Pwyllgor Safonau

Rôl y Pwyllgor Safonau yw hyrwyddo, cynnal a gwarchod safonau ymddygiad aelodau o fewn y Cyngor a phriodoldeb yn holl drafodion y Cyngor. Mae'r pedwar atodiad isod yn berthnasol i waith y Pwyllgor Safonau:

 

Mae Cyngor Gwynedd yn edrych am 2 Aelod Annibynnol i’w Bwyllgor Safonau

Y Pwyllgor Safonau

Mae gan y pwyllgor statudol hwn rôl bwysig o ran  hyrwyddo, cynnal a gwella safonau ymddygiad aelodau’r Awdurdod a chynghorau cymuned a thref y sir. Mae’n cyfarfod 3 gwaith y flwyddyn ond gelwir cyfarfodydd ychwanegol o bryd i’w gilydd yn ôl yr angen. Telir lwfans ar sail pob cyfarfod a fynychir  (£105 hanner diwrnod / £210 diwrnod llawn ar hyn o bryd), ynghyd â threuliau.

Beth yw Aelod Annibynnol?

Mae Aelod Annibynnol yn golygu nad yw person :

 • Yn aelod nac yn swyddog mewn unrhyw awdurdod lleol (neu’n briod neu’n bartner sifil i berson o’r fath)
 • Wedi bod yn aelod neu swyddog unrhyw awdurdod lleol yn y 12 mis diwethaf
 • Yn gyn-aelod neu gyn-swyddog Cyngor Gwynedd

Disgwylir i aelod annibynnol feddu ar y nodweddion a sgiliau canlynol:-

 • Sgiliau gwrando
 • Y gallu i ddeall a phwyso tystiolaeth
 • Y gallu i ffurfio barn wrthrychol a’i hesbonio drwy gyfeirio at y dystiolaeth
 • Sgiliau gweithio mewn tîm
 • Parchu pobl eraill a dealltwriaeth o ystyriaethau gwahaniaeth
 • Disgresiwn
 • Uniondeb Personol
 • Fod yn uchel eu parch o fewn y gymuned
 • Allu rhoi’r amser angenrheidiol i’r dyletswyddau a bod ar gael ar fyr rybudd
 • Allu darparu dau dystlythyr

Cyflwyno Cais:

Ffurflen Gais (fersiwn Microsoft Word)

Ffurflen Gais (i'w argraffu)

Manylion i ymgeiswyr

 

Am fwy o fanylion cysylltwch â: Siôn Huws, Rheolwr Priodoldeb ac Etholiadau, sionhuws@gwynedd.llyw.cymru, Ffôn 01286 679168

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Hydref 2022 (5pm)

 

  

Cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau

Cofnodion ac agendâu cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau