Datganiad Preifatrwydd Camerau

TCC, camerâu corff, camerâu cerbydau a dronau

Rydym wedi ymrwymo i daclo a lleihau trosedd, ymddygiad gwrthgymdeithasol, ofn trosedd ac i ddarparu amgylchedd mwy diogel i'r bobl hynny sy'n byw ac yn gweithio yng Ngwynedd ac i ymwelwyr sy'n teithio drwy'r sir.

Mae adran 163 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 yn creu’r pŵer i awdurdodau lleol ddarparu darllediadau teledu cylch cyfyng o unrhyw dir yn eu hardal at ddibenion atal trosedd neu les dioddefwyr. Rydym wedi gosod camerâu teledu cylch cyfyng (CCTV) mewn gwahanol leoliadau ar draws y sir (system teledu cylch cyfyng ganol tref ym Mangor, Bethesda, Caernarfon, Pwllheli a Porthmadog), gan gynnwys eiddo’r Cyngor (adeiladau’r Cyngor megis llyfrgelloedd, amgueddfeydd, swyddfeydd y cyngor a.y.y.b.). Mae arwyddion gweladwy yn dangos bod teledu cylch cyfyng ar waith.

Rydym yn defnyddio camerâu a wisgir ar y corff ar gyfer ein gweithgareddau gorfodi ac ar gyfer diogelwch a lles personol ein staff. Mae'r recordiadau yn darparu tystiolaeth fideo a sain o ryngweithio rhwng ein staff ac aelodau'r cyhoedd. Mae pob recordiad yn benodol i ddigwyddiad. Mae'n ofynnol i'r gweithiwr ddatgan bod y recordiad yn digwydd ac a yw'r recordiad yn cynnwys sain.

Defnyddiwn gamerâu cerbyd (dashcams) sydd yn wynebu tuag allan o’r cerbydau yn unig ar gyfer diogelwch personol a lles ein staff, atebolrwydd damweiniau ac ar adegau, i gofnodi gweithgareddau anghyfreithlon. Mae arwyddion gweladwy ar ein cerbydau i ddangos bod recordio yn digwydd.

Mae ein teledu cylch cyfyng, ein camerâu ar y corff a chamerâu cerbyd yn ddulliau amlwg a ddefnyddir i hybu tawelwch meddwl y cyhoedd, casglu tystiolaeth orau, addasu ymddygiad, atal niwed ac atal pobl rhag troseddu a/neu ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

Mae'r Cyngor yn berchen ar ac yn gweithredu Systemau Awyr Di-griw (dronau) gyda chamera ynghlwm, ac mae pob un ohonynt wedi'u cofrestru gyda'r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA). Mae defnyddwyr Awyrennau Di-griw hefyd wedi'u cofrestru gyda'r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA). Mae lluniau fideo a ffotograffau yn cael eu dal ar gerdyn ar fwrdd y drôn, ac mae’r ffilm wedyn yn cael ei drosglwyddo’n ddiogel cyn cael ei ddileu o’r cerdyn.

 

Gweithgaredd prosesu - mae'n angenrheidiol i ni gasglu a chadw gwybodaeth bersonol. Yn gyffredinol, rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol yn ymwneud â:

 • ymchwilio a chanfod trosedd ac anhrefn
 • canfod ac atal terfysgaeth
 • cychwyn achos cyfreithiol
 • atebolrwydd damweiniau
 • iechyd a diogelwch gweithwyr

 

Gofynion gwybodaeth - gall ein gweithgareddau prosesu gynnwys:

 • enw, cyfeiriad, e-bost, rhif ffôn
 • dyddiad geni
 • ffotograffau ar ffurf dogfennau adnabod dilys
 • rhifau cofrestru cerbydau
 • lleoliadau penodol yn ymwneud â gweithgareddau unigolion.
 • gwybodaeth gudd neu ddata Heddlu Gogledd Cymru yn ymwneud ag unigolion penodol, neu grwpiau o bobl.
 • delweddau teledu cylch cyfyng a sain yn gysylltiedig â chamera corff a chamera cerbyd.

Seiliau cyfreithlon - Ein seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol.

 • Darperir teledu cylch cyfyng mannau cyhoeddus o dan adran 163 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 i “hyrwyddo atal trosedd”, yn rhinwedd Deddf Diogelu Data 2018 a30(1)(b) ac A31 fel “hyrwyddo gwarchodaeth trosedd" yn bodloni pwrpas atal trosedd (at ddibenion gorfodi'r gyfraith).
 • Darperir meysydd parcio oddi ar y stryd o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 i liniaru neu atal tagfeydd traffig a/neu ddiogelu amwynderau lleol. Mae teledu cylch cyfyng yn amddiffyn ein meysydd parcio rhag tresmasu ac i sicrhau, wrth ddiogelu ein heiddo, bod defnyddwyr cyfreithlon ein cyfleusterau yn gallu parcio’n ddirwystr yn ein meysydd parcio.
 • Erthygl 6(1)(c) GDPR y DU - ein rhwymedigaeth(au) cyfreithiol o dan:
  • Deddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol 1996 (erlyniadau).
  • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (dyletswydd i ystyried trosedd ac anhrefn).
  • Gorchymyn Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 a Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 (Cod Ymarfer ar gyfer Systemau Camerâu Gwyliadwriaeth a Manyleb Awdurdodau Perthnasol) 2013 a Chod Ymarfer Camerâu Gwyliadwriaeth Adran 29 Deddf Diogelu Rhyddidau 2012.
  • Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015.
 • Erthygl 6(1)(e) GDPR y DU – lle mae angen prosesu er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd i ni o dan y ddeddfwriaeth y cyfeirir ati uchod .
 • Erthygl 10 GDPR y DU fel yr ategwyd gan DPA 2018 adran 10(5) ac Atodlen 1, Rhan 2, para. 6(1) a (2)(a) a 10 - collfarnau a throseddau - pan fo angen prosesu am resymau o fudd sylweddol i'r cyhoedd .
 • Erthygl 6(1)(f) GDPR y DU – at ddibenion ein budd cyfreithlon (gallwn ddefnyddio ‘buddiannau cyfreithlon’ os gallwn ddangos bod y prosesu at ddibenion heblaw am gyflawni ein tasgau fel awdurdod cyhoeddus). Yn y cyd-destun hwn, ein hamcanion yw:
  • diogelu ein hadeiladau e.e., ein Canolfan Ddinesig rhag byrgleriaeth, lladrad neu fandaliaeth.
  • diogelu diogelwch personol a lles ein staff.

 • Erthygl 6(1)(c) GDPR y DU - ein rhwymedigaeth(au) cyfreithiol o dan:
  • Deddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol 1996 (erlyniadau).
  • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (dyletswydd i ystyried trosedd ac anhrefn).
  • Gorchymyn Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 a Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 (Cod Ymarfer ar gyfer Systemau Camerâu Gwyliadwriaeth a Manyleb Awdurdodau Perthnasol) 2013 a Chod Ymarfer Camerâu Gwyliadwriaeth Adran 29 Deddf Diogelu Rhyddidau 2012.
  • Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015.
 • Erthygl 6(1)(f) GDPR y DU – at ddibenion ein budd cyfreithlon (gallwn ddefnyddio ‘buddiannau cyfreithlon’ os gallwn ddangos bod y prosesu at ddibenion heblaw am gyflawni ein tasgau fel awdurdod cyhoeddus). Yn y cyd-destun hwn, ein hamcanion yw:
  • diogelu ein hadeiladau e.e., ein Canolfan Ddinesig rhag byrgleriaeth, lladrad neu fandaliaeth.
  • diogelu diogelwch personol a lles ein staff.

