Cartref > Trigolion > Iechyd a gofal cymdeithasol > Hwb teuluoedd > Gofal Plant Dechrau'n Deg
DecgrauD
      

Gofal Plant Dechrau'n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig hyd at 12.5 awr yr wythnos o ofal plant o ansawdd uchel am ddim i blant rhwng 2 a 3 oed yn ystod tri tymor ysgol. Bydd plant yn gallu cychwyn y tymor yn dilyn eu penblwydd yn 2 oed. 


Lle mae Dechrau'n Deg ar gael?

Mae eich hawl i fanteision y Cynllun yn dibynnu ar eich cod post. Rhowch eich cod post yn y blwch isod i weld os ydych chi'n gymwys am y cynllun ai peidio:

  

Mae 14 darpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg yng Ngwynedd

Lleoliad: Cylch Meithrin Caban Cegin, Caban Ysgol Glancegin, Maesgeirchen, Gwynedd, LL57 1ST
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am –6pm
Rhif Ffôn: 01248 352130
E-bostCabancegin@hotmail.com

Taith 360 o gwmpas Cylch Caban Cegin


Rheolwraig: Lowri Ogwen

LowriOgwen1

Fy enw i yw Lowri Ogwen ac rwyf wedi cwblhau NVQ lefel 5 gofal plant, yn ogystal â graddio gyda BA yn y Blynyddoedd Cynnar.  Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 19 mlynedd yn gweithio mewn gwahanol feithrinfeydd ac ysgolion, ond bellach wedi bod yn gweithio yng Nghaban Cegin ers rhai blynyddoedd. Rwy'n mwynhau gwylio plant yn bod yn greadigol, brwdfrydig ac yn cyrraedd eu llawn potensial. 

Gweld Adroddiad Arolygiaeth Gofal Plant Cylch Caban Cegin

Lleoliad: Cylch Meithrin Maesincla, Safle Plas Pawb, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DF
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am-11:30am a 12:30pm-3pm
Rhif Ffôn: 01286 662442
E-bost: cylchmaesinclanicola.jones@yahoo.com

Taith 360 o gwmpas Cylch Maesincla

Rheolwraig: Nicola Hughes

arweinydd Cylch Maesincla
Fy enw i yw Nicola Hughes ac mae gen i gymhwyster NVQ Lefel 4 mewn Gofal ac Addysg Blynyddoedd Cynnar. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 25 mlynedd yn gweithio fel cymhorthydd yn Ysgol Maesincla cyn symud ymlaen i fod yn Arweinydd Cylch Maesincla. Rwy'n mwynhau gweld y plant yn dysgu a datblygu trwy wneud gweithgareddau hwylus ac addysgol hefo ein staff brwdfrydig ac egnïol. 

Gweld Adroddiad Arolygiaeth Gofal Plant Cylch Maesincla

Lleoliad: Cylch Meithrin Seiont a Pheblig, Canolfan Noddfa, Cil Peblig, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2RS
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9:10am–11:40am, a 12:15pm–2:45pm
Rhif Ffôn: 07780112956
E-bost: seiont.apheblig@yahoo.com

Taith 360 o gwmpas Cylch Seiont a Pheblig

Arweinydd: Karen Evans

KarenEvans1

Fy enw i yw Karen Evans ac mae gen i gymhwyster Lefel 5 Arwain a Rheoli mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 19 mlynedd yn gweithio fel Cymhorthydd 1 i 1, is-Arweinydd ac Arweinydd mewn nifer o Gylchoedd gwahanol. Rwy'n mwynhau gweld yr holl blant yn mwynhau dysgu yn yr awyr agored a’n datblygu sgiliau iaith trwy chwarae. 

Gweld Adroddiad Arolygiaeth Gofal Plant Cylch Seiont a Pheblig

Lleoliad: Meithrinfa Plas Pawb, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DF
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8:45am-11:15am, a 12:30pm-3pm
Rhif Ffôn: 01286 678824
E-bost: meithrinfaplaspawb@gwynedd.llyw.cymru

Rheolwraig: Rhian Jones

rheolwraig Plas Pawb

Fy enw i yw Rhian ac mae gen i gymhwyster Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer gofal, dysgu a datblygiad plant. Rwyf wedi bod yn gweithio yn y maes gofal plant ers 16 mlynedd, dechreuais fy siwrne fel cymhorthydd Cylch Meithrin Felinheli ac yna ar ôl cyfnod gefais swydd arweinydd y Cylch. Wedi cyfnod o aros adref yn magu teulu gefais swydd arweinydd yn Cylch Meithrin Llanberis ac fel gwarchodwraig yn Felinheli cyn symud mlaen i fod yn Rheolwraig Meithrinfa Plas Pawb. Rwyf wrth fy modd cael bod yn nghwmni’r plant ac cael gweld nhw yn tyfu a datblygu dros eu cyfnod yn ein gofal yma ym Mhlas Pawb. 

Gweld Adroddiad Arolygu Gofal Plant Meithrinfa Plas Pawb

Lleoliad: Cylch Talysarn, Adeilad Dechrau’n Deg, Ffordd yr Orsaf, Talysarn, LL54 6ND
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8:45am–11:15am
Rhif Ffôn: 01286 880 302
E-bost: cylchtalysarn@yahoo.co.uk

Taith 360 o gwmpas Cylch Talysarn

Arweinydd: Tracey Lee Jones

TraceyJones1

Fy enw i yw Tracey Lee Jones ac mae gen i gymhwyster CACHE Lefel 3, Diploma mewn Nyrsio Meithrin. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers dros 30 mlynedd yn gwneud amryw o swyddi gwahanol megis bod yn Arweinydd Cylch, Gwarchodwraig a Chymhorthydd mewn gwahanol ysgolion. Rwy'n mwynhau gwylio plant yn dysgu a datblygu yn yr awyr agored. 

Gweld Adroddiad Arolygu Gofal Plant Cylch Talysarn

Lleoliad: Cylch Meithrin Carmel, Neuadd y Pentref, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AA
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am–11:30am
Rhif Ffôn: 07391945494
E-bost: cylchcarmel@yahoo.co.uk

Taith 360 o gwmpas Cylch Carmel

 

Gweld Adroddiad Arolygu Gofal Plant Cylch Carmel

Lleoliad: Cylch Meithrin Llanllyfni, Neuadd Goffa Llanllyfni, Ffordd Rhedyw, Llanllyfni, Gwynedd, LL54 6SG
Oriau agor: Dydd Llun i Dydd Iau 8:45am a 1.45pm, Dydd Gwener 8:45am-1.10pm
Rhif Ffôn: 07816406162
E-bost: cylchllanllyfni@meithrin.co.uk

Taith 360 o gwmpas Cylch Llanllyfni


Arweinydd:
 Eirian Roberts

EirianRoberts1

Fy enw i yw Eirian Roberts ac mae gen i Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar a Chymorth Dysgu. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 15 mlynedd yn gweithio fel cynorthwyydd dosbarth, mewn meithrinfeydd, yn ogystal â gweithio fel Arweinydd mewn sawl Cylch Meithrin gwahanol. Rwy'n mwynhau gweld plant yn datblygu i fod yn annibynnol ac yn ffynnu wrth wneud amryw o brofiadau gwahanol. 

Gweld Adroddiad Arolygu Gofal Plant Cylch Llanllyfni

Lleoliad: Cylch Meithrin Penygroes, Ysgol Bro Lleu, Ffordd y Brenin, Penygroes, Gwynedd, LL54 6RL
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8:30am-2:45pm
Sesiwn bore: 8:30am-11am
Clwb cinio: 11am-1pm
Sesiwn prynhawn: 1pm-2:45pm

Rhif Ffôn: 07379599487
E-bost: cylch_penygroes@hotmail.co.uk

Taith 360 o gwmpas Cylch Penygroes


Arweinydd
, Bethan Jones

BethanJones1

Fy enw i yw Bethan Jones ac mae gen i Radd- Bagloriaeth Mewn Addysg. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 21 mlynedd yn gweithio fel athrawes llanw yn ogystal â gweithio mewn sawl Cylch Meithrin gwahanol. Rwy'n mwynhau gwneud gweithgareddau hefo’r plant, rhoi gwahanol brofiadau iddynt a gwylio nhw’n datblygu yn addysgol ac yn gymdeithasol. 

