Cyflenwad dŵr preifat

Cyflenwad dŵr sydd ddim yn cael ei ddarparu gan gwmni dŵr ydi cyflenwad dŵr preifat. Gall y cyflenwad ddod o ffrwd, ffynnon, dyfrdwll (borehole), cyflenwad o wyneb y ddaear neu ddŵr glaw wedi ei gasglu. Gall cyflenwad wasanaethu sawl eiddo neu adeiladau masnachol neu gyhoeddus.

Mae holl gyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru yn cael eu rheoli gan Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017. Rydym yn monitro yn unol â rhaglen y rheoliadau:

  1. Cyflenwad masnachol mawr (pob cyflenwad lle mae’r dŵr yn cael ei ddefnyddio'n fasnachol neu at weithgaredd cyhoeddus a chyflenwadau domestig mawr - dros 50 o bobl): Byddwn yn monitro y cyflenwadau hyn yn rheolaidd ac yn cynnal asesiad risg pob 5 mlynedd. 
  2. Cyflenwadau domestig bychan – (ac eithrio rhai i dai unigol) cyflenwad ond yn cyflenwi mwy nag un eiddo neu lai nag 50 o bobl. Byddwn yn cynnal asesiad risg a samplo pob 5 mlynedd.
  3. Cyflenwad i eiddo sengl (un eiddo yn unig): rydym yn cynnal asesiad risg a samplo ar gais y perchennog neu‘r preswyliwr.
  4. Holl gyflenwadau eraill, gan gynnwys cyflenwadau i dai a osodir i denant.

Cofiwch! Os ydych yn cyflenwi dŵr i eraill gyda neu heb ffi, (e.e. eiddo domestig arall, tŷ gwyliau ar osod, maes carafanau, maes pebyll ayyb), mae cyfrifoldeb arnoch i sicrhau fod y dŵr yn cydymffurfio gyda’r safon rheoli ac nad yw'r dŵr yn peryglu iechyd.


Samplo asesiad risg

Os ydych angen samplo eich cyflenwad dŵr, cysylltwch â ni:

  • Ffôn: 01766 771000

Bydd copi o’r canlyniadau yn cael eu gyrru atoch o fewn 28 diwrnod. Byddwn yn egluro'r canlyniadau a chynnig cyngor os bydd unrhyw gamau cywiro eu hangen.

Mae cyflenwadau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gweithgaredd masnachol, gweithgaredd cyhoeddus, cyflenwad sy'n cael ei rannu neu gyflenwad i eiddo unigol yn dibynnu ar asesiad risg pob 5 mlynedd. Bydd yr asesiad risg o’r tarddiad i’r tap.

 

Ffioedd

Mae'r rheoliadau yn golygu fod yr awdurdodau lleol yn gallu codi ffi ar berchnogion cyflenwadau dŵr preifat am y gweithgareddau a dyletswyddau sy'n ofynnol.

Gweld rhestr ffioedd 2019-20 


Holiadur cyflenwad dŵr preifat

Os ydych yn defnyddio cyflenwad dŵr preifat - yn fasnachol neu breifat, dylech fod wedi derbyn holiadur drwy’r post. Os nad ydych wedi derbyn yr holiadur, gallwch ei lawrlwytho yma:Llawrlwytho holiadur dŵr preifat

Anfonwch yr holiadur at:

  • Ebost: Llygredd@gwynedd.llyw.cymru
  • Post: Uned Rheoli Llygredd a Thrwyddedu,  Gwarchod y Cyhoedd, Swyddfa’r Cyngor, Stryd Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH

 

System dosbarthiad preifat

Lle mae cwmni dŵr preifat yn cyflenwi dŵr  i eiddo lle mae’r person sy’n gyfrifol amdano yn gwsmer i’r cwmni dŵr a bod eiddo preifat arall – e.e. parciau busnes, meysydd carafanau, campws coleg. Yn yr achosion hyn, mae'n rhaid cynnal asesiad risg i sefydlu oes unrhyw neu botensial i berygl i’r cyflenwad ac i sefydlu rhaglen samplo ar gyfer y safle.

 

Digwyddiad tros dro

Mae canllawiau ar “Ddŵr Yfed Mewn Digwyddiadau Tros Dro” ar gael ar wefan y Water Health Partnership : http://www.waterhealthpartnership.wales/publications.

 

Rhagor o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y daflen wybodaeth Rheoliadau Cyflenwadau dŵr preifat neu drwy gysylltu â ni: