eu diogelwch hwy, eu cydweithwyr a’i defnyddwyr oddi fewn y gweithle.Mae'r dyfarniad yn cynnwys yr elfennau isod:-    

 • Damweiniau ac afiechyd
 • Llithro, baglu a chwympo
 • Cyfraith Iechyd a Diogelwch
 • Asesiad risg
 • Sylweddau peryglus
 • Cyfarpar diogelu personol
 • Iechyd yn y gweithle, diogelwch a lles
 • Atal Tân
 • Cymorth Cyntaf
 • Offer gwaith a thrydan
 • Iechyd a sŵn galwedigaethol
 • Ergonomeg a gweithfan 
 • Codi a chario

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg (Gyda'r opsiwn i wneud trafodaeth grŵp yn Gymraeg)

Dyddiad a Lleoliad:

 • 13/02/2019 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN

Amser: 9.15 – 16.30


Nôd ac Amcanion:
Darparu gwybodaeth sylfaenol i bawb sydd ynghlwm a pharatoi neu ddarparu bwyd i eraill.  Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys –

 • Peryglon microbiolegol (bacteria)
 • Dirywiad a chadwraeth
 • Gwenwyn bwyd a'i reoli
 • Peryglon halogi a rheolaethau
 • Trinwyr bwyd a hylendid personol
 • Adeiladau ac offer bwyd
 • Plâu a rheoli bwyd
 • Glanhau a diheintio
 • HACCPC o brynu i wasanaeth
 • Diogelwch bwyd a'r gyfraith

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hunan Esgeulustod a Hel Celc

Iaith: Saesneg

Amser: 10:00-12:00

Lleoliad a dyddiad: 15 Tachwedd 2018 - Caernarfon

Cwrs ar gyfer: Aml-asiantaethol, yn agored i'r holl weithwyr

Nod ac amcanion: 

 • Mwy o ymwybyddiaeth o'r Protocol hunan esgeuluso Rhanbarthol
 • Ymarfer diogelu a hunan esgeulustod
 • Dysgu gwersi o'r Adolygiadau Ymarfer Oedolion ynghylch hunan esgeulustod
 • Deall eich rôl fel ymarferydd aml-asiantaethol wrth weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth sy'n hunan esgeuluso

Hyfforddwr: David Lewis

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

 

Hyfforddiant Achrededig - Dyfarniad Lefel 2 Mewn Gofal Diwedd Oes

Nod ac Amcanion:

Mae'r dyfarniad yma ar gyfer pobl sy'n gweithio gyda'r rhai sy'n cyrraedd diwedd eu bywydau. Mae'n rhoi'r cyfle i’r dysgwr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ynghylch â sut i gefnogi unigolion sydd angen gofal diwedd oes. 
Bydd angen i'r dysgwr gwblhau'r llyfr gwaith gwybodaeth yn ogystal â chreu pamffled ar gyfer yr un uned sy'n llunio'r dyfarniad.

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Achrededig - Dyfarniad Lefel 2 Mewn Ymwybyddiaeth Dementia

Iaith: Saesneg

Dyddiad, Lleoliad ac Amser:

 • 14/12/2018 –Caernarfon – 09.30-  16.00

Nod ac Amcanion:

Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ynghylch cynorthwyo unigolion gyda dementia. Mae'r cymhwyster yn bwysig ar gyfer cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol wrth ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o bobl sydd gyda dementia.

Yn dilyn yr hyfforddiant mae cyfle i gofrestru ar gyfer Dyfarniad Lefel 2 mewn ymwybyddiaeth dementia a bu rhaid cwblhau gwaith lyfrau gwybodaeth ar yr unedau canlynol;

001 -Uned Ymwybyddiaeth Dementia

002 -Ymagweddau person-ganolog tuag at ofalu a chefnogi unigolion sydd hefo dementia

003- Deall y ffactorau sy'n gallu dylanwadu ar gyfathrebu a rhyngweithio gydag unigolion sydd hefo dementia

004- Deall cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad mewn gofal dementia

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Achrededig - Dyfarniad Lefel 3 Mewn Ymwybyddiaeth Dementia

Iaith: Saesneg

Dyddiad a Lleoliad: 27/11/2018 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN

Amser: 09:30 - 16:00

Ar gyfer: Rheolwyr, Is-reolwyr a goruchwylwyr yn unig

Nod ac Amcanion:

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth y niwroleg o ddementia i gefnogi dealltwriaeth o sut y gall unigolion profi dementia. Mae hefyd yn cynnwys y cysyniadau o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant sy'n sylfaenol i ymarfer gofal person-ganolog.

Yn dilyn yr hyfforddiant mae cyfle i gofrestru ar gyfer Dyfarniad Lefel 3 a bu rhaid cwblhau gwaith lyfrau gwybodaeth ar yr unedau canlynol;

101-Deall y broses a’r profiad o ddementia

102- Deall sut i weini meddyginiaeth i unigolion sy’n dioddef o ddementia trwy ddull lle mae'r person yn ganolog

103- Deall rôl cyfathrebu a rhyngweithio gydag unigolion sy'n dioddef o ddementia

104- Deall amrywiaeth unigolion sydd â dementia a deall pwysigrwydd cynhwysiad.

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Is-raddio Dwysâd Gofid (De-escalation) mewn Gofal Dementia

Dyddiad a Lleoliad:

20 Mai 2019 - Caernarfon

18 Mehefin 2019 - Caernarfon

2 Gorffennaf 2019 - Penrhyndeudraeth

4 Hydref 2019 - Caernarfon

4 Tachwedd 2019 - Caernarfon

3 Rhagfyr 2019 - Caernarfon

Amser – 10. 30a.m - 3.30p.m

Iaith – Saesneg

Grŵp Targed –  staff sydd yn cefnogi unigolion i fyw gyda dementia

 

Gan fod nifer y bobl â dementia yn cynyddu, rydym yn gweld yr angen am ofalwyr, ymatebwyr a theuluoedd, i gyflogi sgiliau newydd er mwyn dadleidio sefyllfa. Bydd y cwrs hwn yn dangos y gelfyddyd o gynorthwyo person â dementia allan o ymosodiad panig, ymosodiad twyllo neu rhag ymladd y rhai o'u cwmpas pan fyddant yn cael eu sbarduno i hedfan neu ymladd.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

 • Technegau ymarferol nad oes angen i staff atal neu 'gymryd i lawr' berson sydd â gofid â dementia
 • Sut i fod 'ar yr ochr' y person mewn trallod
 • Asesiad o sefyllfaoedd anwadal a sut i asesu lefelau risg
 • Cysur, amddiffyn ac ymddiheuriad fel offer ar gyfer dad-gynyddu
 • Edrych ar y ffactorau achosi ac atal ailadrodd y sefyllfa
 • Gweld beth yw hi fel claf dementia
 • Ail-werthuso technegau a ddefnyddir, cyfathrebu a systemau i sicrhau gostyngiad mewn gofid

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Rheoli Meddyginiaeth Cyffredinol (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg

Amser: 13:30 -16:30 - CWRS YN LLAWN

Nôd ac amcanion:

 • Gweinyddu cywir o feddyginiaeth
 • Llwybr archwilio cywir
 • Gofal sy'n Canolbwyntio ar y Person â phreifatrwydd ac urddas

Hyfforddwr: BCUHB

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Llesiant a Maeth

Dyddiad a Lleoliad - 25 IONAWR, 2019 Y GANOLFAN DDYSGU , CYNGOR GWYNEDD CAERNARFON

Iaith: Saesneg

DEWISWCH UN SESIWN

Amser –    SESIWN  1  9.30 -12.45 

                 SESIWN 2   13.30 - 16.45 

GRŴP TARGED

Staff sydd mewn unrhyw ffordd yn ymwneud gyda pharatoi  a gweini neu sy’n darparu cymorth ymarferol i unigolion sydd angen cefnogaeth i fwynhau bwyd maethlon. 

NÔD AC AMCANION

 • Rhoi ymwybyddiaeth i'r ymgeiswyr o bwysigrwydd diet a maeth amrywiol
 • Disgrifio sut mae bwyd yn cael ei dreulio
 • Trafod swyddogaeth bwyd
 • Trafod gwahanol ddulliau o fwydo ac ystyried y sefyllfa fwyaf priodol ar gyfer bwydo
 • Trafod opsiynau o sicrhau bod anghenion maethol yn cael eu diwallu wrth ddelio ag anoddefiadau / alergeddau ac ati
 • Ystyried paratoi a chyflwyno bwyd wrth ddefnyddio asiantau trwchus

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Pobl hŷn â'r gallu meddyliol i ganiatau perthnasau rhywiol

Dyddiad a Lleoliad: 24 .04. 2019, CAERNARFON

                                   10.05.2019, PENRHYNDEUDRAETH

                                   17.05.2019, PENRHYNDEUDRAETH

Amser: 9.30 – 16:00

Iaith: Saesneg

Grŵp Targed: Uwch ymarferwyr a Gweithwyr Cymdeithasol sy'n cefnogi oedolion. Timau rheoli gwasanaethau gofal Cartref, dydd a phreswyl i oedolion (Cyngor Gwynedd yn unig)

Nodau

Nod y cwrs undydd hwn yw galluogi cyfranogwyr sydd eisoes yn gyfarwydd â'r Ddeddf Galluedd Meddyliol i wneud y gorau o'u medrau wrth asesu gallu meddyliol ar gyfer perthnasau rhywiol. Mae hwn yn faes cymhleth sydd â chysylltiadau â llawer o feysydd cyfraith eraill. Bydd y cwrs yn rhoi dadansoddiad manwl o'r gyfraith achosion a'r gofynion cyfreithiol ar staff awdurdodau lleol. Bydd yn arwain ymarferwyr ynghylch y camau nesaf y dylid eu cymryd os ydynt yn meddwl nad oes gan berson y galluedd meddyliol i gydsynio i berthynas rywiol i sicrhau bod pobl hyn sy'n agored i niwed yn cael eu diogelu'n ddigonol.

Canlyniadau Dysgu

 • Gwella sgiliau wrth asesu gallu meddyliol am ganiatâd i berthnasau rhywiol
 • Deall gwersi allweddol o gyfraith achos ar gyfer asesu galluedd am berthnasoedd rhywiol
 • Ystyried materion perthnasol a chyfraith achosion mewn perthynas ag Erthygl 8 ECHR
 • Nodi sefyllfaoedd y mae angen awdurdod Llys Gwarchod arnynt
 • Ystyriwch yr ymagwedd arall drwy'r Uchel Lys mewn achosion o orfodaeth
 • Ymgeisio dysgu'n ymarferol trwy senarios astudiaeth achos.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

QFC Lefel 2 Gofal Cymdeithasol a Iechyd

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

QFC Lefel 3 Gofal Cymdeithasol a Iechyd

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

QFC Lefel 5 Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

QFC Lefel 3 Plant a Phobl Ifanc

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Rheoli Haint

Dyddiad a Lleoliad:

Dim dyddiad ar hyn o bryd. 

Nôd ac Amcanion:

Mae'r hyfforddiant yn addas ar gyfer staff sy'n darparu gofal ar gyfer clientiaid o bob oedran mewn amgylchedd cymunedol, yn cynnwys:

 • Cartrefi Nyrsio a Gofal Preswyl
 • Cartrefi unigolion
 • Canolfannau Dydd / Gweithdai
 • Tai a Chefnogaeth

Darperir yr hyfforddiant gan Nyrsus Gwarchod Iechyd, gan gynnwys:

 • Egwyddorion cyffredinol rheoli haint

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Theori mewn Gwaith Cymdeithasol 

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30–16:30

Lleoliad a dyddiad: 26 Chwefror 2019 - Caernarfon

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cymdeithasol o wasanaethau Plant a Oedolion

Nôd ac amcanion:

 • Archwilio'r gwahaniaeth rhwng theoriau, modelau, dulliau ac ymagweddau.
 • Ystyrio pam mae theory yn bwysig mewn ymarfer gwaith cymdeithasol.
 • Ystyrio sut y gellir defnyddio theori mewn ymarfer.
 • Diweddariad ar rai o'r prif theoriau cyfoes mewn gwaith cymdeithasol.

Hyfforddwr: Siobhan Maclean

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Trosolwg o Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Dyddiad a Lleoliad:

 • 27/11/2018 – Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor – Saesneg

Amser:  9.30 – 11:30

Nôd ac amcanion:

 • Rôl a swyddogaethau Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
 • Blaenoriaethau allweddol ar gyfer Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
 • Trosolwg o'r themâu ymarfer allweddol a nodwyd o adolygiadau ymarfer oedolion/plant a gynhaliwyd yng Ngogledd Cymru
 • Y rhyngwyneb gyda Bwrdd Diogelu Cenedlaethol Cymru

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymarfer Adfyfyriol

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30–16:30

Lleoliad a dyddiad:  11 Rhagfyr 2018 – Penrhyndeudraeth

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cymdeithasol Gwasanaethau Plant a Oedolion

Nôd ac amcanion:

 • Beth rydym yn ei olygu wrth adfyfyrio mewn gwaith cymdeithasol?
 • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adfyfyrio ag adfyfyrio yn feirniadol?
 • Pam mae ymarfer adfyfyriol mor bwysig mewn gwaith cymdeithasol cyfoes?
 • Beth yw'r rhwystrau I ymarfer yn adfyfyriol ac a allem oresgyn y rhain?
 • Y 'Big Six': Cysyniadau mewn adfyfyrio.
 • Damcaniaethau a modelau o adfyryfio.
 • Defnyddio Modelau I wella adfyfyrio.

Hyfforddwr: Siobhan Maclean

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymdrin â Chyffuriau o fewn Tai

Dyddiad: 23 Tachwedd, 2018 - CWRS YN LLAWN

Amser 9.30a.m – 4.15p.m

Lleoliad: Y Galeri, Doc Fictoria , CAERNARFON. LL55 1SQ

Grŵp Targed: staff cefnogol a gofal, staff tai a gweithwyr cymdeithasol

Trosolwg o'r cwrs

Mae'n rhaid i lawer o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y sector tai ddelio â materion sy'n gysylltiedig â defnydd cleientiaid/tenantiaid o gyffuriau yn rheolaidd. Mae'r cwrs undydd hwn yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o dueddiadau cyffuriau ar hyn o bryd ac yn canolbwyntio'n benodol ar weithio gyda chleientiaid/tenantiaid a all fod yn ddibynnol ar gyffuriau/alcohol. Bydd y cwrs yn helpu staff i nodi sylweddau penodol ac arwyddion o ddefnydd o gyffuriau ar y safle. Mae'r hyfforddiant hefyd yn rhoi canllawiau clir ar y gyfraith a rheoli digwyddiadau sy'n gysylltiedig â chyffuriau.

Amcanion dysgu

 •  Archwilio sut a pham y mae patrymau defnyddio cyffuriau yn newid.
 • Adnabod sylweddau penodol ac arwyddion o'u defnyddio.
 • Meithrin dealltwriaeth o natur caethiwed i gyffuriau/alcohol.
 • Bod yn ymwybodol o'r ddeddfwriaeth gyfredol sy'n llywodraethu'r defnydd o gyffuriau ar safleoedd.
 • Deall y canllawiau ymarfer da o ran rheoli digwyddiadau sy'n gysylltiedig â chyffuriau.
 • Deall lle mae rhagor o help, gwybodaeth a chyngor ar gael. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Ymwybyddiaeth Dementia (All About Dementia)

Iaith: Saesneg

Dyddiad a Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser:

Nôd ac Amcanion: 

Mae  Ymwybyddiaeth “All About Dementia” yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud  â gofal dementia. Gan ganolbwyntio ar y materion ymarferol o ofalu am rywun â dementia, rydym yn edrych ar y 'cadw' yn erbyn y galluoedd 'coll'. Mae ein cwrs sylfaen yn cael ei adeiladu o gwmpas arferion gorau a chyfathrebu effeithiol yn allweddol. Bydd mynychwyr cael cipolwg ar y technegau i'w defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth gofal gorau posibl. Rydym yn edrych ar Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Person, a'r gwahaniaethau unigryw rhwng cam o'r daith dementia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Ymwybyddiaeth Galluogi

Iaith y Cwrs:  Saesneg

Dyddiad a Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd 

Amser: 

Nod ac Amcanion:

Ar ôl mynychu'r sesiwn bydd gan fynychwyr:

 • well dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng gofal a galluogi
 • gwybodaeth angenrheidiol a sgiliau ymarferol i symud o ofalu i alluogi

Staff Cyngor Gwynedd yn unig.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl i Staff Rheng Flaen

Dyddiadau: 

 • 16/07/2019 - Caernarfon - Cymraeg
 • 28/11/2019 - Penrhyndeudraeth - Saesneg
 • 29/11/2019 - Caernarfon - Saesneg

Amser: 9:30 - 16:30

 

Sesiwn hyfforddi undydd ar iechyd meddwl sy'n cwmpasu: beth yw straen a sut y gall effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol; beth yw iechyd meddwl; arwyddion a symptomau cyffredin o iselder, anhwylderau gor-bryder ac anhwylderau seicotig; sut i reoli straen yn well a sut i ofalu am iechyd meddwl.

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl i Reolwyr 

Dyddiadau: 

 • 15/04/2019 - Caernarfon - Cymraeg
 • 27/09/2019 - Penrhyndeudraeth - Saesneg
 • 19/02/2020 - Caernarfon - Cymraeg

Amser: 9:30 - 16:30

 

Cwrs diwrnod llawn yw hwn sy'n galluogi rheolwyr a goruchwylwyr i chwarae eu rhan yn y gwaith o feithrin diwylliant sy'n cydnabod ac yn cefnogi lles meddyliol eu tîm.  Wrth wneud hynny, gall helpu i greu gweithlu mwy cadarnhaol a gwydn, cynyddu cynhyrchiant a lleihau absenoldeb oherwydd salwch.

Mae'n rhoi dealltwriaeth ymarferol,  tŵls penodol a hyder i staff fynd yn ôl i'w gweithle a chreu amgylchedd gwaith sy'n cefnogi lles meddyliol yn well.

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth MS a Chlefyd Motor Neurone

Iaith y Cwrs: Saesneg

Lleoliad: Caernarfon

Dyddiad & Amser:

15/11/2018 - 09:30 - 12:30 - CWRS YN LLAWN

Nôd ac Amcanion:

 • Rhoi i fynychwyr ddealltwriaeth o MS a MND, beth sydd yn ei achosi, a'r gwahanol fathau a thriniaeth
 • Codi ymwybyddiaeth o MS a MND a'i effaith ar fywydau pobl
 • Egluro symtomau MS a MND a sut y maent yn effeithio ar unigolion
 • Darparu gwybodaeth am y Gymdeithas MS / MND.

Hyfforddwr: MS Society 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Amddiffyn Plant

Iaith y cwrs: Saesneg

Nod ac Amcanion: 

 • I godi dealltwriaeth sylfaenol o gyffuriau, yn enwedig sut y maent yn edrych, sut y maent yn cael eu cymryd a'r effeithiau ar berson.
 • Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Amddiffyn Plant.
 • Trosolwg o ddibyniaeth, fecanweithiau'r ymennydd ac ymddygiad.

Hyfforddwyr: Amber Page & Barry Starmer, Substance Misuse Service (SMS)

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Y Tlysau yng Ngofal Dementia 

Iaith: Saesneg

Lleoliad a dyddiadau:

 • 08/04/2019 - Caernarfon
 • 11/06/2019 - Penrhyndeudraeth
 • 18/12/2019 - Caernarfon
 • 11/11/2019 - Caernarfon

Amser: 10:00 - 15:30

Hyfforddwr: All About Dementia

Rydym yn esbonio camau clefyd Alzheimer trwy ddefnyddio cyfatebiaeth 'Chwe Tlws Gwerthfawr(Six Precious Jewels): hawdd i'w gofio, terminoleg urddasol ac offeryn ymarferol ar gyfer gofal arfer gorau. Beth allwch chi ei ddisgwyl gan bob un o'r Tlysau? Beth yw eu hanghenion? Sut allwch chi helpu orau i ddiwallu'r anghenion hynny?

 • Technegau cyfathrebu a symud o un cam tlws i'r nesaf
 • Gweithgareddau hamdden ar gyfer pob tlws
 • Ffyrdd o annog hydradiad da a maeth digonol ar gyfer pob tlws
 • Ymagweddau Staff sy’n ymateb i ymddygiadau sy’n pery pryder ym mhob gem
 • Datrysiadau gweinyddu meddyginiaethau ar gyfer pob tlws

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Yn ogystal.....

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Noder

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • os oes CWRS YN LLAWN wedi ei nodi ger y cwrs anfonwch e-bost at  CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru efallai y gallwn drefnu cwrs ychwanegol.


Rhagor o wybodaeth


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.