Cronfa Ffyniant Gyffredin: Gwynedd

Newyddion diweddaraf: Mawrth 2024

Mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu ymrwymo £241,670 yn ychwanegol o arian cyllideb Lluosi SPF i weithgareddau gwella sgiliau rhifedd oedolion i brosiect Helpu Pobl Gwynedd Gyflawni Potensial gan Cyngor Gwynedd, ac i brosiect newydd Ymgyrch Rhifedd ar gyfer Tai Cymdeithasol gan Adra (Tai) Cyf.

Close


Mae Cyngor Gwynedd, gyda help partneriaid lleol, wedi dewis 39 prosiect o bob cwr o Wynedd i dderbyn arian yn uniongyrchol o’r £24.4 miliwn mae’r sir yn ei dderbyn o Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) y DG.

Gellir darllen manylion pob prosiect o dan tri blaenoriaeth yr SPF isod:

Roedd y ceisiadau llwyddiannus yn cynnwys sefydlu nifer o gronfeydd i ddyrannu symiau llai o arian SPF i gefnogi mentrau a chymunedau Gwynedd: 

 

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn biler canolog o agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol ledled y DU erbyn mis Mawrth 2025.

Nod cyffredinol y Gronfa yw meithrin balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd

Nod yr UKSPF yw cyflawni hyn drwy dair blaenoriaeth fuddsoddi:

 • Cymuned a Lle;
 • Cefnogi Busnesau Lleol; a,
 • Pobl a Sgiliau (gan gynnwys rhifedd oedolion (Lluosi)

Mae Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r Gronfa

Mae’r holl ddogfennaeth sy’n ymwneud â’r Gronfa a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU ar gael yma: Dogfennaeth Ffyniant Bro a Buddsoddiadau Cymunedol.

Bydd pob rhan o’r DG yn cael rhywfaint o’r cyllid, ac mae cyfanswm o £126.46 miliwn wedi'i ddyrannu i Ranbarth Gogledd Cymru sy’n cynnwys y siroedd Wrecsam, Fflint, Dinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Mae'r cyfanswm yn cynnwys  £15.24 miliwn y mae'n rhaid ei ddefnyddio i gefnogi rhifedd oedolion (y rhaglen Lluosi).

Y dyraniad ar gyfer Gwynedd yw £24,423,747, ac mae £2,942,620 o'r cyfanswm wedi ei warchod ar gyfer y rhaglen Lluosi.

 

Cyflawni’r Gronfa yng Ngwynedd

Er mwyn lleihau costau a chymhlethdod, mae Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn gweithio gyda'u gilydd i weinyddu’r Gronfa.  

Yn ystod Ionawr a Chwefror 2023 roedd cyfle i unrhyw sefydliad yn dymuno cael dros £250,000 o arian SPF gyflwyno cais amlinellol.  Yng Ngwynedd derbyniwyd 114 o geisiadau gan gynlluniau yn gofyn am dros £51 miliwn o arian SPF. Ar sail asesiad o’r ceisiadau, a sylwadau Grŵp Ymgynghorol Cronfa Ffyniant Gyffredin: Gwynedd, ym mis Mai 2023 dewisodd Cyngor Gwynedd wahodd 47 o gynlluniau i gyflwyno cais manwl am arian.

Ni ragwelir y bydd cyfle eto i gyflwyno ceisiadau eto am dros £250,000 o arian SPF yng Ngwynedd.  

Yn dilyn derbyn ac asesu’r ceisiadau manwl yn drylwyr,  ar 20 Gorffennaf, 2023 cytunodd Cabinet Cyngor Gwynedd gynnig £21.96 miliwn o arian SPF Gwynedd i 39 cynllun. Gweld Rhaglen y Cabinet. 

 

Ble mae’r arian yn cael ei wario?

Mae cyfanswm o £21,957,249 o arian SPF Gwynedd bellach wedi ei ymrwymo i 39 o brosiectau.

Mae 29 o’r prosiectau yn gweithredu yng Ngwynedd yn unig, a 10 prosiect yn gweithredu ar draws ardal ehangach. 

Mae’r dosbarthiad cynlluniau rhwng blaenoriaethau buddsoddi’r SPF fel a ganlyn: 

 • Cymuned a Lle: £12.27 miliwn i 18 prosiect
 • Cefnogi Busnes Lleol: £5.16 miliwn i 12 prosiect
 • Pobl a Sgiliau£4.53 miliwn i 9 prosiect (yn cynnwys £1.28 miliwn o arian Lluosi)

Rhagwelir bydd y pecyn gweithgaredd yn cyflawni canlyniadau sylweddol i drigolion a chymunedau Gwynedd gan gynnwys: 

 • Darparu cymorth ariannol i 961 o fusnesau, mentrau a sefydliadau’r sir 
 • Cefnogi 400 o drigolion lleol i wella eu sgiliau rhifedd 
 • Helpu 3,100 o gartrefi i arbed ynni 
 • Cefnogi creu neu ddiogelu 292 o swyddi yn y sir 
 • Helpu 728 o bobl Gwynedd sicrhau cymhwyster 
 • Cynorthwyo 172 o drigolion lleol gyda heriau iechyd i ddychwelyd i waith 

Gellir darllen manylion pob prosiect o dan tri blaenoriaeth yr SPF isod:


Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: FfyniantBroDU@gwynedd.llyw.cymru  

I ddysgu mwy am y Gronfa Ffyniant Gyffredin yng Ngogledd Cymru ymwelwch â: Cronfa Ffyniant Gyffredin: Gogledd Cymru 

 

 funded-by-uk-gov-stacked-welsh  

levelup_lockup_rgb_blue_on_white_welsh