Rhestr hyfforddiant ac archebu cwrs

Rydym yn trefnu hyfforddiant ar amrywiol bynciau ym maes gofal ar gyfer gweithwyr Cyngor Gwynedd ac asiantaethau sydd â chytundebau lefel gwasanaeth / contractau gyda'r Cyngor.

Dyma restr o'r hyfforddiant sydd ar gael:

Anwytho -Staff Newydd - Cyflwyniad i ofal (Staff Cyngor Gwynedd yn unig)

Dyddiad a Lleoliad:

 • 06/06/2018  - Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 05/09/2018  - Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 07/11/2018  - Penrhyndeudraeth - 
 • 23/01/2019  - Penrhyndeudraeth
 • 06/03/2019  - Penrhyndeudraeth

Amser: 09:00 - 16:00

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Atal Ymddygiadau Sy'n Heriol (Patsy Pope - All About Dementia)

Iaith y cwrs: Saesneg

Dyddiad, Lleoliad ac Amser:

 • 23/05/2018 - Penrhyndeudraeth - 10:30 - 13:00 & 13:30 - 16:00 - CWRS YN LLAWN
 • 10/07/2018 - Caernarfon - 10:30 - 13:00 & 13:30 - 16:00 - CWRS YN LLAWN
 • 09/10/2018 - Caernarfon - 10:30 - 13:00 & 13:30 - 16:00

Mae “All About Dementia” yn cynnig cwrs pwrpasol  staff gofal cartref a gofal preswyl, ar atal adweithiau trallodus a sut i ddehongli ymddygiad fel ffurf o gyfathrebu. Mae'r cwrs yn archwilio sut  gall henoed gyda dementia ddod yn ofidus a sut y gall ymddygiadau anodd gael eu hatal. Mae atal yn ymdrech tîm, ac yn gofyn am newid diwylliannol gan y darparwr. Mae’r  gweithdy hwn yn cerdded mynychwyr  drwy'r broses o arsylwi, deall, trafod syniadau ac atal cynllunio.

 • Sgiliau  gwrando, arsylwi a dehongli
 • Blodyn Kitwood o Anghenion mewn Dementia
 • Cydosod tîm atal
 • archwiliad fforensig o'r ymddygiad
 • Mae cyfathrebu gyda'r holl staff neu deulu yn allweddol i weithio gyda chynllun yr unigolyn
 • Gwerthuso cynnydd y cynllun
 • Derbyn methiant fel cynhwysyn allweddol i lwyddiant
 • Yn dilyn i fyny unwaith cynllun atal yn gweithio

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Caethwasiaeth Fodern, Enwaedu Benywod, Priodasau dan Orfod a Thrais er Anrhydedd

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30–12:30

Lleoliad a dyddiad: 25 Medi 2018 – Parc Menai, Bangor - CWRS YN LLAWN

Cwrs ar gyfer: Holl staff berthnasol o Wasanaethau Plant, Oedolion ac adrannau Tai

Nôd ac amcanion:

Nid yw caethwasiaeth fodern yn fater i ardaloedd canol dinas mawr yn unig; mae'n digwydd yng Ngogledd Cymru ac mae'n digwydd ar draws yr rhanbarth.

Nod y sesiwn yw eich galluogi i gael dealltwriaeth am Gaethwasiaeth Fodern, Enwaedu Benywod, Priodasau dan Orfod a Thrais er Anrhydedd. Yn dilyn y sesiwn byddwch yn gallu adnabod a chefnogi dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern ac yn deall y cyfrifoldebau cyfreithiol wrth fynd i'r afael â'r mater.

Hyfforddwr: Jim Coy

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Camau Ymlaen i Reoli

Rhaglen i roi gwybodaeth a dealltwriaeth angenrheidiol i weithwyr gofal cymdeithasol ac iechyd er mwyn trosglwyddo i rôl rheoli.

Mwy o wybodaeth

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Cefnogaeth weithredol 1 - Cyflwyniad

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30- 16:30 

Lleoliad a Dyddiad:           

 • 26/03/2018         Caernarfon
 • 11/05/2018         Caernarfon
 • 06/07/2018         Penrhyndeudraeth   - CWRS YN LLAWN
 • 29/08/2018         Penrhyndudraeth  - CWRS YN LLAWN
 • 07/09/2018         Caernarfon  - CWRS YN LLAWN
 • 09/11/2018         Caernarfon        


Cwrs ar gyfer:
Gweithwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu

Nod ac Amcanion:

Mae cefnogaeth weithredol yn newid arddull cefnogaeth gweithio gydag person yn hytrach na gwneud dros.  Mae'n hyrwyddo annibyniaeth ac yn cefnogi pobl i gymryd rhan weithgar yn eu bywydau eu hunain.  Er mwyn darparu staff cefnogi effeithiol mae angen hyfforddiant ar sut i gyflwyno'r math iawn o gefnogaeth.  Gwybodaeth a dealltwriaeth o theori cefnogaeth weithredol a deall pwysigrwydd cefnogaeth weithgar.

Hyfforddwr: Andrew Guy 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cefnogaeth weithredol 2 - i reolwyr (dilyniant cefnogaeth weithredol 1)

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30 - 16:30

Dyddiad a Lleoliad:               

 • 27/04/2018         Caernarfon
 • 15/06/2018         Penrhyndeudraeth
 • 05/10/2018         Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN

 

Cwrs ar gyfer: Rheolwyr, Goruchwylwyr, Uwch Ofalwyr, Arweinwyr Ymarfer

Nod ac Amcanion:

Er mwyn darparu gweithwyr cefnogol effeithiol mae angen hyfforddiant ymarferol arnynt  gan y rhai sy'n eu harwain.  Mae angen darparu'r hyfforddiant hwn gan arweinwyr sy'n bresennol yn y gwasanaeth.  Mae'r hyfforddiant hwn yn cynorthwyo arweinwyr i feithrin hyder o ran rhoi adborth adeiladol a dangos cefnogaeth weithgar dda, yn ogystal â bod yn gymwys i arsylwi staff er mwyn datblygu sgiliau.

Hyfforddwyr: Andrew Guy

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30-16:30

Lleoliad  a Dyddiad:         

 • 18/05/2018        Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 20/07/2018        Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 14/09/2018        Caernarfon  - CWRS YN LLAWN      
 • 16/11/2018        Caernarfon

 

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cefnogol a Rheolwyr sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu.

Nod ac Amcanion:   

 • Deall pam, pryd a sut mae ymddygiad yn digwydd a pha ddiben y maent yn ei wasanaethu i'r person.
 • Deall sut y gall gwasanaeth ddatblygu dull gweithredu ymddygiad cadarnhaol o fewn eu gweithle a sicrhau fod pobl sy'n derbyn y gwasanaeth yn cael bywyd o ansawdd da, waeth beth fo'u hymddygiad posibl.
 • Mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar ymyriadau rhagweithiol yn hytrach na bod yn adweithiol.

Hyfforddwr: Andrew Guy

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Colled Synhwyrol Deuol

Dyddiad, Amser a Lleoliad:

 • 04/10/18  - Penrhyndeudraeth - 09:30-16:30 - Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 04/03/19 - Caernarfon - 09:30 - 16:30 - Cymraeg

Nôd ac Amcanion:

I alluogi mynychwyr i ddeall:

 • Pa mor gyffredin yw byddar-ddallineb
 • Mathau ac achosion o fyddar-ddallineb
 • Effaith ar yr unigolyn sy'n ddall a byddar

Wedi cwblhau'r cwrs bydd gan fynychwyr:

 • Ddealltwriaeth sylfaenol o fyddar-ddallineb ac o gyfathrebu gydag unigolion sydd yn ddall ac yn fyddar
 • Ddealltwriaeth sylfaenol o sut i gynorthwyo pobl sydd yn ddall a byddar

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Dyddiad a Lleoliad: 

 • 19 - 20/07/2018  – Caernarfon, Cymraeg LLAWN
 • 22 - 23/11/2018 - Caernarfon, Saesneg LLAWN

Amser: 09:30 – 16:30 


d ac Amcanion:    

Cymorth cyntaf iechyd meddwl (MHFA) yw'r cymorth cychwynnol a roddir i rywun sy'n dioddef o broblem iechyd meddwl cyn i gymorth proffesiynol gael ei sicrhau. Bydd mynychwyr yn dysgu dull i'w helpu mewn sefyllfa argyfwng iechyd meddwl i aros yn dawel ac yn hyderus. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymateb yn y ffordd fwyaf priodol. Bydd y camau hyn yn gwneud gwahaniaeth ac yn pennu pa mor gyflym mae person yn cael cymorth neu'n gwella.Amcanion MHFA yw:

 • i warchod bywyd lle gall person fod yn berygl iddynt eu hunain neu eraill
 • i ddarparu cymorth i atal y broblem iechyd meddwl rhag datblygu i gyflwr mwy difrifol
 • i hyrwyddo adferiad iechyd meddwl da
 • i ddarparu cysur i berson sy'n profi problem iechyd meddwl.

Nid yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn dysgu pobl i fod yn therapyddion. Fodd bynnag, mae'n dysgu pobl:

 • sut i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl
 • sut i ddarparu cymorth cychwynnol
 • sut i arwain person tuag at gymorth proffesiynol priodol

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cymorth Cyntaf Brys

Dyddiad a lleoliad:

 

 • 13/09/2018     staff cyngor Gwynedd yn unig - Caernarfon  - Saesneg  - CWRS YN LLAWN

 • 18/10/2018     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Cymraeg CWRS YN LLAWN

 • 08/11/2018     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Saesneg CWRS YN LLAWN

 • 15/11/2018     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Saesneg  - CWRS YN LLAWN
 • 22/11/2018     Penrhyndeudraeth - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 30/11/2018 staff Cyngor Gwynedd yn unig – Penrhyndeudraeth – Cymraeg
 • 13/12/2018     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 18/12/2018 staff Cyngor Gwynedd yn unig – Caernarfon – Saesneg
 • 09/01/2019 staff Cyngor Gwynedd yn unig – Caernarfon - Cymraeg
 • 17/01/2019     staff cyngor Gwynedd yn unig - Caernarfon - Saesneg CWRS YN LLAWN

 • 15/02/2019     staff cyngor Gwynedd yn unig - Penrhyndeudraeth - Cymraeg

 • 21/02/2019     Caernarfon - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 07/03/2019     staff cyngor Gwynedd yn unig - Caernarfon - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 14/03/2019     staff cyngor Gwynedd yn unig - Caernarfon - Saesneg

 

Amser: 9.30 - 16.30

Nôd ac Amcanion:

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Cyfathrebu a dirprwyo mewn argyfwng
 • Adfywiad cardiopwlmonari
 • Y system anadlu
 • Gofal o'r  llwybr anadlu
 • Gofalu am y claf anymwybodol
 • Rheoli gwaedu
 • Triniaeth llosgiadau
 • Delio a chyflyrau meddygol cyffredin eraill

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cymorth Cyntaf Paediatrig

Iaith y cwrs: Cymraeg

Dyddiad:  Cysylltwch â ni am fanylion

Lleoliad:  Porthmadog
 

Nôd ac Amcanion:

Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sy’n gofalu an blant o bob oed, yn enwedig plant o dan 8 oed.

 • Delio gyda sefyllfa frys yn yr amgylchfyd gofal plant
 • Blaenoriaethau triniaeth
 • Adfywiad: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Anymwybodol: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Tagu: Oedolyn, Plentyn, Babi
 • Crŵp
 • Boddi
 • Rheoli gwaedu & trin anafiadau bychan, gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Trin llosgiadau  & scaldiad
 • Sioc drydanol
 • Gwenwyno yn cynnwys anadlu mwg
 • Niwed i’r llygaid
 • Trin toriadau gyda phwyslais ar blant a babanod
 • Cyflyrau paediatrig cyffredinol: Asthma, Anaphylaxis, Clefyd Siwgr
 • Epilepsi, ffit dwymynol, Sickle Cell a Llid yr Ymennydd.

I archebu lle ar y cwrs llenwch ein ffurflen ar-lein.

Datblygiad yr Ymennydd ac Effeithiau Tlodi, Esgeulustod a Magu Gwael

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30 – 16:30

Lleoliad a dyddiad: 21 Ionawr 2019 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill o'r gwasanaethau plant

Nôd ac amcanion:

 • Meithrin dealltwriaeth o ddatblygiad yr ymennydd babanod, plant a phobl ifanc yn eu harddegau.
 • Deall effaith tlodi, esgeulustod a magu gwael ar yr ymennydd sy'n datblygu.
 • Deall yr effaith ar ymarfer a gallu llunio ymyraethau effeithiol yn seiliedig ar anghenion datblygiadol plant/pobl ifanc yn eu harddegau.
 • Ystyried effaith ffactorau allanol – yr Amgylchedd, diwylliant, crefydd, yr ysgol a'r cyfryngau.
 • Gwybod sut i adeiladu strategaethau cyfathrebu effeithiol gyda phlant a phobl ifanc yn eu harddegau.

Hyfforddwr: Clare Joyce

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30-16:30

Lleoliad a dyddiad: 15 Ionawr 2019 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cymdeithasol a Therapyddion Galwadigaethol

Nôd ac amcanion: 

 • Deall y diffiniadau a'r cyfrifoldebau yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005 a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid:
 • Gwybodaeth weithredol o DGM 2005 a sut i'w chymhwyso'n ymarferol wrth asesu angen a chynllunio gofal.
 • Deall beth a olygir gan Wneud Penderfyniad er Budd Pennaf a chyfraith achosion presennol a goblygiadau ymarferol hynny.
 • Deall rhyngwyneb asesiad galluedd meddyliol gyda diogelu, cynllunio ar gyfer rhyddhau a lleoli a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid.
 • Gwybodaeth weithredol o sut mae DGM a DoLS yn berthnasol i blant a phobl ifanc.

Hyfforddwr: Sally Plumb

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Dementia a'r Amgylchedd: Pat Pope All About Dementia

Iaith: Saesneg

Lleoliad a dyddiadau:


 • 19/06/2018 - Caernarfon
 • 04/12/2018 - Caernarfon

Amser: 10:00 - 15:30

Sut y gall newid i'r amgylchedd wella gofal:

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar syniadau ar gyfer dyluniad ymarferol amgylcheddau dementia, sut y gellir addasu'r amgylchedd ar gyllideb fach. Byddwn yn archwilio sut mae cartrefi gofal / canolfannau dydd ar draws y DU yn addasu eu hamgylcheddau i ddiwallu'r angen pobl sy’n byw gyda Dementia

 • Y tri phrif egwyddor ddylunio
 • Nodweddion dylunio dementia
 • Cynaliadwyedd
 • Datrys problemau mewn materion amgylcheddol mewnol
 • Ymagwedd person canolog  at ddylunio yn  gyffredinol

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw reolwr / perchennog cyfleuster sy'n cynllunio adnewyddu neu adeiladu o’r  newydd. Mae hefyd yn hanfodol i unrhyw reolwyr / staff ddeall sut y gall dyluniad leihau ymddygiad all bery pryder.

I archebu lle ar y cwrs llenwch ein ffurflen ar-lein.

Diogelu- Hyfforddiant Sylfaenol Cymru gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Dyddiad a Lleoliad:

 • 21/03/2018   Caernarfon – Cymraeg (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - CWRS YN LLAWN
 • 10/04/2018   Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 09/05/2018   Caernarfon - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 08/06/2018     Caernarfon - Cymraeg - CWRS YN LLAWN
 • 12/06/2018   Penrhyndeudraeth - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 11/07/2018    Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Saesneg  - CWRS YN LLAWN

 • 14/08/2018    Caernarfon - Cymraeg  - CWRS YN LLAWN

 • 07/09/2018     Penrhyndeudraeth - Saesneg - CWRS YN LLAWN
 • 20/09/2018    Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) -Saesneg  - CWRS YN LLAWN
 • 16/10/2018    Caernarfon - Saesneg  - CWRS YN LLAWN
 • 09/11/2018     Penrhyndeudraeth - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 20/11/2018     Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Cymraeg - CWRS YN LLAWN

 • 11/12/2018     Caernarfon - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Cymraeg

 • 22/01/2019     Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Saesneg - CWRS YN LLAWN

 • 19/02/2019     Caernarfon - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Cymraeg 

 • 08/03/2019     Caernarfon -  Saesneg

 • 19/03/2019     Penrhyndeudraeth - (Staff Cyngor Gwynedd yn unig) - Saesneg

Amser:  9.30 – 16.30


Deilliannau Dysgu:

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn gwneud y canlynol:

 • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod;
 • Deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod;  a
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod, mae'n bosibl y gallwn drefnu. E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Diogelu i Weithwyr Proffesiynol

Dylech fod wedi mynychu hyfforddiant POVA L2 neu Hyfforddiant Sylfaenol Cymru gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu cyn mynychu'r hyfforddiant yma. 

