Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 - Ionawr 2021 Llywodraeth Cymru

Cyflwynwyd y Cronfeydd hyn gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i’r cyfyngiadau ar letygarwch a rhai sectorau eraill o’r 4ydd o Ragfyr 2020 ac yn ehangach wedi i gyfyngiadau Lefel Rybudd 4 ddod i rym yng Nghymru ar yr 20fed o Ragfyr 2020.  

Mae’r cymorth yn ymwneud â’r effaith ar fusnesau yn ystod Rhagfyr 2020 ac Ionawr 2021.

Cymorth i fusnesau sydd yn derbyn bil Trethi Busnes (Cyngor Gwynedd yn gweinyddu)

I fusnesau sydd yn derbyn bil Trethi Busnes (hyd yn oed nad oes os gofyn i dalu unrhyw beth) mae’r cymorth canlynol ar gael (wele'r canllawiau – nodwch nad ydynt wedi eu diweddaru yn dilyn cyflwyno Lefel Rhybudd 4):

Grant A

(i fusnesau wedi eu lleoli yn eiddo gyda gwerth trethadwy o £12,000 neu llai)

UN o’r canlynol:

  • Taliad o £3,000 i fusnesau mae’r rheoliadau yn mynnu eu bod yn cau (wele'r canllawiau - nodwch nad ydynt wedi eu diweddaru yn dilyn cyflwyno Lefel Rhybudd 4). 

Mae busnesau cymwys dderbyniodd cymorth o’r Grantiau Clo Bach yn ddiweddar eisioes wedi derbyn y taliad yma yn uniongyrchol – nid oes angen cyflwyno cais.  

Os yn fusnes cymwys sydd ddim wedi derbyn taliad yn barod, allwch dal geisio am gymorth drwy gwblhau ffurflen cais syml – cliciwch isod i gyflwyno cais:

FFURFLEN GAIS

  • Taliad o £3,000 i fusnesau sy’n cyflenwi busnesau mae’n ofynnol iddynt gau sydd yn gallu dangos (ar sail hunan ddatgan) gostyngiad o 40% neu fwy yn eu trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

Os yn gymwys, allwch ymgeisio drwy gwblhau ffurflen cais syml – cliciwch isod i gyflwyno cais:

FFURFLEN GAIS 


Grant B

(i fusnesau wedi eu lleoli yn eiddo gyda gwerth trethadwy rhwng £12,001 a £51,000)

UN o’r canlynol:

  • Taliad o £5,000 i fusnesau mae’r rheoliadau yn mynnu eu bod yn cau (wele'r canllawiau - nodwch nad ydynt wedi eu diweddaru yn dilyn cyflwyno Lefel Rhybudd 4).

Mae busnesau cymwys dderbyniodd cymorth o’r Grantiau Clo Bach yn ddiweddar eisioes wedi derbyn y taliad yma yn uniongyrchol – nid oes angen cyflwyno cais.  

Os yn fusnes cymwys sydd ddim wedi derbyn taliad yn barod, allwch dal geisio am gymorth drwy gwblhau ffurflen cais syml – cliciwch isod i gyflwyno cais:

FFURFLEN GAIS

  • Taliad o £5,000 i fusnesau sy’n cyflenwi busnesau mae’n ofynnol iddynt gau sydd yn gallu dangos (ar sail hunan ddatgan) gostyngiad o 40% neu fwy yn eu trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

Os yn gymwys, allwch ymgeisio drwy gwblhau ffurflen cais syml – cliciwch isod i gyflwyno cais:

FFURFLEN GAIS 


Grant C

(i fusnesau wedi eu lleoli yn eiddo gyda gwerth trethadwy rhwng £51,001a £150,000)

UN o’r canlynol:

  • Taliad o £5,000 i fusnesau mae’r rheoliadau yn mynnu eu bod yn cau (wele'r canllawiau - nodwch nad ydynt wedi eu diweddaru yn dilyn cyflwyno Lefel Rhybudd 4). 

Bydd POB busnes cymwys yn y garfan yma angen cwblhau ffurflen cais syml - cliciwch isod i gyflwyno cais: 

FFURFLEN GAIS

  • Taliad o £5,000 i fusnesau sy’n cyflenwi busnesau sydd wedi eu gorfodi i gau sydd yn gallu dangos (ar sail hunan ddatgan) gostyngiad o 40% neu fwy yn eu trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

Os yn gymwys, allwch ymgeisio drwy gwblhau ffurflen cais syml – cliciwch isod i gyflwyno cais:

FFURFLEN GAIS 


COFIWCH DIM OND UN TALIAD ALL UNRHYW FUSNES EI DDERBYN.

SICRHEWCH EICH BOD YN DARLLEN CANLLAWIAU’R GRONFA CYN CYFLWYN EICH CAIS.

 

Cymorth i fusnesau sydd DDIM yn derbyn bil Trethi Busnes (Cyngor Gwynedd yn gweinyddu)

I fusnesau sydd ddim yn derbyn bil Trethi Busnes mae’r cymorth canlynol ar gael (mwy o wybodaeth am y cymorth a'r canllawiau):

UN o’r canlynol:

  • Taliad dewisol o £2,000 i fusnesau bach sydd wedi gorfod cau o ganlyniad i’r cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4.

Os yn gymwys (wele'r canllawiau) allwch ymgeisio drwy gwblhau ffurflen cais syml – cliciwch isod i gyflwyno cais:

FFURFLEN CAIS

  • Taliad dewisol o £2,000 i fusnesau bach sydd yn gallu dangos (ar sail hunan ddatgan) gostyngiad o 40% neu fwy yn eu trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

Os yn gymwys (wele'r canllawiau) allwch ymgeisio drwy gwblhau ffurflen cais syml – cliciwch isod i gyflwyno cais:

FFURFLEN CAIS

COFIWCH DIM OND UN TALIAD ALL UNRHYW FUSNES EI DDERBYN.

SICRHEWCH EICH BOD YN DARLLEN CANLLAWNIAU’R GRONFA CYN CYFLWYNO CAIS.

BYDD ANGEN I FUSNESAU SYDD HEB DDERBYN CYMORTH YN FLAENOROL GAN CYNGOR GWYNEDD (O’R GRONFA GWEITHWYR LLAWRYDD, Y CRONFA BUSNESAU NEWYDD NEU CRONFA DEWISOL Y CLO BACH) DDARPARU COPI DIGIDOL O FANTOLEN BANC DIWEDDAR – SICRHEWCH FOD COPI WRTH LAW CYN I CHI GYCHWYN EICH CAIS

NID YW BUSNESAU SYDD YN GYMWYS I DDERBYN Y CYMORTH AR GAEL I FUSNESAU SY’N TALU TRETHI BUSNES (WELE UCHOD) NEU’R CYMORTH PENODOL I’R SECTOR LLETYGARWCH, TWRISTIAETH A HAMDDEN (WELE ISOD) YN GYMWYS I DDERBYN CYMORTH O’R GRONFA YMA.

Cymorth penodol i’r sector lletygarwch, twristiaeth a hamdden (Busnes Cymru yn gweinyddu)

Mae’r cymorth wedi’i dargedu at fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden, neu gwmnïau sy’n eu cyflenwi, sydd wedi gweld gostyngiad o 60% neu fwy yn eu trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

I fod yn gymwys mae’n rhaid i fusnesau fod yn cyflogi (drwy PAYE) ac yn:

  • gofrestredig am Treth Ar Werth (neu yn eithriedig) gyda trosiant o £85,000 neu fwy;

neu

  • yn gwmni cyfyngedig gyda trosiant o £50,000 neu fwy

Mae £2,500 ar gael i fusnesau yn cyflogi un; bydd busnesau yn cyflogi hyd at 10 yn derbyn £1,500 y cyflogai; a, busnesau yn cyflogi rhwng 11 a 249 yn derbyn £1,500 y cyflogai neu eu costau gweithredu ar gyfer cyfnod y cyfyngiadau hyd at uchafswm o £100,000.

Gall busnesau mawr cynhenid sy’n cyflogi 250 neu fwy hefyd dderbyn cymorth o hyd at £150,000.

Agorodd y Gronfa ar Ionawr y 13eg a bydd yn parhau ar agor am bythefnos neu hyd fod y cyllid wedi'i hymrwymo'n llawn. Mwy o wybodaeth am y cymorth.

 

Cofiwch gadw ar y blaen drwy ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru/BusnesCOVID19 yn rheolaidd, cofrestru ar gyfer cylchlythyr cefnogi busnes y Cyngor a’n dilyn @BusnesGwynedd