Baw cŵn

I wneud cwyn am faw cŵn cysylltwch â'r Cyngor drwy lenwi ein ffurflen ar-lein:

Adrodd am faw cŵn

Pecyn dal bagiau baw ci am ddim

Mae pecynnau ar gael i bigo fyny o'r lleoliadau isod:

 • Siop Gwynedd Pwllheli
 • Siop Gwynedd Caernarfon
 • Siop Gwynedd Dolgellau

I wneud cais am becyn dal bagiau baw ci am ddim defnyddiwch ein ffurflen ar-lein:

Cais am becyn dal bagiau baw ci


Baw ci - dirwy am beidio â glanhau

Os bydd ci yn baeddu mewn man cyhoeddus, yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i’r perchennog neu’r unigolyn sy’n gofalu am y ci ar y pryd glirio ei faw.

Bydd Swyddogion Cyngor Gwynedd yn rhoi dirwy i unrhyw un sydd ddim yn codi baw ei gi.

Dirwy: £100, £75 os yn talu o fewn 10 diwrnod.  

 

Mae ‘man cyhoeddus’ yn golygu unrhyw ardal sy’n agored i’r awyr a lle mae gan y cyhoedd hawl neu ganiatâd i gael mynediad (trwy dâl neu’n ddi-dâl). Er enghraifft:

 • Y priffyrdd (er enghraifft ffyrdd, palmentydd a llwybrau troed)
 • Mannau agored cyhoeddus
 • Canol trefi a chanolfannau siopa
 • Meysydd parcio
 • Caeau chwarae
 • Caeau chwarae ysgolion 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y dudalen gorchmynion rheoli cŵn.

 

Sut i waredu baw ci

Gallwch roi eich bagiau baw ci yn y biniau isod (ar yr amod bod y bag wedi ei glymu a bod y bag yn un bioddiraddadwy):

 • bin sbwriel cyhoeddus
 • bin baw ci
 • bin olwyn gwyrdd


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000.