Pwyllgor Safonau

Rôl y Pwyllgor Safonau yw hyrwyddo, cynnal a gwarchod safonau ymddygiad aelodau o fewn y Cyngor a phriodoldeb yn holl drafodion y Cyngor. Mae'r pedwar atodiad isod yn berthnasol i waith y Pwyllgor Safonau:


Aelod annibynnol newydd ar gyfer y Pwyllgor Safonau 

Mae Cyngor Gwynedd yn edrych am berson lleyg i wasanaethu fel aelod annibynnol ar ei Bwyllgor Safonau.  Rydym yn edrych am rywun sydd â:

  • Sgiliau gwrando
  • Y gallu i ddeall a phwyso tystiolaeth
  • Y gallu i ffurfio barn wrthrychol a’i hesbonio drwy gyfeirio at y dystiolaeth
  • Sgiliau gweithio mewn tîm
  • Parch at bobl eraill a dealltwriaeth o ystyriaethau gwahaniaeth
  • Disgresiwn
  • Uniondeb Personol

Mae’r Pwyllgor Safonau yn hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad ymysg aelodau Cyngor Gwynedd a chynghorau cymuned a thref y sir.

Ystyrir y gallu i siarad Cymraeg yn fantais, a chymerir i ystyriaeth cadw cydbwysedd sgiliau, rhinweddau a medrusrwydd ar y Pwyllgor, ynghŷd â’r angen i gynrychioli’r gymuned yn ei chyfanrwydd, a chyflawni cynrychiolaeth ddaearyddol.

Fel arfer bydd y Pwyllgor yn cwrdd tua 4 gwaith y flwyddyn (er gellir cynnal rhai cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen). Telir lwfans ar sail pob cyfarfod a fynychir, ynghyd â chostau teithio.

Cyflwyno cais:

Ffurflen Gais (fersiwn Microsoft Word)   
Ffurflen Gais (i'w argraffu)
Manylion i ymgeiswyr

Dyddiad cau: 24 Hydref 2018 am 17:00

 

Adroddiadau y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Safonau 2014-2015

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Safonau 2016-2017

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Safonau 2017-2018

 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau

Cofnodion ac agendâu cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau