Bwletinau Cefnogi Busnes

26 Mai: DIGWYDDIAD: Ffair Swyddi cyfarfod y cyflogwyr GLlM; DIGWYDDIAD: Cwrdd â’r Prynwr a gynhelir gan Hochtief UK; YMGYNHORIAD: Rhyddhad ardrethi gwelliannau; NEWYDDION: Rheoliadau ailgylchu newydd yn y gweithle; NEWYDDION: Lansio cynllun gweithredu sector manwerthu newydd.

23 Mai: DIGWYDDIAD: Brecwast Busnes Hunaniaith, 5 Mehefin 2023; DIGWYDDIAD: Diogelwch Seiber Gogledd Cymru – gwarchod eich busnes, gwarchod eich dyfodol 14 Mehefin 2023; ADNODD: Pecyn Cymorth Digidol i Fusnes; NEWYDDION: Safonau diogelwch newydd ar gyfer cynhyrchion defnyddwyr â chysylltedd rhyngrwyd; YMGYRCH Pwysigrwydd olrhain a chofrestru moch.

19 Mai: DIGWYDDIAD: Diwrnod Busnes Gwynedd, 22 Mai 2023; DIGWYDDIAD: Cynhadledd ‘Mae Gogledd Cymru ar agor i Fusnes’ 1 Mehefin 2023; NEWYDDION: Defaid ‘Aml-Bwrpas’ newydd wedi bridio’n llwyddiannus yng Ngwynedd; NEWYDDION:Atgoffa, newidiadau pwysig i gyfrif ar lein TAW; YMGYRCH: Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2023.

16 Mai: DIGWYDDIAD: Diwrnod Busnes Gwynedd, 22 Mai 2023; CYFLE: Digwyddiad Cwrdd a’r Prynwr Cymdeithas Tai Adra, Mai 23 2023; YMGYRCH: Wythnos Twristiaeth Cymru 2023; YMGYNGHORIAD: Diwygio gyfraith cyflogaeth yr UE; NEWYDDION: Asiantaeth Safonau Bwyd yn lansio hwb ar lein i fusnesau bwyd; GWOBRAU: Ceisiadau Gwobrau Prentisiaethau Cymru nawr ar agor.

10 Mai: DIGWYDDIAD: Diwrnod Busnes Gwynedd, 22 Mai 2023; IECHYD A DIOGELWCH: Annog pobl i fwynhau arfordir Gwynedd yn ddiogel; NEWYDDION: Tafarn yn arallgyfeirio gyda gardd gymunedol; AROLWG: Gwerth Twristiaeth – Arolwg STEAM Gwynedd 2022; CYFLOGAETH: Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr; DIGWYDDIAD: Diogelwch Seiber Gogledd Cymru – gwarchod eich busnes, gwarchod eich dyfodol 14 Mehefin 2023.

3 Mai: RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd – Caernarfon 10 Mai 2023; TWRISTIAETH: Wythnos Twristiaeth Cymru 2023 yn dechrau 15 Mai 2023; CYLLID: Grant Coetiroedd Bach; CYFLOGAETH: Adolygiad o’r Rhestr o Alwedigaethau lle ceir Prinder; YNNI: Cefnogaeth Cynllun Gostyngiad Biliau Ynni ar gyfer Ynni a Diwydiannau Dwys Masnach (ETIIs); DIGWYDDIAD: RWE Renewables Venue Cymru 18 Mai 2023.

28 Ebrill: DIGWYDDIAD: Diwrnod Busnes Gwynedd, 22 Mai 2023; YMGYNGHORIAD: Bil Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat (Cymru); RHEOLIADAU: Mewnforio anifeiliaid byw neu gynnyrch anifeiliaid; TRAFNIDIAETH: Penwythnos Gŵyl y Banc; IECHYD A DIOGELWCH: Rheoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn y gweithle; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Prydain 2023.

25 Ebrill: CYLLID: Llywodraeth Cymru’n lansio dwy gronfa newydd ar gyfer digwyddiadau a’u cadwyni cyflenwi; TRETH: CThEF Bwletin y Cyflogwr – Ebrill 2023; YMGYRCH: Diwrnod Atal Gwastraff Bwyd 26 Ebrill 2023; ADNODDAU: Cylchlythyr Busnes Llwybr Arfordir Cymru; YMGYRCH: Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd 2023; CYMORTH: Mae modd cysylltu â Busnes@gwynedd.llyw.cymru bellach mewn mwy fyth o ffyrdd!

21 Ebrill: AMGYLCHEDD: Digwyddiad Lansiad Yr Wyddfa Ddi-Blastig 24 Ebrill 2023; NEWYDDION: Amser wedi’i osod ar gyfer profi Rhybuddion Argyfwng y DU; NEWYDDION: Arddangos bwyd môr Cymru mewn digwyddiad byd-eang; IGWYDDIAD: Cynhadledd “Mae Gogledd Cymru ar agor i Fusnes” 1 Mehefin 2023; DIGWYDDIAD: Wythnos Dechnoleg Cymru 2023 – Sioe Deithiol Gogledd Cymru 26-27 Ebrill 2023; DIGWYDDIAD: Creu Strategaeth Fusnes Fuddugol! 28 Ebrill 2023.

18 Ebrill: HYFFORDDIANT: Cynllun Llysgennad Gwynedd – modiwl UNESCO Safleoedd Treftadaeth y Byd; Cronfa Gwasanaethau Cymunedol ‘Pub is the Hub’; DIGWYDDIAD: Gweithdy LinkedIn i fusnesau M-SParc #ArYLon Bangor HEDDIW!; CYMORTH: Business Companion – esbonio deddfau masnachu; AMAETHYDDIAETH: Ffliw Adar – Gorchymyn Cadw dan Do i’w godi ar 18 Ebrill; HYFFORDDIANT: Lantra – hyfforddiant o ansawdd da i staff. 

13 Ebrill: RECRIWTIO: Ychydig o lefydd ar ôl yn ffeiriau swyddi Gwaith Gwynedd yn Nhywyn ac Abermaw; DIGWYDDIAD: RWE Offshore UK | Diwrnod Ymgysylltu â Chyflenwyr Awel y Môr 20 Ebrill 2023; AMGYLCHEDD: Digwyddiad Lansiad Yr Wyddfa Ddi-Blastig 24 Ebrill 2023; DIGWYDDIAD: Adeiladu brand personol o’r dechrau mewn saith cam! 21 Ebrill 2023; IECHYD A DIOGELWCH: Gwirfoddoli – arweiniad i gyflogwyr ar sut i reoli’r risgiau; CYFLOGAETH: Atal aflonyddu rhywiol yn y gweithle – Lletygarwch; YMGYNGHORIAD: Diwygiadau arfaethedig i reolau hyfforddi gyrwyr bysiau, coetsys a cherbydau nwyddau trwm.

5 Ebrill: YNNI: Cynllun Gostyngiad mewn Biliau Ynni; EIDDO: Rhestr Ardrethi Annomestig 2023 bellach yn fyw; TWRISTIAETH: Helpu’r GIG yng Ngogledd Cymru drwy annog ymwelwyr i ddefnyddio’r gwasanaeth iechyd cywir | Annog parcio cyfrifol; IECHYD A DIOGELWCH: Diweddariadau yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch (HSE); CYLLID: Grantiau Smart Innovate UK.

31 Mawrth: RECRIWTIO: Ychydig o lefydd ar ôl yn ffeiriau swyddi Gwaith Gwynedd yn Nhywyn ac Abermaw; LLONGYFARCHIADAU: Cydnabyddiaeth fyd-eang i Ddistyllfa Dyfi; HYFFORDDIANT: Rhaglen 10,000 o Fusnesau Bach Goldman Sachs yn y DU; TRAFNIDIAETH: Diweddariadau; TRETH: Cyfraddau llog taliadau hwyr CThEF yn cael eu diwygio Ebrill 2023; DIOGELWCH: Offer gwirio seiber ar gyfer BBaChau. 

28 Mawrth: CYLLID: Cronfa Cymunedau Mentrus ARFOR; LLONGYFARCHIADAU: Becws o Aberdaron yn ennill gwobr FSB; IECHYD A DIOGELWCH: Lansio ymgyrch i leihau marwolaethau ac anafiadau sy’n ymwneud â cherbydau fferm; YMGYNGHORIAD: Newidiadau i Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005; AMGYLCHEDD: Digwyddiad Lansiad Yr Wyddfa Ddi-Blastig 24 Ebrill 2023; COVID-19: Cynllun ‘Barod Amdani’ wedi dod i ben.

24 Mawrth: DIGWYDDIAD: Seminar masnach twristiaeth y gwanwyn a digwyddiad cwrdd â’r cynhyrchwyr, 28 Mawrth 2023; TRETH: Trethdalwyr yn cael mwy o amser ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol; CYLLID: Cymru Ystwyth; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cwrs Rheolaeth; RHEOLIADAU: Trwydded chwarae cerddoriaeth fyw neu wedi’i recordio; DIGWYDDIAD: Arddangos Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs) 31 Mawrth 2023. 

21 Mawrth: CYLLID: £400,000 i helpu’r diwydiant pysgota yng Nghymru; CYMORTH: Gwefan ‘Helpu i Dyfu’ newydd ar gyfer busnesau; CYLLID: Cynllun Benthyciad Busnes Gwyrdd; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru; GWOBRAU: #LlaisAwards – Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2023; RECRIWTIO: Ychydig o lefydd ar ôl yn ffeiriau swyddi Gwaith Gwynedd.

17 Mawrth: DIGWYDDIAD: Seminar masnach twristiaeth y gwanwyn a digwyddiad cwrdd â’r cynhyrchwyr, 28 Mawrth 2023; CYFLE: Tendr Llwyddo’n Lleol (ARFOR) yn fyw; DIGWYDDIAD: BT Trawsnewid Dyfodol Cymru 20 Ebrill 2023; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; ARIANNOL: Cyllideb y Gwanwyn 2023; TRETH: Paratowch ar gyfer y flwyddyn dreth newydd.

14 Mawrth: CYFLOGAETH: Rhaglen ‘Age at Work’; AMGYLCHEDD: Gwanwyn Glân Cymru 2023 a Diwrnod Ailgylchu Byd-eang; LLES: Iechyd, lles a datblygiad personol i fusnesau bach – digwyddiad ar-lein FSB 15 Mawrth 2023; DIGWYDDIAD: M-SParc – digwyddiadau ar y gweill; CYLLID: Technolegau Trawsnewidiol Innovate UK; YMGYNGHORIAD: Cynllun trwyddedu ar gyfer holl ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru.

9 Mawrth: HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cwrs Rheolaeth; DIGWYDDIAD: Arddangos Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs) 31 Mawrth 2023; TRAFNIDIAETH: Streic profwyr cerbydau ac arholwyr traffig – Mawrth 2023; GWOBRAU: Gwobrau Bwyd a Diod Cymru 2023; CYFLOGAETH: Cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer 2023; CYFLOGAETH: Newidiadau Isafswm Cyflog Amaethyddol o 1 Ebrill 2023; AMAETHYDDIAETH: Canllawiau wedi’u diweddaru ar ddod o hyd i weithiwr proffesiynol i ardystio tystysgrifau iechyd allforio; CYMORTH: Canllaw ar gyfer adeiladu gwydnwch busnes.

3 Mawrth: RECRIWTIO: Nifer cyfyngedig o lefydd yn ffeiriau swyddi Gwaith Gwynedd; CYLLID: Mynd Amdani – benthyciadau di-log; NEWYDDION: Ynys Enlli – noddfa awyr dywyll gyntaf Ewrop; CYFLOGAETH: Busnes Cymru – Yn Gefn i Chi; AMAETHYDDIAETH: Cefnogaeth Cyswllt Ffermio gwerth dros £22 miliwn ar gyfer ffermwyr Cymru; DIGIDOL: Paratoi ar gyfer diffodd PSTN yn 2025.

28 Chwefror: CYFLE: Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 1 Mawrth 2023 – #PrynuLleol #CaruCymruCaruBlas #PethauBychain; YMGYRCH: Pythefnos Masnach Deg 2023; YMGYRCH: Wythnos Gweithredu ar Wastraff Bwyd 2023, 6-12 Mawrth 2023; TRETH: Cosbau TAW newydd a thaliadau llog; CYFLE: Stondinau Eisteddfod 2023 – archebion ar agor 1 Mawrth 2023; YMGYNGHORIAD: Cynllun trwyddedu ar gyfer holl ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru; YMGYRCH: Diwrnod Mynyddoedd Cambria 28 Chwefror 2023.

24 Chwefror: CYFLE: Stondinau Eisteddfod 2023 – archebion ar agor 1 Mawrth 2023; DIGWYDDIAD: Cynllun Gwella Platfform Digidol Busnes@gwynedd.llyw.cymru – 1 Mawrth 2023; CYFLE: Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 1 Mawrth 2023 trwy roi hwb i wario’n lleol – #PrynuLleol #CaruCymruCaruBlas #PethauBychain; YMGYNGHORIAD: Cynllun Llesiant Drafft Gwynedd a Môn – Cyfle i ddweud eich dweud; DIGWYDDIAD: Gwahoddiad gan Larder Cymru i Expo Harlech Foodservice – 1 a 2 Mawrth 2023; TRETH: CThEF Bwletin y Cyflogwr – Chwefror 2023.

21 Chwefror: CYFLE: Stondinau Eisteddfod 2023 – archebion ar agor 1 Mawrth 2023; DIGWYDDIAD: Peidiwch â cholli’r cyfle! Gweminar Defnyddio Technoleg ar gyfer Effeithlonrwydd Busnes, 28 Chwefror 2023; RECRIWTIO: Os ydych chi’n chwilio am staff, dyma’ch cyfle!; YMGYRCH: Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol 2023; ADNODDAU: Twristiaeth Gynaliadwy Cymru; ARIANNU: Cystadleuaeth benthyciadau arloesi economi’r dyfodol – Rownd 8; DIGWYDDIAD: Clystyrau Darbodus Toyota – Digwyddiad Rhwydweithio 23 Mawrth 2023.

17 Chwefror: CYLLID: Cynllun Benthyciad Busnes Gwyrdd; NEWYDDION: Cynllun peilot ‘Arosfan’ Cyngor Gwynedd – safleoedd dros nos i gartrefi modur; CYFLE: Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) Canolfan Ragoriaeth – cystadleuaeth agored; AROLWG: Ymchwil i Ddeall Agweddau Cyflogwyr tuag at Iechyd a Lles yn y Gweithle; GWOBRAU: Cyfres Genedlaethol Gwobrau StartUp; GWOBRAU: Gwobrau Bach y DU 2023.

14 Chwefror: RECRIWTIO: Ffeiriau Swyddi Gwaith Gwynedd – mwy o ddyddiadau 2023!; DIGWYDDIAD: Gweminar Busnes@gwynedd.llyw.cymru – Defnyddio Technoleg ar gyfer Effeithlonrwydd Busnes, 28 Chwefror 2023; IECHYD A DIOGELWCH: Canllawiau ar weithio mewn tywydd oer a gaeafol; DIGWYDDIAD: Adeiladu Fframwaith ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gwyddor Bywyd ar draws y Moroedd Gwyddelig a Cheltaidd 28 Chwefror 2023; HYFFORDDIANT: Cwrs Ar-lein 10,000 o Ferched Goldman Sachs; DIGWYDDIAD: BT Trawsnewid Dyfodol Cymru 20 Ebrill 2023.

10 Chwefror: DIGWYDDIAD: Gweminar Busnes@gwynedd.llyw.cymru – Defnyddio Technoleg ar gyfer Effeithlonrwydd Busnes, 28 Chwefror 2022; CYMORTH: Busnesau a sefydliadau oddi ar y grid nwy i dderbyn cymorth biliau ynni; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cwrs Rheolaeth; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; NEWYDDION: Canmol prentisiaid dwyieithog yn Antur Waunfawr wedi iddynt ddatblygu gyrfaoedd addawol; DIGWYDDIAD: Torri costau ac allyriadau carbon i fusnes 14 Chwefror 2023; CYSTADLEUAETH: Gwireddu’r Anhygoel – enillwch £7,500 i dyfu eich busnes.

7 Chwefror: CYFLE: Consesiynau Arlwyo Eisteddfod 2023; CYFLOGAETH: Cyfraith newydd i roi mwy o lais i weithwyr dros eu horiau gwaith; DIGWYDDIAD: Yr Amser i Arloesi a Mentro – 17 Chwefror 2023; GWOBRAU: Gwobrau Ffederasiwn Bwyd a Diod 2023; YMGYRCH: Dydd Miwsig Cymru – 10 Chwefror 2023; DIGWYDDIAD: Wythnos Cymru yn Llundain 2023.

3 Chwefror: LLONGYFARCHIADAU: Tafarn y Madryn, Chwilog, wedi ei hethol yn dafarn orau Cymru; DIGWYDDIAD: Cynllun Gwella Platfform Digidol Busnes@gwynedd.llyw.cymru; DIGWYDDIAD: Torri costau ac allyriadau carbon i fusnes 14 Chwefror 2023; GWOBRAU: Gwobrau Great Taste 2023 – dyddiad cau 7 Chwefror 2023; TRETH: Gwerthu ar-lein a thalu trethi; DIGWYDDIAD: Gweminar Cyfraith Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol 8 Mawrth 2023.

31 Ionawr: DIGWYDDIAD: Consesiynau Arlwyo Eisteddfod 2023 – Digwyddiad tendro 3 Chwefror 2023; CYMORTH: Busnes@gwynedd.llyw.cymru – sesiwn galw i mewn Bangor 2 Chwefror 2023; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2023 – Ceisiadau yn cau 2 Chwefror 2023; CYFLE: Community Catalysts – Prosiect Micro-fentrau Gwynedd; CYMORTH: Cynllun Help to Grow | Digital – cau 2 Chwefror 2023; TRAFNIDIAETH: Pont Borth yn ailagor ar 2 Chwefror 2023; CYFLOGAETH: Wythnos Prentisiaethau 6-12 Chwefror 2023.

27 Ionawr: CYMORTH: Busnes@gwynedd.llyw.cymru – sesiwn galw i mewn Bangor 2 Chwefror 2023; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Cymru 2023; TRAFNIDIAETH: Sherpa’r Wyddfa – gwefan newydd; DYSGU: Cyrsiau MADE Cymru wedi’u hariannu’n llawn yn dechrau ym mis Chwefror; AROLWG: Cyfle i ennill iPad; Sylw cadarnhaol yn y wasg i gwmni teledu Caernarfon ym mherchnogaeth y gweithwyr.

24 Ionawr: CEFNOGAETH: Entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru; DIOGELWCH: Seibergadernid – Diogelu Eich Busnes, Diogelu Eich Dyfodol 1 Chwefror 2023; CYFLE: Consesiynau Arlwyo Eisteddfod 2023; DIGWYDDIAD: Canva | TikTok | Instagram – cyrsiau am ddim; ARIANNU: Datgarboneiddio cynaliadwy ardaloedd cadwraeth Parc Cenedlaethol Eryri; YMGYRCH: Gadewch i ni roi hwb i wario’n lleol tra’n dathlu Dydd Santes Dwynwen #CalonYGymuned #SantesDwynwen.

20 Ionawr: YMGYRCH: Gadewch i ni roi hwb i wario’n lleol tra’n dathlu Dydd Santes Dwynwen #CalonYGymuned #SantesDwynwen; RECRIWTIO: Ffeiriau swyddi Gwaith Gwynedd – peidiwch â cholli allan!; DIGWYDDIAD: Cynllun Gwella Platfform Digidol Busnes@gwynedd.llyw.cymru; DIGWYDDIAD: Marchnata ar Gyllideb – 25 Ionawr 2023; IECHYD A DIOGELWCH: Canllawiau ar weithio mewn tywydd oer a gaeafol; CYMORTH: Busnes@gwynedd.llyw.cymru ar WhatsApp.

17 Ionawr: CEFNOGAETH: Cynllun Gostyngiad mewn Biliau Ynni newydd i fusnesau; ARIANNU: Catalydd Creadigol 2023; ADNODDAU: 2023: Llwybrau – Blwyddyn Thematig Croeso Cymru; DIGWYDDIAD: Gweminar Guardians of Grub 25 Ionawr 2023; DIGWYDDIAD: Rhwydwaith Sero Net Gogledd Cymru – 7 Chwefror 2023; IECHYD A DIOGELWCH: Diogelwch twb poeth i ddarparwyr llety.

13 Ionawr: CYFLE: Peidiwch â cholli cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Platfform Digidol!; DA IAWN: Tafarn y Madryn, Chwilog, ar y rhestr fer am yr ‘Oscars Gwledig’ yng Nghymru; DIGWYDDIAD: Grymuso Gogledd Cymru – Sgiliau ar gyfer y Dyfodol, 27 Ionawr 2023; SGILIAU: ‘Business for Good – Green Skills for Small Business’; IECHYD A DIOGELWCH: Diweddariadau HSE; CYFLOGAETH: Gwyliau Banc 2023 y DU; AROLWG: Sut gallwn ni ddal ati i wneud ein bwletinau busnes yn well, ac a hoffech weld Wythnos Busnes Gwynedd yn dychwelyd?

10 Ionawr: IECHYD: Canllawiau i bobl sydd â symptomau haint anadlol, gan gynnwys COVID-19; RECRIWTIO: Ffeiriau Swyddi Gwaith Gwynedd yn ôl ar gyfer 2023!; TRETH: Ffurflenni treth Hunanasesu 2021-2022; CEFNOGAETH: Cost gwneud busnes; DIGWYDDIAD: Gweminar Sut i dyfu mewn dirwasgiad 23 Ionawr 2023; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod; CYFLOGAETH: Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi; CYFLOGAETH: Diogelu Hawliau Gweithwyr yn y Sector Bwyd a Diod yng Nghymru.

Rhagfyr

22 Rhagfyr: CEFNOGAETH: Cyngor Ymarferol i Fusnesau ar sut i leihau allyriadau carbon a’u costau ynni; YMGYRCH: #PrynuLleol #CefnogiLleol; DIGWYDDIAD: Sioe StartUp 2023; DIGWYDDIAD: Gweminar Guardians of Grub 25 Ionawr 2023; NEWYDDION: Newyddlen FSB; Dymuniadau gorau ar gyfer 2023.

20 Rhagfyr: AROLWG: Sut gallwn ni ddal ati i wneud ein bwletinau busnes yn well, ac a hoffech weld Wythnos Busnes Gwynedd yn dychwelyd?; TRETH: CThEF Bwletin y Cyflogwr – Rhagfyr 2022; YMGYNGHORIAD: Cynllun trwyddedu ar gyfer holl ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru; CYFLE: Miwtini Llawryddion – Llwyddo’n Lleol 2050; CYSTADLEUAETH: Cogydd Cenedlaethol a Chogydd Ifanc Cymru; CYFLE: Stocio cynnyrch ar y stryd fawr. 

16 Rhagfyr: GWOBRAU: Gwobrau manwerthwyr siop fferm a deli 2023; RHEOLIAD: Mae’r DVLA wedi diweddaru’r cyflyrau iechyd mawr mae’n rhaid i yrwyr ddatgan i osgoi dirwy o £1,000; RHEOLIAD: Rheoliadau newydd i fusnesau mwy ar becynnu gwastraff; RHEOLIADAU: Cyfraith newydd ar gyfer y sector rhentu yng Nghymru mewn grym; ADNODDAU: Pecynnau cymorth Croeso Cymru; MARCHNATA: Ffyrdd Hawdd o Ddenu Mwy o Gwsmeriaid y Nadolig hwn.

13 Rhagfyr: ARIANNU: Cynllun cyllido £3m ar gyfer prosiectau morol, pysgodfeydd a dyframaethu; CYMORTH: Cymorth ardrethi annomestig ar gyfer 2023-24; IECHYD A DIOGELWCH: Canllawiau ar gyfer goruchwylwyr drws; CYMORTH: Cynllun Rhyddhad Bil Ynni – help i fusnesau a chwsmeriaid annomestig eraill; AMAETH: Rhaglen Cadernid Ffermio; TRAFNIDIAETH: Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn ystod yr wythnosau nesaf.

9 Rhagfyr: CYFLE: Magnox yn chwilio am gyflenwyr ar gyfer prosiect dymchwel ar Safle Trawsfynydd; COVID-19: Brechlynnau atgyfnerthu COVID-19 a ffliw; AROLWG: Sut gallwn ni ddal ati i wneud ein bwletinau busnes yn well, ac a hoffech weld Wythnos Busnes Gwynedd yn dychwelyd?; CYFLE: Galwad Agored – Pobl creadigol Gwynedd; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; NEWYDDION: Newyddlen FSB.

6 Rhagfyr: YMGYRCH: #PrynuLleol #CefnogiLleol; ARIANNU: HYBRID SBRI 2.1 – Cystadleuaeth ariannu dichonoldeb nawr ar agor; AMAETH: Mesurau newydd i fynd i’r afael â ffliw adar; DIGWYDDIAD: Dyfodol Digidol Gwyrdd 9 Rhagfyr 2022; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2023; CYSTADLEUAETH: ‘Let’s Celebrate Towns’; YMGYNGHORIAD: Arferion cyflogaeth a diogelu data – gwybodaeth am iechyd gweithwyr.

2 Rhagfyr: AROLWG: Sut gallwn ni ddal ati i wneud ein bwletinau busnes yn well, ac a hoffech weld Wythnos Busnes Gwynedd yn dychwelyd?; GWOBRAU: Enillwyr Gwynedd Gwobrau Go North Wales 2022; TRETH: Hunanasesiad – peidiwch ag anghofio datgan taliadau COVID-19; TRAFNIDIAETH: Mwy o fesurau i helpu pobl yr effeithir arnynt wrth gau Pont Borth; DIGWYDDIAD: FSB ‘BIG networking for small businesses’ 9 Rhagfyr 2022; DIGIDOL: Awgrymiadau i annog cwsmeriaid i gwblhau eu pryniannau ar-lein.

Tachwedd

29 Tachwedd: CYMORTH: Parcio Nadolig am ddim yng Ngwynedd 10-27 Rhagfyr 2022; CYFLE: Sadwrn y Busnesau Bach 2022; ARIANNU: Cynllun grant £1.4 miliwn i gefnogi’r sector gofal cymdeithasol i wella effeithlonrwydd ynni; CYFLE: Cynllun Gwella Platfform Digidol Busnes@gwynedd.llyw.cymru; DIGWYDDIAD: Dyfodol Digidol Gwyrdd 9 Rhagfyr 2022; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Herio’r ffordd rydyn ni’n gwneud busnes 7 Rhagfyr 2022.

25 Tachwedd: CYFLE: Galwad am artist/darlunydd – Canfas; NEWYDDION: Parc carafanau Talybont yn ennill gwobr; CYFLE: Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) Canolfan Ragoriaeth – cystadleuaeth agored; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Cyllid ar gyfer Effaith 30 Tachwedd 2022; CYNGOR: Tŷ’r Cwmnïau – Ffeilio cyfrifon yn gynnar ac ar-lein i osgoi cosb; BREXIT: Newyddion.

22 Tachwedd: TRETH: Cymorth digidol Cyllid a Thollau EF ar gyfer Hunanasesu; BREXIT: Busnesau i gael hyblygrwydd marcio cynnyrch y DU; CYLLID: Rhaglen Grant Cyfalaf Adeiladau Hanesyddol; LLES: Gweithio gyda COVID hir; NEWYDDION: Datganiad yr Hydref 2022 Llywodraeth y Deyrnas Unedig; DIGWYDDIAD: Uwchgynhadledd Twf Busnes Gogledd Cymru 29 Tachwedd 2022.

18 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Peidiwch a cholli cyfle! Gweminar Arbed Ynni, Arbed Arian, 22 Tachwedd 2022; YMGYRCH: Wythnos Hinsawdd Cymru 2022; IECHYD A DIOGELWCH: Cadwch yn ddiogel yn y gwaith wrth i fisoedd y gaeaf gyrraedd; ARIANNU: Cronfa Benthyciadau Canol Tref Gwynedd; POB LWC: C’mon Cymru!; RHEOLIADAU: Cynllun trwyddedu statudol i bob llety ymwelwyr yng Nghymru; DIGIDOL: Arhoswch ar y blaen gyda digidol.

15 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Gweminar Busnes@gwynedd.llyw.cymru – Arbed Ynni, Arbed Arian 22 Tachwedd 2022; CYMORTH: Cyngor ynni, canllawiau a chyfrifiannell costau busnesau; DIGWYDDIAD: Sector Adeiladwaith – Gweithdy ‘Sut i brisio job’ 8 Rhagfyr 2022; RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Bangor – diolch; TRAFNIDIAETH: A5 Pont y Borth: cwestiynau cyffredin; TRAFNIDIAETH: Adnewyddu Traphont Abermaw; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Gwersi i fy hunan yn y dyfodol 17 Tachwedd 2022; YMGYRCH: Wythnos Cyflog Byw 2022.

11 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Gweminar Busnes@gwynedd.llyw.cymru – Arbed Ynni, Arbed Arian 22 Tachwedd 2022; DIGWYDDIAD: Rhwydwaith Sero Net Gogledd Cymru – 29 Tachwedd 2022; DIGWYDDIAD: M-SParc #ArYLôn Bangor – Digwyddiadau Tachwedd; CYNGOR: Allai eich busnes chi ymdopi â thywydd garw’r gaeaf?; DIGIDOL: Rhedeg busnes ac yn poeni am gostau cynyddol?; NEWYDDION: Canolfan Ragoriaeth Gofal Iechyd newydd i Wynedd.

4 Tachwedd: TRAFNIDIAETH: Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar 5, 7 a 9 Tachwedd 2022; CYMORTH: Cymorth Busnes am ddim i Fusnesau Bwyd Cymru; ARIANNU: Cronfa Sgiliau Creadigol yn cau 7 Tachwedd 2022; COVID-19: Pecyn cymorth cyfathrebu Cadwch Gymru’n Ddiogel; TRETH: Hunanasesiad – peidiwch ag anghofio datgan taliadau COVID-19; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2023; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim.

Hydref 

26 Hydref: GWOBRAU: Gwobrau Busnes Daily Post 2022; DIGWYDDIAD: Curiad Arloesi 27 Hydref 2022; ARIANNU: Cronfa Sgiliau Creadigol; YMGYRCH: Wythnos Masnach Ryngwladol 2022; DIGWYDDIAD: Rhaglen ARFOR– Cyfleoedd Tendro | Sesiwn Cwestiynau ag Atebion 3 Tachwedd 2022; CYMORTH: Cynllun Help to Grow : Digital.

24 Hydref: CYLLID: Cynllun Benthyciadau Adfer; CYMORTH: Cynllun Rhyddhad Bil Ynni – help i fusnesau a chwsmeriaid annomestig eraill; ARIANNU: Cystadleuaeth benthyciadau arloesi economi’r dyfodol – Rownd 6; IECHYD A DIOGELWCH: Rheoli trais sy’n gysylltiedig â gwaith mewn safle trwyddedig neu fanwerthu; CYMORTH: Hwb o £6.4 miliwn i gyflogwyr gefnogi pobl anabl; DIGWYDDIAD: Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol – Atebion Cydweithredol i’r Argyfwng Costau Byw 26 Hydref 2022.

19 Hydref: HYFFORDDIANT: Cyswllt Ffermio – Sgiliau a Hyfforddiant; MARCHNATA: Gweithdai Marchnata Busnes@LlandrilloMenai; YMGYRCH: Wythnos Ailgylchu 17-23 Hydref 2022; DIGWYDDIAD: Cynhadledd y Ganolfan Pysgod Cregyn – Sialensau a Chyfleoedd 9-10 Tachwedd 2022; TRETH: Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW; LLES: Cymru Iach ar Waith; CYMORTH: Cymorth Tir Dewi i Ffermwyr. 

14 Hydref: RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Bangor – 8 Tachwedd 2022; GWOBRAU: Gwobrau Dewi Sant 2023; GWOBRAU: BAFTA Cymru 2022; ADNODDAU: Sticeri ‘Yn falch o gefnogi’r Safle Treftadaeth y Byd’; CYFLE: Cystadleuaeth Cymorth Brandio gwerth £15,000 ar gyfer Busnesau Newydd yng Nghymru; IECHYD A DIOGELWCH: Atal straen a chefnogi iechyd meddwl yn y gwaith; TRETH: Cyllid a Thollau EM yn rhybuddio y gallai cwsmeriaid Hunanasesu fod yn darged i dwyllwyr.

11 Hydref: ARIANNU: Cyllid Sgiliau i Gyflogwyr A Gweithwyr (SEE); TRAFNIDIAETH: Cynlluniau yn eu lle ar gyfer effeithiau tywydd posibl ar Bont Britannia; ARIANNU: Busnesau yn elwa o Grant Gwella Eiddo Canol Trefi Cyngor Gwynedd; CYFLE: Cynllun Gwella Platfform Digidol; DIGWYDDIADAU: FSB; DIGIDOL: Pum ffordd o hysbysebu eich busnes bach ar-lein.

7 Hydref: YMGYRCH: Sadwrn y Busnesau Bach 2022; DIGWYDDIAD: ‘The UK Nuclear Renaissance North Wales’ – Ar agor i Fusnes 20 Hydref 2022; DIGWYDDIAD: Sector Adeiladwaith – Gweithdy ‘Sut i brisio job’ 21 Hydref 2022; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022; LLES: Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2022 10 Hydref 2022; AMAETH: Ffliw adar yn ardal Arthog – diweddariad; ARIANNU: ‘Start Up Loans – British Business Bank’.

4 Hydref: DIGWYDDIADAU: M-SParc; DIGWYDDIAD: Diweddariad marchnata Croeso Cymru 13 Hydref 2022; DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau 7 Hydref 2022; YMGYRCH: Wythnos Ailgylchu 17-23 Hydref 2022; TRETH: Cyflwyno ffurflen Hunanasesu yn gynharach; CYFLE: Rising Stars 5.0.

30 Medi: BWYD A DIOD: Da iawn tafarn y Black Boy ac Antur Waunfawr; ARIANNU: Ehangu cymhwysedd cynllun Benthyciadau Cychwyn; DIGWYDDIADAU: HWB Menter; RECRIWTIO: Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – Prifysgol Bangor 26 Hydref 2022; DIGWYDDIAD: Gŵyl Cymru Festival; CYFLE: Cyflymydd Ynni Glân TechX.

Medi

28 Medi: DIGWYDDIAD: Diweddariad marchnata Croeso Cymru 13 Hydref 2022; GWOBRWYO: Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2022; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Tendro Busnes Cymru; RHEOLIADAU: Mesur er mwyn gwahardd plastigion un tro yng Nghymru; TRAFNIDIAETH: Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar 1 a 8 Hydref 2022; GWEITHGYNHYRCHU: Cyflymydd Digidol SMART. 

23 Medi: CYMORTH: Cynllun Twf Llywodraeth y DU a manylion cymorth costau ynni i fusnesau; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2023; ARIANNU: Lansio Cynllun Gweithredu Sgiliau Creadigol a Chronfa Sgiliau Creadigol; ARIANNU: Galwad cyllid arloesi busnesau bach a chanolig – AgorIP; YMGYNGHORIAD: Ardoll ymwelwyr dewisol i awdurdodau lleol; HYFFORDDIANT: Cynllun Llysgennad Gwynedd; YMGYRCH: #PrynuLleol #CefnogiLleol.

20 Medi: AROLWG: Deall yr Economi Gylchol; GWOBRAU: Gwobrau Dewi Sant 2023; DYSGU: Cyrsiau am ddim – MeTAL (Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu); DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau 7 Hydref 2022; BREXIT: Gweminarau ar gyfer defnyddio Marciau Asesu Cydymffurfiaeth Newydd; ARIANNU: Cyllid Sgiliau i Gyflogwyr A Gweithwyr (SEE); LLES: Gweninarau RCS; DIGWYDDIAD: Gogledd Creadigol – Brand-New(ydd) 22 Medi 2022.

16 Medi: ADNODDAU: Sticeri ‘Yn falch o gefnogi’r Safle Treftadaeth y Byd’; IECHYD A DIOGELWCH: Diweddariadau HSE; DIGWYDDIAD: Gogledd Creadigol – Brand-New(ydd) 22 Medi 2022; CYFLOGAETH: Cynllun newydd i helpu pobl ag anableddau dysgu i gael gwaith; COVID-19: Dechrau rhoi pigiadau atgyfnerthu COVID-19 yr hydref; CYFLE: ‘Solutions Catalyst’ ArloesiAber; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim.

13 Medi: NEWYDDION: Gŵyl y Banc i’w chynnal ar 19 Medi 2022; CEFNOGAETH: Cymorth biliau ynni; CYFLE: Cynllun Gwella Platfform Digidol; GOHIRIO DIGWYDDIAD: Cymru Greadigol – Galeri 14 Medi 2022; CYMORTH: Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm; DYSGU: Cyfrif Dysgu Personol; DIGWYDDIAD: Atebion Glas – Tuag at fframwaith ar gyfer Moroedd Iwerddon a Cheltaidd iach, cynaliadwy a gwydn 16 Medi 2022; DIGWYDDIAD: Parhad Busnes – Ymgynghoriad a Gweithdy 16 Medi 2022.

8 Medi: AMAETH: Ffliw adar wedi cael ei gadarnhau yn ardal Arthog; DIGWYDDIAD: Cyfarfod Cymorth Arloesi 21 Medi 2022; DIGWYDDIAD: Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol – Mesurau Ionawr 2023; DIGWYDDIAD: FSB – ‘BIG networking for small businesses’ 16 Medi 2022; RHEOLIADAU: Beth yw’r rheolau newydd ar gyfrifo tâl gwyliau i weithwyr tymhorol?; NEWYDDION: Gweinidog yr Economi yn ymweld â Cei Llechi ar ei newydd wedd; CYFLE: Ymuno â Bwrdd Cymru Greadigol; YMCHWIL: Adroddiadau galw’r farchnad ym maes twristiaeth: Mehefin 2022; DIGWYDDIAD: Cymru Greadigol – Dweud eich dweud! 14 Medi 2022.

5 Medi: YMGYNGHORIAD: Strategaeth Arloesi i Gymru: Digwyddiadau Ymgynghori; IECHYD A DIOGELWCH: Gwella awyru cyffredinol yn y gweithle; ARIANNU: Grant dechrau busnes carbon sero net; BWYD A DIOD: Sgiliau Bwyd Cymru – Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr Medi 2022; CYMORTH: Helo Blod | Defnyddio Cymraeg yn eich busnes; CYFLE: Gwerthwch i Gymru Cais am Ddyfynbris (CAD): Ymgynghorwyr Gwerthuso; AMAETHYDDIAETH: Mynd i’r afael â chostau cynhyrchu uchel yn y sector ffermio; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod.

1 Medi: IECHYD & DIOGELWCH: Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) – Amddiffyn y rhai sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain; TRETH: Gall CThEM helpu gyda chostau gofal plant; ARIANNU: Grantiau Bach – Amgylchedd (tirwedd a phryfed peillio); ARIANNU: Grant Buddsoddi mewn Coetir; ARIANNU: Cynllun Cynllunio Creu Coetir; CYFLOGAETH: WORKPLACED – Menter Môn; CYNGOR: Tŷ’r Cwmnïau – Ffeilio cyfrifon yn gynnar ac ar-lein i osgoi oedi; DIGIDOL: Gweithdai digidol Smart Gwynedd a Môn. 

Awst

25 Awst: CYNNIG: Poteli 5 litr o gel diheintio dwylo am ddim; DIGWYDDIAD: Syniadau Mawr Cymru Ar Daith!; CYFLOGAETH: Prentisiaethau adeiladu yng Nghymru yn newid; TRETH: Bwletin Cyflogwyr CThEM Awst 2022; ARIANNU: Cystadleuaeth benthyciadau arloesi economi’r dyfodol: rownd pump; GWOBRAU: The Great British Businesswoman Awards 2022.

18 Awst: CYFLE: Cynllun Gwella Platfform Digidol; ARIANNU: Cronfa Cymorth i Bartneriaid Cwpan y Byd 2022; LLES: Gweninarau RCS; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru; DIGWYDDIAD: Gweithdy Gwerth Cymdeithasol Larder Cymru 14 Medi 2022; IECHYD: The Circuit – Y Rhwydwaith Diffibrilwyr Cenedlaethol.

11 Awst: RHEOLIADAU: Hwb bwyta al fresco i fusnesau; ADNODDAU: App Crwydro Arfordir Cymru – Adnodd i fusnesau ar yr arfordir ac ymwelwyr; CEFNOGAETH: Cefnogi gweithwyr drwy’r argyfwng costau byw; YMGYNGHORIAD: Ymgynghoriad Strategaeth Arloesi i Gymru; IECHYD A DIOGELWCH: Cadw ymwelwyr a Chymru’n ddiogel yr haf hwn; BREXIT: Busnesau mewn perygl o golli gallu i fewnforio nwyddau.

4 Awst: GWOBRWYO: Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2022; GWOBRYO: Gwobrau Merched sy’n Arloesi 2022/23: Digwyddiad Briffio 18 Awst 2022; DIGWYDDIAD: Chwyldro Cylchol Cymru 2022 20 Medi 2022; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod; CYFLE: Gweithio gyda Chroeso Cymru. 

Gorffennaf

29 Gorffennaf: NEWYDDION: Uchelgais Gogledd Cymru – Lansio prosiect cyntaf Cynllun Twf Gogledd Cymru; ARIANNU: Galwad cyllid arloesi busnesau bach a chanolig – AgorIP; ARIANNU: Cyllid Grant Cymunedau Gwydn – Cyfoeth Naturiol Cymru; IECHYD A DIOGELWCH: Risg Legionella o dybiau poeth a phyllau sba; MARCHNATA: Marchnata E-bost Effeithiol; CYFLE: Gwerthwch i Gymru Cais am Ddyfynbris (CAD): Ymgynghorwyr Gwerthuso.

26 Gorffennaf: AMAETHYDDIAETH: Menter meincnodi carbon pridd Cyswllt Ffermio; ARIANNU: Cronfa Perchnogaeth Gymunedol 2022; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cwrs Rheolaeth; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru; CYMORTH: Cael help gyda chostau byw; RECRIWTIO: Ymestyn ymgyrch Gweithlu Bwyd Cymru.

22 Gorffennaf: CYMORTH: Mae Cyngor Gwynedd yn ehangu’r tîm cymorth busnes; CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Prosiect Sero Net Gwynedd; TRAFNIDIAETH: Bws gwennol trydan Bws Ogwen wedi ei lansio; TECH: Arddangos Datrysiad SMART – Digwyddiad Wordnerds 27 Gorffennaf 2022; TRAFNIDIAETH: Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar 27 a 30 Gorffennaf 2022; NEWYDDION: Ailwampiad digidol yn adfywio parc gwyliau; CYFLE: The Pitch 2022.

19 Gorffennaf: CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Academi Ddigidol Werdd; DEDDFWRIAETH: Dal tipiau gweithwyr yn ôl i’w gwneud yn anghyfreithlon; AROLWG: Cefnogi Ynni Lleol – Arolwg Rhanddeiliaid; IECHYD A DIOGELWCH: Cadw ymwelwyr a Chymru’n ddiogel yr haf hwn; COVID-19: Byw’n Ddiogel gyda COVID-19 – Pecyn cymorth cyfathrebu Diogelu Cymru; POLISI: Strategaeth Ddigwyddiadau Genedlaethol Cymru 2022 i 2030; NEWYDDION: Twf y sector gofod yng Nghymru.

15 Gorffennaf: CADW’N DDIOGEL: Rhybudd gwres oren wedi’i gyhoeddi; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod; BWYD A DIOD: Dau fusnes lleol yn cydweithio i lansio cynnyrch newydd; CYMORTH: Helo Blod | Gwasanaeth cyfieithu am ddim; DIGIDOL: Pecyn Adnoddau Digidol NEWYDD i Fusnesau; ARIANNU: Fast Start: Cystadleuaeth Ariannu Arloesedd; NEWYDDION: Newyddlen FSB.

12 Gorffennaf: COVID-19: Y Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl o’r cyngor i atal lledaeniad coronafeirws; ARIANNU: Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes ar gyfer pobl 25 oed a Hŷn; ARIANNU: Cronfa Refeniw Cerdd Cymru Greadigol ar agor; BREXIT: Gofynion diogelwch ar fewnforion ac allforion; ADNODDAU: Llwybr Arfordir Cymru; LLES: Gweminar Iechyd a Lles Dynion 19 Gorffennaf 2022 – RCS; RHEOLIADAU: Cynllun i gyflwyno cynllun trwyddedu statudol ar gyfer holl lety gwyliau.

8 Gorffennaf: AMAETHYDDIAETH: Cynllun Ffermio Cynaliadwy; ARIANNU: Grant Dechrau Busnes i Bobl Ifanc; CYMORTH: Mae Cyngor Gwynedd yn ehangu’r tîm cymorth busnes; YNNI: Lleihau Costau Ynni a’r Defnydd o Ynni ar gyfer eich busnes; IECHYD & DIOGELWCH: Gwybodaeth diweddaraf gan HSE; TECH: Arddangos Datrysiad SMART – Digwyddiad Travelperx 13 Gorffennaf 2022.

5 Gorffennaf: TECH: Gweminar Trefi Smart 12 Gorffennaf 2022; LLES: Byw’n Dda, Ffermio’n Gryf 7-13 Gorffennaf 2022; HYFFORDDIANT: Cynllun Rheoli Cymorth i Dyfu – Diweddariad ar feini prawf cymhwysedd; CYFLE: Gwobrau Chwaraeon Gwynedd 2022 – noddwyr; DIGWYDDIAD: Cyfres gweminarau Costau Byw; YNNI: Cwmni Egino yn Nodi Uchelgais ar gyfer SMR Cyntaf y DU ar Safle Niwclear Trawsfynydd.

1 Gorffennaf: CYFLOGAETH: Perchnogaeth Gweithwyr; TRAFNIDIAETH: £48 miliwn i helpu diwydiant bysiau Cymru; CYFLE: Creu Busnes yn M-SParc #ArYLôn Haf 2022; IECHYD A DIOGELWCH: Diogelu gweithwyr beichiog a mamau newydd; BWYD A DIOD: Maggie Ogunbanwo o Benygroes yn ennill gwobr fyd-eang adnabyddus; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim.

Mehefin

28 Mehefin: COVID-19: Angen bod yn wyliadwrus wrth i achosion godi; CYFLOGAETH: Canllawiau i fusnesau sy’n cynnig gwaith i bobl sy’n dod o’r Wcráin; RECRIWTIO: Crewyr Profiad – Gweithio ym maes twristiaeth a lletygarwch; DIGWYDDIAD: Cofi’n Creu Busnes! 7 Gorffennaf 2022; IECHYD A DIOGELWCH: Sicrhewch fod eich digwyddiad yn cael ei gynnal yn ddiogel yr haf hwn; CEFNOGAETH: Cyflymydd NatWest; ARIANNU: Coedwig Genedlaethol Cymru – Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol – Cylch 1); TRETH: Diweddariad CThEM ar gyfer cyflogwyr – trothwyon NIC cyflogres mis Gorffennaf.

24 Mehefin: CYNNIG: Potel 5 litr o gel diheintio dwylo am ddim; CYFLE: Galwad Agored – Treialu ‘Pop-up’ Tecawê; DIGWYDDIAD: FSB Cynhadledd Busnesau Bach Gogledd Cymru 14 Gorffennaf 2022; CYFLE: Sadwrn y Busnesau Bach 2022 – Small Biz 100; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022; CYFLE: Galwad Agored – Her Canfas.

21 Mehefin: ARIANNU: Cronfa newydd gwerth £5 Miliwn i Hybu Entrepreneuriaeth Ymysg Pobl Ifanc yng Nghymru; CYFLE: Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 yng Ngwynedd; TECH: Arddangos Datrysiad SMART – Digwyddiad Loqiva 29 Mehefin 2022; DIGWYDDIAD: Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg 2022; NEWYDDION: Gweledigaeth newydd i sicrhau dyfodol disglair i sector manwerthu Cymru; ARIANNU: Beacons – Cyllid Ar Gyfer Ffilmiau Byrion; DIGWYDDIAD: Dathlu Lefel Nesaf 23 Mehefin 2022. 

17 Mehefin: TECH: Gweithdy Tref SMART – Bethesda 21 Mehefin 2022; DIGWYDDIAD: Digwyddiad Adeiladwaith – Coleg Meirion Dwyfor 21 Mehefin 2022; IECHYD A DIOGELWCH: Gwybodaeth diweddaraf gan HSE; DIGWYDDIAD: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yng Ngwynedd: sesiynau gwybodaeth ac ymgysylltu i rhanddeiliaid; DIGWYDDIAD: Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol – Gofal Cymdeithasol 29 Mehefin 2022; ARIANNU: Hwb Cychwyn Cyflym gwerth £30 miliwn Innovate UK; CYFLE: Innovate UK EDGE – Rhaglen Scaleup.

14 Mehefin: YMGYRCH: Gadewch i ni roi hwb i wariant lleol ar gyfer Sul y Tadau #SulYTadau #PrynuLleol #CefnogiLleol; RECRIWTIO: Gwaith Gwynedd – Hysbysfwrdd Swyddi; DIGIDOL: Darganfyddwch fanteision parthau.wales a.cymru; LLES: Gweminar Iechyd a Lles Dynion 15 Mehefin 2022 – RCS; DIGWYDDIAD: FSB – Sgwrs gyda’r Athro Chris Whitty, Prif Swyddog Meddygol – COVID-19 a busnesau bach 27 Mehefin 2022; ARIANNU: Cylch 2 y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol.

10 Mehefin: DIGWYDDIAD: Manteisio’n llawn ar gyfleoedd busnes ar Lwybr Arfordir Cymru 21 Mehefin 2022; GWOBRAU: 2022 Fast Growth 50 Cymru; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022; DYSGU: Rhaglen Clystyrau Darbodus Toyota; IECHYD a DIOGELWCH: Gweithiwr tymhorol; DIGWYDDIAD: Data Mawr – Sut Gall eich Busnes Elwa 27 Mehefin 2022; DYSGU: Dechrau Rhywbeth Da – cwrs hyfforddi 4 wythnos.

7 Mehefin: CYFLOGAETH: Rhaglen flaenllaw newydd i helpu mwy o bobl i gael gwaith; BWYD a DIOD: Cywain ar Daith – Rhwydweithio Rhanbarthol 14 Mehefin 2022; CYFLE: Sadwrn y Busnesau Bach 2022 – Small Biz 100; GWOBRAU: Gwobrau Cynnyrch Newydd The Grocer 2022; CYNNIG: Potel 5 litr o gel diheintio dwylo am ddim; DIGWYDDIAD: Gweithdy Arwain Arloesi 13 Mehefin 2022; DIGWYDDIAD: Cyfarfod Cymorth Arloesi 15 Mehefin 2022.

Mai

31 Mai: DIGWYDDIAD: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yng Ngwynedd: sesiynau gwybodaeth ac ymgysylltu i rhanddeiliaid; TRETH: CThEM yn annog busnesau i symud i blatfform TG tollau newydd; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau Busnes Cymru – Mehefin; CYFLE: Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog – Caffi ar osod; CYFLE: Cynnig Cymraeg; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; DIGIDOL: Y Rhaniad Digidol yng Ngogledd Cymru – trafodaeth; RHEOLIADAU: Landlordiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi).

27 Mai: COVID-19: Dod â rheoliadau coronafeirws i ben yng Nghymru; HYFFORDDIANT: Cynllun Llysgennad Gwynedd; RECRIWTIO: Gwaith Gwynedd – Hysbysfwrdd Swyddi; AROLWG: Ardal Ni 2035 – a ydych wedi rhoi eich barn am eich ardal leol?; DYSGU: Cyrsiau am ddim – MeTAL (Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu); TRETH: Dosbarthu llety hunan ddarpar at ddibenion treth lleol; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau ar-lein FSB – Mehefin.

24 Mai: DIGWYDDIAD: Expo Sgiliau Digidol & Gyrfaeoedd 7 Mehefin 2022; TRETH: Gwiriwch a yw llythyr rydych wedi’i dderbyn gan CThEM yn ddilys; ARIANNU: Sefydliad Teulu Ashley; DIGWYDDIAD: FSB Cynhadledd Busnesau Bach Gogledd Cymru 14 Gorffennaf 2022; CYFLOGAETH: Cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer 2022; NEWYDDION: Cronfa Pethau PwysigLlywodraeth Cymru; ARIANNU: Cronfa Arloesi Bwyd Môr; ARIANNU: Cynllun pwmp gwres – gwybodaeth i osodwyr.

20 Mai: ARIANNU: Cyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol; DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau 10 Mehefin 2022; AROLWG: Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth; LLONGYFARCHIADAU: Pier Garth Bangor yw Pier y Flwyddyn 2022; TECH: Arddangos Datrysiad SMART – Digwyddiad Route Media 25 Mai 2022; BWYD A DIOD: Cymru: Cyrchfan Bwyd – arian ychwanegol; BREXIT: Gweminarau ar gyfer defnyddio Marciau Asesu Cydymffurfiaeth Newydd.

17 Mai: AROLWG: Arolwg Busnes Gwynedd – cau 18 Mai 2022; CYFLE: Garejis/Cwmnïau Tacsi – Gorchuddion sedd car am ddim; ARIANNU: Cronfa Sgrîn Fyd-eang y DU; LLES: Atal aflonyddu rhywiol yn y gwaith – sector lletygarwch; TECH: Gweithdai FFIWS Caernarfon 19 Mai 2022; GWOBRAU: Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022 – Cyfnod ymgeisio yn cau 20 Mai 2022; YMGYRCH: Wythnos Twristiaeth Cymru 2022, 15 – 22 Mai; BREXIT: Y wybodaeth ddiweddaraf am reolaethau mewnforio ar nwyddau’r UE.

13 Mai: Bwletin Gwasanaeth Cefnogi Busnes Gwynedd 13.05.2022; AROLWG: Arolwg Busnes Gwynedd – diolch, rydych chi’n anhygoel!; DIGWYDDIAD: Gŵyl Fwyd Caernarfon 14 Mai 2022 #PrynuLleol #CefnogiLleol; AROLWG: Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth; NEWYDDION: Cwmni teledu o Gaernarfon yn arwain cynhyrchiad ar y cyd byd-eang gwerth £650,000; NEWYDDION: Newyddion Ymgysylltu â Busnesau Prifysgol Bangor – Rhifyn y Gwanwyn; GWOBRAU: Gwobrau Bwyd a Diod Cymru 2022; CYFLE: Sesiynau Arbenigol Busnes Cymru: Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi.

10 Mai: AROLWG: Arolwg Busnes Gwynedd – cyfle olaf i rannu eich barn; GWOBRAU: Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022; CYFLOGAETH: Canllawiau i fusnesau sy’n cynnig gwaith i bobl sy’n dod o’r Wcráin; CYFLOGAETH: Gweithwyr ar y cyflogau isaf i gael hyblygrwydd i ychwanegu at eu cyflog; BREXIT: Symud nwyddau rhwng Prydain Fawr a’r UE – Gweminarau; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau ar-lein FSB.

6 Mai: HYFFORDDIANT: Cyswllt Ffermio – Sgiliau a Hyfforddiant; GWOBRAU: Gwobrau Bwyd Cymru 2022- Enillwyr o Wynedd; DYSGU: Community Leader Cymru – Clore Social Leadership – 6 Mehefin – 5 Awst 2022; LLES: Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, 9-15 Mai 2022; AROLWG: Gofal Plant yng Ngwynedd – Arolwg o gyflogwyr; AROLWG: Gwerth Twristiaeth – Arolwg STEAM Gwynedd 2021; COVID-19: Cadw’r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

3 Mai: CYLLID: Gosod Pwyntiau Gwefru Ceir Trydan; TECH: Gweithdai Tref SMART – Blaenau Ffestiniog, Beddgelert ac Aberdaron; BREXIT: Diweddariad; AMAETHYDDIAETH: Ffliw adar – y diweddaraf; TRETH: Esbonio treuliau busnes a moduro; CYFLE: Chwilio am Fentoriaid ar y prosiect Gwnaed â Gwlân; RHEOLIADAU: Nwyddau sy’n tarddu o Rwsia a Belarws; RHEOLIADAU: Ymestyn oriau trwyddedu i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

Ebrill

29 Ebrill: CYLLID: Cynllun Datblygu Garddwriaeth; CYLLID: Grant Twf Digidol; CYLLID: Pub is the Hub 2022 – Grantiau Cymunedol; DIGWYDDIAD: Syrjeri Busnesau Gwynedd 4 Mai 2022; IECHYD & DIOGELWCH: Gwybodaeth diweddaraf gan HSE; TRETH: Canllawiau CThEM ar dalu cildyrnau’n electronig; TRAFNIDIAETH: Rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass; DIGWYDDIAD: Hyfforddi’r Fasnach Deithio – Cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, 4 Mai 2022; DIOGELWCH A HYLENDID BWYD: Galw cynhyrchion Kinder yn ôl.

25 Ebrill: COVID-19: Rhestr wirio ar gyfer busnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau; RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Bangor; TECH: Gweithdai FFIWS Caernarfon 26/28 Ebrill 2022; DIGWYDDIAD: Digwyddiad rhwydweithio busnes yn Nolgellau; DIGWYDDIAD: Canolfan Cydweithredol Cymru – Adeiladu Economïau Lleol Cryfach 27 Ebrill 2022; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Dechrau Rhywbeth Da 27 Ebrill 2022; CYFLOGAETH: Rhyddhad Yswiriant Gwladol wrth gyflogi cyn-filwyr.

14 Ebrill: COVID-19: Newid i ofynion cyfreithiol 18 Ebrill 2022.

13 Ebrill: LLONGYFARCHIADAU: Llwyddiant i fusnesau o Wynedd yng Ngwobrau FSB Cymru; TECH: Gweithdai Tref SMART – Aberdaron a Blaenau Ffestiniog; DIGWYDDIAD: Digwyddiad rhwydweithio mewn person yn Nolgellau; CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Academi Ddigidol Werdd; DIGWYDDIAD: Cyflogwyr Maes Adeiladwaith – Prentisiaethau, Cyrsiau a Chyllid 10 Mai 2022; GWOBRAU: Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2022; SGILIAU: Porth Sgiliau i Fusnes – Rhaglen Sgiliau Hyblyg; BREXIT: Mesurau rheoli ffiniau a seilwaith ar ôl ymadael â’r UE ym Mhorthladdoedd Cymru; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau ar-lein FSB; DIOGELWCH: Annog ymwelwyr â lleoliadau poblogaidd i gynllunio ymlaen llaw; Dymuniadau gorau ar gyfer gwyliau’r Pasg.

8 Ebrill: LLONGYFARCHIADAU: Cwmnïau o Wynedd yn cael eu cymeradwyo!; SGILIAU: Cwmni teledu o Gaernarfon mewn rhaglen hyfforddi arloesol; LLES: Gweminar RCS Iechyd Meddwl yn y Gwaith 10 Mai 2022; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; CYFLE: Rhaglen Cyflymu Fashion For Change; TRAFNIDIAETH: Newid i wasanaethau bws Sherpa.

5 Ebrill: RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Dolgellau 12 Mai 2022; DIGWYDDIAD: Sut Gall Marchnata Roi Hwb i’ch Busnes? 27 Ebrill 2022; TRETH: Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022/23; AROLWG: Busnesau llety – Arolwg STEAM Gwynedd 2021 yn cau 8 Ebrill 2022; DIGWYDDIAD: Cyfleoedd Busnes Dadgomisynu Niwclear yn Gogledd Cymru 7 Ebrill 2022; CYFLOGAETH: Prentisiaethau adeiladu yng Nghymru yn newid; CYFLOGAETH: Cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer 2022; RETH: Paratoi ar gyfer yr Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

1 Ebrill: TECH: Gweithdy Realiti Estynedig FFIWS Caernarfon 5 Ebrill 2022; DIGWYDDIAD: Cyfleoedd Busnes Dadgomisynu Niwclear yn Gogledd Cymru 7 Ebrill 2022; RECRIWTIO: Rhai sy’n Creu Profiadau – Gweithio ym maes twristiaeth a lletygarwch; CYMORTH: Cofrestrwch fusnes neu sefydliad i helpu ffoaduriaid o Wcráin sy’n dod i Gymru; BREXIT: DIWEDDARIAD 24 Mawrth 2022.

Mawrth

28 Mawrth: CYFLOGAETH: Cynnig gwaith i bobl sydd wedi dod i’r DU o’r Wcráin; CYFLE: Swyddogion Amgylcheddol; DIGWYDDIAD: Gweithdy Gwnaed a Gwlân yn Ffiws Porthmadog; COVID-19: Potel 5 litr o gel diheintio dwylo am ddim; CEFNOGAETH: Be the Business – UK; TRETH: Wythnos ar ôl i dalu bil treth Hunanasesiad.

25 Mawrth: COVID-19: Newidiadau i ofynion cyfreithiol; YMGYRCH: Gadewch i ni roi hwb i wariant lleol ar gyfer Sul y Mamau #SulYMamau #PrynuLleol #CefnogiLleol; GWOBRAU: Cwmnïau o Wynedd ar restr fer Gwobrau Busnes Daily Post/North Wales Live; RHEOLIADAU: Stopio cosbi corfforol yng Nghymru; TECH: Gweithdy FFIWS Caernarfon 28 Mawrth 2022; BREXIT: Diweddariadau canllawiau ar gyfer y sector drafnidiaeth; RHEOLIADAU: Effaith sancsiynau Rwsiaidd y DU ar fusnesau; AROLWG: Arolwg STEAM Gwynedd 2021 – busnesau llety; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Cyfres Bychan Effaith Cymdeithasol.

22 Mawrth: RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Abermaw; CYFLOGAETH: Busnes Cymru – Yn Gefn i Chi; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru; RHEOLIADAU: Priodasau sifi a phartneriaethau sifil yn yr awyr agored; ARIANNU: Llywodraeth y DU yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer y gyllideb Ymchwil a Datblygu (R&D) fwyaf erioed; DIGWYDDIAD: ‘Hot Topics for International Trade’ – 31 Mawrth 2022; CYFLOGAETH: Cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer 2022; BREXIT: Safonau bwyd – labelu a chyfansoddion.

18 Mawrth: NEWYDDION: Cydnabod busnesau Gwynedd yn bencampwyr allforio Cymru; YMGYRCH: Gadewch i ni roi hwb i wariant lleol ar gyfer Sul y Mamau #SulYMamau #PrynuLleol #CefnogiLleol; NEWYDDION: Emporiwm bwyd newydd yn Harlech yn cael sylw’r Banc Datblygu; CYNALIADWYEDD: Ail-lenwi Cymru – Cymerwch ran i helpu i fynd i’r afael â llygredd plastig untro!; BREXIT: Tariffau ar nwyddau a fewnforir i’r DU; RHYBUDD: Sgamwyr yn targedu cwsmeriaid Hunanasesu; TECH: ‘Dod yn Dref SMART’ – Arddangosiad ‘Bubltown thrive’ 23 Mawrth 2022; AROLWG: Holiadur Bwletin Cefnogi Busnes Gwynedd.

15 Mawrth: RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Abermaw; DYNGAROL: Lansio cynllun ‘Cartrefi i’r Wcráin’; COVID-19: Ceisiadau terfynol ar gyfer y Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol; TRETH: Paratoi ar gyfer yr Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol; CYFLOGAETH: Cynyddu ac ymestyn cymhellion i fusnesau recriwtio prentisiaid anabl; AROLWG: Arolwg o’r Diwydiant gan Cymru Greadigol.

11 Mawrth: AROLWG: Holiadur Bwletin Cefnogi Busnes Gwynedd; DYSGU: Rhaglen Twf Busnes 20Twenty – Rhaglen ‘Llwybr Carlam’ Lefel 4 CMI mewn Arweinyddiaeth; YMGYNGHORIAD: Ardal Ni 2035 – cyfle i bobl Gwynedd siapio dyfodol eu milltir sgwâr; DIGWYDDIAD: Cyfres Gweminarau am y Weledigaeth Werdd 21-24 Mawrth 2022; RHWYDWEITHIO: Diwrnod Agored Canolfan Grefft Corris 5 Ebrill 2022; IECHYD a DIOGELWCH: Poster a thaflen iechyd a diogelwch; ARIANNU: Lansio cynllun benthyciadau gwerth £150 miliwn i gefnogi BBAChau arloesol.

8 Mawrth: DIGIDOL: Cyfryngau Cymdeithasol – Tyfu a datblygu 10 & 17 Mawrth 2022; DIGWYDDIAD: Rhaglen ILP Cymru MIT yn Dathlu Merched mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg – Mawrth 2022; DIGWYDDIAD: Digwyddiad Dathlu WRAP Cymru 14 Mawrth 2022; LLES: Dyddiaduron llesiant misol RCS; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau ar-lein FSB; MARCHNATA: Pecyn cymorth Llwybr Arfordir Cymru; CEFNOGAETH: Wcráin – cefnogaeth i bobl a effeithir.

4 Mawrth: COVID-19: Rheoliadau presennol i aros am y tro a chyhoeddi cynllun tymor hir; COVID-19: Potel 5 litr o gel diheintio dwylo am ddim; AROLWG: Addysg a’r economi – HELPWCH NI I HELPU CHI!; TRETH: Rheolau treth lleol newydd ar gyfer llety gwyliau o fis Ebrill 2023; CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Academi Ddigidol Werdd; TECH: Gweithdai Mawrth ‘Dod yn Dref SMART’; DYSGU: Cyrsiau am ddim – MeTAL (Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu); AROLWG: Holiadur Helpu Adeiladu Dyfodol Cymru – OECD.

Chwefror

28 Chwefror: COVID-19: Rheoliadau newydd gorchuddion wyneb wedi’w cyflwyno; CYFLE: Dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy roi hwb i wario’n lleol – #PethauBychain #DyddGŵylDewi #PrynuLleol #CefnogiLleol; RECRIWTIO: Ffeiriau Swyddi Gwaith Gwynedd; ARIANNU: Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Busnes Cymru; RHEOLIADAU: Cyfraith smygu yn newid o 1 Mawrth 2022 ymlaen.

25 Chwefror: HYFFORDDIANT: Cwrs hyfforddi Twristiaeth i Bawb (TFA) – gwella hygyrchedd; YMGYRCH: Wythnos Gweithredu ar Wastraff Bwyd 2022; YMGYNGHORIAD: Adolygu cymwysterau teithio, twristiaeth, lletygarwch ac arlwyo; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; AMGYLCHEDD: Y daith i sero net i BBaChau; LLES: CULT Cymru – Gweithdai Iechyd Meddwl a Llesiant.

22 Chwefror: DIWEDDARIAD RECRIWTIO: Ffeiriau Swyddi Gwaith Gwynedd; TRETH: Llai nag wythnos ar ôl i ffeilio ffurflenni treth Hunanasesiad hwyr; GWOBRAU: Dathlu Gwobrau Busnesau Bach 2022 FSB – ceisiadau yn cau 27 Chwefror 2022; DIGWYDDIAD: Llwybr Arfordir Cymru – Gweminar Croeso Cymru i’r diwydiant 3 Mawrth 2022; YMGYRCH: Dydd Gŵyl Dewi 2022; DIGWYDDIAD: Wythnos Cymru yn Llundain 2022.

18 Chwefror: COVID-19: Dim angen Pás COVID mwyach ar gyfer digwyddiadau dan do ac awyr agored; CYFLOGAETH: Cymorth Recriwtio Prentisiaid; CYFLOGAETH: Busnes Cymru – Yn Gefn i Chi; CYFLE: CIST – Prosiect Sero Net Gwynedd; DIOGELWCH: Cynllun Cyber Essentials newydd; GWOBRAU: Dathlu Gwobrau Busnesau Bach 2022 FSB – ceisiadau yn cau 27 Chwefror 2022; YMGYRCH: Pythefnos Masnach Deg 2022; TRETH: Bron i 100,000 o gwsmeriaid yn lledaenu cost eu bil treth. 

15 Chwefror: YMGYNGHORIAD: Labelu Alergenau Rhagofalus (PAL); YMGYRCH: Cadwch Cymru’n Daclus – Ardaloedd Ddi-sbwriel; DIGWYDDIAD: Gweminar twristiaeth Cledrau Cymru 17 Chwefror 2022; RECRIWTIO: Ffeiriau Swyddi Cyffredinol Gwaith Gwynedd; ARIANNU: Grant Rhwystrau rhag Dechrau – Digwyddiad Miwtini Hwb Menter 16 Chwefror 2022; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Perchnogaeth Gweithwyr 17 Chwefror 2022; CYFLE: Hac Iechyd Cymru 16 Chwefror 2022 & 1 Mawrth 2022.

11 Chwefror: COVID-19: Cyhoeddi llacio mesurau diogelu coronafeirws; ARIANNU: Cronfeydd cymorth busnes cyfyngiadau COVID-19 – yn cau 5:00pm Dydd Llun; RECRIWTIO: Ffair swyddi lletygarwch Gwaith Gwynedd – wythnos nesaf; AROLWG: Arolwg Côd Ymddygiad Morol Gwynedd, Ynys Môn a Conwy; TECH: Gofod gwneud Ffiws yn agor yng Nghaernarfon 14 Chwefror 2022; BWYD & DIOD: #CaruCymruCaruBlas Dydd Gŵyl Dewi 1 Mawrth 2022; BREXIT: Dweud eich dweud am ddyfodol tollau.

8 Chwefror: CYFLOGAETH: Wythnos Prentisiaethau 7-13 Chwefror 2022; RECRIWTIO: Ffair swyddi lletygarwch Gwaith Gwynedd – diweddariad; ARIANNU: Cronfeydd cymorth busnes cyfyngiadau COVID-19 – wythnos i fynd; CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Academi Ddigidol Werdd; RHEOLIADAU: Cod Ymarfer Parcio Preifat; TRETH: Mwy na 10.2 miliwn Hunanasesiad wedi eu ffeilio erbyn 31 Ionawr 2022; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; DIGWYDDIADAU: FSB. 

4 Chwefror: RECRIWTIO: Ffair swyddi lletygarwch Gwaith Gwynedd – diweddariad; AROLWG: Addysg a’r economi – cwrdd ag anghenion sgiliau busnesau Gwynedd; ARIANNU: Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru 3 yn agor i ymgeiswyr newydd; COVID-19: Canllawiau Lefel Rhybudd 0; CYFLE: Cyfleoedd Cadwyn Gyflenwi Niwclear; CEFNOGAETH: Cefnogaeth wedi’i ariannu i’r diwydiant amaeth – Gwasanaeth Cynghori; NEWYDDION: Newyddion Prifysgol Bangor am Ymgysylltu a Busnesau – Rhifyn y Gaeaf; BREXIT: Defnyddio’r marc UKNI; RHWYDWEITHIO: Rhwydwaith Bwyd Busnesau Cymdeithasol 16 Chwefror 2022.

1 Chwefror: ARIANNU: Cronfa Cadernid Economaidd yn cau am 4:00pm heddiw!; CYLLID: Be Nesa Llŷn – benthyciadau di-log; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; BREXIT: Cymorth a chefnogaeth ar gyfer cyfnod pontio y DU; CYSTADLEUAETH: Gwobrau Great Taste 2022.

Ionawr 2022

28 Ionawr: COVID-19: Cymru yn symud i Lefel Rhybudd 0; COVID-19: Mesurau sy’n parhau ar Lefel Rhybudd 0; RECRIWTIO: Ffair swyddi lletygarwch Gwaith Gwynedd; DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau 4 Chwefror 2022; IECHYD & DIOGELWCH: Canllawiau gweithio ar uchder; DIOGELWCH: Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol yn annog sefydliadau’r DU i gryfhau eu gwydnwch seiberddiogelwch.

25 Ionawr: CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Academi Ddigidol Werdd; RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd 27 Ionawr 2022; TECH: Arloesedd SMART; DIGWYDDIAD: Gwaith Adeiladu Morlais – Digwyddiad Galw Mewn 1 Chwefror 2022; LLES: Gweminarau RCS; BREXIT: Cymorth a chefnogaeth ar gyfer cyfnod pontio y DU; ARIANNU: ARIANNU: Cronfeydd busnes Lefel Rhybudd 2 ar agor.

21 Ionawr: COVID-19: Parhau â’r cynllun i lacio cyfyngiadau covid yn raddol; AROLWG: Addysg a’r economi – cwrdd ag anghenion sgiliau busnesau Gwynedd; ARIANNU: Pob un o’r tair cronfa fusnes Lefel Rhybudd 2 bellach ar agor; CYFLE: Lansio cystadleuaeth gwerth £1.3 miliwn i ddatblygu technoleg Telexistence; TECH: Cynllun Help to Grow: Digital; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau Economi Ymweld Cynaliadwy 2035 – cofrestrwch rŵan; YMGYNGHORIAD: Diwygio’r Flwyddyn Ysgol – Digwyddiadau ymgysylltu ar-lein; DYSGU: Rhaglen Twf Busnes 20Twenty.

20 Ionawr: ARIANNU: Ffurflen gais ar gyfer y Gronfa Argyfwng Busnes ar gael rŵan

18 Ionawr: ARIANNU: Cefnogaeth Busnes ERF – Rhagfyr 2021 i Chwefror 2022 ar agor; CYFLE: Gadewch i ni roi hwb i wario’n lleol tra’n dathlu Dydd Santes Dwynwen #CalonYGymuned; ARIANNU: Grant Rhwystrau rhag Dechrau; DIGWYDDIAD: Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi NDA (Awdurdod Datgomisiynu Niwclear) 21 Gorffennaf 2022; BREXIT: Defnyddio’r marc UKNI; IECHYD & DIOGELWCH: Gwybodaeth diweddaraf gan HSE; TRETH: Ymatebion CThEM i honiadau anghywir; DYSGU: Cyrsiau am ddim – MeTAL (Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu); DIGWYDDIADAU: HWB Menter @ M-SParc; LLES: Gweminarau RCS.

14 Ionawr: COVID-19: Llwybr i Lefel Rhybudd 0 wedi ei gyhoeddi; ARIANNU: Cymorth ychwanegol i’w ddarparu gan y Gronfa Busnes Argyfwng a’r trothwy ar gyfer cymorth o’r Gronfa Cadernid Economaidd yn cael ei ostwng; ARIANNU: £15.4 miliwn i helpu i gefnogi sectorau Celfyddydau a Diwylliant Cymru; DIGWYDDIADAU: Economi Ymweld Cynaliadwy 2035 – Digwyddiadau Rhithiol 27 Ionawr 2022 | 7 Chwefror 2022; ARIANNU: Cronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol (IETF); ARIANNU: Cronfa Bwyd Môr y DU; CYFLE: Miwtini Egin Cegin; TRETH: Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW.

13 Ionawr: ARIANNU: Ffurflen gofrestru ar gyfer Cronfa Argyfwng NDR bellach ar gael

11 Ionawr: ARIANNU: Grant Gwella Eiddo Canol Tref Gwynedd – peidiwch â cholli allan!; RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd 27 Ionawr 2022; ARIANNU: Cronfa Sefydlogrwydd Diwylliannol y Gaeaf yn agor 12 Ionawr 2022; BREXIT: Cludo nwyddau i mewn ac allan o’r DU gan ddefnyddio faniau neu geir a threlars o 21 Mai 2022; BREXIT: Teithio Ewrop – rhestrau gwirio ar gyfer y sectorau celfyddydau, diwylliannol, creadigol a threftadaeth; BREXIT: Gweminarau symud nwyddau penodol rhwng Prydain Fawr ac Ewrop; DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau Chwefror 2022; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru; DIGWYDDIADAU: FSB.

7 Ionawr: COVID-19: crynodeb o’r newidiadau diweddar; COVID-19: Gofynion a rheoliadau Lefel Rhybudd 2 i fusnesau; COVID-19: Diweddariad ar gymorth ariannol i fusnesau yr effeithir arnynt gan reoliadau Lefel Rhybudd 2.

Rhagfyr

23 Rhagfyr: ARIANNU: £120 miliwn o gymorth brys i fusnesau; COVID-19: Canllawiau wedi eu diweddaru; Dymuniadau gorau ar gyfer 2022.

22 Rhagfyr: COVID-19: Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro; ARIANNU: Sefydlu Cronfa Sefydlogrwydd Diwylliannol y Gaeaf gwerth £5.25m; COVID-19: Profion Llif Unffordd – LFT; COVID-19: Canllawiau gofal plant a gwaith chwarae: coronafeirws.

21 Rhagfyr: ARIANNU: Manwerthu, hamdden a lletygarwch i dderbyn 50% o ryddhad ardrethi annomestig yn 2022-23; COVID-19: Gwybodaeth a Chanllawiau Diweddaraf; COVID-19: Brechu; IECHYD & DIOGELWCH: Peryglon gwaith coed brys; BREXIT: Cael cyfeirnod symud nwyddau; TRETH: Peidiwch ag anghofio datgan grantiau COVID-19 ar eich ffurflen dreth; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru.

17 Rhagfyr: COVID-19: Gofynion a rheoliadau newydd i fusnesau; COVID-19: Brechu; CYFLE: Gadewch i ni roi hwb i wario’n lleol efo #NadoligLlawenLleol. 

