Grant cyfleusterau i bobl anabl

Dyma grant penodol am waith i ddarparu cyfleusterau, ac i wneud addasiadau i anheddau er budd pobl anabl yn eu prif gartref. Mae enghreifftiau o’r math o waith y gellir ei gyflawni yn cynnwys:

  • gosod cawodydd mynediad gwastad
  • lifftiau grisiau
  • addasu ystafelloedd
  • estyniadau

Mae uchafswm grant o £36,000, ond mewn achosion arbennig gellir caniatau ychwanegu benthyciad dewisol, drwy gyfrwng Benthyciad Dewisol Cyfleusterau i’r Anabl (BDCA). Mae rhagor o wybodaeth am y benthyciad i’w gael yn y daflen Grant Cyfleusterau i'r Anabl

 

Sut mae gwneud cais?

Yr unig ffordd y mae derbyn y grant hwn yw drwy gael eich cyfeirio’n ffurfiol gan Therapydd Galwedigaethol  Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd. Gallwch gysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

Cysylltu â ni...

map oedolion

Gweld map llawn

1. Ardal Llŷn

2. Ardal Caernarfon

3. Ardal Bangor

4. Ardal Eifionydd a Gogledd Meirionnydd

5. Ardal De Meirionnydd

 

Y Prawf Modd

Mae’n reidrwydd statudol fod pob grant yn ddarostyngedig i brawf modd. Gellir gwneud prawf modd rhagarweiniol cyn cael unrhyw gyfeiriad gan Therapydd Galwedigaethol os dymunir. Os yw’r gwaith angenrheidiol ar gyfer plentyn anabl, ni fydd rhaid cymryd prawf adnoddau. 

 

Y Broses

Bydd yr Adran Grantiau yn derbyn cyfeiriad oddi wrth Therapydd Galwedigaethol, ac wedyn yn cysylltu â chi er mwyn llenwi ffurflen gais a chynnal prawf adnoddau ffurfiol. Ar gyfartaledd, bydd cyfnod o tua 9 mis rhwng y cysylltiad cyntaf gyda’r Therapydd Galwedigaethol hyd at gwblhau'r gwaith. Swm y grant a gymeradwyir fydd y gwahaniaeth rhwng cost gyfan y gwaith cymwys, a’ch cyfraniad chi fel a benderfynir drwy’r prawf adnoddau.

 

Oes yna unrhyw Amodau?

Oes, mae amodau ynghlwm â’r grant. e.e. rhaid i chi brofi perchnogaeth o’r eiddo, a rhaid talu eich cyfraniad (os oes un) yn llawn cyn dechrau unrhyw waith. Mae rhestr llawn i’w gweld yn y daflen Grant Cyfleusterau i'r Anabl

 

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y daflen Grant Cyfleusterau i'r Anabl neu cysylltwch â’ch swyddfa ardal leol:

  • Arfon: Adain Grantiau Tai, Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol, Penrallt, Caernarfon, LL55 1BN
    Ffôn: 01286  682621
  • Dwyfor a Meirionnydd: Adain Grantiau Tai, Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwynedd, Cae Penarlâg, Dolgellau, LL40 2YB
    Ffôn: 01341 424351