Safonau'r Gymraeg a Pholisi Iaith

Safonau'r Iaith Gymraeg

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i Safonau’r Iaith Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 4A Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Gweld Safonau’r Iaith Gymraeg

Mae’r Safonau yma yn gosod disgwyliadau pendant ar y Cyngor i gynnig gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd ac i hybu mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn gwasanaethau. 

Mae’r Safonau Iaith wedi eu rhannu yn 5 dosbarth:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion
  • Hybu

Rydym yn paratoi a chyhoeddi adroddiadau blynyddol ar ein cydymffurfiad efo’r Safonau Iaith, ac yn adrodd ar ddatblygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn er mwyn cryfhau’r gwasanaethau Cymraeg.

Gweld Adroddiad Blynyddol 2022/23

 

Polisi Iaith

Yn ei gyfarfod ar y 6 Hydref 2022 cytunodd y Cyngor Llawn i fabwysiadu Polisi Iaith Gymraeg diwygiedig:

Gweld Polisi Iaith Cyngor Gwynedd

Mae'r Polisi Iaith yn cadarnhau ymrwymiad y Cyngor i weithredu yn unol ag egwyddorion Safonau’r Gymraeg, i fanteisio ar bob cyfle posib i hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn ei wasanaethau gan drigolion y sir, ac yn adlewyrchu uchelgais y Cyngor i hybu a chodi statws y Gymraeg drwy ei holl waith.

 

Cwynion Iaith

Bydd yr Uned Iaith a Chraffu yn delio gydag unrhyw gwynion sydd yn ymwneud efo cydymffurfiaeth efo’r Safonau neu’r Polisi Iaith, neu am fethiant ar ran y Cyngor i gynnig gwasanaethau Cymraeg, a byddant yn gwneud hynny drwy ddilyn yr un gofynion a’r weithdrefn gwynion gorfforaethol. 

Mae’r drefn ar gyfer delio gyda chwynion iaith yn cael ei hesbonio yn fanylach yma:

Gweithdrefn cwynion iaith 

Gallwch gysylltu yn uniongyrchol gyda’r uned ar iaith@gwynedd.llyw.cymru 

Mae gennych hefyd yr hawl i gyfeirio cwynion sydd yn ymwneud efo’r Safonau yn syth at Gomisiynydd y Gymraeg.  Gwefan y Comisiynydd - Gwneud cwyn 

 

Pwyllgor Iaith

Mae’r pwyllgor,sy’n cynnwys 15 aelod etholedig, yn rhoi sylw i gyfeiriad strategol y Gymraeg, sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau Iaith a gofynion polisïau ieithyddol y Cyngor.  Mwy o wybodaeth

 

Mwy o wybodaeth 

Mae mwy o ystadegau am sefyllfa’r iaith Gymraeg yng Ngwynedd i’w cael yn yr adran Ystadegau a data allweddol, ac mae proffil iaith ar gyfer wardiau’r Sir hefyd i'w gweld yn yr adran.

Gallwch gysylltu gyda’r Uned Iaith a Chraffu am unrhyw ymholiadau yn ymwneud efo’r Polisi neu ymrwymiad y Cyngor i Safonau’r Gymraeg drwy e-bostio: iaith@gwynedd.llyw.cymru