Gweld Adroddiad Arolygu Gofal Plant Cylch Penygroes 

Lleoliad: Meithrinfa Ogwen, 3 Carneddi Road, Bangor, Gwynedd, LL57 3RU
Oriau agor: Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am- 11:30am, a 1pm–3:30pm
Rhif Ffôn: 01248 605555
E-bost: post@meithrinfaogwen.co.uk

Taith 360 o gwmpas Meithrinfa Ogwen


Arweinydd:
 Lyn Morris

LynMorris1

Fy enw i yw Lyn Morris ac mae gen i gymhwyster CACHE Lefel 3, Diploma mewn Gofal Plant ac Addysg. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 19 mlynedd ac wedi gwneud nifer helaeth o gyrsiau gwahanol megis Diogelu Plant, Diogelwch Bwyd, Makaton a llawer mwy. Rwy'n mwynhau gwylio’r plant yn dysgu gwahanol sgiliau megis sgiliau ieithyddol. 

Gweld Adroddiad Arolygu Gofal Plant Cylch Ogwen

Lleoliad: Cylch Meithrin Cefnfaes, Plas Ffrancon, Ffordd Newydd Coetmor, Bethesda, Bangor, LL57 3DT
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am-11:30am, a 12:15pm–2:45pm
Rhif Ffôn: 07815085323
E-bost: cefnfaes@hotmail.com

Taith 360 o gwmpas Cylch Cefnfaes


Arweinydd:
 Lois Williams
LoisWilliams1

Fy enw i yw Lois Williams ac mae gen i gymhwyster NVQ Lefel 5 mewn Gofal Plant. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 9 mlynedd yn gweithio fel ‘Nani’ a gweithio mewn dwy wahanol feithrinfa dydd cyn symud ymlaen i weithio yng Nghylch Cefnfaes. Rwy'n mwynhau gwybod fy mod wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau'r plant sy’n mynychu'r Cylch ac yn mwynhau gweld y plant yn datblygu yn ystod eu cyfnod yn y Cylch. 

 Gweld Adroddiad Arolygu Gofal Plant Cylch Cenfaes

Lleoliad:Caban Ogwen, Llanllechid, Bethesda, Bangor, Gwynedd. LL57 3EH
Oriau agor: Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am-11.30am a 12:30pm-3pm
Rhif Ffôn : 07786855333
E-bostcabanogwen@meithrinfaogwen.co.uk

Taith 360 o gwmpas Caban Ogwen

Arweinydd: Zoe Roberts

Arweinydd Caban Ogwen 

Fy enw ydi Zoe Roberts.  Dwi wedi bod yn gweithio hefo plant ers dros deunaw mlynedd bellach.  Nes i ddechrau mewn Meithrinfa ym Mangor cyn dod i weithio ym Meithrinfa Ogwen naw mlynedd yn ol a gweithio fy hun i fyny i Reolwr y sefydliad.  Ers dwy flynedd dwi wedi bod yn Reolwr yn Caban Ogwen sydd ers Medi 2022 wedi bod yn derbyn plant Dechrau’n Deg.  Fy niddordebau ydi cadw’n heini, mynd allan i fwyta a cymdeithasu hefo ffriniau a teulu ar benwythnosau.

Adroddiad Arolygiaeth Gofal Plant Cylch Caban Ogwen

Lleoliad: Meithrinfa Caban Bach, Rhes Meirion, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3UA
Oriau agor: Dydd Llun i Dgydd Gwener, 9am-11:30am, a 1pm-3pm
Rhif Ffôn: 01766 832561
E-bost: sian.michelmore@barnardos.org.uk

Taith 360 o gwmpas Meithrinfa Caban Bach


Arweinydd: 
Sian Michelmore

SianMichelmore1

Fy enw i yw Sian Michelmore ac mae gen i gymhwyster Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 17 mlynedd yn gweithio yn Caban Bach, ac wedi cael profiadau anhygoel wrth weithio yma megis cymryd rhan mewn rhaglenni teledu plant, mynd i Eisteddfodau a chymryd rhan mewn nifer o wahanol brosiectau. Rwy'n mwynhau gofalu a chwarae gyda’r plant ac mae'n bwysig i mi fod pob plentyn yn derbyn gofal o'r ansawdd gorau ac yn hapus yn ein Meithrinfa. 

Adroddiad Arolygiaeth Gofal Plant Meithrinfa Caban Bach

Lleoliad: Y Caban, Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3DL.
Oriau agor: Dydd Llun – Dydd Gwener 9am-11:30am a  12:30pm-3pm
Rhif Ffôn: 07584 627210
E-bost: arweinyddllechi@outlook.com

Taith 360 o gwmpas Cylch Lle Chi

Arweinydd: Sioned Rutigliano

SionedRutigliano1

Fy enw i yw Sioned Rutigliano ac mae gen i gymhwyster Diploma Lefel 3 mewn Datblygu Gofal Plant. Rwyf wedi gweithio yn y maes gofal plant ers 3 mlynedd ond wedi cymryd seibiant dros y blynyddoedd diwethaf ar gyfer magu fy mhlant a gweithio fel rheolwr tafarn. Rwy’n mwynhau gwylio’r plant yn dysgu pethau newydd a gweld eu hymennydd yn datblygu trwy chwarae. 

Adroddiad Arolygiaeth Gofal Plant Cylch Lle Chi

Lleoliad: Cylch Meithrin Dolgellau, Canolfan Deulu Dolgellau, Drill Hall, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1DE
Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am-11am a 1pm-3.30pm 
Rhif Ffôn: 01341 421 777
E-bost: ysgolmeithrindolgellau@hotmail.co.uk

Taith 360 o gwmpas Cylch Dolgellau

Adroddiad Arolygiaeth Gofal Plant Cylch Dolgellau

Lleoliad: Cylch Meithrin Deiniolen, Hafod Oleu, Deiniolen, Gwynedd, LL553LP

Oriau Agor: Dydd Llun i Dydd Gwener  8.45-12.00 a 12.45- 2.50

Rhif ffon: 07480 878084

E-bost: cylchdeiniolen@outlook.com

Arweinydd: Elin Fon Jones

Arweinydd Cylch Deiniolen

 Fy enw i yw Elin Jones. Mae gen i gymhwyster Level 3 a Level 5 mewn gofal plant. Rwyf wedi gweithio mewn Meithrinfa am 8 mlynedd gyda phlant o 3 mis hyd at 8 oed. Dwi wedi dechrau yn Gylch Meithrin Deiniolen ers mis Medi 2023 ac yn mwynhau gweld y plant yn datblygu ac yn cael nhw yn barod am Ysgol Gynradd. Mae'n hyfryd gweld y Cylch ar agor eto ar ôl bod ar gau am gymaint o amser.

Lleoliad: Cylch Meithrin Tregarth, Tanrhiw Road, Tregarth, Bangor, Gwynedd. LL57 4AW

Oriau Agor: Dydd Llun i Dydd Gwener 8:30am-1pm
Rhif Cyswllt: 07897 720457
E-bost: cylchmeithrintregarth@yahoo.co.uk

Arweinydd Cylch Tregarth


Fy enw i ydi Sophie Hughes a dwi wedi bod yn gweithio yn Gylch Meithrin Tregarth ers dwy flynedd erbyn hyn. Mae gen i ddau o hogiau bach sydd yn 9 a 5. Mae gen i gymhwyster Lefel 3 mewn Gofal Plant. Rwyf wedi bod yn gweithio yn y maes gofal plant am 11 o flynyddoedd ac yn ei fwynhau yn fawr iawn. Rydw i wrth fy modd fod mewn cwmni plant ond dwi wrth fy modd weld y plant yn datblygu yn ystod ei amser yn y Cylch.  

 

Gwneud cais

Cysylltwch â’ch Ymwelwydd Iechyd am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich dewis Gfal Plant Dechrau’n Deg.