14 Rhagfyr: COVID-19: Gweithredwch rŵan; ARIANNU: £1 filiwn i gefnogi 500 o bobl ddi-waith i ddechrau busnes; ARIANNU: The Circular Future Fund: Yr Her Miliwn o Bunnoedd; ARIANNU: Cronfa’r Sector Ymwelwyr Rhyngwladol â Chymru (WIITF); BREXIT: Mewnforio, allforio ac ehangu yn llwyddiannus dramor; AMAETHYDDIAETH: Ffliw adar – y diweddaraf; TRETH: Cwsmeriaid hunanasesu yn defnyddio cynlluniau talu misol i dalu £46 miliwn mewn treth.

10 Rhagfyr: COVID-19: Adolygiad 21 diwrnod diweddaraf Llywodraeth Cymru; COVID-19: Brechu; COVID-19: Profi; COVID-19: Cyfrifoldebau Cyflogwyr – Gwybodaeth a Chanllawiau; DIOGELWCH: Ymgyrch Sbeicio.

7 Rhagfyr: COVID-19: ‘Torri’r trosglwyddiad’ – Lansio’r ymgyrch Diogelu Cymru ddiweddaraf; ARIANNU: Grant Gwella Eiddo Canol Tref newydd ar gael rŵan; CYFLE: Ymgyrch Siopa’n Lleol y Gaeaf; DIGWYDDIAD: Arddangos Datrysiad SMART – Cipolwg ar ddeall data nifer yr ymwelwyr 9 Rhagfyr 2021; ARIANNU: Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Busnes Cymru; CYFLOGAETH: Hysbysfyrddau swyddi gwag yng Ngwynedd; CYFLOGAETH: Cymorth gan Busnes@LlandrilloMenai i fusnesau recriwtio prentisiaid; BREXIT: Oriau Nadolig ar gyfer gwiriadau tollau ym Mhorthladd Caergybi; NEWYDDION: Ymestyn cyfnod cau Traphont Abermaw hyd at 29 Rhagfyr 2021.

3 Rhagfyr: COVID-19: Rŵan ydi’r amser i ddyblu ein hymdrechion; ARIANNU: Cronfa Gyfalaf Cerddoriaeth (MCF) Cymru Greadigol; DIGWYDDIAD: Cymru Iach ar Waith – Digwyddiad Cymeradwyaeth COVID-19 8 Rhagfyr 2021; CYMORTH: Parcio Nadolig am ddim yng Ngwynedd 11-28 Rhagfyr 2021; CYFLE: Dylunwyr y dyfodol; GWOBRAU: Hufenfa De Arfon yn cipio record o wobrau rhyngwladol; BREXIT: Calendr gweminarau; BREXIT: Llai na mis nes cyflwyno rheolaethau tollau llawn; CYNGOR: Tŷ’r Cwmnïau – Ffeilio cyfrifon yn gynnar ac ar-lein i osgoi oedi; DYSGU: Ehangu Gorwelion gydag Ecwiti BYW.

Tachwedd

29 Tachwedd: BREXIT: Gwiriwr Brexit; DIGWYDDIAD: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Digwyddiad Ymgysylltu Cynnar â’r Farchnad 3 Rhagfyr 2021; DIGWYDDIAD: Sadwrn y Busnesau Bach 4 Rhagfyr 2021; DIGWYDDIAD: Digwyddiad ‘Big Small Business Networking UK’ FSB 15 Rhagfyr 2021; GWOBRAU: Enillwyr Gwynedd Gwobrwyon Go North Wales 2021; CANLLAWIAU: Bil Cymwysterau Proffesiynol 2021: taflenni ffeithiau; GWOBRAU: Dathlu Gwobrau Busnesau Bach 2022 FSB ar agor ar gyfer ceisiadau; DIGWYDDIADAU: FSB. 

26 Tachwedd: COVID-19: Gwisgo gorchuddion wyneb mewn manwerthu: pecyn hyrwyddo; COVID-19: Cyfrifoldebau Cyflogwyr – Gwybodaeth a Chanllawiau; IECHYD a DIOGELWCH: Rheoli iechyd a diogelwch gweithwyr cartref; LLES: Lansio ymgyrch ‘Working Minds’; CYFLE: Massachusetts Institute of Technology (MIT) yng Nghymru – A allai eich busnes elwa?; CYMORTH: Y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru; BREXIT: Gwiriwch sut i fewnforio neu allforio nwyddau; ARIANNU: Grant arloesi awyrofod ar gyfer BBaChau; DIGWYDDIAD: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Digwyddiad Ymgysylltu Cynnar â’r Farchnad 3 Rhagfyr 2021; DIGWYDDIAD: Recriwtio Gweithwyr – Y Materion Cyfreithiol 29 Tachwedd 2021; DIGWYDDIAD: FSB – ‘Women entrepreneurs in hospitality’ 30 Tachwedd 2021; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cynllun Rheolaeth.

23 Tachwedd: ARIANNU: Cyhoeddi cefnogaeth ychwanegol i fusnesau; IECHYD a DIOGELWCH: Iechyd a diogelwch gweithwyr tymhorol; CYMORTH: Gwell cefnogaeth Cyllid Allforio y DU (UKEF); AROLWG: Arolwg sector gofod y DU – Maint ac Iechyd 2021; CYFLE: Innovate UK EDGE Pitchfest Cymru – Ceisiadau ar agor; BREXIT: Gofynnwch gwestiwn i’r tîm cymorth allforio; TRETH: Cyllid a Thollau EM yn rhybuddio cwsmeriaid am dwyllwyr Hunanasesu; AMGYLCHEDD: Arloesedd SMART. 

19 Tachwedd: COVID-19: Annog pwyll; CYFLE: Galwad Agored Neges@Home; AMAETHYDDIAETH: Parth atal ffliw adar bellach ar waith ledled Prydain Fawr; TECH: Gweithdy Dylunio Gwe, 23 Tachwedd 2021; DYSGU: Gweminar sector gyfreithiol, 24 Tachwedd 2021; DYSGU: Gweithdy CAD 25 Tachwedd 2021; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cynllun Rheolaeth.

16 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Sadwrn y Busnesau Bach 2021; CYFLE: Cyfeiriadur Busnes; CYMORTH: Mae Cyngor Gwynedd yn ehangu’r tîm cymorth busnes; DIGWYDDIAD: Seiber Ddiogelwch ar gyfer Busnesau Cymdeithasol 25 Tachwedd 2021; BREXIT: Gwnewch gais i gael mynediad at Ymdrin â Thollau Cludo Nwyddau ac Allforio (C1800); BREXIT: Taflenni ar gyfer cludwyr; DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau Chwefror 2022.

12 Tachwedd: COVID-19: Ehangu’r defnydd gofynnol o Pàs COVID y GIG; COVID-19: Angen asesiadau risg o hyd ar Lefel Rhybudd 0; CYFLE: Cwmnïau Marchnata Digidol; DIGWYDDIAD: Social Enterprise Futures 8 Tachwedd 2021 – 8 Rhagfyr 2021; RHWYDWEITHIO: Rhwydwaith Bwyd ar gyfer Busnesau Cymdeithasol 17 Tachwedd 2021; LLES: RCS – Newyddion; BREXIT: Calendr gweminarau. 

10 Tachwedd: CYFLE: Galwad Agored Neges@Home; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Daily Post/North Wales Live 2021; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; DIGWYDDIAD: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Digwyddiad Ymgysylltu Cynnar â’r Farchnad 3 Rhagfyr 2021; CYLLID: Be Nesa Llŷn – benthyciadau di-log; CYFLE: Siop Pop-Up Blaenau Ffestiniog; CYLLID: Cronfa Benthyciad Adfer i elusennau a mentrau cymdeithasol.

5 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Economi Ymweld Cynaliadwy 2035 – Digwyddiad Rhithiol 30 Tachwedd 2021; AROLWG: Tymor Ymweld 2021; CYFLE: Asesiadau Graddio Ansawdd Croeso Cymru am ddim; YMGYNGHORIAD: Cofrestru / trwyddedu statudol ar gyfer llety gwyliau; YMGYNGHORIAD: Trethi lleol ar ail gartrefi a llety gwyliau.

2 Tachwedd: COVID-19: Cryfhau mesurau Rhybudd Lefel 0; COVID-19: Gofynion hunanynysu newydd; COVID-19: Ehangu’r defnydd o Pàs COVID y GIG; RHEOLIAD: Cyllideb Hydref 2021; DIGWYDDIAD: Sadwrn y Busnesau Bach 2021; IECHYD & DIOGELWCH: Gweithio’n ddiogel mewn mannau cyfyng; DIGWYDDIAD: Digwyddiadau Hwb Menter Tachwedd 2021; CYMORTH: Cyngor Gwynedd yn hysbysebu am ‘Swyddog Cefnogi Busnesau Lleol’.

Hydref

26 Hydref: TRETH: Dyddiadau cau Hunanasesiad Cyllid a Thollau EM; IECHYD & DIOGELWCH: Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) – Amddiffyn y rhai sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain; BWYD A DIOD: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr; HYRWYDDO: Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd; DYSGU: ‘The Journey to Net Zero’ – cynhadledd rhithwir FSB 2 Tachwedd 2021; DYSGU: Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau – Sicrhau bod pobl yn gallu dod o hyd i chi ar-lein | SEO; COVID-19: Rhifau coronafeirws Gwynedd.

20 Hydref: DIGWYDDIAD: Arddangos Datrysiad SMART – Helpu llefydd i ddeall eu dinasyddion 21 Hydref 2021; ARIANNU: Cronfa Benthyciadau Canol Tref Gwynedd; DIGWYDDIAD: Sut i ddefnyddio’ch stori i farchnata eich busnes 29 Hydref 2021; RECRIWTIO: Recriwtio Pobl sy’n Gadael Carchar – Uwchgynhadledd Cyflogwyr 2021; AROLWG: Amgueddfa Lechi Cymru – Ddoe, Heddiw a Fory; CYFLOGAETH: GO Wales – Helpu myfyrwyr ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithle; DIGWYDDIAD: Digwyddiadau rhithwir am ddim FSB; RECRIWTIO: Cymru’n Gweithio – Ymgyrch recriwtio/gyrfaoedd Twristiaeth a Lletygarwch.

15 Hydref: COVID-19: Pàs COVID-19 – penwythnos cyntaf; TECH: Gweithdai ‘Dod yn Dref SMART’; Rhyngrwyd y Pethau – IoT – yn Fferm Coleg Glynllifon; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; DYSGU: Ehangu Gorwelion gydag Ecwiti BYW; DIGWYDDIAD: BlasCymru/TasteWales 2021 27-28 Hydref 2021.

13 Hydref: COVID-19: Diweddariad canllawiau Pàs COVID-19; ARIANNU: Galwad cyllid arloesi busnesau bach a chanolig; LLES: RCS – Rhaglen Gweithio’n Iach | Dod yn Gyflogwr Llesiant 21 Hydref 2021; AROLWG: Arolwg Ffermwyr a Thirfeddianwyr – Ein Llwybrau Byw; LLES: Menopos yn y Gweithle; DIGWYDDIAD: FSB ‘Meeting the Challenge in Wales: Becoming a Sustainable Small Business’ 15 Hydref 2021; DIGWYDDIAD: Cymru Iach ar Waith – Digwyddiad Cymeradwyaeth COVID-19. 

8 Hydref: COVID-19: Cynllun rheoli’r coronafeirws: diweddariad hydref a gaeaf 2021; COVID-19: Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos; COVID-19: Adnoddau cyffredinol; CYFLOGAETH: ymestyn y cynllun cymhellion i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid; YMCHWIL: PSR Gogledd Cymru – Arolwg Cyflogwr. 

5 Hydref: ARIANNU: Sector Bwyd a Diod Cymreig – Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid; RHEOLIADAU: Newidiadau gofynion labelu alergenau; COVID-19: Dyddiad cau ar gyfer tâl salwch Covid-19; CEFNOGAETH BUSNES: Darparwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae; RHEOLIADAU: Hyfforddiant atodol wedi ei gyflwyno ar gyfer goruchwylwyr drws a gwarchodwyr diogelwch; GWOBRYO: Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2021; COVID-19: Safleoedd profi PCR. 

1 Hydref: COVID-19: Cynllun Cadw Swyddi (CJRS) wedi dod i ben; CYFLOGAETH: Llofnodwch yr Addewid Cydraddoldeb; AMGYLCHEDD: Cystadleuaeth ‘Heroes of Net Zero’; BREXIT: Diweddaraf; LLETYGARWCH: PCA (Dyfarnwr Cod Tafarndai) yn cyhoeddi taflen ffeithiau ar hawliau Côd; TECH: Gweithdai ‘Dod yn Dref SMART’; CYSTADLEUAETH: A yw ymateb eich sefydliad i Covid-19 yn haeddu gwobr?

Medi

29 Medi: CAIS: Angen llety; YMGYNGHORIAD: Sefydlu cynllun cofrestru neu drwyddedu statudol ar gyfer gweithredwyr llety gwyliau yng Nghymru; TRETH: Busnesau i gael mwy o amser i baratoi ar gyfer newidiadau treth digidol; DEDDFWRIAETH: Dal tipiau gweithwyr yn ôl i’w wneud yn anghyfreithlon; DYSGU: Ehangu Gorwelion gydag Ecwiti BYW.

24 Medi: YMCHWIL: Arolwg Llawryddion Celfyddydol Cymru; BWYD A DIOD: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr; DYSGU: Seibergadernid – Diogelu Eich Busnes, Diogelu Eich Dyfodol 12 Hydref 2021; DYSGU: FSB ‘Meeting the Challenge in Wales: Becoming a Sustainable Small Business’ 15 Hydref 2021; DYSGU: ‘The Journey to Net Zero’ – cynhadledd rhithwir FSB 2 Tachwedd 2021; ARIANNU: Cronfa Treftadaeth Loteri – ‘Trysorau’r Filltir Sgwâr – Rownd 2’. 

21 Medi: ARIANNU: Cronfa Ddatblygu Cymru Greadigol; COVID-19: Ardaloedd chwarae meddal i blant ac ardaloedd chwarae dan do: cerdyn gweithredu mesurau rhesymol posibl; DYSGU: MADE Cymru – cyfle olaf i gymryd mantais o ariannu 100%; YMCHWIL: PSR Gogledd Cymru- Arolwg Cyflogwr; DYSGU: Miwtini: Bangor 22 Medi 2021; TECH: Gweminar Trefi SMART Cymru – ‘Datgelu Dulliau Marchnata Digidol’ 24 Medi 2021; TECH: 5G a’r Diwydiannau Creadigol: Hapchwarae 27 Medi 2021; DIGWYDDIAD: FSB ‘Fully Funded Digital Marketing Apprenticeships in Wales’ 8 Hydref 2021.

17 Medi: COVID-19: Cyhoeddi Pas Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos; COVID-19: Cymru’n parhau ar Lefel Rhybudd 0; COVID-19: Canllaw HSE ar gyfer awyru; COVID-19: Brechu; COVID-19: Safleoedd profi PCR; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

15 Medi: ARIANNU: Rhowch hwb i’ch busnes trwy ennill £25,000!; ARIANNU: Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant hyd at 2025; RHEOLIAD: Diwedd mesurau ansolfedd dros dro; DYSGU: Rhaglen Clystyrau Darbodus Toyota; IECHYD & DIOGELWCH: Y newyddion a’r arweiniad iechyd a diogelwch diweddaraf gan HSE; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2022; AROLWG: Arolwg Ymchwil i’r Farchnad Canolfan Menter Peirianneg ac Opteg.

13 Medi: RHWYDWEITHIO: Sesiwn Hysbysu Dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd; BREXIT: Canllawiau a chyngor; GWOBRAU: Gwobrau Dewi Sant 2022; LLES: Galwad am arloeswyr i sefyll yn erbyn aflonyddu rhywiol; YMGYNGHORIAD: Trethi lleol ar ail gartrefi a llety gwyliau. 

8 Medi: AMGYLCHEDD: Wythnos Ailgylchu 20–26 Medi 2021; GWOBRAU: Gwobrau ‘Digital Leaders 100’; DYSGU: Digwyddiadau FSB; DIGWYDDIAD: Diwrnod Lletygarwch Cenedlaethol – 18 Medi 2021; RHWYDWEITHIO: Coctêls a Chreadigrwydd 15 Medi 2021 5:30pm – 7:00pm.

2 Medi: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: CJRS mis Awst 2021; COVID-19: Mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan i barhau; DYSGU: Gweminarau am ddim i helpu gweithgynhyrchwyr bwyd a diod fynd yn ddigidol; TECH: Gweithdai ‘Dod yn Dref SMART’; COVID-19: Clinigau brechu; COVID-19: Safle profi PCR Bangor wedi symud; COVID-19: Crynodeb ac adnoddau.

Awst

27 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Penwythnos Gŵyl y Banc diogel a llwyddiannus amdani; COVID-19: Brechu; COVID-19: Safleoedd profi PCR; COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs); COVID-19: Hunan ynysu; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

24 Awst: Cynnwys y Bwletin - ARIANNU: Coedwig Genedlaethol Cymru – Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG); HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cynllun Rheolaeth; ARIANNU: Cynllun twf busnes entrepreneuriaid gofod; TECH: Rhyngrwyd y Pethau yng Nglynllifon; TECH: Pecyn Cymorth Ffiws; CYMORTH: Helo Blod | Gwasanaeth cyfieithu am ddim; RHWYDWEITHIO; Digwyddiadau FSB.

20 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Lefel Rhybudd 0; COVID-19: Cardiau gweithredu mesurau rhesymol; COVID-19: Awyru | Canllawiau diweddaraf HSE (Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch); COVID-19: Brechu; COVID-19: Profi; COVID-19: Hunan ynysu; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

18 Awst: Cynnwys y Bwletin - SGILIAU A RECRIWTIO: Sector Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau; BREXIT: Gweminarau; AROLWG: Deall Cynulleidfaoedd Cymru Greadigol; TECH: Trefi SMART Cymru; DYSGU: Miwtini: Bangor 22 Medi 2021; LLES: Podlediad Cymru Iach ar Waith.

9 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst i fusnesau sydd â throsiant o dan £85k yn cau am 5:00pm heddiw; COVID-19: Cynllun Cadw Swyddi yn newid.

6 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Symud i Lefel Rhybudd 0 i’w gwblhau ar 7 Awst 2021; COVID-19: Pwyntiau allweddol i fusnesau yn Lefel Rhybudd 0; COVID-19: Newid y rheolau hunan ynysu ar gyfer oedolion sydd wedi’u brechu’n llawn; COVID-19: Profi; COVID-19: Brechu; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

3 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst i fusnesau sydd â throsiant o dan £85k; COVID-19: Brechu; NEWYDDION: Safle Treftadaeth y Byd newydd yng Ngwynedd; RHEOLIADAU: Newidiadau gofynion labelu alergenau; LLES: RCS – Lles ar gyfer gweithio | Meithrin Cadernid; ADNODDAU: Pecyn cymorth Llwybr Arfordir Cymru; BREXIT: Diweddariadau canllawiau ar gyfer y sector drafnidiaeth.

Gorffennaf

30 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Arwyddion Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Brechu; COVID-19: Profi; COVID-19: Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

27 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - LLES: Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 29 Gorffennaf 2021; TRETH: Dyddiad adnewyddu credyd treth 31 Gorffennaf 2021; TECH: Gofod Gwneud Ffiws, Porthmadog; TECH: CCIF – Cyngor am ddim i helpu’ch busnes fynd ar-lein; DYSGU: Digwyddiadau Busnes Cymru; BREXIT: Canllawiau a gweminarau; ARIANNU: Cyllid newydd gan Asiantaeth Ofod y Deyrnas Unedig.

22 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs); COVID-19: Clinig brechu – Caernarfon; COVID-19: Arwyddion Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Sicrhewch bod gennych asesiad risg yn ei le; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

20 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cyfyngiadau Lefel Rhybudd 1 o 17 Gorffennaf 2021; ARIANNU: Y Gronfa Economi Gylchol: WRAP Cymru; CYFLOGAETH: Hysbysfwrdd swyddi gwag a nodyn atgoffa Isafswm Cyflog Cenedlaethol; GWEITHGYNHYRCHU: MADE Cymru; BREXIT: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – gwybodaeth i gyflogwyr.

15 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Symud i Lefel Rhybudd 1 i’w gwblhau ar 17 Gorffennaf 2021; COVID-19: Adnoddau defnyddiol; COVID-19: Canolfan brofi COVID-19 Blaenau Ffestiniog; COVID-19: Mannau casglu Profion Llif Unffordd (LFTs).

13 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst ar agor i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; COVID-19: Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – pumed grant SEISS; COVID-19: Cronfa Arloesi Sioeau Amaethyddol; ARIANNU: VisitBritain: Cronfa gymorth i ddigwyddiadau busnes domestig; COVID-19: Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru; COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs); RHWYDWEITHIO: Digwyddiad Ymgysylltu â Chydweithredwr Mott MacDonald 15 Gorffennaf 2021; DIWEDDARIAD BREXIT.

6 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; COVID-19: Gallwch wneud hawliadau CJRS mis Mehefin rŵan; DYSGU: RCS – Lles ar gyfer gweithio: Rheoli Straen Gweithwyr ac Osgoi Gorweithio 20 Gorffennaf 2021; BREXIT: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio; RHWYDWEITHIO: Cynhadledd Blynyddol FSB Gogledd Cymru 16 Gorffennaf 2021; DYSGU: ‘Responsible Business in Wales: purpose and values’ 13 Gorffennaf 2021.

Mehefin

29 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cymorth Mai/Mehefin i fusnesau gyda throsiant cyn Covid o dan £85k yn cau 30/6/21; COVID-19: Mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan i barhau; COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs) | Brechu; DYSGU: Podlediad Eryri; RHWYDWEITHIO: Rhwydweithio Rhithwir FSB Gogledd Cymru.

25 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Oedi cyn symud i Rybudd Lefel 1 wedi’i gadarnhau; COVID-19: Profion Llif Unffordd(LFTs) a diweddariad brechu; COVID-19: Gorau chwarae cyd-chwarae!; ARIANNU: VisitBritain: lansio cronfa gymorth i ddigwyddiadau busnes domestig; ARIANNU: Gall CThEM helpu tuag at gostau gweithgareddau gwyliau haf i blant; TRETH: P11D – cwblhewch eich ffurflen 2020 i 2021; DYSGU: “Helpu Gwesteion Ac Ymwelwyr i Fod Yn Fwy Diogel Yn Yr Awyr Agored – Holwch Yr Arbenigwyr” 1 Gorffennaf 2021; IECHYD: Gwasanaeth GIG 111 Cymru.

22 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - ARIANNU: Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref - Bangor; COVID-19: Cynllun Cadw Swyddi (CJRS) yn newid o Gorffennaf; RECRIWTIO: Ffair swyddi Gwaith Gwynedd ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch 29 Mehefin 2021; CYFLOGAETH: Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl; ARIANNU: Cefnogaeth i ffermwyr a thirfeddianwyr; IECHYD A DIOGELWCH: Risg Legionella o dybiau poeth a phyllau sba; DYSGU: Gweminarau am ddim i helpu cynhyrchwyr bwydydd a diodydd i fynd yn ddigidol.

18 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn Delta ledaenu; COVID-19: Deunyddiau newydd i helpu lletygarwch a thwristiaeth i gadw’n ddiogel; COVID-19: Negeseuon allweddol i gadw’ch staff cwsmeriaid a’r gymuned yn ddiogel.

17 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - RECRIWTIO: Ffair swyddi Gwaith Gwynedd ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch 29 Mehefin 2021; COVID-19: “Cefnogi Cymru drwy gael gwyliau gartref eleni”; COVID-19: Llythyr at hyfforddwyr gyrru ynghylch y galw yn y dyfodol am brofion gyrru; DYSGU: Gweminar Trethi a Chadw Llyfrau – Gogledd Cymru; BREXIT: Mewnforio neu symud pysgod i’r DU; BREXIT:Deddfwriaeth cyfnod pontio Tollau Tramor, TAW ac Ecséis y DU o 1 Ionawr 2021; BREXIT: Cofrestr asiantau tollau a gweithredwyr parseli cyflym.

11 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cyfle olaf i fusnesau gyda throsiant o £85k+ cyn Covid i hawlio arian ERF; COVID-19: CThEM yn cadarnhau pumed grant SEISS; COVID-19: Helpwch i gadw’ch cwsmeriaid a’r gymuned yn ddiogel y penwythnos hwn; GWOBRWYON: Enwebiadau Womenspire yn cau 21 Mehefin 2021; GWOBRWYON: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021; BREXIT: Crynodeb – Perthynas newydd y DU â’r UE; BREXIT: Marciau Asesu Cydymffurfiaeth Newydd.

8 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Symud yn raddol i Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Byddwch yn wyliadwrus a chydymffurfiwch; COVID-19: Canllawiau UKHospitality wedi eu diweddaru; COVID-19: Mae’r amrywiolyn Delta yng Ngwynedd; COVID-19: Cymorth ariannol Cronfa Cadernid Economaidd; ARIANNU: Cronfa Sgrin Fyd-eang y DU – Datblygu Busnes Rhyngwladol; DYSGU: Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau/Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru.

3 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) i fusnesau sydd â throsiant o £85k+ yn cau 14 Mehefin 2021; Cronfa Cadernid Economaidd i fusnesau sydd â throsiant o dan £85,000 ar agor; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – Anamaethyddol (RBIS); Cronfa Benthyciadau Canol Tref Gwynedd; Rhwydweithio Rhithiol FSB Gogledd Cymru; Gweithdy Rhithwir CITB & GwerthwchiGymru: 9 Mehefin 2021, 3:00pm – 4:00pm; Gweminarau Busnes Cymru.

27 Mai: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Datganiad Llywodraeth Cymru: Amrywiolynnau newydd o’r coronafeirws; COVID-19: y cyhoedd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer Gŵyl y Banc; COVID-19: Cyngor cyfredol; TWRISTIAETH A LLETYGARWCH: Rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass; RECRIWTIO: Gwaith Gwynedd; BWYD A DIOD: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr; BWYD A DIOD: Cystadleuaeth Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Systemau Bwydl; GWEITHGYNHYRCHU: MADE Cymru: cyrsiau yn dechrau 4 Mehefin 2021; GWEITHGYNHYRCHU: Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru: 8 – 10 Mehefin 2021; BREXIT: Gohirio datganiadau am nwyddau’r UE a ddygir i Brydain Fawr; BREXIT: Gweminar Rheolau o ran Tarddiad ar gael i fusnesau yng Nghymru.

Mai

24 Mai: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) ar agor i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; Diweddariad i’r Canllawiau ar gyfer Hosteli; Gwasanaethau Tân Cymru yn galw ar berchnogion cartrefi gwyliau i weithredu; Gweminarau Cynllun Trefi SMART; Cwrs cychwyn busnes am ddim: Miwtini Creadigol a Digidol 2 Mehefin 2021; Digwyddiad ION Leadership “Personoliaeth mewn Gwaith; Gwneud y gorau o bwy ydych chi!” – 27 Mai 2021.

21 Mai: Cynnwys y Bwletin - Pub is the Hub – grantiau cymunedol; Cronfa Sector Addysg Awyr Agored Preswyl; Cei Llechi Caernarfon: Unedau ar gael; M-SParc: Recriwtio’r Dyfodol 26 Mai 2021, 10:30am – 12:00pm; M-SParc: Recriwtio’r Dyfodol 26 Mai 2021, 10:30am – 12:00pm; Gweminar Busnes Cymru | Gweithredu fel Cwmni Cyfyngedig: 25 Mai 2021, 1.00pm – 4.00pml; Cyfres Gweithdai Gwytnwch ar gyfer Mentrau Cymdeithasol Cymru: Ailfeddwl Ffrydiau Incwm 26 & 27 Mai 2021, 9.30am – 12.30pm; Diweddariad Brexit.

17 Mai: Cynnws y Bwletin - Cymru bellach yn Lefel Rhybudd 2; Cefnogaeth ariannol pellach i fusnesau; Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru – Cronfa i Weithwyr Llawrydd wedi agor; Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021; Rhwydweithio Rhithwir FSB Gogledd Cymru; Prosiect SELKIE – Cyfres ‘Cwrdd â’r Arbenigwr’ - Tendrau: GwerthwchiGymru 20 Mai 2021.

14 Mai: Cynnwys y Bwletin - Cymru yn symud i Lefel Rhybudd 2; Annog ail-agor diogel yng Ngwynedd; Cyngor diweddaraf; Cefnogaeth ariannol pellach i fusnesau; Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru – Cronfa i Weithwyr Llawrydd yn agor 17 Mai 2021; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol;  Cyfres Gweithdai Gwytnwch ar gyfer Mentrau Cymdeithasol Cymru: Mesur eich Effaith Gymdeithasol 19 & 20 Mai 2021, 9:30am – 12:30pm.

11 Mai: Cynnwys y Bwletin - Croesawu’r cwsmer yn ddiogel yng Ngwynedd; Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog: Lansiad Grantiau Busnes 17 Mai 2021; Diweddariad Brexit; CRISP21 – Cyfarfod Cymorth Cyllid Ar-Lein am ddim 19 Mai 2021; CCIF: Gadewch i ddigidol godi’r slac – Gweminarau am ddim i gynyddu adnoddaul; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol.

7 Mai: Cynnwys y Bwletin - Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch: cadwch eich staff, cwsmeriaid a chymuned yn ddiogel; Cyngor diweddaraf; Adnoddau ar-lein newydd i helpu i atal, lleihau a rheoli straen yn y gweithle; Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Cysylltu â natur 10-16 Mai 2021; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol; Newyddion Busnes Cymru a Chroeso Cymru.

1 Mai: Cynnwys y Bwletin - Penwythnos Gŵyl y Banc diogel a llwyddiannus amdani; Datganiad gan Gyngor Gwynedd: Annog y cyhoedd i barhau i fod ar eu gwyliadwriaeth dros Benwythnos Gŵyl y Banc; Lefel rhybudd 3: crynodeb; Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE): Pwyntiau allweddol i’w hystyried ar gyfer busnesau sy’n ailagor yng Nghymru; Rhestrau gwirio; Cyngor diweddaraf; Newyddion Croeso Cymru.

Ebrill

30 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Cymorth Marchnata i Fusnesau; Sgiliau Bwyd Cymru: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr Mai 2021; Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru 8–10 Mehefin 2021; Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021; Gweminar Gweithredu Fel Cwmni Cyfyngedig – Busnes Cymru Gogledd; Sero Net 2021 – Gogledd Cymru, Mersi a’r Ddyfrdwy Cynhadledd Fusnes am Ddim ac Ar-lein – 20 Mai 2021; Holiadur Wyddfa Di-blastig.

27 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad; COVID-19: Rhestr Wirio ar gyfer Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch; Llythyr at y sector economi ymwelwyr gan Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – An-Amaethyddiaeth Ar Agor; Gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd ar-lein; Wythnos Dechnoleg Cymru | Wales Tech Week 21 – 25 Mehefin 2021.

23 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad amserlen; Galwad Agored – Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am ddwy dafarn yng Ngwynedd; CCIF: Gweminarau am ddim i helpu cynhyrchwyr bwydydd a diodydd i fynd yn ddigidol (Mai-Mehefin 2021); Gweminarau am ddim FSB; Ymgynghoriad prosiect Teithio Llesol Gwynedd.

19 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru yn cau am 5:00pm yfory, 20 Ebrill 2021; Canllawiau i dwristiaeth a lletygarwch; Pobl yng Nghymru sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i ddefnyddio hunan-brofion llif unffordd; Llythyr at sylw darparwyr gwasanaethau cysylltiad agos; Iechyd a diogelwch ar gyfer yr economi gig, gweithwyr asiantaeth a dros dro.

15 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - CORONAFEIRWS: Cynllun Benthyciadau Adfer wedi’w lansio; BREXIT: Recordiad gweminar masnachu gyda’r UE o dan y rheolau newydd ar gael; Cyflymu Cymru i Fusnesau (CCIF) – Cymorth digidol i fusnesau; Gweminarau am ddim FSB; RCS – Lles ar gyfer gweithio: Mis Ymwybyddiaeth Straen; Coronafeirws (COVID-19): Llythyr DVSA at hyfforddwyr gyrru am wersi a phrofion; Cronfa gwerth £20 miliwn ar gyfer gweithgynhyrchu gwyddorau bywyd ar agor.

13 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad amserlen; Cardiau Gweithredu Busnes – Gwasanaethau cysylltiad agos; Coronafeirws (COVID-19): Hawliau dros dro newydd ynghylch datblygu a ganiateir i gefnogi adferiad economaidd.

8 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru ar agor; Arolwg Ar-Lein Cymru Iach ar Waith: Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar gyflogwyr a’u staff; Menter Môn: WORKPLACED; Busnes@llandrillomenai: Cyrsiau Lletygarwch; Barod i Recriwtio? Cynlluniau Cyflogaeth a Ariennir: Gweminar Busnes Cymru 13 Ebrill 2021; Gweminarau Tendro Busnes Cymru.

1 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau’r sir; Annog pwyll wrth ailagor economi Gwynedd yn ddiogel; Symud Cymru i Lefel Rhybudd 3: Y Prif Weinidog yn nodi’r cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau COVID ymhellach; Cynnydd yn y Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol; Digwyddiadau Gogledd Creadigol 21 Ebrill 2021; Arolwg Cymunedol Storiel, Bangor.

26 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad cyfyngiadau; Manwerthwyr: diweddariad canllawiau coronafeirws; Arolwg Cymunedol Amgueddfa Lloyd George; Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd; Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau yn cau 31 Mawrth 2021.

Mawrth

24 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Adferiad Diwylliannol 2021-22: Gwiriwr Cymhwysedd ar agor; £1.3m i sector bwyd môr Cymru i helpu i ddelio ag effeithiau Brexit a Covid; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd) bellach ar agor; Darpariaeth Cartrefi Modur – Arolwg meysydd gwersylla Gwynedd; Hysbysfwrdd Swyddi Busnes@LLM; Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd.

22 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Cynllun Rheoli’r Coronafeirws Llywodraeth Cymru wedi’w ddiweddaru; Cronfa Gymorth Brexit BBaChau gwerth £20 miliwn ar agor ar gyfer ceisiadau; Amserlen newydd ar gyfer prosesau rheoli ffiniau ar fewnforio nwyddau o’r UE; Arolwg Ar-Lein Cymru Iach ar Waith: Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar gyflogwyr a’u staff; Gweminar Gwydnwch Busnes ar gyfer Lletygarwch 25 Mawrth 2021; Gweminarau am ddim FSB.

15 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Busnesau trin gwallt a barbwr: canllawiau’r coronafeirws i weithleoedd; Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Mawrth / Ebrill 2021 (i fusnesau sydd yn atebol am Drethi Annomestig yn unig); Grantiau Treftadaeth; Ailagor llety gwyliau hunangynhwysol; Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau (CCIF); Gweminar am ddim i fusnesau twristiaeth yn gweithredu ar Lwybr Arfordir Cymru 18 Mawrth 2021.

12 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Adolygiad Cyfyngiadau 12 Mawrth 2021 – pwyntiau allweddol; NODYN ATGOFFA: Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn cau am 8:00pm heddiw 12 Mawrth 2021; £150 miliwn ychwanegol i gefnogi busnesau yng Nghymru.

11 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Grantiau Cyfyngiadau Chwefror/Mawrth 2021 i fusnesau’n atebol am Trethi Annomestig yn cau am 5:00pm HEDDIW; Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn cau am 8:00pm yfory 12 Mawrth 2021; Datganiad Ysgrifenedig: COVID-19 a Rhyddhad Ardrethi Annomestig i Fusnesau yn 2021-22.

8 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden agor 10:00am 9 Mawrth 2021; Annog trigolion Gwynedd i gadw at reolau Covid-19; Newid ar y gorwel?; ‘Yn Gefn i Chi’: Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; Cymorth Recriwtio Prentisiaid Llywodraeth Cymru; Gweminarau ar gyfer mewnforwyr cynhyrchion bwyd a diod o’r UE i Brydain Fawr.

4 Mawrth:Cynnwys y Bwletin - Estyniad o 12 mis i’r cynllun sy’n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes; Cyllideb Llywodraeth y Deyrnas Unedig 2021; DIWEDDARIAD: Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch: coronafeirws; Fframwaith profi COVID-19 yn y gweithle; Ein Cynhyrchwyr: Cywain; Seiberddiogelwch ar gyfer Unig Fasnachwyr a Microfusnesau.

3 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Arian ychwanegol ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth; ‘Yn Gefn i Chi’: Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; BarberTalk Ar-lein Cymru 9 Mawrth 2021; Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART: Seilwaith digidol ar gyfer tref SMART 11 Mawrth 2021; MADE Cymru yn arwain trafodaeth am ddyfodol disglair gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Chwefror

24 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru (llacio’r cyfyngiadau’n raddol); Academi Busnes Gogledd Cymru : Cymorth ymateb Covid-19 i fusnesau; ASTUTE 2020+: Gweminar Galluogi Gweithgynhyrchu Cymru tuag at Adferiad Cynaliadwy 3 Mawrth 2021.

22 Chwefror: Cynnwy y  Bwletin - BREXIT: Mwy o gymorth i fusnesau pysgota a physgod cregyn; Cronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau; WRAP Cymru: Y Gronfa Economi Gylchol – Galwad olaf ar gyfer ceisiadau grant; Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein); Hybu Cig Cymru: Ymchwilio ffermio cynaliadwy yng Nghymru 22 Chwefror 2021 7:30pm.

17 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Chwaraeon Cymru: Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon yn cau Dydd Gwener 19 Chwefror 2021; Llywodraeth DU yn cyhoeddi Cronfa Gymorth Brexit BBaChau gwerth £20 miliwn; Cyhoeddi gweledigaeth ‘Egin gwyrdd’ ar gyfer y diwydiant bwyd a diod ôl-Covid; Digwyddiad Gwersi C-19 ac Edrych i’r Dyfodol 18 Chwefror 2021; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein); Cronfa Band Eang Llywodraeth Cymru: Digwyddiad gwybodaeth ar gyfer mentrau cymdeithasol 2 Mawrth 2021; Gweminarau am ddim FSB; Gweminarau Llesiant RCS.

12 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad: Ffurflenni cais Gwynedd Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 ar gael.

10 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 Llywodraeth Cymru; Chwaraeon Cymru: Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon ar agor; Cynllun Cymorth Tarfu ar Fusnesau Bwyd Môr gwerth £23 miliwn ar agor; Pecynnau cyfarpar diogelu personol am ddim i yrwyr tacsis; Digwyddiadau/ Gweminarau mis Chwefror.

4 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 yn cau yfory 5 Chwefror 2021.

2 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad: Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 yn cau 5 Chwefror 2021; Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 25 Ionawr – Mawrth 2021; Gofyn i bobl lywio dyfodol y gweithle yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Digwyddiadau/Gweminarau mis Chwefror.

Ionawr

29 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cymorth pellach i fusnesau.

28 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cau 12:00pm; Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth SEISS; CThEM: Dim cosb ffeilio Hunanasesiad hwyr i’r rhai sy’n ffeilio ar-lein erbyn 28 Chwefror 2021; Magnox yn lansio rhaglen recriwtio prentisiaid; Arloesi Bwyd Cymru: Cyfeirlyfr Bwyd a Diod Cymru; Digwyddiad Gogledd Creadigol 18 Chwefror 2021.

25 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cau 12:00pm 29 Ionawr 2021; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon wedi ail-agor; COVID-19 yng Ngwynedd – straen newydd yn lledaenu’n gyflym; Digwyddiadau rhithwir Cywain; Digwyddiad Rhithwir ION Leadership “Dringo Allan o Covid” – 28 Ionawr 2021.

20 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 Llywodraeth Cymru; COVID-19 yng Ngwynedd; Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol ac Offer Ar-lein ym Maes Twristiaeth a Lletygarwch; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein).

15 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddeddfwriaeth i sicrhau bod gweithleoedd a siopau’n fwy diogel; Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden yr ERF ar agor; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); SMART Cymru – Galwad am brosiectau datgarboneiddio ymchwil a datblygu; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Hufenfa De Caernarfon i greu 30 o swyddi yng Ngwynedd fel rhan o fuddsoddiad o £14m; Miwtini – Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn 21 Ionawr 2021.

12 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 13 Ionawr 2021; Y Cynllun Cadw Swyddi; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Cyhoeddi cynllun brechu Covid newydd; Cynhadledd Emerging Tech Fest 2021; MIT Cynhadledd Rhithwir Cymru Chwefror 2021.

8 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Prif Weinidog Cymru: “Arhoswch gartref i achub bywydau”; Diweddariad: Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF; Awdurdodau yn dod ynghyd unwaith eto i gau meysydd parcio Eryri; Ymgynghori ar godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag hir-dymor yng Ngwynedd; Gwelliannau gwerth £850,000 yn cychwyn yn Neuadd Dwyfor; Cymorth Masnach Ryngwladol: Beth mae cytundeb Masnach y DU-UE yn ei olygu i Fusnes?; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART 14 Ionawr 2021.

6 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 11 Ionawr 2021; NEGES I DDARPARWYR LLETY: Cais am Lety; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); Datganiad i’r Wasg CThEm: Dyddiad cau Hunanasesu – llai na mis i fynd; Network Rail: Buddsoddiad Llinell y Cambrian; Cyfleoedd Gogledd Cymru 21 Ionawr 2021; Trawsnewid Cynaliadwy – pontio’r bwlch rhwng digidol a dynol 20 Ionawr 2021.

2020

21 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 ar draws Cymru; Cymorth ychwanegol i fusnesau mewn ymateb i gyfyngiadau newydd.

18 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar ar draws Cymru o 6:00pm 25 Rhagfyr 2020; Cymorth ychwanegol mewn ymateb i gyfyngiadau newydd; Ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi (Ffyrlo) at Ebrill 2021; Bargen Twf Gogledd Cymru wedi ei arwyddo; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Cymorth Digidol 2021.

16 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cynllun Rheoli’r Coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Y Gronfa Economi Gylchol: WRAP Cymru.

11 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cyhoeddi cynllun rheoli COVID-19 wedi’i ddiweddaru; Porth Sgiliau Busnes Cymru: Rhaglen Sgiliau Hyblyg; Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i 10 diwrnod yng Nghymru; Bwletin diweddaraf Croeso Cymru 10 Rhagfyr 2020; 100fed Bwletin Cefnogi Busnes Gwynedd.

7 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin; Cronfa Croesawu’r Cwsmer yn Ddiogel; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

3 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 4 Rhagfyr 2020: cwestiynau cyffredin; Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gweminar/Gweithdy Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach); Cynhadledd ‘North Wales Means Business’ 17 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

2 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Diweddariad: Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Newyddion Croeso Cymru 1 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART.   

30 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Newyddion Busnes Cymru 30 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020. 

26 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Grant Rhwystrau Busnes Cymru; Newyddion Diwydiant Croeso Cymru 26 Tachwedd 2020; Bwyd a Diod Cymru: Gweminar meithrin gwydnwch busnesau mewn cyfnod anwadal 1 Rhagfyr 2020; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; Cystadleuaeth Next Tourism Generation 2021.

24 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol y clo byr yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 wedi agor 23 Tachwedd 2020; Canllawiau newydd ar y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws; Cyngor Brexit.

20 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin -  Grant Ardrethi Annomestig y clo bach yn cau am 5:00pm heddiw – Grant Dewisol yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Creadigol Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Mae Tŷ’r Cwmnïau yn rhyddhau cyngor ‘peidiwch â’i adael tan y funud olaf’ i fusnesau; Diweddariad Brexit: Cyfnod prawf y Gwasanaeth Allforio Pysgod; Holi’r arbenigwr: Cyflymu Cymru i Fusnesau yn ateb eich cwestiynau digidol.

19 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - 24 awr i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cyngor Brexit; Gwnewch y we’n fwy Cymreig gyda pharth.cymru. 

18 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Amser yn rhedeg allan i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Taliad Cymorth Hunan Ynysu; Canllawiau Brexit; ‘Brexit the Future’ : Digwyddiad ar-lein 10 Rhagfyr 2020.

16 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud dal ar agor; Taliad Cymorth Hunanynysu; Canllawiau Newydd ar y Cyfnod Pontio; Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19: offeryn gwirio pwy sy’n gymwys; Gwasanaeth atgoffa drwy E-bost Tŷ’r Cwmnïau; Aerdymheru ac awyru yn ystod y pandemig coronafeirws; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020; Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn lansio gweminarau’r Gaeaf am ddim i fusnesau; Camu’n uwch: Gweithio ym myd Technoleg 2020.

12 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - £10 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru; Gadael yr UE: Llythyr gan Gweinidog yr Economi,Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Digwyddiad ‘Patrwm’ 19 Tachwedd 2020 a 23 Tachwedd 2020; Cynhadledd Merched yn rheoli eu hunain 17 Tachwedd 2020.

11 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyhoeddi cymhellion mawr newydd ar gyfer cyflogwyr i’w helpu i recriwtio prentisiaid; Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Busnes@llandrillomenai – Facebook Live – 12.11.2020; Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020.

9 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020.

6 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Bwletinau diweddaraf Busnes Cymru / Croeso Cymru; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan ar gyfer rheolau newydd yn 2021. 

5 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Diogelu plant mewn lleoliadau gofal plant.

4 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau Coronafeirws newydd 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cymorth digidol am ddim gan CCIF i helpu cynyddu sgiliau busnesau lleol; Gweminarau Hwb Menter @ M-SParc.

2 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - COVID-19 – mesurau cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan argyfer rheolau newydd yn 2021;  Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Tachwedd; Ail-agor eich busnes – Cofiwch Cod QR / Profi Olrhain Diogelu.

29 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud; Grant Datblygu Busnes y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF); Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod yCoronafeirws – cau ar 31 Hydref 2020; Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Newyddlen Cyfnod Pontio UE Bwyd a Diod Cymru.

26 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Cefnogaeth ariannol mewn ymateb i’r cyfnod atal byr cenedlaethol; Cam 2: Grant Gweithwyr Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol; Cymorth Recriwtio Prentisiaid; Brexit: Paratoi Cymru; Cynhadledd Rhithwir ar Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru ac Adferiad Economaidd; Cyrsiau ar-lein.