Cynnig Gofal Plant Cymru

 

Beth yw'r cynnig?

  • Gall plant sy'n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgolyn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin sy'n cael ei ddarparu'n barod.
  • Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau'r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant.
  • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Addysg Feithrin.
  • Gall plant sy'n gymwys dderbyn y cynnig; tan y mis Medi yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn cychwyn ar addysg llawn amser.

 

Pryd mae eich plentyn yn dechrau ar y cynnig
Mae'ch Plentyn yn troi'n 3 rhwng? Gall eich Plentyn ddechrau ar y cynnig o; 
 1 Medi i 31 Rhagfyr  Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ionawr
 1 Ionawr i 31 Mawrth  Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ebrill
 1 Ebrill i 31 Awst  Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Medi

 

Sut i wneud cais?

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod, dilynwch y ddolen isod i wneud cais:

Cael 30 awr o ofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed: Gwneud cais | LLYW.CYMRU

 

Mwy o wybodaeth: 

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant 

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr 


Mwy o wybodaeth am y Cynnig:

Neu, cysylltwch â ni:

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sydd yn cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd roi manylion am y gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch naill ai â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd