Cronfa Cynlluniau Bwyd

Canllawiau Grant Cynlluniau Bwyd a Croeso Cynnes

 

Grant Refeniw Bwyd

Rydym yn gwahodd ceisiadau am arian grant tuag at gynlluniau bwyd a bwydo sy’n cyflawni un neu fwy o’r canlynol

 

 • Ymateb i gynnydd mewn galw am fwyd argyfwng gan drigolion (darparu pecynnau o fwyd am ddim mewn argyfwng)
 • Cefnogi pobl i gael mynediad i fwyd iach a fforddiadwy (clybiau bwydo am gyfraniad; pecynnau bwyd ‘Fare Share’  am gyfraniad)
 • Ymateb i gynnydd mewn galw am nwyddau hanfodol gan drigolion
 • Ymateb i gynnydd mewn costau rhedeg darpariaeth fwyd gymunedol / banc bwyd
 • Lleihau ac ail-ddosbarthu bwyd i arbed gwastraff

 

Gall eitemau gwariant cymwys gynnwys y canlynol (ond nid yw hwn yn rhestr cynhwysfawr) :-

 • Refeniw – Prynu cyflenwadau o fwyd a nwyddau hanfodol
 • Refeniw – cyfraniad at gostau rhedeg cynllun bwyd cymunedol
 • Refeniw – cyfraniadau tuag at gynnal cynlluniau bwydo sy’n darparu bwyd   (clybiau cinio / swper)
 • Refeniw – costau rhedeg, cydlynu a rheoli cynlluniau
 • Refeniw – cyfraniad tuag at gost aelodaeth FareShare
 • Refeniw – costau hyfforddiant i wirfoddolwyr mentrau bwyd

 

Uchafswm grant sydd ar gael

 • Byddwn yn ystyried ceisiadau hyd at £3,000

 

Sut i wneud cais

Gwahoddir geisiadau gan grwpiau cymunedol, elusennau, cynghorau cymuned a thref, a mudiadau gwirfoddol. Cyflwynwch y ffurflen gais i  - cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru

Ffurflen Gais

 

Dyddiad Cau

Nid oes dyddiad cau. Fe fydd y gronfa ar agor hyd nes bydd yr arian wedi ei ddyrannu.

 

Help gyda’ch cais

Mae swyddogion Cyngor Gwynedd ar gael i gynnig arweiniad i chi. Mae manylion y swyddogion hyn isod:

Dalgylch Bro Peris, Bro Lleu, /Nantlle/Bro Ffestiniog    markgahan@gwynedd.llyw.cymru

Dalgylch Caernarfon, / Bangor a Bro Ogwen dafyddeinionjones@gwynedd.llyw.cymru 

Dalgylch Pwllheli a Penllŷn    alyslloydjones@gwynedd.llyw.cymru

Bro Dysynni, Ardudwy a Dolgellau   annalewis@gwynedd.llyw.cymru

Bala Penllyn, Rhydymain a Dinas Mawddwy huwanturedwards@gwynedd.llyw.cymru

Porthmadog a Phenryn markgahan@gwynedd.llyw.cymru lindseyellisedwards@gwynedd.llyw.cymru