Ymgynghoriad Cyfathrebu Gwasanaeth Cymdeithasol

Mae'r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben. Bydd y canlyniadau ar gael cyn bo hir.

 

Mae gan Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd, sy’n cynnwys Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant ac Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd, rwymedigaeth statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion. Mae’r gwasanaethau yn grymuso trigolion i reoli eu bywydau eu hunain; hybu annibyniaeth; cefnogi cynhwysiant cymdeithasol a'u cyfranogiad mewn cymdeithas; a hyn oll wrth helpu pobl i gadw'n ddiogel ac yn iach.

Rhan fawr o wneud y gwaith hwn yw cyfathrebu gyda chi; defnyddwyr gwasanaeth, eu teuluoedd a thrigolion y sir. Felly, credwn ei fod yn holl bwysig deall beth yw eich barn chi ar ein cyfathrebu presennol. Carwn glywed eich meddyliau er mwyn deall beth yw’r ffyrdd orau a mwyaf addas i ni gyfathrebu â chi yn y dyfodol.

 

Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am unrhyw fater cydraddoldeb, neu os oes gennych gwestiwn neu sylw am yr arolwg yma, cysylltwch ar 

E-bost: Sianip@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffôn: 01286679223

Cyfnod yr ymgynghoriad: 13.11.23 – 22.12.23