Safonau'r Gymraeg a Pholisi Iaith

Safonau'r Iaith Gymraeg

Ers 30 Mawrth 2016, mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i Safonau’r Iaith Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 4A Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae’r Safonau yma yn gosod disgwyliadau pendant ar y Cyngor i gynnig gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd ac i hybu mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn gwasanaethau. 

Mae’r Safonau Iaith wedi eu rhannu yn 5 dosbarth:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion
  • Hybu

Yn yr un modd ag yr oedd y Cyngor yn arfer adrodd yn flynyddol ar weithrediad ei Gynllun Iaith, bydd y Cyngor yn paratoi a chyhoeddi adroddiadau blynyddol ar ei gydymffurfiad efo’r Safonau Iaith, ac yn adrodd ar ddatblygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn yn y sefydliad i gryfhau’r gwasanaethau Cymraeg.

Yn dilyn cymeradwyaeth gan Bwyllgor Iaith y Cyngor ar Orffennaf 4ydd, 2017, dyma adroddiad blynyddol ar weithrediad y Safonau Iaith ar gyfer 2016-17:

Adroddiad Blynyddol 2017-18:

Adroddiad Blynyddol 2018-19:

Adroddiad Blynyddol 2019-20:

  • Gweld Adroddiad Blynyddol 2019-20
    Adroddiad interim yw hwn, fydd yn cael ei ddiweddaru os bydd angen unwaith y bydd y cyfyngiadau cyfredol oherwydd sefyllfa Covid-19 yn codi ac yn caniatáu i ni ddychwelyd at ein trefniadau adroddiad a chymeradwyo mewnol arferol.   

 

 

Polisi Iaith

Mae’r Cyngor wedi llunio Polisi Iaith newydd er mwyn sicrhau bod y Cyngor a Staff y Cyngor yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg. Mae’r polisi iaith newydd yn amlinellu sut y bwriedir cydymffurfio â’r Safonau a sut bydd y Cyngor yn mynd ati i fanteisio ar bob cyfle posib i hyrwyddo’r defnydd o wasanaethau Cymraeg ymysg trigolion Gwynedd.

 

Cwynion iaith

Bydd unrhyw gwynion yn ymwneud â chydymffurfiad â’r Safonau neu ddiffyg ar ran y Cyngor i ddarparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg, yn cael eu hadrodd i’r Pwyllgor Iaith, ac yn dilyn trefn gwynion arferol y Cyngor.

Gwybodaeth am y drefn gwyno


Mae gennych hefyd hawl i gyfeirio unrhyw gwyn iaith at Gomisiynydd y Gymraeg:

Gwefan Comisiynydd y Gymraeg 

 

Mwy o wybodaeth 

Mae mwy o ystadegau am sefyllfa’r iaith Gymraeg yng Ngwynedd i’w cael yn yr adran Ystadegau a data allweddol, ac mae proffil iaith ar gyfer wardiau’r Sir hefyd i'w gweld yn yr adran.

Gallwch gysylltu gyda’r Uned Iaith a Chraffu am unrhyw ymholiadau yn ymwneud efo’r Polisi neu ymrwymiad y Cyngor i Safonau’r Gymraeg drwy e-bostio: iaith@gwynedd.llyw.cymru