Cronfa Cynlluniau Bwyd

Canllawiau Grant Cynlluniau Bwyd a Croeso Cynnes

 Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn grantiau cyfalaf a refeniw ar gyfer cefnogi cynlluniau bwyd.

Nod y grantiau yw cefnogi cynlluniau bwyd a bwydo i gefnogi nifer gynyddol o bobl sy’n wynebu tlodi bwyd.

 

Beth?

Rydym yn gwahodd ceisiadau am arian grant tuag at gynlluniau sy’n cyflawni un neu fwy o’r canlynol

 • Cefnogi Banciau Bwyd
 • Cynnal Cynlluniau Bwydo i grwpiau bregus o’r boblogaeth  (prydau poeth, pryd ar glyd, clybiau bwyta, clybiau swper)
 • Cynnal Cynlluniau darparu pecynnau bwyd i gefnogi pob fregus.

 

Gall eitemau gwariant cymwys gynnwys y canlynol (ond nid yw hwn yn rhestr cynhwysfawr) :-

 • Cyfalaf - offer ar gyfer paratoi, storio a dosbarthu bwyd
 • Cyfalaf - offer TG i hwyluso systemau cyfeirio i asiantaethau a cyswllt gyda defnyddwyr.
 • Refeniw - costau rhedeg caffis cymunedol, clybiau cinio / swper, clybiau bwydo.
 • Refeniw - costau rhedeg, cydlynu a rheoli cynlluniau
 • Refeniw - costau hyfforddiant i wirfoddolwyr mentrau bwyd
 • Refeniw - cyfraniad tuag at helpu cydleoli mentrau bwyd gyda gwasanaethu cymorth eraill / hybiau cymunedol.

 

Faint?

Uchafswm grant sydd ar gael;

 • Cyfalaf - Hyd at £5,000
 • Refeniw - Hyd at £2,000

 

Pwy?

Gwahoddir geisiadau gan grwpiau cymunedol, elusennau, cynghorau cymuned a thref, a mudiadau gwirfoddol.

 

Sut i ymgeisio?

Dylai ymgeiswyr gyflwyno’r ffurflen gais a’r holl wybodaeth angenrheidiol i e-bost; cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru, erbyn y Dyddiad Cau: 5ed o Orffennaf, 2024.

 

Ffurflen Gais- Cynlluniau Bwyd 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679870. Mae swyddogion cefnogi cymunedau ar gael i gynnig arweiniad i chi. Mae manylion y swyddogion hyn isod:

 

Dalgylch Bro Peris, Bro Lleu/Nantlle, Bro Ffestiniog   

markgahan@gwynedd.llyw.cymru Rhif ffon: 07901 893006

 

Dalgylch Caernarfon/Bangor a Bro Ogwen

dafyddeinionjones@gwynedd.llyw.cymru Rhif ffon: 01248 605276

 

Dalgylch Pwllheli a Penllŷn   

alyslloydjones@gwynedd.llyw.cymru Rhif ffon: 01758 704120

 

Bro Dysynni, Ardudwy a Dolgellau  

annalewis@gwynedd.llyw.cymru Rhif ffon: 01341 424504

 

Porthmadog a Penrhyndeudraeth

lindseyellis@gwynedd.llyw.cymru Rhif ffon: 07919 024025

 

Bala Penllyn, Rhydymain a Dinas Mawddwy

HuwAnturEdwards@gwynedd.llyw.cymru Rhif ffon: 07929 512741.