Adfywio Harlech

Mewn ymateb i nifer o fygythiadau a risgiau sy’n wynebu Harlech, mae Cyngor Gwynedd gyda chefnogaeth partneriaid strategol a lleol eisiau barn pobl ar sut i wneud y mwyaf o gyfleoedd yn Harlech. 

Mae Harlech yn adnabyddus am sawl rheswm yn barod:

  • Treftadaeth arbennig
  • Castell hanesyddol
  • Cwrs golff pencampwriaeth Brenhinol Dewi Sant
  • Arfordir rhagorol
  • Cyfleoedd thechnoleg awyrofod ym maes awyr Llanbedr

Mae’r dref angen cyd-weledigaeth a chyfres o gynigion i symud ymlaen.

Gweld Blaenoriaethau Strategol Harlech

Dros y chwe mis diwethaf mae Cyngor Gwynedd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi bod yn datblygu canllaw strategol ar gyfer buddsoddiad yn Harlech. Bu i Chris Jones Regeneration gefnogi'r bartneriaeth Strategol a bu cyfle i’r gymuned gael dweud eu dweud ar syniadau a blaenoriaethau i’r dyfodol.

Cynllun Strategol Harlech

Rydym yn ymwybodol y bydd angen parhau i gydweithio ar y cyd, nid yn unig ar y cynlluniau Strategol, ond hefyd ar gynlluniau a mentrau cymunedol.

Rydym felly yn cynnal digwyddiad galw i mewn ar gyfer y trigolion lleol a grwpiau cymunedol :

Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2017 o 12:00- 19:00 yn Neuadd Goffa Harlech, Twtil.

 Bydd y sesiwn yn gyfle i:

  • Ddod i ddeall y blaenoriaethau Strategol i Harlech
  • I drafod sut gall cyrff cyhoeddus, preifat a chymunedol gydweithio fel rhan o symud ymlaen

Bydd aelodau o’r tîm ymgynghori ar gael i drafod y blaenoriaethau Strategol a’r camau nesaf.

Er mwyn ein helpu ar y dydd, byddwn yn ddiolchgar pe allech ymateb i adfywio@gwynedd.llyw.cymru i gadarnhau presenoldeb.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.