Safonau'r Gymraeg a Pholisi Iaith

Safonau'r Iaith Gymraeg

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i Safonau’r Iaith Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 4A Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae’r Safonau yma yn gosod disgwyliadau pendant ar y Cyngor i gynnig gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd ac i hybu mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn gwasanaethau. 

Mae’r Safonau Iaith wedi eu rhannu yn 5 dosbarth:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion
  • Hybu

Rydym yn paratoi a chyhoeddi adroddiadau blynyddol ar ein cydymffurfiad efo’r Safonau Iaith, ac yn adrodd ar ddatblygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn er mwyn cryfhau’r gwasanaethau Cymraeg.

Gweld Adroddiad Blynyddol 2020/21

Archif Adroddiadau blynyddol:

 

Polisi Iaith

Mae’r Cyngor wedi llunio Polisi Iaith newydd er mwyn sicrhau bod y Cyngor a Staff y Cyngor yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg. Mae’r polisi iaith newydd yn amlinellu sut y bwriedir cydymffurfio â’r Safonau a sut bydd y Cyngor yn mynd ati i fanteisio ar bob cyfle posib i hyrwyddo’r defnydd o wasanaethau Cymraeg ymysg trigolion Gwynedd.

 

Cwynion iaith

Bydd unrhyw gwynion yn ymwneud â chydymffurfiad â’r Safonau neu ddiffyg ar ran y Cyngor i ddarparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg, yn cael eu hadrodd i’r Pwyllgor Iaith, ac yn dilyn trefn gwynion arferol y Cyngor.

Gwybodaeth am y drefn gwyno


Mae gennych hefyd hawl i gyfeirio unrhyw gwyn iaith at Gomisiynydd y Gymraeg:

Gwefan Comisiynydd y Gymraeg 

 

Mwy o wybodaeth 

Mae mwy o ystadegau am sefyllfa’r iaith Gymraeg yng Ngwynedd i’w cael yn yr adran Ystadegau a data allweddol, ac mae proffil iaith ar gyfer wardiau’r Sir hefyd i'w gweld yn yr adran.

Gallwch gysylltu gyda’r Uned Iaith a Chraffu am unrhyw ymholiadau yn ymwneud efo’r Polisi neu ymrwymiad y Cyngor i Safonau’r Gymraeg drwy e-bostio: iaith@gwynedd.llyw.cymru