Cyflenwad dŵr preifat

Cyflenwad dŵr sydd ddim yn cael ei ddarparu gan gwmni dŵr ydi cyflenwad dŵr preifat. Gall ffynhonnell y cyflenwad fod yn ffrwd, ffynnon, dyfrdwll neu gyflenwad o wyneb y ddaear. Gall cyflenwad wasanaethu sawl eiddo neu adeiladau masnachol neu gyhoeddus.

Mae holl gyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru yn cael eu rheoli o dan Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010.  Yn unol â'r rheoliadau Byddwn yn monitro yn unol â’r rhaglen isod:

  1. Cyflenwad masnachol mawr (pob cyflenwad masnachol a chyflenwadau domestig mawr - dros 50 o bobl):  Byddwn yn monitro y cyflenwadau hyn yn rheolaidd ac yn cynnal asesiad risg pob 5 mlynedd. 
  2. Cyflenwadau domestig bychan (llai nag 50 o bobl ond yn cyflenwi mwy nag un eiddo): Byddwn yn cynnal asesiad risg a samplo pob 5 mlynedd.
  3. Cyflenwad i eiddo sengl (un eiddo yn unig):  mae’r rhain wedi eu heithrio o’r rheoliadau, ond gallwn gynnal asesiad risg a samplo ar gais y perchennog neu ‘r meddiannydd.

Cofiwch! Os ydych yn cyflenwi dŵr i eraill gyda neu heb ffi, (e.e. eiddo domestig arall, tŷ gwyliau ar osod, maes carafanau, maes pebyll ayyb), mae cyfrifoldeb arnoch i sicrhau fod y dŵr yn iach a ddim yn berygl i iechyd.


Samplo

Os ydych angen samplo eich cyflenwad dŵr, cysylltwch â ni:

  • Ffôn: 01766 771000

Bydd copi o’r canlyniadau yn cael eu gyrru atoch o fewn 28 diwrnod. Byddwn yn egluro'r canlyniadau a rhoi cyngor os bydd unrhyw gamau cywiro angen eu gwneud.

 

Ffioedd

Mae'r rheoliadau yn caniatáu i awdurdodau lleol godi ffi ar berchnogion cyflenwadau dŵr preifat am y gweithgareddau amrywiol a dyletswyddau sy'n ofynnol gan y rheoliadau.

Cysylltwch â ni i ddebyn rhestr ffioedd


Holiadur cyflenwad dŵr preifat

Os ydych yn defnyddio cyflenwadau dŵr preifat - yn fasnachol neu breifat, dylech fod wedi derbyn holiadur drwy’r post. Os nad ydych wedi derbyn yr holiadur, gallwch ei lawrlwytho yma.

Dychwelwch yr holiadur i:

 

System dosbarthiad preifat

Ble mae cwmni dŵr preifat yn cyflenwi dŵr i ffin eiddo/safle, a bod y person sy’n gyfrifol am yr eiddo yna’n dosbarthu’r dŵr trwy linell trydydd parti i adeiladau eraill ar y safle – er enghraifft parciau busnes, meysydd carafannau, campws coleg. Yn yr achosion hyn bydd angen cynnal asesiad risg er mwyn sefydlu rhaglen samplo ar gyfer y safle.

 

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y daflen wybodaeth Rheoliadau Cyflenwadau dŵr preifat neu drwy gysylltu â ni: