Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar amrywiol bynciau ym maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Pan yn llogi lle - byddwch cystal a sicrhau eich bod yn dewis yr iaith addas.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

Oherwydd sefyllfa Covid-19, nid oes sicrwydd y bydd yr hyfforddiant wyneb i wyneb yn cael eu cynnal. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddiweddariad cyn gynted a phosib.
Close

AIM - Hyfforddiant Asesiad ac Ymyrraeth dan 12 oed

Dyddiad(au): Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser:

Lle: 

Iaith: 

Hyfforddwr: 

I bwy: Gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr perthnasol o asiantaethau plant a gwasanaeth ataliol

 

Nôd ac amcanion:

I gynorthwyo cyfranogwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth a'u hyder mewn asesiadau ac ymyriadau gyda phlant dan 12 a'u teuluoedd lle mae'r plentyn yn arddangos ymddygiad rhywiol sy'n peri problemau neu sy'n niweidiol.

Amcanion:

 • I ystyried diffiniadau o ymddygiad rhywiol iachus, problematig a niweidiol mewn plant.
 • Darparu gwybodaeth o ymchwil ac ymarfer ar pam y gall plant iau ymddwyn mewn ffordd rywiol. 
 • Cyflwyno'r model asesu AIM ar gyfer plant iau gyda fframweithiau ar gyfer gwneud penderfyniadau proffesiynol, a rhoi cyfle i gyfranogwyr eu defnyddio.
 • Darparu gwybodaeth ar raglenni o ymyraethau gyda phlant, eu teuluoedd a'u rhwydweithiau.
 • Er mwyn hwyluso cyfranogwyr i roi cynnig ar dechnegau ar gyfer gweithio gyda phlant a'u teuluoedd. 
 • Er mwyn hwyluso'r cyfranogwyr i gysylltu gwybodaeth y cwrs â'u hymarfer eu hunain. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Awtistiaeth (Ymwybyddiaeth) Oedolion

Dyddiadau: 

20/11/2020 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

10/03/2021 Ystafell Enlli, Caernarfon

Amser: 9:30 - 16:30

Lle: Gweler dyddiadau

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Andrew Guy

I bwy: Y sawl sy'n gweithio gydag oedolion sydd ar y sbectrwm awtistig, fel gweithwyr cefnogol, gweithwyr cymdeithasol ac unrhyw un arall sydd â chyswllt agos. 

Nôd ac amcanion

Mae'r cwrs ar gyfer y rhai sy'n gweithio gydag oedolion sydd ar y sbectrwm awtistig, fel gweithwyr cefnogol, gweithwyr cymdeithasol ac unrhyw un arall sydd â chyswllt agos.

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar effaith awtistiaeth ar berson ac yn dysgu i chi sut i wneud eich ymarfer yn fwy rhagweithiol.

Byddwch yn dysgu anghenion pobl ag awtistiaeth ac yn datblygu strategaethau i wella canlyniadau o ran dysgu ac ansawdd bywyd.

 • Ffeithiau am awtistiaeth
 • Ymyriadau moesegol
 • Astudiaethau achos
 • Gwaith grwp
 • Anawsterau gydag anhwylder prosesu synhwyraidd
 • Anawsterau cyfathrebu

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Awtistiaeth (Ymwybyddiaeth) Plant 

Dyddiadau: 

14/01/2021 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Amser: 09:30 - 16:30

Lle: Gweler dyddiadau

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Andrew Guy

I bwy: I'r sawl sy'n gweithio gyda phlant sydd ar y sbectrwm awtistig, fel gweithwyr cefnogol, athrawon a chynorthwywyr dosbarth. 

Nôd ac amcanion 

Mae'r cwrs ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant sydd ar y sbectrwm awtistig, fel gweithwyr cefnogol, athrawon a chynorthwywyr dosbarth.

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar effaith awtistiaeth ar blentyn ac yn dysgu chi i fod yn fwy rhagweithiol yn eich ymarfer.

Byddwch yn dysgu anghenion plant ag awtistiaeth ac yn datblygu strategaethau i wella canlyniadau dysgu ac ansawdd bywyd.

 • Ffeithiau am awtistiaeth
 • Ymyriadau moesegol
 • Astudiaethau achos
 • gwaith grwp
 • Anawsterau gydag anhwylder prosesu synhwyraidd
 • Anawsterau cyfathrebu

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Byddardod a Chyfathrebu (Ymwybyddiaeth)

Dyddiadau: 

22/01/2021, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth, Saesneg

Amser: 09:30 - 12:30

Hyfforddwr: Jackie Claydon

Nôd ac amcanion 

 • Creu ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr am ystod anawsterau clyw ag effaith y cyflyrau yma ar  unigolion.

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cam-Driniaeth Domestig o Bobl Hŷn

Dyddiad:Dim Dyddiad ar hyn o bryd

Nôd ac Amcanion:

Bydd mynychwyr yn gallu datblygu:

 • Dealltwriaeth o’r epidemig gudd o gam-driniaeth domestig o bobl hŷn
 • Gwybodaeth i allu adnabod arwyddion o gam-driniaeth a sut i ymateb yn fwy effeithiol
 • Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl hŷn
 • Syniadau ar sut i godi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth domestig gyda bobl hŷn
 • Dealltwriaeth o’r broblem gudd o orfodaeth
 • Syniadau ar sut i weithredu newid mewn ymarfer

Fe fydd yr hyfforddiant yn cynnwys fideo yn dangos effaith camdriniaeth domestig ar bobl hŷn yn ogystal a chlywed am rai o’r anawsterau wynebwyd pan yn ceisio cael cymorth.

Mi fydd yna hefyd astudiaethau achos go iawn i fynychwyr ystyried / thrafod

Nodwch unai sesiwn bore neu prynhawn ar y ffurflen ble gofynnir am y dyddiad.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cefnogaeth Weithredol (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad:

25/09/2020, Ystafell Enlli, Caernarfon

27/01/2021, Ystafell Enlli, Caernarfon

Amser: 9:30 - 16:30

Lle: Caernarfon

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Andrew Guy

I bwy: Gweithwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu 

Nôd ac amcanion

Mae cefnogaeth weithredol yn newid arddull cefnogaeth gweithio gydag person yn hytrach na gwneud dros.  Mae'n hyrwyddo annibyniaeth ac yn cefnogi pobl i gymryd rhan weithgar yn eu bywydau eu hunain.  Er mwyn darparu staff cefnogi effeithiol mae angen hyfforddiant ar sut i gyflwyno'r math iawn o gefnogaeth.  Gwybodaeth a dealltwriaeth o theori cefnogaeth weithredol a deall pwysigrwydd cefnogaeth weithgar.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cefnogaeth Weithredol i Arweinwyr Ymarfer

Dyddiad/au:

23/10/2020, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Amser: 9:30 - 16:30

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Andrew Guy

I bwy: Rheolwyr ac Arweinwyr Ymarfer yn Unig (5 lle yn unig)

Nôd ac amcanion

RHAID I CHI FYNYCHU'R CWRS CEFNOGAETH WEITHREDOL UNDYDD CYN I CHI FYNYCHU’R CWRS YMA 

Bydd y cwrs hwn yn rhoi  twls ac ymarferion i chi eu defnyddio yn eich gweithle i hyrwyddo a chefnogi cefnogaeth weithredol dda.

Byddwch yn cael eich tywys ar sut i gymell a mentora eich staff mewn ffordd ymarferol sy'n eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau i gefnogi unigolion

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys CHWARAE RÔL

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol (P.B.S.)

Dyddiadau: 

14/10/2020, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

17/02/2021, Ystafell Enlli, Caernarfon

Amser: 9:30 - 16:30

Lle: Gweler y dyddiadau

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Andrew Guy

I bwy: Gweithwyr Cefnogol a Rheolwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu

Nôd ac amcanion

 • Deall pam, pryd a sut mae ymddygiad yn digwydd a pha ddiben y maent yn ei wasanaethu i'r person.
 • Deall sut y gall gwasanaeth ddatblygu dull gweithredu ymddygiad cadarnhaol o fewn eu gweithle a sicrhau fod pobl sy'n derbyn y gwasanaeth yn cael bywyd o ansawdd da, waeth beth fo'u hymddygiad posibl.
 • Mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar ymyriadau rhagweithiol yn hytrach na bod yn adweithiol.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Celcio (Ymwybyddiaeth)

Dyddiadau: Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: 09:30 - 16:30 

Lle: Gweler y dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Hoarding Disorders UK

I bwy: Unigolion sydd yn gweithio gydag achosion o gelcio

Nôd ac amcanion:

 • Beth yw celcio (dosbarthiad iechyd meddwl)
 • Celcio ynteu anhrefn cronig?
 • Ar bwy y gallai'r anhwylder ei effeithio, a'r sbardunau posib
 • Sut mae unigolion a theuluoedd yn byw dan yr amodau hyn
 • Astudiaethau Achos
 • Gweithio'n aml asiantaethol, hunan esgeulustod, a'r Ddeddf Gofal
 • Sut i asesu a chynllunio strategaeth
 • Defnyddio Clutter Image Ratings (CIR)
 • Ffactorau risg
 • Beth i'w wneud a beth i beidio ei wneud 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cofnodi ac Adrodd

Dyddiadau: 

22/09/2020 9:30 - 12:30 Ystafell Enlli, Caernarfon, Cymraeg

22/09/2020 13:30 - 16:30 Ystafell Enlli, Caernarfon, Saesneg

Amser: Gweler dyddiadau

Lle: Gweler dyddiadau

Iaith: Gweler Dyddiadau

Hyfforddwr: Elen V Jones

I bwy:  

Nôd ac amcanion 

Deall arwyddocad cofnodi da

Deall cyfrifoldeb unigol am gofnodi ac adrodd

Deall dyletswydd cofnodi ac adrodd

Rhannu canllawiau cofnodi ac adroddDeall egwyddorion rheoli cofnodion

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cyflwyniad o brif ganfyddiadau adroddiad Comisiynydd Bobl Hyn Cymru

 

Dyddiad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 10:00 - 11:30

Lleoliad: Plas Menai, Caernarfon

Iaith: Saesneg

I bwy: Bydd yn berthnasol ac o ddiddordeb i reolwyr, darparwyr ,gweithwyr maes oedolion a rhai sydd wedi mynychu hyfforddiant adfocatiaeth.

Nod ac amcanion:

Cyflwyniad gan Nicola Allen, Arweinydd Hawliau a Chydraddoldeb Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru o ganfyddiadau a chasgliadau’r adroddiad gan y Comisiynydd Sicrhau Lleisiau i Bobl Hŷn: Mynediad Pobl Hŷn at Eiriolaeth Annibynnol yng Nghymru. Bydd yn  cyflwyno trosolwg o ddarganfyddiadau’r adroddiad a diweddariad ar unrhyw gynnydd ers ei gyhoeddiad.

Nid hyfforddiant ar adfocatiaeth yw hwn ond cyflwyniad ar yr adroddiad a cyfle i ofyn cwestiynau.

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

 

Clefyd Siwgr (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad/au: Dim Dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 9:30 – 12:30 

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy: Pawb sy’n gweithio yn y maes gofal.

 Nôd ac amcanion

 • Diffinio beth yw Clefyd Siwgr
 • Egluro sut mae'r corff yn rheoli glwcos gwaed
 • Adnabod y mathau gwahanol o Glefyd Siwgr
  • Math 1
  • Math 2
  • Clefyd Siwgr Insipidus
  • Clefyd Siwgr Gestational
 • Edrych ar driniaethau ar gyfer Clefyd Siwgr
  • Diet
  • Meddygyniaeth
 • Adnabod Cymhlethdod Clefyd Siwgr

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Colled Synhwyrol Deuol

Dyddiad/au:

04/03/2021, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth, Saesneg

Amser: 9.30 - 15.30

Lle: Gweler Dyddiadau

Iaith: Gweler Dyddiadau

Hyfforddwr: Diane Williams

  

Nôd ac amcanion:

I alluogi mynychwyr i ddeall:

 • Pa mor gyffredin yw byddar-ddallineb
 • Mathau ac achosion o fyddar-ddallineb
 • Effaith ar yr unigolyn sy'n ddall a byddar

Wedi cwblhau'r cwrs bydd gan fynychwyr:

 • Ddealltwriaeth sylfaenol o fyddar-ddallineb ac o gyfathrebu gydag unigolion sydd yn ddall ac yn fyddar
 • Ddealltwriaeth sylfaenol o sut i gynorthwyo pobl sydd yn ddall a byddar 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cymhelliant a Mentora

Dyddiad):  Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 9:30 - 16:30

Lle: Ystafell Enlli, Caernarfon

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr:Jane Sherman, Potential Works

I bwy: Rheolwyr Gofal Cymdeithasol, Dirprwyon a Uwch Ofalydd

Nod ac Amcanion:  

I fod yn arweinydd ysbrydoledig  mae yna sgiliau a phriodoleddau yr hoffech eu datblygu fel y gallwch wireddu eich uchelgais i ddeall yn well y rhai sy'n gweithio gyda chi.   

