Y Cyfansoddiad

Cyfansoddiad y Cyngor sy'n cynnwys rheolau a phrosesau ar gyfer gwneud penderfyniadau a rheoli busnes y Cyngor. Yn y Cyfansoddiad y cewch wybodaeth am y strwythur pwyllgorau, eu gweithdrefnau, yr hawliau a roddwyd i swyddogion ac aelodau unigol i wneud penderfyniadau, y safonau ymddygiad a ddisgwylir a'r lwfansau a delir i aelodau.

Mae'r Cyfansoddiad yn ddogfen swmpus sydd wedi ei rhannu i sawl rhan (gweler isod). 

 • Cyflwyniad
  • 1.1 Diben a Chynnwys y Cyfansoddiad
  • 1.2 Sut mae’r Cyngor yn Gweithredu

 • Diben, diffiniadau, dehongliad a diwygio’r cyfansoddiad
  • 2.1 Diben y Cyfansoddiad
  • 2.2 Diffiniadau yn y Cyfansoddiad
  • 2.3 Dehongli’r Cyfansoddiad
  • 2.4 Dyletswydd i Fonitro ac Adolygu’r Cyfansoddiad gan y Swyddog Monitro
  • 2.5 Protocol ar gyfer Monitro ac Adolygu’r Cyfansoddiad gan y Swyddog Monitro
  • 2.6 Newidiadau i’r Cyfansoddiad
  • 2.7 Atal y Cyfansoddiad
  • 2.8 Cyhoeddi

 • Y Cyngor Llawn
  • 4.1 Cyflwyniad
  • 4.2 Y Fframwaith Polisi
  • 4.3 Y Cynllun Integredig Sengl
  • 4.4 Y Gyllideb
  • 4.5 Trosglwyddo Tir ar gyfer Tai
  • 4.6 Swyddogaethau’r Cyngor Llawn
  • 4.7 Aelodaeth
  • 4.8 Cyfarfodydd y Cyngor
  • 4.9 Rheolau Gweithdrefnol a Thrafod
  • 4.10 Rheolau Gweithdrefnol y Cyngor – Cyfarfod Blynyddol y Cyngor
  • 4.11 Cyfarfodydd Cyffredin
  • 4.12 Cyfarfodydd Arbennig
  • 4.13 Amser, Lleoliad a Hyd Cyfarfodydd
  • 4.14 Rhybudd am Gyfarfodydd a Gwŷs iddynt
  • 4.15 Cadeirydd Cyfarfod
  • 4.16 Cworwm
  • 4.17 Cwestiynau gan y Cyhoedd
  • 4.18 Cwestiynau gan Aelodau
  • 4.19 Cynigion y rhoddir Rhybudd ohonynt
  • 4.20 Cynigion Heb Rybudd
  • 4.21 Rheolau Trafod
  • 4.22 Trafodaeth ynghylch Cyflwr y Sir
  • 4.23 Penderfyniadau a Chynigion Blaenorol
  • 4.24 Pleidleisio
  • 4.25 Cofnodion
  • 4.26 Cofnod o Bresenoldeb
  • 4.27 Gwahardd y Cyhoedd
  • 4.28 Ymddygiad Aelodau
  • 4.29 Aflonyddwch gan y Cyhoedd
  • 4.30 Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol yn ystod Cyfarfodydd
  • 4.31 Atal a Diwygio Rheolau Gweithdrefnol y Cyngor
  • 4.32 Dehongliad
  • 4.33 Cymhwyso i Bwyllgorau ac Is-bwyllgorau

 • Y Cabinet
  • 5.1 Cyflwyniad
  • 5.2 Ffurf a Chyfansoddiad y Cabinet
  • 5.3 Yr Arweinydd
  • 5.4 Dirprwy Arweinydd
  • 5.5 Aelodau Eraill y Cabinet
  • 5.6 Dirprwyo Swyddogaethau
  • 5.7 Cynorthwywyr i’r Cabinet
  • 5.8 Rheolau Gweithdrefnol a Thrafod
  • 5.9 Rheolau Gweithdrefn y Cabinet
  • 5.10 Sut y Cynhelir Cyfarfod y Cabinet
  • 5.11 Aflonyddwch gan y Cyhoedd a Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol
  • 5.12 Arweinyddion Gweithredol ac Aelodau Gweithredol yn rhannu swydd

 • Yr Arweinyddion
  • 6.1 Ethol
  • 6.2 Cyfnod yn y Swydd
  • 6.3 Ymddiswyddo, Diswyddo, Anghymhwyso a Diarddel
  • 6.4 Dirprwy Arweinydd
  • 6.5 Swyddogaethau ac Awdurdod Dirprwyedig

 • Pwyllgor Craffu
  • 7.1 Cyflwyniad
  • 7.2 Pwyllgorau Craffu
  • 7.3 Rôl, Cwmpas ac Aelodaeth
  • 7.4 Swyddogaethau Penodol
  • 7.5 Y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
  • 7.6 Pwy Gaiff fod yn Aelod o Bwyllgorau Craffu?
  • 7.7 Aelodau Cyfetholedig
  • 7.8 Cynrychiolwyr Addysg
  • 7.9 Pwy fydd yn Cadeirio?
  • 7.10 Rôl y Cadeirydd a’r Pwyllgorau Craffu
  • 7.11 Rhaglen Waith
  • 7.12 Cyfarfodydd
  • 7.13 Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu
  • 7.14 Rheolau Gweithdrefn a Thrafod
  • 7.15 Faint o Bwyllgorau Craffu a Sefydlir a beth fydd y Trefniadau ar eu cyfer?
  • 7.16 Cyfarfodydd y Pwyllgorau Craffu
  • 7.17 Cworwm
  • 7.18 Eitemau Agenda
  • 7.19 Adolygu a Datblygu Polisi
  • 7.20 Adroddiadau gan y Pwyllgorau Craffu
  • 7.21 Sicrhau bod Adroddiadau Craffu yn cael eu hystyried gan y Cabinet
  • 7.22 Hawliau Aelodau’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i weld Dogfennau
  • 7.23 Esboniadau gan Aelodau a Swyddogion
  • 7.24 Presenoldeb gan Bobl Eraill
  • 7.25 Galw i Mewn
  • 7.26 Chwip Plaid
  • 7.27 Y Weithdrefn mewn Cyfarfodydd Pwyllgorau Craffu
  • 7.28 Materion sydd o fewn Cylch Gorchwyl mwy nag un Pwyllgor Craffu
  • 7.29 Galwad gan Gynghorydd i Weithredu
  • ATODIAD 1
  • ATODIAD 2
  • ATODIAD 3

 • Y Pwyllgor Safonau
  • 8.1 Aelodaeth
  • 8.2 Cyfnod yn y Swydd
  • 8.3 Cworwm
  • 8.4 Pleidleisio
  • 8.5 Cadeirio’r Pwyllgor
  • 8.6 Rôl a Swyddogaeth
  • 8.7 Rhaglen Waith
  • 8.8 Rheolau Gweithdrefnol a Thrafod

 • Pwyllgorau rheoleiddio ac eraill
  • 9.1 Pwyllgorau Rheoleiddio a Phwyllgorau Eraill
  • 9.2 Y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
  • 9.3 Y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • 9.4 Y Pwyllgor Cynllunio
  • 9.5 Y Pwyllgor Trwyddedu Canolog
  • 9.6 Y Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol
  • 9.7 Y Pwyllgor Iaith
  • 9.8 Y Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion
  • 9.9 Y Pwyllgor Apelau Cyflogaeth
  • 9.10 Y Pwyllgor Pensiynau
  • 9.11 Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau Eraill
  • 9.12 Rheolau Gweithdrefnol a Thrafod

 • Cyd-bwyllgorau
  • 10.1 Cyflwyniad
  • 10.2 Trefniadau i Hybu Lles
  • 10.3 Trefniadau ar y Cyd
  • 10.4 Mynediad at Wybodaeth
  • 10.5 Dirprwyo i ac o Awdurdodau Lleol Eraill
  • 10.6 Contractio Allan

 • Swyddogion
  • 11.1 Strwythur Rheoli
  • 11.2 Swyddogaethau’r Prif Weithredwr
  • 11.3 Swyddogaethau’r Swyddog Monitro
  • 11.4 Swyddogaethau’r Prif Swyddog Cyllid
  • 11.5 Swyddogaethau’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
  • 11.6 Dyletswydd i Ddarparu Adnoddau Digonol i’r Prif Weithredwr, y Swyddog Monitro, Y Prif Swyddog Cyllid a’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
  • 11.7 Ymddygiad
  • 11.8 Cyflogaeth
  • 11.9 Cydnabyddiaeth Prif Swyddogion
  • 11.10 Rheolau Gweithdrefnol Cyflogaeth Swyddogion

 • Cyfrifoldeb am swyddogaethau - Crynodeb
  • 13.1 Pwy Gaiff Wneud Penderfyniadau
  • 13.2 Egwyddorion Gwneud Penderfyniadau
  • 13.3 Categorïau Swyddogaethau
  • 13.4 Cyrff Eraill
  • 13.5 Pwy sy’n Penderfynu – Swyddogaethau Anweithredol?
  • 13.6 Pwy sy’n Penderfynu – Swyddogaethau Gweithredol?
  • 13.7 Dileu Pwerau Dirprwyedig
  • 13.8 Pwy gaiff arfer Pwerau Swyddog Dirprwyedig?
  • ATODIAD 1
  • ATODIAD 2
  • ATODIAD 3

 • Rheolau gweithdrefnol mynediad at wybodaeth
  • 14.1 Cwmpas
  • 14.2 Hawliau Ychwanegol i Wybodaeth
  • 14.3 Hawliau i Fynychu Cyfarfodydd
  • 14.4 Rhybuddion am Gyfarfodydd
  • 14.5 Mynediad at Agenda ac Adroddiadau Cyn y Cyfarfod
  • 14.6 Cyflenwi Copïau
  • 14.7 Mynediad at Gofnodion ac ati ar ôl y Cyfarfod
  • 14.8 Papurau Cefndir
  • 14.9 Crynodeb o Hawliau’r Cyhoedd
  • 14.10 Gwahardd y Cyhoedd Rhag Cael Mynediad i Gyfarfodydd
  • 14.11 Prawf budd y Cyhoedd
  • 14.12 Gwahardd y Cyhoedd Rhag Cael Mynediad at Adroddiadau
  • 14.13 Y Flaen raglen Waith
  • 14.14 Ymgynghori ar Gynigion i’w Hystyried gan y Cabinet
  • 14.15 Cofnod o Benderfyniadau’r Cabinet
  • 14.16 Penderfyniadau gan Aelodau Unigol o’r Cabinet
  • 14.17 Mynediad y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ac Aelodau at Ddogfennau
  • 14.18 Hawliau Mynediad Ychwanegol i Aelodau Pwyllgorau Craffu

 • Rheolau gweithdrefnol y gyllideb a’r fframwaith polisi
  • 15.1 Y Fframwaith ar gyfer Penderfyniadau Gweithredol
  • 15.2 Y Broses ar gyfer Datblygu’r Fframwaith Polisi
  • 15.3 Y Broses ar gyfer Datblygu’r Gyllideb
  • 15.4 Penderfyniadau y Tu Allan i’r Gyllideb neu’r Fframwaith Polisi
  • 15.5 Penderfyniadau Brys y Tu Allan i’r Gyllideb neu’r Fframwaith Polisi
  • 15.6 Trosglwyddo Arian
  • 15.7 Newidiadau i’r Fframwaith Polisi yn Ystod y Flwyddyn
  • 15.8 Galw i Mewn Penderfyniadau y Tu allan i’r Gyllideb neu’r Fframwaith Polisi

 • Rheolau Gweithdrefnol Ariannol
  • 16.1 Cyflwyniad
  • 16.2 Swyddogaethau a Chyfrifoldebau
  • 16.3 Ymdrin â Balansau Diwedd y Flwyddyn
  • 16.4 Polisïau Cyfrifo
  • 16.5 Cofnodion a Datganiadau Ariannol a’r Datganiad Cyfeirion Blynyddol
  • 16.6 Cyllidebau
  • 16.7 Cynllun Trosglwyddo rhwng Penawdau
  • 16.8 Cynllun a Chadw Balansau Cyffredinol
  • 16.9 Rheoli Risg
  • 16.10 Yswiriant
  • 16.11 Rheolaeth Fewnol
  • 16.12 Archwilio Mewnol
  • 16.13 Archwiliad Allanol
  • 16.14 Rhwystro Twyll a Llygredd
  • 16.15 Asedau
  • 16.16 Rheolaeth Trysorlys
  • 16.17 Staffio
  • 16.18 Diogelu Eiddo Personol
  • 16.19 Cyffredinol
  • 16.20 Incwm
  • 16.21 Trethiant
  • 16.22 Cronfeydd Answyddogol
  • 16.23 Partneriaethau
  • 16.24 Grantiau ac Ariannu Allanol Arall

 • Rheolau gweithdrefn contractau a rheolau caffael
  • 17.1 Cyflwyniad
  • 17.2 Diffiniadau a Dehongliadau
  • 17.3 Cydymffurfio â’r Rheolau Hyn
  • 17.4 Eithriadau i’r Rheolau
  • 17.5 Trefniadau Fframwaith Ledled y Cyngor
  • 17.6 Amcangyfrif Gwerth y Contract
  • 17.7 Contractau dan £50,000 (Dyfynbrisiau)
  • 17.8 Contractau sydd yn Werth mwy na £50,000 (Tendrau)
  • 17.9 Y Contractau y mae’r Rheoliadau yn Berthnasol Iddynt
  • 17.10 Ymgynghorwyr
  • 17.11 Is-Gontractwyr wedi’u Henwebu a’u Henwi
  • 17.12 Cyn-Gymhwyso (yn berthnasol i bawb)
  • 17.13 Y Gwahoddiad i Dendro
  • 17.14 Y Weithdrefn Dendro (Gweithdrefn Agored)
  • 17.15 Y Weithdrefn Dendro (Gweithdrefn Cyfyngedig)
  • 17.16 Y Weithdrefn Dendro (Gweithdrefn Wedi’i Negodi)
  • 17.17 Estyniadau i Gontractau
  • 17.18 Y Weithdrefn Dendro (Deialog Gystadleuol)
  • 17.19 Derbyn, Cystodaeth ac Agor Tendrau
  • 17.20 Tendro Electroneg
  • 17.21 Gwerthuso’r Tendr
  • 17.22 Tîm Gwerthuso
  • 17.23 Risg
  • 17.24 Rhestr Cymeradwy
  • 17.25 Dyfarnu Contractau
  • 17.26 Hysbysu am Ganlyniadau, Di-Briffio a Chyfnod Segur Alcatel
  • 17.27 Cwblhau Contractau
  • 17.28 Rheoli Contractau
  • 17.29 Contractau Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Contract ‘Light Touch’
  • 17.30 Ildio Hawl Rheolau Gweithdrefn Contractau

 • Cod ymddygiad aelodau
  • 18.1 Yr egwyddorion
  • 18.2 Dehongliad
  • 18.3 Darpariaethau Cyffredinol
  • 18.4 Buddiannau
  • 18.5 Y Gofrestr Buddiannau Aelodau
  • ATODIAD 1
  • ATODIAD 2

 • Cod ymarfer cynllunio
  • 19.1 Cyflwyniad
  • 19.2 Rolau Cyfrifoldebau ac Ymddygiad Cyffredinol
  • 19.3 Trafodaethau cyn Ymgeisio/ Penderfynu a Gorfodi
  • 19.4 Ceisiadau Cynllunio a Gyflwynir gan aelodau, Cynghorau Cymuned/ Tref a Swyddogion
  • 19.5 Ceisiadau Cynllunio a Gyflwynir gan y Cyngor
  • 19.6 Adroddiadau Swyddogion i’r Pwyllgor Cynllunio
  • 19.7 Archwiliad Safle
  • 19.8 Apeliadau yn Erbyn Penderfyniadau’r Cyngor
  • ATODIAD

 • Cod ymddygiad ar gyfer cyflogeion
  • 20.1 Egwyddorion Cyffredinol
  • 20.2 Atebolrwydd
  • 20.3 Amhleidoldeb Gwleidyddol
  • 20.4 Cysylltiadau ag Aelodau, Y Cyhoedd a Chyflogeion Eraill
  • 20.5 Cydraddoldeb
  • 20.6 Stiwardiaeth
  • 20.7 Buddiannau Personol
  • 20.8 Chwythu’r Chwiban
  • 20.9 Trin gwybodaeth
  • 20.10 Penodi Staff
  • 20.11 Ymchwiliadau gan Swyddogion Monitro

 • Protocol ar gysylltiadau aelodau / swyddogion
  • 21.1 Cyflwyniad
  • 21.2
  • 21.3
  • 21.4
  • 21.5 Rolau Aelodau
  • 21.6
  • 21.7 Rolau Cyflogeion
  • 21.8
  • 21.9 Parch a Chwrteisi
  • 21.10 Rhoi Cyngor a Gwybodaeth ac Ymdrin a Gohebiaeth
  • 21.11 Cyfrinachedd
  • 21.12 Darparu Gwasanaethau Cymorth i Aelodau
  • 21.13 Rôl y Cyngor fel Cyflogwr
  • 21.14 Gweithgarwch Gwleidyddol
  • 21.15 Torri’r Protocol
  • 21.16 Casgliad

 • Polisi “canu’r gloch”
  • 22.1 Datganiad Polisi
  • 22.2 I Bwy mae’r Polisi’n Berthnasol
  • 22.3 Amcanion
  • 22.4 Sgôp
  • 22.5 Y Drefn Datgelu
  • 22.6 Rhwystro Dial, Erlid neu Aflonyddu
  • 22.7 Cyfrinachedd
  • 22.8 Honiadau Ffug a Maleisus
  • 22.9 Sut y Gellir Mynd a’r Mater Ymhellach
  • 22.10 Datgelu Allanol
  • 22.11 Y Swyddog sy’n Gyfrifol
  • DEDDFWRIAETH BERTHNASOL

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu sylw ar y Cyfansoddiad cysylltwch â'r Swyddog Monitro: IwanGDEvans@gwynedd.llyw.cymru