Ar gyfer: Gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, rheolwyr a dirprwy reolwyr o bob gwasanaeth darparu Oedolion, yn cynnwys asiantaethau partner, rheolwyr tai, a phob gweithiwr proffesiynol perthnasol arall allai gymryd rhan mewn ymholiadau neu ymchwiliadau diogelu.

Iaith y Cwrs: Saesneg

Amser:  09:30-16:30

Dyddiad a Lleoliad:

 • 01.05.2018   Penrhyndeudraeth
 • 19.09.2018   Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 21.11.2018   Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 05.02.2019   Penrhyndeudraeth

Nôd ac Amcanion:

 • Gwell dealltwriaeth o ran 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 sy'n ymwneud â diogelu oedolion
 • Mwy o hyder i ymgymryd â'ch swyddogaethau a'ch cyfrifoldebau proffesiynol i Ddiogelu Oedolion mewn Perygl
 • Rhoi'r egwyddorion ar waith - hawliau dynol, cefnogi lles, deilliannau, parch, cyfranogiad, gweithio mewn ffordd berson-ganolog
 • Dealltwriaeth o :
  -Atal a Diogelu mewn cymun-
  -Model cymdeithasol anabledd
  -Deddf Galluedd Meddyliol a Diogelu (capasiti, caniatâd a chefnogaeth eiriolaeth)
  -Gwaith diogelu amlasiantaethol - Byrddau Diogelu a Diogelu ar waith
 • Gwybodaeth am arfer gorau:
  -ymholiadau ac ymholiadau diogel
  -Asesiad risg, cynllunio diogelwch a chynllunio deilliannau
 • Dealltwriaeth o ddeddfwriaethau perthnasol eraill:
  -Diogelu data a rhannu gwybodaeth
  -Dyletswyddau pwysig i'w hymchwilio
  -APSO's (Gorchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion)

 

I  archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Diogelu Rhag Colli Rhyddid DOLS

Ar gyfer: Awdurdod Rheoli

Dyddiad/ Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amcanion y sesiwn:

 • I ddeall beth yw diogelu rhag colli rhyddid.
 • I fod yn medru adnabod y bobl yr ydym yn eu cefnogi a all golli eu rhyddid.
 • I ddeall rôl a chyfrifoldebau.
 • I ddeall y broses o awdurdodi Dols yn lleol.

Hefyd -

 • I roi cyflwyniad ar y fframwaith cyfreithiol.
 • Sut mae colli rhyddid yn medru digwydd ac ym mha sefyllfa.
 • Sut y dylem  ymateb.
 • Y broses asesu yng Ngwynedd.
 • Trafodaeth ar y ffurflenni, cyfarfodydd ac amserlen.
 • Cawn gyfle i gael trafodaeth agored a chyfle i ofyn  cwestiynau perthnasol a chael ymateb.

Hyfforddwr: Kevin Griffith

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gofal Personol

Dyddiad & Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 

Iaith: Saesneg

Hyfforddwr: Personal Care Consultants  

Nod ac Amcanion:

Nod: Mae hwn yn gwrs undydd sy'n cynnig hyfforddiant ymarferol ar bob agwedd o ofal personol

 Amcanion:

 • Egwyddorion Gofal - Urddas, Dewis, Parch, Preifatrwydd, Unigolrwydd
 • Arsylwi - Arwyddion i edrych amdanynt wrth ddarparu gofal personol e.e. arwyddion a symptomau briwiau gorwedd, dadhydriad a thyfiant canseraidd, etc.
 • Sesiwn Arddangos ac Ymarfer - defnyddio senarios realistig a gwybodaeth ysgrifenedig yn seiliedig ar arfer da, yng nghyd-destun rhoi bath yn y gwely, ymolchi ar erchwyn gwely, eillio, iechyd y geg, gofal traed ac ewinedd, gofal perinëwm, gofal ymataliaeth a gofal cathetr.

Staff Cyngor Gwynedd yn unig

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Goruchwyliaeth i Reolwyr Gofal Cymdeithasol

Iaith: Saesneg

Dyddiad & Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser: 

Nôd ac Amcanion:

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi sgiliau allweddol a gwybodaeth i Oruchwylwyr a Rheolwr ar gyfer creu amgylchedd cadarnhaol a chefnogol ar gyfer y broses Goruchwylio. 

Byddwch yn dysgu:

 • Sut i greu amgylchedd sy'n addas ar gyfer goruchwyliaeth
 • Deall sut mae'r rhai sy’n cael eu Goruchwylio yn dysgu a theilwra eich cyfathrebu i annog bob unigolyn
 • Model hawdd ei ddefnyddio ar gyfer Goruchwyliaeth
 • Cyfathrebu adeiladol ar gyfer Goruchwyliaeth effeithiol...a chymaint mwy!

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gweithdy Diogelwch ar y We

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30–16:00

Lleoliad a dyddiad: 30 Ionawr 2019 - Caernarfon

Cwrs ar gyfer: Holl staff berthnasol o Wasanaethau Plant a Oedolion

Nôd ac amcanion: 

Ar ôl mynychu'r sesiwn, bydd y mynychwyr yn gallu:

 • Cynghori ar fesurau diogelwch ar -lein i gadw unigolion yn ddiogel ar-lein.
 • Deall y 7 agwedd allweddol ar ddiogelwch ar-lein.
 • Atal ymddygiad bwlio drwy fynd i'r afael â'i achos sylfaenol.
 • Ymgorffori diogelwch ar-lein yn eu cynlluniau gofal.
 • Fod yn wyliadwrus o ran eu persona ar-lein proffesiynol, preifatrwydd ac enw da.

Hyfforddwr: Penny Limer

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Gweithdy Ymwybyddiaeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA)

Iaith: Saesneg

Amser: 09:15 - 12:30

I bwy: Rheolwyr Cofrestredig, Dirprwy Reolwyr, Uwch Reolwyr o fewn Gwasanaethau Darparu yng Ngwasanaethau Oedolion a Phlant.

Nôd ac Amcanion:

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn darparu fframwaith diwygiedig wedi'i symleiddio ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru..

Newidiadau allweddol:

 • Sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Dyletswyddau allweddol
 • Rôl uwch yr Unigolyn Cyfrifol
 • Cysylltiadau â Lles
 • Rolau a Chyfrifoldebau

Beth yw hyn?

 • Rheoleiddio gofal cymdeithasol
 • Rheoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol
 • Diwygio'r arolygiad o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, gan gynnwys linciau i Ddeddfwriaeth aralL

Hyfforddwr:  Vicky Allen         

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y gweithle (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg gyda'r opsiwn i wneud trafodaeth grŵp yn Gymraeg.

Dyddiad a Lleoliad:                                                               

 • 18/07/18 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 07/02/19 - Penrhyndeudraeth

Amser: 09:15 - 16:30 

Nod ac amcanion:
Nod y cwrs hwn yw sicrhau fod pob aelod o staff, yn enwedig rhai newydd, yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o iechyd a diogelwch yn y gweithle ac ennill cymwyster lefel 2 fel tystiolaeth o hyn.  Bydd y cwrs yna yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau allweddol fydd yn sicrhau eu diogelwch hwy, eu cydweithwyr a’i defnyddwyr oddi fewn y gweithle.Mae'r dyfarniad yn cynnwys yr elfennau isod:-    

 • Damweiniau ac afiechyd
 • Llithro, baglu a chwympo
 • Cyfraith Iechyd a Diogelwch
 • Asesiad risg
 • Sylweddau peryglus
 • Cyfarpar diogelu personol
 • Iechyd yn y gweithle, diogelwch a lles
 • Atal Tân
 • Cymorth Cyntaf
 • Offer gwaith a thrydan
 • Iechyd a sŵn galwedigaethol
 • Ergonomeg a gweithfan 
 • Codi a chario

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg (Gyda'r opsiwn i wneud trafodaeth grŵp yn Gymraeg)

Dyddiad a Lleoliad:

 • 26/02/2018 - Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 05/07/2018 - Penrhyndeudraeth - CWRS YN LLAWN
 • 13/02/19 - Caernarfon 

Amser: 9.15 – 16.30


Nôd ac Amcanion:
Darparu gwybodaeth sylfaenol i bawb sydd ynghlwm a pharatoi neu ddarparu bwyd i eraill.  Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys –

 • Peryglon microbiolegol (bacteria)
 • Dirywiad a chadwraeth
 • Gwenwyn bwyd a'i reoli
 • Peryglon halogi a rheolaethau
 • Trinwyr bwyd a hylendid personol
 • Adeiladau ac offer bwyd
 • Plâu a rheoli bwyd
 • Glanhau a diheintio
 • HACCPC o brynu i wasanaeth
 • Diogelwch bwyd a'r gyfraith

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hunan Esgeulustod a Hel Celc

Iaith: Saesneg

Amser: 10:00-12:00

Lleoliad a dyddiad: 15 Tachwedd 2018 - Caernarfon

Cwrs ar gyfer: Aml-asiantaethol, yn agored i'r holl weithwyr

Nod ac amcanion: 

 • Mwy o ymwybyddiaeth o'r Protocol hunan esgeuluso Rhanbarthol
 • Ymarfer diogelu a hunan esgeulustod
 • Dysgu gwersi o'r Adolygiadau Ymarfer Oedolion ynghylch hunan esgeulustod
 • Deall eich rôl fel ymarferydd aml-asiantaethol wrth weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth sy'n hunan esgeuluso

Hyfforddwr: David Lewis

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

 

Hyfforddiant Achrededig - Dyfarniad Lefel 2 Mewn Gofal Diwedd Oes

Nod ac Amcanion:

Mae'r dyfarniad yma ar gyfer pobl sy'n gweithio gyda'r rhai sy'n cyrraedd diwedd eu bywydau. Mae'n rhoi'r cyfle i’r dysgwr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ynghylch â sut i gefnogi unigolion sydd angen gofal diwedd oes. 
Bydd angen i'r dysgwr gwblhau'r llyfr gwaith gwybodaeth yn ogystal â chreu pamffled ar gyfer yr un uned sy'n llunio'r dyfarniad.

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Achrededig - Dyfarniad Lefel 2 Mewn Ymwybyddiaeth Dementia

Iaith: Saesneg

Dyddiad, Lleoliad ac Amser:


 • 12/10/2018 - Caernarfon - 09:30 - 16:00
 • 14/12/2018 –Caernarfon – 09.30-  16.00

Nod ac Amcanion:

Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ynghylch cynorthwyo unigolion gyda dementia. Mae'r cymhwyster yn bwysig ar gyfer cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol wrth ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o bobl sydd gyda dementia.

Yn dilyn yr hyfforddiant mae cyfle i gofrestru ar gyfer Dyfarniad Lefel 2 mewn ymwybyddiaeth dementia a bu rhaid cwblhau gwaith lyfrau gwybodaeth ar yr unedau canlynol;

001 -Uned Ymwybyddiaeth Dementia

002 -Ymagweddau person-ganolog tuag at ofalu a chefnogi unigolion sydd hefo dementia

003- Deall y ffactorau sy'n gallu dylanwadu ar gyfathrebu a rhyngweithio gydag unigolion sydd hefo dementia

004- Deall cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad mewn gofal dementia

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Achrededig - Dyfarniad Lefel 3 Mewn Ymwybyddiaeth Dementia

Iaith: Saesneg

Dyddiad a Lleoliad: 27/11/2018 - Caernarfon

Amser: 09:30 - 16:00

Ar gyfer: Rheolwyr, Is-reolwyr a goruchwylwyr yn unig

Nod ac Amcanion:

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth y niwroleg o ddementia i gefnogi dealltwriaeth o sut y gall unigolion profi dementia. Mae hefyd yn cynnwys y cysyniadau o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant sy'n sylfaenol i ymarfer gofal person-ganolog.

Yn dilyn yr hyfforddiant mae cyfle i gofrestru ar gyfer Dyfarniad Lefel 3 a bu rhaid cwblhau gwaith lyfrau gwybodaeth ar yr unedau canlynol;

101-Deall y broses a’r profiad o ddementia

102- Deall sut i weini meddyginiaeth i unigolion sy’n dioddef o ddementia trwy ddull lle mae'r person yn ganolog

103- Deall rôl cyfathrebu a rhyngweithio gydag unigolion sy'n dioddef o ddementia

104- Deall amrywiaeth unigolion sydd â dementia a deall pwysigrwydd cynhwysiad.

 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Rheoli Meddyginiaeth Cyffredinol (Partneriaeth yn unig)

Iaith y Cwrs: Saesneg

Amser: 13:30 -16:30 - CWRS YN LLAWN

Nôd ac amcanion:

 • Gweinyddu cywir o feddyginiaeth
 • Llwybr archwilio cywir
 • Gofal sy'n Canolbwyntio ar y Person â phreifatrwydd ac urddas

Hyfforddwr: BCUHB

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Hyfforddiant Nam Golwg

Iaith y cwrs: Saesneg

Dyddiad: 15/08/2018

Lleoliad: Caernarfon

Amser: 09:30 - 12:30 - CWRS YN LLAWN

 

Nôd ac Amcanion:

 • Dallineb a rhannol ddallineb 
 • Y llygaid a sut maent yn gweithio 
 • Rhesymau am golli golwg
 • Mathau o nam golwg
 • Cefnogaeth i bobl a nam golwg

Mae'r cwrs yn anelu o gynyddu gwybodaeth am y pwnc ac hefyd i gynyddu hyder y mynychwyr i ddefnyddio'r wybodaeth yn y gweithle.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

QFC Lefel 2 Gofal Cymdeithasol a Iechyd

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

QFC Lefel 3 Gofal Cymdeithasol a Iechyd

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

QFC Lefel 5 Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

QFC Lefel 3 Plant a Phobl Ifanc

I gofrestru am y dyfarniad yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Rheoli Haint

Dyddiad a Lleoliad:

 • 27/7/2018 – 9:30 – 12:30 – Caernarfon – Saesneg
 • 27/7/2018 – 13:00 – 16:00 – Caernarfon – Saesneg
 • 20/2/2019 – 9:30 – 12:30 – Caernarfon – Saesneg
 • 20/2/2019 – 13:00 – 16:00 – Caernarfon – Saesneg

Cyrsiau hanner diwrnod yw'r uchod.

Nôd ac Amcanion:

Mae'r hyfforddiant yn addas ar gyfer staff sy'n darparu gofal ar gyfer clientiaid o bob oedran mewn amgylchedd cymunedol, yn cynnwys:

 • Cartrefi Nyrsio a Gofal Preswyl
 • Cartrefi unigolion
 • Canolfannau Dydd / Gweithdai
 • Tai a Chefnogaeth

Darperir yr hyfforddiant gan Nyrsus Gwarchod Iechyd, gan gynnwys:

 • Egwyddorion cyffredinol rheoli haint

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Theori mewn Gwaith Cymdeithasol 

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30–16:30

Lleoliad a dyddiad: 26 Chwefror 2019 - Caernarfon

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cymdeithasol o wasanaethau Plant a Oedolion

Nôd ac amcanion:

 • Archwilio'r gwahaniaeth rhwng theoriau, modelau, dulliau ac ymagweddau.
 • Ystyrio pam mae theory yn bwysig mewn ymarfer gwaith cymdeithasol.
 • Ystyrio sut y gellir defnyddio theori mewn ymarfer.
 • Diweddariad ar rai o'r prif theoriau cyfoes mewn gwaith cymdeithasol.

Hyfforddwr: Siobhan Maclean

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymarfer Adfyfyriol

Iaith: Saesneg

Amser: 9:30–16:30

Lleoliad a dyddiad:  11 Rhagfyr 2018 – Penrhyndeudraeth

Cwrs ar gyfer: Gweithwyr Cymdeithasol Gwasanaethau Plant a Oedolion

Nôd ac amcanion:

 • Beth rydym yn ei olygu wrth adfyfyrio mewn gwaith cymdeithasol?
 • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adfyfyrio ag adfyfyrio yn feirniadol?
 • Pam mae ymarfer adfyfyriol mor bwysig mewn gwaith cymdeithasol cyfoes?
 • Beth yw'r rhwystrau I ymarfer yn adfyfyriol ac a allem oresgyn y rhain?
 • Y 'Big Six': Cysyniadau mewn adfyfyrio.
 • Damcaniaethau a modelau o adfyryfio.
 • Defnyddio Modelau I wella adfyfyrio.

Hyfforddwr: Siobhan Maclean

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Clefyd Siwgr

Iaith: Cymraeg

Dyddiad: 17/09/18

Amser: 14:00 - 16:00

Lleoliad: Caernarfon - CWRS YN LLAWN

Nôd ac Amcanion:

Codi ymwybyddiaeth o Glefyd Siwgr.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Byddardod a Chyfathrebu

Iaith: Saesneg

Dyddiad: 20/09/18

Amser: 09:30-12:30

Lleoliad: Ystafell Enlli, Caernarfon

Nôd ac Amcanion:   

 • Creu ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr am ystod anawsterau clyw ag effaith rhain ar  unigolion.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Dementia (All About Dementia)

Iaith: Saesneg

Dyddiad a Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd

Amser:

Nôd ac Amcanion: 

Mae  Ymwybyddiaeth “All About Dementia” yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud  â gofal dementia. Gan ganolbwyntio ar y materion ymarferol o ofalu am rywun â dementia, rydym yn edrych ar y 'cadw' yn erbyn y galluoedd 'coll'. Mae ein cwrs sylfaen yn cael ei adeiladu o gwmpas arferion gorau a chyfathrebu effeithiol yn allweddol. Bydd mynychwyr cael cipolwg ar y technegau i'w defnyddio ar gyfer cydymffurfiaeth gofal gorau posibl. Rydym yn edrych ar Ofal sy'n Canolbwyntio ar y Person, a'r gwahaniaethau unigryw rhwng cam o'r daith dementia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Ymwybyddiaeth Dysphagia

Iaith: Saesneg 

Dyddiad: 01/06/18

Amser: 10:00 - 16:00

Lleoliad: Caernarfon

Nôd ac Amcanion: 

Codi ymwybyddiaeth o'r cyflwr Dysphagia.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Galluogi

Iaith y Cwrs:  Saesneg

Dyddiad a Lleoliad: Dim dyddiad ar hyn o bryd 

Amser: 

Nod ac Amcanion:

Ar ôl mynychu'r sesiwn bydd gan fynychwyr:

 • well dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng gofal a galluogi
 • gwybodaeth angenrheidiol a sgiliau ymarferol i symud o ofalu i alluogi

Staff Cyngor Gwynedd yn unig.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - ar gyfer staff rheng flaen

Iaith: Cymraeg

Dyddiad: 23 Gorffennaf, 2018

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Caernarfon

Ymwybyddiaeth sylfaenol iechyd meddwl i staff rheng flaen.

Cwrs diwrnod sy'n rhoi dealltwriaeth ymarferol, offer penodol a hyder i staff i fynd yn ôl i'w gweithle a chreu amgylchedd gwaith sy'n cefnogi lles y meddwl yn well.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - ar gyfer rheolwyr

Iaith: Saesneg

Dyddiad: 17 Medi, 2018 LLAWN

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Penrhyndeudraeth 

Cwrs diwrnod llawn sy'n galluogi Rheolwyr i chwarae eu rhan wrth adeiladu diwylliant sy'n cydnabod ac yn cefnogi lles meddyliol eu tîm. Wrth wneud hynny, gall gynorthwyo i greu gweithlu mwy cadarnhaol, gwydn, cynyddu cynhyrchiant a lleihau absenoldeb oherwydd salwch.

Mae'n rhoi dealltwriaeth ymarferol, offer penodol a hyder i staff i fynd yn ôl i'w gweithle a chreu amgylchedd gwaith sy'n cefnogi lles y meddwl yn well.

Y prif bynciau yw:

 • Sut i weld yr arwyddion a rhagweld sbardunau salwch meddwl
 • Sut i oresgyn y rhwystrau mewnol sy'n gallu atal pobl rhag gwneud rhywbeth i gynorthwyo
 • Sut i siarad â rhywun a all fod yn dioddef problemau iechyd meddwl
 • Deall cyfyngiadau cyfrifoldeb staff a phryd y mae angen iddynt ofyn am help
 • Lle gall staff gael help
 • Sut y gall staff ddiogelu eu lles meddyliol eu hunain, gan gynnwys cyflwyniad i ystyrioldeb


I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein
 ffurflen ar-lein

Ymwybyddiaeth MS a Chlefyd Motor Neurone

Iaith y Cwrs: Saesneg

Lleoliad: Caernarfon

Dyddiad & Amser:

15/11/2018 - 09:30 - 12:30 - CWRS YN LLAWN

Nôd ac Amcanion:

 • Rhoi i fynychwyr ddealltwriaeth o MS a MND, beth sydd yn ei achosi, a'r gwahanol fathau a thriniaeth
 • Codi ymwybyddiaeth o MS a MND a'i effaith ar fywydau pobl
 • Egluro symtomau MS a MND a sut y maent yn effeithio ar unigolion
 • Darparu gwybodaeth am y Gymdeithas MS / MND.

Hyfforddwr: MS Society 

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Iaith: Dwy-ieithog

Amser: 09:30 - 16:30

Dyddiad a Lleoliad:           

26/04/2018         Caernarfon - CWRS YN LLAWN

15/10/2018         Caernarfon - Saesneg - MARTIN WALSH - CWRS YN LLAWN

16/10/2018         Penrhyndeudraeth 

 

Ar gyfer: Gweithwyr cefnogol sy'n gweithio gyda phobl ar y sbectrwm awtistiaeth 

Nod ac Amcanion:
Codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth a helpu gweithwyr cefnogol ar y dulliau gorau o gefnogi pobl, gan gynyddu dealltwriaeth o gyfathrebu, materion synhwyraidd ac ymddygiadau sy’n achosi pryder

Hyfforddwr: Andrew Guy

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth o Epilepsi

Dyddiad & Amser:

04/07/2018 - 13:30 - 16:30 - Coed y Brenin - Saesneg

17/10/2018 - 09:30 - 12:30 - Caernarfon - Cymraeg CWRS YN LLAWN

Nôd ac Amcanion:

 • Darparu gwybodaeth am y cyflwr ac am y gwahanol fathau o ffitiau  

Hyfforddwr: Sheila Shepley

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Amddiffyn Plant

Iaith y cwrs: Saesneg

Nod ac Amcanion: 

 • I godi dealltwriaeth sylfaenol o gyffuriau, yn enwedig sut y maent yn edrych, sut y maent yn cael eu cymryd a'r effeithiau ar berson.
 • Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Amddiffyn Plant.
 • Trosolwg o ddibyniaeth, fecanweithiau'r ymennydd ac ymddygiad.

Hyfforddwyr: Amber Page & Barry Starmer, Substance Misuse Service (SMS)

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth o Glefyd Parkinson's

Iaith y Cwrs: Saesneg

Dyddiad: 15/08/2018 - CWRS YN LLAWN

Lleoliad: 
Caernarfon

Amser:
13:30 - 16:30yp
 
Nôd ac Amcanion:

 • Clefyd Parkinson - trosolwg
 • Fideo Cymdeithas Clefyd Parkinson 
 • Her Clefyd Parkinson - Gweithdy
 • Cyfathrebu a her wybyddol Parkinson
 • Yr her o ofalu - astudiaethau achos 
 • Defnyddio Cymdeithas Clefyd Parkinson fel adnodd
I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ymwybyddiaeth Strôc

Iaith y Cwrs: Cymraeg

Dyddiad: 08/10/18 - CWRS YN LLAWN

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Caernarfon

Nôd ac Amcanion:

 • Mae hwn yn gwrs hyblyg sydd wedi ei anelu tuag at ddarparu dealltwriaeth bras ond eang o salwch strôc a'i effaith ar y dioddefwyr a'u teuluoedd.
 • Mae natur yr hyfforddiant yn seiliedig ar y gred fod pobl yn dysgu'n well wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau, trafodaethau a rhannu profiadau.
 • Mae'r diwrnod yn addas ar gyfer gofalwyr newydd ynghyd â rhai profiadol, ac yn anelu at gadarnhau ac atgyfnerthu gwybodaeth a sgiliau presennol yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth newydd.

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

Y Tlysau yng Ngofal Dementia - Pat Pope All About Dementia

Iaith: Saesneg

Lleoliad a dyddiadau:

 • 25/05/2018 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 06/07/2018 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 24/07/2018 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 12/09/2018 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 06/11/2018 - Caernarfon - CWRS YN LLAWN
 • 16/01/2019 - Caernarfon

Amser: 10:00 - 15:30

Rydym yn esbonio camau clefyd Alzheimer trwy ddefnyddio cyfatebiaeth 'Chwe Tlws Gwerthfawr(Six Precious Jewels): hawdd i'w gofio, terminoleg urddasol ac offeryn ymarferol ar gyfer gofal arfer gorau. Beth allwch chi ei ddisgwyl gan bob un o'r Tlysau? Beth yw eu hanghenion? Sut allwch chi helpu orau i ddiwallu'r anghenion hynny?

 • Technegau cyfathrebu a symud o un cam tlws i'r nesaf
 • Gweithgareddau hamdden ar gyfer pob tlws
 • Ffyrdd o annog hydradiad da a maeth digonol ar gyfer pob tlws
 • Ymagweddau Staff sy’n ymateb i ymddygiadau sy’n pery pryder ym mhob gem
 • Datrysiadau gweinyddu meddyginiaethau ar gyfer pob tlws

I archebu lle ar y cwrs yma llenwch ein ffurflen ar-lein.

 

Yn ogystal.....

Os nad ydym yn cynnig cwrs ar bwnc o ddiddordeb arbennig i chi gadewch i ni wybod. Mae'n bosibl y gallwn drefnu rhywbeth ar eich rhan.

E-bostiwch CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru

Noder

 • mae'n rhaid cael enw'r sawl fydd yn mynychu neu ni fyddwn yn prosesu'r cais
 • os oes CWRS YN LLAWN wedi ei nodi ger y cwrs anfonwch e-bost at  CaisHyfforddiant@gwynedd.llyw.cymru efallai y gallwn drefnu cwrs ychwanegol.


Rhagor o wybodaeth


Gwadiad: Nid yw cyfeiriadau ar y tudalennau yn yr adran Datblygu'r Gweithlu, at unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gwmni penodol yn golygu fod Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gwynedd yn eu hargymell na'u cymeradwyo.