Mae gwneud gwahaniaeth yn y byd yn dechrau gyda gwneud gwahaniaeth i'r rhai gerllaw, bydd yr hyfforddiant hwn yn eich galluogi i ddeall eich prosesau meddwl eich hun yn well, eich ffyrdd arferol o ymddwyn, y ffyrdd y byddwch weithiau'n tanseilio eich cynlluniau a'ch uchelgeisiau yn ogystal â pam y byddech chi'n gwneud hynny! Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich helpu i adnabod ymddygiad di-fudd a rhoi rhai mwy cefnogol yn eu lle y gallwch ymarfer.  

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cymorth Cyntaf - Brys yn y Gweithle 

Dyddiadau:

 • 06/11/20 (Cymraeg) Ystafell Enlli, Caernarfon (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 13/11/20 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (Gweithwyr Partneriaeth yn unig)
 • 25/11/20 (Saesneg) Dolfeurig, Dolgellau (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - CWRS YN LLAWN
 • 03/12/20 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - CWRS YN LLAWN
 • 09/12/20 (Cymraeg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 18/12/20 (Saesneg) Ystafell Enlli, Caernarfon (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - CWRS YN LLAWN
 • 15/01/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 20/01/21 (Cymraeg) Ystafell Enlli, Caernarfon (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 27/01/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 10/02/21 (Cymraeg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 16/02/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 24/02/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (Gweithwyr Partneriaeth yn unig)
 • 03/03/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 12/03/21 (Cymraeg) Ystafell Enlli, Caernarfon (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)
 • 30/03/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (Gweithwyr Partneriaeth yn unig)
 • 31/03/21 (Saesneg) Ystafell Enlli, Caernarfon (ar gyfer Staff Cyngor Gwynedd yn unig)

Amser: 09:15 - 16:00

Hyfforddwr: Byw'n Iach

 

Nôd ac amcanion 

 • Gweithredu'n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol mewn argyfwng
 • Dadebru cardiopwlmonaidd (CPR)
 • Trin claf  anymwybodol (gan gynnwys trawiad)
 • Clwyfau a gwaedu
 • Sioc
 • Mân anafiadau
 • Tagu
 • Atal traws-heintio, cofnodi digwyddiadau a chamau gweithredu a defnydd o offer sydd wrth law

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Dyddiad(au):

26+27/11/2020, Ystafell Enlli, Caernarfon, Saesneg

19+20/01/2021, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth, Saesneg

Amser: 9:30 - 16:30  

Lle: Gweler y dyddiadau

Iaith:

Hyfforddwr: Bethan Roberts

I bwy:  

 

Nôd ac amcanion

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella. Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Cymorth Cyntaf Paediatrig

Dyddiad: 

03+04/12/2020, Ystafell Enlli, Caernarfon, Saesneg

Amser: 9:30 - 16:00

Lle: Gweler Dyddiadau

Iaith: Gweler Dyddiadau

Hyfforddwr: Byw'n Iach

I bwy:  STAFF RHENG FLAEN sy’n gweithio gyda plant

Nôd ac amcanion 

Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sy’n gofalu am blant o bob oed, yn enwedig plant o dan 8 oed.

 • Delio gyda sefyllfa frys yn yr amgylchfyd gofal plant
 • Blaenoriaethau triniaeth
 • Adfywiad: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Anymwybodol: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Tagu: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Crŵp
 • Boddi
 • Rheoli gwaedu & trin anafiadau bychan, gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Trin llosgiadau  & scaldiad
 • Sioc drydanol
 • Gwenwyno yn cynnwys anadlu mwg
 • Niwed i’r llygaid
 • Trin toriadau gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Cyflyrau paediatrig cyffredinol: Asthma, Anaphylaxis, Clefyd Siwgr
 • Epilepsi, ffit dwymynol, Sickle Cell a Llid yr Ymennydd.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Datblygiad yr Ymennydd ac Effeithiau Tlodi, Esgeulustod a Magu Gwael

Dyddiad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 

Lle:

Iaith: 

Hyfforddwr: 

I bwy:

 

Nôd ac amcanion

 • Meithrin dealltwriaeth o ddatblygiad yr ymennydd babanod, plant a phobl ifanc yn eu harddegau.
 • Deall effaith tlodi, esgeulustod a magu gwael ar yr ymennydd sy'n datblygu.
 • Deall yr effaith ar ymarfer a gallu llunio ymyraethau effeithiol yn seiliedig ar anghenion datblygiadol plant/pobl ifanc yn eu harddegau.
 • Ystyried effaith ffactorau allanol – yr Amgylchedd, diwylliant, crefydd, yr ysgol a'r cyfryngau.
 • Gwybod sut i adeiladu strategaethau cyfathrebu effeithiol gyda phlant a phobl ifanc yn eu harddegau.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru  

Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

Dyddiad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 

Lle:

Iaith: 

Hyfforddwr: 

I bwy:

 

Nôd ac amcanion

 • Deall y diffiniadau a'r cyfrifoldebau yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005 a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid:
 • Gwybodaeth weithredol o DGM 2005 a sut i'w chymhwyso'n ymarferol wrth asesu angen a chynllunio gofal.
 • Deall beth a olygir gan Wneud Penderfyniad er Budd Pennaf a chyfraith achosion presennol a goblygiadau ymarferol hynny.
 • Deall rhyngwyneb asesiad galluedd meddyliol gyda diogelu, cynllunio ar gyfer rhyddhau a lleoli a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid.
 • Gwybodaeth weithredol o sut mae DGM a DoLS yn berthnasol i blant a phobl ifanc.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dementia (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad(au): Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 

Lle:

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: 

I bwy: 

 

Nod ac amcanion

Mae  Ymwybyddiaeth “All About Dementia” yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud  â gofal dementia. Gan ganolbwyntio ar y materion ymarferol o ofalu am rywun â dementia, rydym yn edrych ar y 'cadw' yn erbyn y galluoedd 'coll'. Mae ein cwrs sylfaen yn cael ei adeiladu o gwmpas arferion gorau a chyfathrebu effeithiol yn allweddol. Bydd mynychwyr cael cipolwg ar y technegau i'w defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth gofal gorau posibl. Rydym yn edrych ar Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Person, a'r gwahaniaethau unigryw rhwng cam o'r daith dementia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Diogelu - Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu 

Dyddiadau:
 • 03/11/20 (Saesneg) Ystafell Enlli, Caernarfon
 • 09/11/20 (Cymraeg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth
 • 24/11/20 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth
 • 04/12/20 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth
 • 11/12/20 (Cymraeg) Ystafell Enlli, Caernarfon
 • 18/12/20 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth
 • 12/01/21 (Saesneg) Ystafell Enlli, Caernarfon
 • 19/01/21 (Cymraeg) Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth
 • 26/01/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeuraeth
 • 02/02/21 (Saesneg) Ystafell Enlli, Caernarfon
 • 12/02/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth
 • 23/02/21 (Cymraeg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth
 • 09/03/21 (Saesneg) Ystafell Enlli, Caernarfon
 • 24/03/21 (Saesneg) Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth
Amser: 09:15 - 16:00

Hyfforddwr: Y Bont

 
Nôd ac amcanion 
Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol:
 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. 
I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.
 
OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Diogelu i Weithwyr Proffesiynol

Dyddiad(au):

 • Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: 

Lle: 

Iaith: 

Hyfforddwr:

I bwy: Gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, rheolwyr a dirprwy reolwyr o bob gwasanaeth darparu Oedolion, yn cynnwys asiantaethau partner, rheolwyr tai, a phob gweithiwr proffesiynol perthnasol arall allai gymryd rhan mewn ymholiadau neu ymchwiliadau diogelu. 

Dylech fod wedi mynychu hyfforddiant POVA L2 neu Hyfforddiant Sylfaenol Cymru gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu cyn mynychu'r hyfforddiant yma.  

 Nôd ac amcanion 

 • Gwell dealltwriaeth o ran 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 sy'n ymwneud â diogelu oedolion
 • Mwy o hyder i ymgymryd â'ch swyddogaethau a'ch cyfrifoldebau proffesiynol i Ddiogelu Oedolion mewn Perygl
 • Rhoi'r egwyddorion ar waith - hawliau dynol, cefnogi lles, deilliannau, parch, cyfranogiad, gweithio mewn ffordd berson-ganolog
 • Dealltwriaeth o :
  -Atal a Diogelu mewn cymun-
  -Model cymdeithasol anabledd
  -Deddf Galluedd Meddyliol a Diogelu (capasiti, caniatâd a chefnogaeth eiriolaeth)
  -Gwaith diogelu amlasiantaethol - Byrddau Diogelu a Diogelu ar waith
 • Gwybodaeth am arfer gorau:
  -ymholiadau ac ymholiadau diogel
  -Asesiad risg, cynllunio diogelwch a chynllunio deilliannau
 • Dealltwriaeth o ddeddfwriaethau perthnasol eraill:
  -Diogelu data a rhannu gwybodaeth
  -Dyletswyddau pwysig i'w hymchwilio
  -APSO's (Gorchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion) 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Diogelu Rhag Colli Rhyddid DOLS

Dyddiad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 

Lle:

Iaith:

Hyfforddwr: 

I bwy: Awdurdod Rheoli

 

Nôd ac amcanion

 • I ddeall beth yw diogelu rhag colli rhyddid.
 • I fod yn medru adnabod y bobl yr ydym yn eu cefnogi a all golli eu rhyddid.
 • I ddeall rôl a chyfrifoldebau.
 • I ddeall y broses o awdurdodi Dols yn lleol.

Hefyd:

 • I roi cyflwyniad ar y fframwaith cyfreithiol.
 • Sut mae colli rhyddid yn medru digwydd ac ym mha sefyllfa.
 • Sut y dylem  ymateb.
 • Y broses asesu yng Ngwynedd.
 • Trafodaeth ar y ffurflenni, cyfarfodydd ac amserlen.
 • Cawn gyfle i gael trafodaeth agored a chyfle i ofyn  cwestiynau perthnasol a chael ymateb. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Diogelwch Bwyd (Lefel 3) Staff Cegin - Cogyddion / Cogyddion Cynorthwyol Hyfforddiant wedi'w achredu

Dyddiadau: Dim ar hyn o bryd

Amser: 09:30 - 16:30

Lle? Parc Busnes Eryri, Penrhyndeudraeth

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: I Povey

I bwy?  Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at Gogyddion, Cogyddion Cynorthwyol.

Bydd llyfr yn cael ei ddosbarthu cyn yr hyfforddiant a disgwylir i'r mynychwyr ddarllen y llyfr cyn yr hyfforddiant wyneb yn wyneb deuddydd.

 

Nôd ac amcanion:

Mae'r rhain yn cynnwys sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelwch bwyd, cymhwyso a monitro arferion hylendid da, sut i weithredu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd a chymhwyso a monitro arfer da o ran halogi, microbioleg a rheoli tymheredd.

Asesir y cymhwyster hwn trwy arholiad aml-ddewis.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyfarniad Gwerthoedd ac Egwyddorion

Dyddiad(au)

 • 09/09/2020 9:30 - 12:30 Cymraeg 13:30 - 16:30 Saesneg
 • 11/11/2020 9:30 - 12:30 Cymraeg 13:30 - 16:30 Saesneg

(10 Lle ar Gael)

Lleoliad: Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

Iaith: Gweler Dyddiadau

Ar gyfer: POB STAFF NEWYDD GOFAL CYMDEITHASOL (mewnol GWYNEDD yn unig)

MAE YN OFYNNOL I CHWI GWBLHAU MODIWLAU E.DDYSGU CYFLWYNIAD I OFAL CYN MYNYCHU’R CWRS YMA 

Nôd ac Amcanion:

Adolygu cynnwys y dyfarniad Gwerthoedd ag Egwyddorion a chwblhau’r asesiad ar ddiwedd y dyfarniad

Bydd Prawf ar ddiwedd y sesiwn yma

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Sefydlu a Diogelu Ymwybyddiaeth Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Dyddiad(au):

Bydd y dysgwyr yn mynychu 4 gweithdy diwrnod llawn a 4 sesiwn cefnogi hanner diwrnod.

 

Amser: Dyddiau llawn ac hanner dyddiau

Lle: Coleg Menai, Bangor

Iaith:

Hyfforddwr:

I bwy: Staff Gofal Cymunedol

Mae awdurdodau lleol gogledd Cymru wedi comisiynu’r cwrs hyfforddi hwn i gefnogi cofrestru’r gweithlu cymunedol 

 

Nôd ac amcanion

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cwrdd â'r gofynion i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru cyn 2020 

Mae'r cwrs yn cynnwys

 • Cyfathrebu
 • Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 • Rôl y Gweithiwr Gofal Cymdeithasol
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 • Diogelu
 • Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal 

I drafod ymhellach cysylltwch â:
delythjones@gwynedd.llyw.cymru 
01286 679026

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Epilepsi - Ymwybyddiaeth

Dyddiad(au):

03/02/2021 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth (Saesneg)

Amser: 13:30 - 16:30

Nôd ac Amcanion:

 • Darparu gwybodaeth am y cyflwr ac am y gwahanol fathau o ffitiau 

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

Ffrindiau Dementia

Dyddiad(au):

 Dim dyddiad ar hyn o bryd

 

Amser: 

I Bwy: Cyflwyniad  i unrhyw un sydd a diddordeb mewn gwybod mwy am berson sy’n byw gyda Dementia

Hyfforddwr: Emma Jayne Quaeck  - Rheolwr Rhaglen “Dementia Go” Cyngor Gwynedd

Nôd ac Amcanion:

Rhaglen Cymdeithas Alzheimers ‘Ffrindiau Dementia’ yw’r fenter fwyaf erioed i newid canfyddiadau pobl o ddementia. Ei nod yw trawsnewid y ffordd y mae'r genedl yn meddwl, yn gweithredu ac yn siarad am y cyflwr. Yn ystod sesiwn wybodaeth Ffrindiau Dementia byddwch yn dysgu mwy am y clefyd ac yn cael gwell syniad o sut beth yw i'r sawl sy'n byw gyda dementia a sut y gallwch chi helpu a chefnogi'r person hwnnw.

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Galluogi (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad(au):

10/09/2020, Ystafell Enlli, Caernarfon

15/09/2020, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth\

10/11/2020, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

25/02/2021, Ystafell Enlli, Caernarfon

Amser: 9:30 - 16:30

Lle: Gweler y dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: 

I bwy: 

Nôd ac amcanion

Ar ôl mynychu'r sesiwn bydd gan fynychwyr:

 • well dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng gofal a galluogi
 • gwybodaeth angenrheidiol a sgiliau ymarferol i symud o ofalu i alluogi 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

Gofal Diwedd Oes

Dyddiad/au: Dim Dyddiad/au ar hyn o bryd

 Amser: 9:30 – 12:30 

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

I bwy: Unrhyw un sy'n gweithio mewn lleoliad gofal gydag unigolion sydd â salwch terfynol neu sydd angen gofal diwedd bywyd

Nôd ac amcanion

 • Diffinio Gofal Lliniarol (Palliative) a Gofal Diwedd Bywyd – y gwahaniaeth.
 • Adnabod prif theorïau am y prosesau emosiynol a seicolegol wrth ymdrin â marwolaeth.
 • Ymarfer ffyrdd o gyfathrebu a chefnogi’r unigolyn a phobl allweddol wrth archwilio eu meddyliau a theimladau ynglŷn â marwolaeth a marw.
 • Ymarfer addasu cefnogaeth  i adlewyrchu anghenion cyfnewidiol yr unigolyn, gyda chyswllt i Gynllunio Person Canolog (Person Centred Planning).
 • Adolygu datblygiadau diweddar mewn cynllunio gofal diwedd bywyd.
 • Adnabod y prif Lwybrau Gofal Diwedd Bywyd.
 • Diffinio pwrpas cynllunio gofal o flaen llaw mewn perthynas â gofal diwedd bywyd.
 • Ystyried perthnasedd Polisi a Chanllawiau cyfundrefnol ar gyfer Diwedd Bywyd a Gofal Lliniarol.
 • Ymarfer rheoli teimladau personol mewn perthynas â marwolaeth unigolyn.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Gofal Person Canolog (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad(au): Dim Dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: 9:30 - 16:30 

Lle: Ystafell Enlli, Caernarfon

Iaith: Dwyieithog

Hyfforddwr: Andrew Guy

I bwy: Ar gyfer rheolwyr a staff sydd am ddysgu am ofal sy'n canolbwyntio ar y person, a sut i'w roi ar waith 

Nôd ac amcanion

Bydd y cwrs hwn yn diweddaru eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn hanfodol ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am ddatblygu a hwyluso cynlluniau cefnogi a gofal

Mae cwrs hyfforddi yn archwilio sut mae gofal person-ganolog yn rhoi pobl a'u teuluoedd wrth wraidd unrhyw penderfyniadau neu ymyrraeth gofal a chymorth.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Gofal Personol

Dyddiadau: 

12/11/2020 Ystafell Enlli, Caernarfon

Amser: 9:30 – 16:30 

Lleoliad: Gweler y dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants  

I bwy:

Nôd ac Amcanion:

Mae hwn yn gwrs undydd sy'n cynnig hyfforddiant ymarferol ar bob agwedd o ofal personol

 • Egwyddorion Gofal - Urddas, Dewis, Parch, Preifatrwydd, Unigolrwydd
 • Arsylwi - Arwyddion i edrych amdanynt wrth ddarparu gofal personol e.e. arwyddion a symptomau briwiau gorwedd, dadhydriad a thyfiant canseraidd, etc.
 • Sesiwn Arddangos ac Ymarfer - defnyddio senarios realistig a gwybodaeth ysgrifenedig yn seiliedig ar arfer da, yng nghyd-destun rhoi bath yn y gwely, ymolchi ar erchwyn gwely, eillio, iechyd y geg, gofal traed ac ewinedd, gofal perinëwm, gofal ymataliaeth a gofal cathetr. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Goruchwyliaeth i Reolwyr Gofal Cymdeithasol

Dyddiad/au:

13+14/10/2020, Ystafell Prysor, Penrhyndeudraeth

Amser: 09:30 - 16:30 

Lle: 

Iaith: Saesneg 

Hyfforddwr: Potential Works

I bwy:  Goruchwylwyr a Rheolwyr 

 Nôd ac amcanion

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi sgiliau allweddol a gwybodaeth i Oruchwylwyr a Rheolwr ar gyfer creu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol ar gyfer y broses Goruchwylio. 

