Plant a Chefnogi Teuluoedd

Pennaeth yr Adran:

Marian Parry Hughes
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679379

E-bost: MarianHughes@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae'r Adran yn cynnwys:


Amddiffyn Plant


Plant Mewn Angen


Plant Mewn Gofal


Gwasanaethau Ôl-ofal


Derwen (tim integredig plant anabl)


Maethu


Mabwysiadu


Gyda’n Gilydd


Dechrau’n Deg


Uned diogelu ac ansawdd (gan gynnwys amddiffyn oedolion bregus)


Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn