Rhaglenni buddsoddi ffyniant bro a chymunedol Llywodraeth y DU

Fel rhan o’i agenda ffyniant bro (fel y amlinellwyd yn y Papur Gwyn Ffyniant Bro), mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pedair rhaglen buddsoddi hyd yn hyn. 

Mae’r rhaglenni yma yn cymryd lle’r Cronfeydd Ewropeaidd oedd ar gael yn flaenorol yng Nghymru ac wedi’u gweinyddu gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth DU hefyd wedi cyflwyno Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (Saesneg yn unig) yn senedd y DU. 

Cyflwynir rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglenni buddsoddi isod.

Diweddaraf - Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Ymhellach I'r sesiynau Gwybodaeth ac Ymgynghori diweddar, bydd gweithdai trafod unigol ar gyfer tri blaenoriaeth buddsoddi’r Gronfa yn cael eu cynnal ar 28 a 29 Mehefin, a 1 Gorffennaf 2022.

Cofrestru i fynychu gweithdy trafod 


Diweddaraf - Cronfa Perchnogaeth Gymunedol 

Mae’r Gronfa wedi ail agor. Bydd angen mynegi diddordeb o leiaf 3 wythnos cyn y dyddiad cau, sef 19 Awst 2022. 

Gweld mwy o wybodaeth 

Gweld sleidiau gwybodaeth am y Gronfa

Close

 

Bydd y Gronfa Ffyniant Bro yn weithredol tan Mawrth 2025 ac yn buddsoddi £4.8 biliwn ar draws y DU. 

Mae’r gronfa yn cyllido prosiectau cyfalaf mawr a bydd yn cefnogi: 

  • adfywio canol trefi a’r stryd fawr (hyd at £20 miliwn)
  • asedau diwylliannol a threftadaeth (hyd at £20 miliwn) 
  • prosiectau trafnidiaeth leol (hyd at £50 miliwn) 

Dim ond awdurdodau lleol all gyflwyno cais i’r Gronfa

Gall ardaloedd cyflwyno un cais ar gyfer pob Etholaeth Seneddol o fewn eu ffiniau ac un cais trafnidiaeth leol.  Gall Cyngor Gwynedd felly gyflwyno hyd at dri chais. 

Cynhaliwyd rownd gyntaf y Gronfa Ffyniant Bro yn 2021.  Nid oedd unrhyw geisiadau o Wynedd yn llwyddiannus. 

Mae ail rownd y Gronfa bellach ar agor.  Mae’n ofynnol cyflwyno ceisiadau cyn 06 Gorffennaf 2022.  Yn bresennol mae Cyngor Gwynedd yn ymchwilio i geisiadau posib gyda rhanddeiliaid allweddol. 

Mwy o wybodaeth am y Gronfa Ffyniant Bro  

Bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn darparu £2.6 biliwn ar draws y DU erbyn Mawrth 2025.  

Bydd cyllid cyfalaf a refeniw ar gael ar draws tair blaenoriaeth fuddsoddi: 

  • Cymuned a Lle
  • Cynorthwyo Busnesau Lleol, a
  • Phobl a Sgiliau 

Bydd pob ardal leol yn derbyn dyraniad ar sail fformiwla cyllido.  Dyrannwyd £24.4 miliwn i Wynedd ar gyfer y cyfnod hyd at Mawrth 2025 - mae’n ofynnol i £4.2 miliwn o’r dyraniad gael ei fuddsoddi yng nghodi lefelau rhifedd ymhlith oedolion.

Yng Nghymru, mae’n ofynnol i ardaloedd lleol cydweithio gydag ardaloedd eraill o fewn eu rhanbarth.  Mae Gwynedd yn rhan o ranbarth Gogledd Cymru, ynghyd a Sir Fôn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a Wrecsam. 

Er mwyn sicrhau’r cyllid, mae pob rhanbarth yn gorfod cyflwyno Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol i’w gymeradwyo gan Lywodraeth y DU.  Bydd y cynllun yn amlinellu sut fydd yr arian yn cael ei rannu rhwng y blaenoriaethau buddsoddi a’i ddosbarthu;  allai hyn gynnwys gweithgareddau i’w cyflawni ledled y rhanbarth ac o fewn ardaloedd unigol. 

Rhaid cyflwyno’r Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol i Lywodraeth y DU cyn 01 Awst 2022 a rhagwelir bydd gweithgaredd  yn cychwyn yn ystod tymor yr  hydref 2022. 

Mwy o wybodaeth am Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU 

 

Diweddaraf - Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Ymhellach I'r sesiynau Gwybodaeth ac Ymgynghori diweddar, bydd gweithdai trafod unigol ar gyfer tri blaenoriaeth buddsoddi’r Gronfa yn cael eu cynnal ar 28 a 29 Mehefin, a 1 Gorffennaf 2022.

Cofrestru i fynychu gweithdy trafod 

Close

 

Bydd y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yn weithredol hyd at Mawrth 2025 ac yn buddsoddi £150 miliwn ar draws y DU. 

Gall grwpiau cymunedol a gwirfoddol geisio am arian cyfatebol i brynu a/neu adnewyddu asedau a chyfleusterau sydd i’w rhedeg er lles y gymuned leol. 

Bydd o leiaf 8 rownd bidio yn cael eu cynnal. Cynhaliwyd y rownd gyntaf yn 2021 ac agorwyd yr ail rownd agor ym Mehefin 2022. 

Mwy o wybodaeth am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol 

 

Y Diweddaraf
Mae’r Gronfa bellach wedi ail agor. Bydd angen mynegi diddordeb o leiaf 3 wythnos cyn y dyddiad cau, sef 19 Awst 2022.  Am fwy o wybodaeth ewch i: 

Mwy o wybodaeth am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol 

Gweld sleidiau gwybodaeth am y Gronfa

Close

 

 

Yn 2021, darparodd Llywodraeth y DU £200 miliwn ar draws y DU fel mesur interim cyn cyhoeddi Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. 

Cyflwynwyd ceisiadau i Lywodraeth y DU trwy law Cyngor Gwynedd, yn dilyn galwad agored a phroses blaenoriaethu. 

Roedd naw cais o Wynedd yn llwyddiannus gan sicrhau £2.61 miliwn. Rhaid i bob prosiect fod wedi cwblhau cyn 31 Rhagfyr 2022. 

Gweld mwy o wybodaeth am brosiectau lleol 

ac

Mwy o wybodaeth am y Gronfa Adfywio Cymunedol 


Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: FfyniantBroDU@gwynedd.llyw.cymru