Byddwch yn dysgu:

 • Sut i greu amgylchedd sy'n addas ar gyfer goruchwyliaeth
 • Deall sut mae'r rhai sy’n cael eu Goruchwylio yn dysgu a theilwra eich cyfathrebu i annog bob unigolyn
 • Model hawdd ei ddefnyddio ar gyfer Goruchwyliaeth
 • Cyfathrebu adeiladol ar gyfer Goruchwyliaeth effeithiol...a chymaint mwy! 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Gweithdy Diogelwch ar y We

Dyddiad: Dim dyddiad ar hyn o bryd 

Amser: 

Lle: 

Iaith: 

Hyfforddwr: 

I bwy: Holl staff berthnasol o Wasanaethau Plant ac Oedolion

 

Nôd ac amcanion

Ar ôl mynychu'r sesiwn, bydd y mynychwyr yn gallu:

 • Cynghori ar fesurau diogelwch ar -lein i gadw unigolion yn ddiogel ar-lein.
 • Deall y 7 agwedd allweddol ar ddiogelwch ar-lein.
 • Atal ymddygiad bwlio drwy fynd i'r afael â'i achos sylfaenol.
 • Ymgorffori diogelwch ar-lein yn eu cynlluniau gofal.
 • Fod yn wyliadwrus o ran eu persona ar-lein proffesiynol, preifatrwydd ac enw da.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Gweithdy Ymwybyddiaeth Dogfennau

Dyddiad(au): Dim dyddiad ar hyn o bryd

Hyfforddwr: Heddlu Gogledd Cymru

I bwy: Staff Sy’n Gwirio Dogfennau Hunanaieth Darpar Gyflogai

Nôd ac amcanion:

Wrth ymateb i'r newid ym methodoleg terfysgaeth i ffwrdd o ymosodiadau mwy trefnedig mawr i ymosodwyr unigol a'r cynnydd yn y bygythiad mewnol, mae NaCTSO wedi datblygu gweithdy ymwybyddiaeth o ddogfennau'r Ddeddf i gynyddu gwybodaeth am ddogfennau hunaniaeth

Gan ddefnyddio'r is-bennawd  "ydych chi'n gwybod pwy ydych chi'n eu cyflogi? " a gyda chymorth yr Uned twyll dogfennau cenedlaethol, mae tîm ymwybyddiaeth NaCTSO  a swyddogion wedi'u hyfforddi'n arbennig o bob rhan o'r rhwydwaith gwrthderfysgaeth bellach yn cynnig gweithdai ymwybyddiaeth o ddogfennau, gyda'r nod o gynyddu  gwybodaeth am ddogfennau adnabod a'r potensial ar gyfer eu cam-drin.

Mae'r gweithdy wedi'i gynllunio i wella gallu'r cynadleddwyr i adnabod ffug.

Bydd y wybodaeth ychwanegol a enillir yn diogelu gwasanaethau'n well rhag ymdreiddiad posibl i gyflogaeth.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (Partneriaeth yn unig)

Dyddiadau:

 • 26/11/20
 • 02/03/21

Amser: 09:30 - 16:30

Lle: Penrhyndeudraeth

Iaith: Saesneg gyda'r opsiwn o gynnal trafodaeth grŵp yn Gymraeg

Hyfforddwr: Iolo Povey

I bwy: Partneriaeth yn unig

 

Nôd ac amcanion

Nod y cwrs hwn yw sicrhau fod pob aelod o staff, yn enwedig rhai newydd, yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o iechyd a diogelwch yn y gweithle ac ennill cymwyster lefel 2 fel tystiolaeth o hyn.  Bydd y cwrs yna yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau allweddol fydd yn sicrhau eu diogelwch hwy, eu cydweithwyr a’i defnyddwyr oddi fewn y gweithle.Mae'r dyfarniad yn cynnwys yr elfennau isod:-    

 • Damweiniau ac afiechyd
 • Llithro, baglu a chwympo
 • Cyfraith Iechyd a Diogelwch
 • Asesiad risg
 • Sylweddau peryglus
 • Cyfarpar diogelu personol
 • Iechyd yn y gweithle, diogelwch a lles
 • Atal Tân
 • Cymorth Cyntaf
 • Offer gwaith a thrydan
 • Iechyd a sŵn galwedigaethol
 • Ergonomeg a gweithfan 
 • Codi a chario 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd (Partneriaeth yn unig)

Dyddiadau:

 • 12/11/20
 • 16/03/21

Amser: 9:30 - 16:30

Lle: Penrhyndeudraeth

Iaith: Saesneg (gyda'r opsiwn o gynnal trafodaeth grŵp yn Gymraeg)

Hyfforddwr: Iolo Povey

I bwy: Partneriaeth yn unig

 

Nôd ac amcanion

Darparu gwybodaeth sylfaenol i bawb sydd ynghlwm a pharatoi neu ddarparu bwyd i eraill.  Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys –

 • Peryglon microbiolegol (bacteria)
 • Dirywiad a chadwraeth
 • Gwenwyn bwyd a'i reoli
 • Peryglon halogi a rheolaethau
 • Trinwyr bwyd a hylendid personol
 • Adeiladau ac offer bwyd
 • Plâu a rheoli bwyd
 • Glanhau a diheintio
 • HACCPC o brynu i wasanaeth
 • Diogelwch bwyd a'r gyfraith 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Hunan Esgeulustod a Hel Celc

Dyddiad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 

Lle: 

Iaith: 

Hyfforddwr:

I bwy: Aml-asiantaethol, yn agored i'r holl weithwyr

 

Nôd ac amcanion

 • Mwy o ymwybyddiaeth o'r Protocol hunan esgeuluso Rhanbarthol
 • Ymarfer diogelu a hunan esgeulustod
 • Dysgu gwersi o'r Adolygiadau Ymarfer Oedolion ynghylch hunan esgeulustod
 • Deall eich rôl fel ymarferydd aml-asiantaethol wrth weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth sy'n hunan esgeuluso

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymhwysterau)

Cymhwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Guilds / CBAC yw’r unig ddarparwr o gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant wedi'i hariannu yng Nghymru o lefel 2 i fyny at lefel 5.

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r cymwysterau cliciwch ar y linc ganlynol

https://www.dysguiechydagofal.cymru/cymwysterau/

I drafod ymhellach cysylltwch â Delyth Jones, cydlynydd cymwysterau Gofal 01286 679026 neu 07881855090

Iechyd Meddwl (Ymwybyddiaeth) i Reolwyr

Dyddiad(au): 

01/10/2020, Ystafell Enlli, Caernarfon, Saesneg

19/11/2020, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth, Cymraeg

Lle: Gweler y dyddiadau

Hyfforddwr: 

I bwy: 

 

Nod ac amcanion

Cwrs diwrnod llawn yw hwn sy'n galluogi rheolwyr a goruchwylwyr i chwarae eu rhan yn y gwaith o feithrin diwylliant sy'n cydnabod ac yn cefnogi lles meddyliol eu tîm.  Wrth wneud hynny, gall helpu i greu gweithlu mwy cadarnhaol a gwydn, cynyddu cynhyrchiant a lleihau absenoldeb oherwydd salwch.

Mae'n rhoi dealltwriaeth ymarferol,  tŵls penodol a hyder i staff fynd yn ôl i'w gweithle a chreu amgylchedd gwaith sy'n cefnogi lles meddyliol yn well. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Iechyd Meddwl (Ymwybyddiaeth) Staff Rheng Flaen

Dyddiad(au): 

18/11/2020, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth, Cymraeg

21/01/2021, Ystafell Enlli, Caernarfon, Saesneg

Amser: 9:30 - 16:30

Lle:Gweler y dyddiadau

Iaith: Gweler y dyddiadau

Hyfforddwr: 

I bwy: 

 

Nod ac amcanion

Sesiwn hyfforddi undydd ar iechyd meddwl sy'n cwmpasu: beth yw straen a sut y gall effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol; beth yw iechyd meddwl; arwyddion a symptomau cyffredin o iselder, anhwylderau gor-bryder ac anhwylderau seicotig; sut i reoli straen yn well a sut i ofalu am iechyd meddwl

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.  

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Llesiant a Maeth

Dyddiad(au): 

28/01/2021 Ystafell Deudraeth Penrhyndeudraeth (2 Sesiwn)

Amser: Sesiwn 1 - 09:30 - 12:30  |  Sesiwn 2 - 13:30 - 16:30

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants

I bwy: Ar gyfer staff sydd mewn unrhyw ffordd yn ymwneud a paratoi, gweinyddu, neu sy’n darparu cymorth ymarferol i unigolion sydd angen cefnogaeth i fwynhau bwyd maethlon.

 

Nôd ac amcanion

Rhoi ymwybyddiaeth i'r ymgeiswyr o bwysigrwydd diet a maeth amrywiol

 • Disgrifio sut mae bwyd yn cael ei dreulio
 • Trafod swyddogaeth bwyd
 • Trafod gwahanol ddulliau o fwydo ac ystyried y sefyllfa fwyaf priodol ar gyfer bwydo
 • Trafod opsiynau o sicrhau bod anghenion maethol yn cael eu diwallu wrth ddelio ag anoddefiadau / alergeddau ac ati
 • Ystyried paratoi a chyflwyno bwyd wrth ddefnyddio asiantau trwchus 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

MAKATON Gweithdy (Oedolion)

Dyddiad(au): Di Dyddiadau ar hyn o bryd 

Hyfforddwr: Cwmni Clen

I bwy: Aelodau o Staff/Teulu sydd yn defnyddio iaith arwyddo MAKATON i gefnogi unigolion.

Nôd ac amcanion

Mae'r Gweithdy yn cynnig cyflwyniad ymarferol i Raglen Iaith Makaton.

Mae'r sesiynau yn cynnwys cwestiynau cyffredinol a gaiff eu gofyn, gair o gyngor ar sut i arwyddo'n effeithiol, sut i ddefnyddio symbolau a sut i ddechrau defnyddio Makaton o ddydd i ddydd, gartref neu yn y gwaith.

Fe fyddech hefyd yn dysgu am arwyddo a symbolau i Gamau 1-4 ac yn ogystal yr Eirfa Graidd Ychwanegol.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Motor Neurone Disease (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad(au): Dim dyddiad ar hyn o bryd

 

Amser: 13:30 - 16:30 

Hyfforddwr: Cymdeithas Clefyd Motor Neurone

Nôd ac amcanion

 • Rhoi i fynychwyr ddealltwriaeth o MND, beth sydd yn ei achosi, a'r gwahanol fathau a thriniaethau
 • Codi ymwybyddiaeth o MND a'i effaith ar fywydau pobl
 • Egluro symptomau MND a sut y maent yn effeithio ar unigolion
 • Darparu gwybodaeth am y Gymdeithas MND.

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Multiple Sclerosis (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad/au: Dim Dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 13:30 – 16:30 

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Tim Dallinger

I bwy: Pawb sy’n gweithio mewn lleoliad gofal. 

Nôd ac amcanion

 Deall beth yw Multiple Sclerosis

 • Adnabod y symptomau ac effeithiau’r symptomau yma
 • Mathau o MS
 • Adnabod rôl y gofalwr
 • Sut i hybu annibynniaeth yr unigolyn
 • Adnabod sut i gynorthwyo hefo gweithgareddau byw dyddiol yr unigolyn

 I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Parkinsons (Ymwybyddiaeth)

Dyddiad/au: Dim dyddiad ar hyn o bryd


 Amser: 13:30 – 16:30 

 Iaith: Saesneg

 Hyfforddwr: Tim Dallinger

 I bwy:  Pawb sy’n gweithio yn y sector gofal

 Nôd ac amcanion

 • Diffinio Parkinson's
 • Egluro sut mae dopamine yn gweithio yn yr ymennydd
 • Adnabod symptomau Parkinson's
  • Symptomau motor
  • Symptomau non-motor
 • Edrych i fewn i gmhlethdodau Parkinson's
  • Iechyd Meddwl
  • Dementia
 • Edrych ar driniaethau ar gyfer symptomau Parkinson's
  • Diet
  • Meddyginiaeth
 • Adnabod cymhlethdodau Parkinson's

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Rheoli Haint

Dyddiad: 17/11/20

Amser: 9.30 - 12.30 (SESIWN BORE YN LLAWN) neu 13.00 - 16.00  (SESIWN PRYNHAWN YN LLAWN)

Lle: Penrhyndeudraeth

Iaith:  Saesneg 

Hyfforddwr:  Gary Porter-Jones  BCUHB

I bwy: Gweithwyr Gofal

d ac amcanion

Mae'r hyfforddiant yn addas ar gyfer staff sy'n darparu gofal ar gyfer clientiaid o bob oedran mewn amgylchedd cymunedol, yn cynnwys:

 • Cartrefi Nyrsio a Gofal Preswyl
 • Cartrefi unigolion
 • Canolfannau Dydd / Gweithdai
 • Tai a Chefnogaeth

Darperir yr hyfforddiant gan Nyrsus Gwarchod Iechyd, gan gynnwys:

 • Egwyddorion cyffredinol rheoli haint

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

RISCA: Newidiadau i'r Broses Archwilio

Dyddiad: Dim Dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 9:30 - 16:30

Lle: Ystafell Enlli, Caernarfon

Iaith: Saesneg

I Bwy: Rheolwyr Gofal Cartref / Rheolwyr Gofal Preswyl

Nôd ac Amcanion:

 • Nodi'r rhyngwyneb rhwng SSWBA a RISCA a beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer darparu gwasanaeth
 • Ystyried y newidiadau i ymarfer a chofnodi o fewn gofal cymdeithasol mewn ymateb i'r ddeddfwriaeth
 • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddulliau sy'n seiliedig ar ganlyniadau ac yn berson ganolog yng nghyd-destun y ddeddfwriaeth

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Sgyrsiau Gwell

Dyddiadau: 

28/09/2020, 13:30 - 16:30 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth, Saesneg

16/10/2020, 13:30 - 16:30 Ystafell Enlli, Caernafon, Saesneg

25/11/2020, 13:30 - 16:30 Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth,Saesneg

Hyfforddwr: Elen Vaughan Jones

I bwy:Gweithlu Gofal Cymunedol (Gofal Cartref) YN UNIG

Nôd ac amcanion

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn disgwyl, yn caniatáu ac yn ein hannog I wneud pethau yn wahanol ac i wneud pethau gwahanol.

Bydd y cwrs hwn yn cefnogi sgiliau sgwrsio'r staff ac yn adeiladu ar eu dirnadaeth o ddymuniadau a theimladau'r bobl y maent yn eu cefnogi. Bydd y cwrs yn rhannu rhai adnoddau gyda staff i'w helpu i gael sgyrsiau medrus sensitif sy'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n wirioneddol bwysig i bobl.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Strôc (Ymwybyddiaeth)

Dyddiadau: Dim Dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 9:30 – 16:30

Lle: Gweler y dyddiadau

Iaith: Gweler y dyddiadau

Hyfforddwr: Diane Williams

I bwy: 

 

Nôd ac amcanion

Mae hwn yn gwrs hyblyg sydd wedi ei anelu tuag at ddarparu dealltwriaeth bras ond eang o salwch strôc a'i effaith ar y dioddefwyr a'u teuluoedd.

Mae natur yr hyfforddiant yn seiliedig ar y gred fod pobl yn dysgu'n well wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau, trafodaethau a rhannu profiadau.

Mae'r diwrnod yn addas ar gyfer gofalwyr newydd ynghyd â rhai profiadol, ac yn anelu at gadarnhau ac atgyfnerthu gwybodaeth a sgiliau presennol yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth newydd.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Theori mewn Gwaith Cymdeithasol 

Dyddiad(au): Dim dyddiadau ar hyn o bryd

Amser: 9:30 - 16:30 

Lle:

Iaith: 

Hyfforddwr: 

I bwy: Gweithwyr Cymdeithasol o wasanaethau Plant ac Oedolion

 

Nôd ac amcanion

 • Archwilio'r gwahaniaeth rhwng theoriau, modelau, dulliau ac ymagweddau.
 • Ystyrio pam mae theory yn bwysig mewn ymarfer gwaith cymdeithasol.
 • Ystyrio sut y gellir defnyddio theori mewn ymarfer.
 • Diweddariad ar rai o'r prif theoriau cyfoes mewn gwaith cymdeithasol. 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.   

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Ymarfer Adlewyrchol

Dyddiad a lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 9:30 - 16:30 

Lle: Penrhyndeudraeth

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Siobhan Maclean

I bwy: Gweithwyr Cymdeithasol Gwasanaethau Plant ac Oedolion

 

Nôd ac amcanion

 • Beth mae adlewyrchu mewn gwaith cymdeithasol yn ei olygu?
 • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adlewyrchu a adlewyrchu yn feirniadol?
 • Pam mae ymarfer adlewyrchol mor bwysig mewn gwaith cymdeithasol cyfoes?
 • Beth yw'r rhwystrau i ymarfer yn adlewyrchol ac a all ei oresgyn?
 • Y 'Big Six': Cysyniadau mewn adlewyrchu.
 • Damcaniaethau a modelau o adlewyrchu.
 • Defnyddio Modelau i wella adlewyrchu.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Amddiffyn Plant

Dyddiad(au): Dim dyddiad ar hyn o bryd 

Amser: 

Lle:

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Amber Page & Barry Starmer, Substance Misuse Service (SMS)

I bwy: 

 

Nod ac amcanion

 • I godi dealltwriaeth sylfaenol o gyffuriau, yn enwedig sut y maent yn edrych, sut y maent yn cael eu cymryd a'r effeithiau ar berson.
 • Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Amddiffyn Plant.
 • Trosolwg o ddibyniaeth, fecanweithiau'r ymennydd ac ymddygiad.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Y Tlysau yng Ngofal Dementia 

Dyddiad(au):

17/09/2020, Ystafell Enlli, Caernarfon

05/11/2020, Ystafell Deudraeth, Penrhyndeudraeth

04/02/2021, Ystafell Enlli, Caernarfon

Amser: 10:30 - 15:30

Lle: Gweler y dyddiadau

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: All About Dementia

I bwy: 

 Nod ac amcanion

Rydym yn esbonio camau clefyd Alzheimer trwy ddefnyddio cyfatebiaeth 'Chwe Tlws Gwerthfawr(Six Precious Jewels): hawdd i'w gofio, terminoleg urddasol ac offeryn ymarferol ar gyfer gofal arfer gorau. Beth allwch chi ei ddisgwyl gan bob un o'r Tlysau? Beth yw eu hanghenion? Sut allwch chi helpu orau i ddiwallu'r anghenion hynny?

 • Technegau cyfathrebu a symud o un cam tlws i'r nesaf
 • Gweithgareddau hamdden ar gyfer pob tlws
 • Ffyrdd o annog hydradiad da a maeth digonol ar gyfer pob tlws
 • Ymagweddau Staff sy’n ymateb i ymddygiadau sy’n pery pryder ym mhob gem
 • Datrysiadau gweinyddu meddyginiaethau ar gyfer pob tlws 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

 

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

 

Noder:

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • OS OES "CWRS YN LLAWN" WEDI EI NODI GER YR HYFFORDDIANT, I DDATGAN DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST AT CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru 

Mwy o wybodaeth:

Ffôn: 01286 679026
E-bost: CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.