Digwyddiadau Busnes

Mae digwyddiadau ar gyfer busnesau yn cael ey cynnal ar hyd y flwyddyn yng Ngwynedd. Cadwch lygaid ar y dudalen i weld y diweddaraf am ddigwyddiadau Busnes@Gwynedd.


Digwyddiadau ar y gweill

Sesiynau galw heibio 

Mae Busnes@Gwynedd a menter cyflogaeth Gwaith Gwynedd yn cynnal sesiynau galw heibio.  Mae croeso i unrhyw fusnes neu unigolyn alw heibio am sgwrs. Bydd yn gyfle gwych i ddysgu mwy am sut gall Cyngor Gwynedd eich helpu o ran anghenion recriwtio eich busnes.

 

23/05/2024

Sesiwn Galw Heibio GG & Busnes@

Bethesda

Hwb Ogwen

10:00 - 16:00

19/06/2024

Sesiwn Galw Heibio GG & Busnes@

Dolgellau

Ty Siamas

09:30 - 15:00

05/07/2024

Sesiwn Galw Heibio GG & Busnes@

Botwnnog

Congl Meinciau

09:30 - 15:30

19/08/2024

Sesiwn Galw Heibio GG & Busnes@

Penygroes

Yr Orsaf

09:30 - 15:00

16/09/2024

Sesiwn Galw Heibio GG & Busnes@

Brynrefail

Caffi Caban

09:30 - 15:00

17/10/2024

Sesiwn Galw Heibio GG & Busnes@

Penrhyndeudraeth

Neuadd Goffa

09:30 - 15:00

12/11/2024

Sesiwn Galw Heibio GG & Busnes@

Pwllheli

Felin Fach

09:30 - 15:30

 

Digwyddiadau sydd wedi eu cynnal

Awst 4 - 12 2023

I ddathlu bod yr Eisteddfod yn dod i Llŷn ac Eifionydd cynigiodd Busnes@Gwynedd 6 caban yn rhad ac am ddim i fusnesau lleol nad oeddent wedi masnachu yn yr Eisteddfod o'r blaen. Ar ôl proses gystadleuol bu 13 busnes yn llwyddiannus:

 • Casgliad Lowri Roberts
 • Paentio Wynebau Enfys
 • Gwenynfa Pen y Bryn
 • Coffi Dre
 • Te Parti
 • Blagur Coed
 • Meian
 • Dylunio Wyn
 • Taldraeth a Maeth Natur
 • Pensolar Cyf
 • Dillad yr Wyddfa
 • Mary Gwen

Ar 9/08/2023 roedd hi’n Ddiwrnod Llewyrchus Gwynedd o fewn pabell Cyngor Gwynedd ac arweiniodd hyn at banel cyffrous Busnes@Gwynedd lle bu Daloni Metcalfe a Lesley Griffiths AS, Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, yn siarad â busnesau lleol Meian, Mary Gwen a Dylunio Wyn am eu cynnyrch, eu gwasanaethau a’u perthynas â’r Gymraeg.

Roedd Diwrnod Busnes Cyngor Gwynedd yn gyfle unigryw i fusnesau a sefydliadau sy’n gweithredu yng Ngwynedd ddod at ei gilydd i gwrdd, dysgu a rhannu a datblygu syniadau a strategaethau newydd.

Roedd y digwyddiad yn cynnig trosolwg o hinsawdd busnes yn Ngwynedd, yn ogystal â throsolwg o’r math o gymorth sydd ar gael i fusnesau wrth iddynt lywio’r heriau sy’n eu wynebu. 

 • Roedd bore’r digwyddiad yn canolbwyntio ar 3 busnes lleol, gan rannu straeon am yr heriau maent wedi wynebu a’r cyfleon sydd wedi codi drwy fod yn arloesol.
 • Roedd sesiwn y prynhawn yn canolbwyntio ar y cymorth ymarferol sydd ar gael gan sefydliadau cymorth busnes yng Ngwynedd.

Yn y bore roedd cyfle i glywed straeon 3 busnes lleol o sut maent wedi delio hefo heriau a wynebwyd yn yr blynyddoedd diwethaf ac sut maent wedi ffeindio ffyrdd arloesol i barhau hefo ei busnesau.

 •  Harlech Foodservice
 • Tanya Whitebits
 • Pant Du

Yn yr prynhawn roedd gyfle i glywed am yr hinsawdd fusnes gan Dr Edward Jones, darlithydd mewn Economeg o Brifysgol Bangor ac yr sefydliadau cymorth isod ynglŷn a sut all nhw rhoid cymorth ymarferol i fusnesau yn Ngwynedd, gan gynnwys gwybodaeth ynglŷn a grantiau cymorth busnes gan Cyngor Gwynedd.

 • Busnes Cymru
 • Busnes@ Llandrillo Menai
 • Banc Datblygol Cymru
 • Purple Shoots
 • Tim Cymorth Busnes Cyngor Gwynedd

Roedd y sefydliadau isod gyda stondinau yn yr digwyddiad ac ar gael i gynnig cymorth ac gwybodaeth ynglŷn a’i gwasanaethau.

 • Gwaith Gwynedd
 • Byw’n Iach
 • Hwb Menter
 • Busnes@ Llandrillo Menai
 • ARFOR

Mewn ymateb i’r argyfwng costau byw a’r costau rhedeg busnes cynyddol, trefnwyd gweminar ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint wedi eu lleoli yng Ngwynedd oedd yn edrych ar ffyrdd o wella effeithlonrwydd busnes er mwyn gostwng costau a chynyddu refeniw.

Yn cymryd rhan yn y gweminar roedd Siwan Lisa Evans, Prosiect Platfform Digidol ar gyfer y Sectorau Bwyd a Lletygarwch, Cyngor Gwynedd, Geraint Huws a Zoe Pritchard, Grŵp Ymgynghori Lafan a Sarah Morris, Busnes Cymru.

Gweld copi o’r cyflwyniadau


Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Busnesau Lleol: busnes@gwynedd.llyw.cymru 

Mewn ymateb i’r argyfwng costau byw a’r costau ynni cynyddol, cynhaliodd Uned Cefnogi Busnes y Cyngor weminar ar gyfer busnesau lleol oedd yn edrych ar ffyrdd o effeithlonni eu hadnoddau er mwyn gostwng eu costau a’u hallyriadau carbon.

Yn cymryd rhan yn y digwyddiad roedd Richard Fraser-Williams o Fusnes Cymru a Stu Meads, ymgynghorydd amgylcheddol o brosiect yr Academi Ddigidol Werdd, Coleg Llandrillo-Menai.

Mae copi o gyflwyniadau’r gweminar, y Canllaw Arbedion Gwyrdd a phecyn gwybodaeth pellach ar gael isod:

 1. Cyflwyniadau Busnes Cymru a’r Greener Edge
 2. Canllaw Arbedion Gwyrdd
 3. Pecyn Gwybodaeth Bellach