 • Erthygl 6(1)(c) GDPR y DU - ein rhwymedigaeth(au) cyfreithiol o dan:
  • Deddf Rheoli Llygredd 1974 (troseddau amgylcheddol).
  • Deddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978 (troseddau amgylcheddol).
  • Deddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol 1996 (erlyniadau).
  • Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (troseddau amgylcheddol).
  • Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (troseddau amgylcheddol).
  • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (dyletswydd i ystyried trosedd ac anhrefn).
  • Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000.
  • Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (troseddau amgylcheddol).
  • Deddf Troseddau Difrifol 2015 (twyll).
  • Erthygl 6(1)(e) GDPR y DU – lle mae angen prosesu er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd i ni o dan y ddeddfwriaeth y cyfeirir ati uchod .
  • Erthygl 10 GDPR y DU fel yr ategwyd gan DPA 2018 adran 10(5) ac Atodlen 1, Rhan 2, para. 6(1) a (2)(a) a 10 - collfarnau a throseddau - pan fo angen prosesu am resymau o fudd sylweddol i'r cyhoedd .
  • Erthygl 6(1)(f) GDPR y DU – at ddibenion ein budd cyfreithlon (gallwn ddefnyddio ‘buddiannau cyfreithlon’ os gallwn ddangos bod y prosesu at ddibenion heblaw am gyflawni ein tasgau fel awdurdod cyhoeddus). Yn y cyd-destun hwn, ein hamcanion yw:
   • diogelu ein hadeiladau e.e. ein Canolfan Ddinesig rhag byrgleriaeth, lladrad neu fandaliaeth.
   • diogelu diogelwch personol a lles ein staff.

 • Erthygl 6(1)(c) GDPR y DU - ein rhwymedigaeth(au) cyfreithiol o dan:
  • Deddf Rheoli Llygredd 1974 (troseddau amgylcheddol).
  • Deddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978 (troseddau amgylcheddol).
 • Erthygl 6(1)(e) GDPR y DU – lle mae angen prosesu er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd i ni o dan y ddeddfwriaeth y cyfeirir ati uchod .
 • Erthygl 6(1)(f) GDPR y DU – at ddibenion ein budd cyfreithlon (gallwn ddefnyddio ‘buddiannau cyfreithlon’ os gallwn ddangos bod y prosesu at ddibenion heblaw am gyflawni ein tasgau fel awdurdod cyhoeddus). Yn y cyd-destun hwn, ein hamcanion yw:
  • diogelu ein hadeiladau e.e. ein Canolfan Ddinesig rhag byrgleriaeth, lladrad neu fandaliaeth.
  • diogelu diogelwch personol a lles ein staff.
 • Erthygl 6(1)(f) GDPR y DU – at ddibenion ein budd cyfreithlon (gallwn ddefnyddio ‘buddiannau cyfreithlon’ os gallwn ddangos bod y prosesu at ddibenion heblaw am gyflawni ein tasgau fel awdurdod cyhoeddus). Yn y cyd-destun hwn, ein hamcanion yw:
  • diogelu ein hadeiladau e.e. ein Canolfan Ddinesig rhag byrgleriaeth, lladrad neu fandaliaeth.
  • diogelu diogelwch personol a lles ein staff.

Yr amcanion hyn yw ein buddiannau cyfreithlon ar gyfer gwyliadwriaeth fideo. Gallai trydydd parti ddisgwyl yn rhesymol a dod i’r casgliad y bydd yn destun monitro yn y sefyllfaoedd penodol hyn.

 

Rhannu data - er mwyn helpu i ganfod ac atal gweithredoedd troseddol, efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda:

 • Llysoedd/tribiwnlysoedd.
 • Asiantaethau yswiriant.
 • Heddlu Gogledd Cymru.
 • Heddlu Trafnidiaeth Brydeinig .
 • Cyfreithwyr.
 • Cangen Ymchwilio i Ddamweiniau Gwylwyr y Glannau a Morol.

 

Cyfnod cadw - bydd delweddau sy'n cael eu dal yn cael eu cadw'n ddiogel ar ein systemau. Bydd mynediad yn cael ei reoli'n llym i staff perthnasol yn unig. Ni fydd delweddau'n cael eu cadw am fwy na 90 diwrnod. Ar adegau, fodd bynnag, efallai y bydd angen cadw delweddau a ffilm am gyfnod hirach e.e. lle mae trosedd yn cael ei hymchwilio neu pan fydd yn dod yn berthnasol i ymchwiliad. Mewn achosion o’r fath, bydd delweddau’n cael eu cadw am gyfnod hir ag sy’n angenrheidiol (e.e. tan ddiwedd unrhyw achos troseddol sy’n deillio o’r digwyddiad). Pan fyddwn yn cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd ddiogel.

 

Hawl i wrthwynebu – gweler polisi preifatrwydd Cyngor Gwynedd.