Cynnig Gofal Plant Cymru

 

Beth yw'r cynnig?

Gall rhieni a gwarcheidwaid wneud cais am ofal plant ac addysg gynnar am hyd at 30 awr yr wythnos. Gall gofalwyr maeth a gofalwyr sy’n berthnasau (perthynas neu ffrind nad yw’n rhiant plentyn) wneud cais hefyd.

Mae 30 awr yr wythnos yn cynnwys:

  • o leiaf 10 awr o addysg gynnar
  • hyd at 20 awr o ofal plant

I fod yn gymwys ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru:

  • rhaid eich bod yn byw yng Nghymru
  • ni chaiff incwm gros rhiant fod yn fwy na £100,000 y flwyddyn

Yn ogystal, rhaid i chi hefyd fodloni un o'r meini prawf canlynol:

  • yn gyflogedig ac yn ennill o leiaf, ar gyfartaledd, yr hyn sy’n cyfateb i weithio 16 awr yr wythnos ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu Gyflog Byw.
  • ar Gyflog ac Absenoldeb Statudol (Sâl, Mamolaeth, Tadolaeth, Rhiant, Profedigaeth neu Absenoldeb Mabwysiadu)
  • wedi cofrestru ar gwrs addysg bellach neu uwch sydd o leiaf 10 wythnos o hyd 
Pryd mae eich plentyn yn dechrau ar y cynnig
Mae'ch Plentyn yn troi'n 3 rhwng? Pryd mae eich plentyn yn dechrau ar y cynnig? 
 1 Medi i 31 Rhagfyr  Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ionawr
 1 Ionawr i 31 Mawrth  Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Ebrill
 1 Ebrill i 31 Awst  Dechrau’r tymor ar neu ar ôl 1 Medi

 Dilynwch y ddolen isod i wneud cais;

Cael 30 awr o ofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed: Gwneud cais | LLYW.CYMRU

 

Mwy o wybodaeth: 

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant 

Cysylltwch â ni:

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sydd yn cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd roi manylion am y gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch naill ai â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd