Bwletinau Cefnogi Busnes

Gweler isod manylion am fwletinau blaenorol:

Awst

27 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Penwythnos Gŵyl y Banc diogel a llwyddiannus amdani; COVID-19: Brechu; COVID-19: Safleoedd profi PCR; COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs); COVID-19: Hunan ynysu; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

24 Awst: Cynnwys y Bwletin - ARIANNU: Coedwig Genedlaethol Cymru – Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG); HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cynllun Rheolaeth; ARIANNU: Cynllun twf busnes entrepreneuriaid gofod; TECH: Rhyngrwyd y Pethau yng Nglynllifon; TECH: Pecyn Cymorth Ffiws; CYMORTH: Helo Blod | Gwasanaeth cyfieithu am ddim; RHWYDWEITHIO; Digwyddiadau FSB.

20 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Lefel Rhybudd 0; COVID-19: Cardiau gweithredu mesurau rhesymol; COVID-19: Awyru | Canllawiau diweddaraf HSE (Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch); COVID-19: Brechu; COVID-19: Profi; COVID-19: Hunan ynysu; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

18 Awst: Cynnwys y Bwletin - SGILIAU A RECRIWTIO: Sector Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau; BREXIT: Gweminarau; AROLWG: Deall Cynulleidfaoedd Cymru Greadigol; TECH: Trefi SMART Cymru; DYSGU: Miwtini: Bangor 22 Medi 2021; LLES: Podlediad Cymru Iach ar Waith.

9 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst i fusnesau sydd â throsiant o dan £85k yn cau am 5:00pm heddiw; COVID-19: Cynllun Cadw Swyddi yn newid.

6 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Symud i Lefel Rhybudd 0 i’w gwblhau ar 7 Awst 2021; COVID-19: Pwyntiau allweddol i fusnesau yn Lefel Rhybudd 0; COVID-19: Newid y rheolau hunan ynysu ar gyfer oedolion sydd wedi’u brechu’n llawn; COVID-19: Profi; COVID-19: Brechu; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

3 Awst: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst i fusnesau sydd â throsiant o dan £85k; COVID-19: Brechu; NEWYDDION: Safle Treftadaeth y Byd newydd yng Ngwynedd; RHEOLIADAU: Newidiadau gofynion labelu alergenau; LLES: RCS – Lles ar gyfer gweithio | Meithrin Cadernid; ADNODDAU: Pecyn cymorth Llwybr Arfordir Cymru; BREXIT: Diweddariadau canllawiau ar gyfer y sector drafnidiaeth.

Gorffennaf

30 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Arwyddion Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Brechu; COVID-19: Profi; COVID-19: Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

27 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - LLES: Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 29 Gorffennaf 2021; TRETH: Dyddiad adnewyddu credyd treth 31 Gorffennaf 2021; TECH: Gofod Gwneud Ffiws, Porthmadog; TECH: CCIF – Cyngor am ddim i helpu’ch busnes fynd ar-lein; DYSGU: Digwyddiadau Busnes Cymru; BREXIT: Canllawiau a gweminarau; ARIANNU: Cyllid newydd gan Asiantaeth Ofod y Deyrnas Unedig.

22 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs); COVID-19: Clinig brechu – Caernarfon; COVID-19: Arwyddion Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Sicrhewch bod gennych asesiad risg yn ei le; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

20 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cyfyngiadau Lefel Rhybudd 1 o 17 Gorffennaf 2021; ARIANNU: Y Gronfa Economi Gylchol: WRAP Cymru; CYFLOGAETH: Hysbysfwrdd swyddi gwag a nodyn atgoffa Isafswm Cyflog Cenedlaethol; GWEITHGYNHYRCHU: MADE Cymru; BREXIT: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – gwybodaeth i gyflogwyr.

15 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Symud i Lefel Rhybudd 1 i’w gwblhau ar 17 Gorffennaf 2021; COVID-19: Adnoddau defnyddiol; COVID-19: Canolfan brofi COVID-19 Blaenau Ffestiniog; COVID-19: Mannau casglu Profion Llif Unffordd (LFTs).

13 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst ar agor i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; COVID-19: Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – pumed grant SEISS; COVID-19: Cronfa Arloesi Sioeau Amaethyddol; ARIANNU: VisitBritain: Cronfa gymorth i ddigwyddiadau busnes domestig; COVID-19: Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru; COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs); RHWYDWEITHIO: Digwyddiad Ymgysylltu â Chydweithredwr Mott MacDonald 15 Gorffennaf 2021; DIWEDDARIAD BREXIT.

6 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; COVID-19: Gallwch wneud hawliadau CJRS mis Mehefin rŵan; DYSGU: RCS – Lles ar gyfer gweithio: Rheoli Straen Gweithwyr ac Osgoi Gorweithio 20 Gorffennaf 2021; BREXIT: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio; RHWYDWEITHIO: Cynhadledd Blynyddol FSB Gogledd Cymru 16 Gorffennaf 2021; DYSGU: ‘Responsible Business in Wales: purpose and values’ 13 Gorffennaf 2021.

Mehefin

29 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cymorth Mai/Mehefin i fusnesau gyda throsiant cyn Covid o dan £85k yn cau 30/6/21; COVID-19: Mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan i barhau; COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs) | Brechu; DYSGU: Podlediad Eryri; RHWYDWEITHIO: Rhwydweithio Rhithwir FSB Gogledd Cymru.

25 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Oedi cyn symud i Rybudd Lefel 1 wedi’i gadarnhau; COVID-19: Profion Llif Unffordd(LFTs) a diweddariad brechu; COVID-19: Gorau chwarae cyd-chwarae!; ARIANNU: VisitBritain: lansio cronfa gymorth i ddigwyddiadau busnes domestig; ARIANNU: Gall CThEM helpu tuag at gostau gweithgareddau gwyliau haf i blant; TRETH: P11D – cwblhewch eich ffurflen 2020 i 2021; DYSGU: “Helpu Gwesteion Ac Ymwelwyr i Fod Yn Fwy Diogel Yn Yr Awyr Agored – Holwch Yr Arbenigwyr” 1 Gorffennaf 2021; IECHYD: Gwasanaeth GIG 111 Cymru.

22 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - ARIANNU: Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref - Bangor; COVID-19: Cynllun Cadw Swyddi (CJRS) yn newid o Gorffennaf; RECRIWTIO: Ffair swyddi Gwaith Gwynedd ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch 29 Mehefin 2021; CYFLOGAETH: Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl; ARIANNU: Cefnogaeth i ffermwyr a thirfeddianwyr; IECHYD A DIOGELWCH: Risg Legionella o dybiau poeth a phyllau sba; DYSGU: Gweminarau am ddim i helpu cynhyrchwyr bwydydd a diodydd i fynd yn ddigidol.

18 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn Delta ledaenu; COVID-19: Deunyddiau newydd i helpu lletygarwch a thwristiaeth i gadw’n ddiogel; COVID-19: Negeseuon allweddol i gadw’ch staff cwsmeriaid a’r gymuned yn ddiogel.

17 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - RECRIWTIO: Ffair swyddi Gwaith Gwynedd ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch 29 Mehefin 2021; COVID-19: “Cefnogi Cymru drwy gael gwyliau gartref eleni”; COVID-19: Llythyr at hyfforddwyr gyrru ynghylch y galw yn y dyfodol am brofion gyrru; DYSGU: Gweminar Trethi a Chadw Llyfrau – Gogledd Cymru; BREXIT: Mewnforio neu symud pysgod i’r DU; BREXIT:Deddfwriaeth cyfnod pontio Tollau Tramor, TAW ac Ecséis y DU o 1 Ionawr 2021; BREXIT: Cofrestr asiantau tollau a gweithredwyr parseli cyflym.

11 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cyfle olaf i fusnesau gyda throsiant o £85k+ cyn Covid i hawlio arian ERF; COVID-19: CThEM yn cadarnhau pumed grant SEISS; COVID-19: Helpwch i gadw’ch cwsmeriaid a’r gymuned yn ddiogel y penwythnos hwn; GWOBRWYON: Enwebiadau Womenspire yn cau 21 Mehefin 2021; GWOBRWYON: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021; BREXIT: Crynodeb – Perthynas newydd y DU â’r UE; BREXIT: Marciau Asesu Cydymffurfiaeth Newydd.

8 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Symud yn raddol i Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Byddwch yn wyliadwrus a chydymffurfiwch; COVID-19: Canllawiau UKHospitality wedi eu diweddaru; COVID-19: Mae’r amrywiolyn Delta yng Ngwynedd; COVID-19: Cymorth ariannol Cronfa Cadernid Economaidd; ARIANNU: Cronfa Sgrin Fyd-eang y DU – Datblygu Busnes Rhyngwladol; DYSGU: Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau/Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru.

3 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) i fusnesau sydd â throsiant o £85k+ yn cau 14 Mehefin 2021; Cronfa Cadernid Economaidd i fusnesau sydd â throsiant o dan £85,000 ar agor; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – Anamaethyddol (RBIS); Cronfa Benthyciadau Canol Tref Gwynedd; Rhwydweithio Rhithiol FSB Gogledd Cymru; Gweithdy Rhithwir CITB & GwerthwchiGymru: 9 Mehefin 2021, 3:00pm – 4:00pm; Gweminarau Busnes Cymru.

27 Mai: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Datganiad Llywodraeth Cymru: Amrywiolynnau newydd o’r coronafeirws; COVID-19: y cyhoedd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer Gŵyl y Banc; COVID-19: Cyngor cyfredol; TWRISTIAETH A LLETYGARWCH: Rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass; RECRIWTIO: Gwaith Gwynedd; BWYD A DIOD: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr; BWYD A DIOD: Cystadleuaeth Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Systemau Bwydl; GWEITHGYNHYRCHU: MADE Cymru: cyrsiau yn dechrau 4 Mehefin 2021; GWEITHGYNHYRCHU: Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru: 8 – 10 Mehefin 2021; BREXIT: Gohirio datganiadau am nwyddau’r UE a ddygir i Brydain Fawr; BREXIT: Gweminar Rheolau o ran Tarddiad ar gael i fusnesau yng Nghymru.

Mai

24 Mai: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) ar agor i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; Diweddariad i’r Canllawiau ar gyfer Hosteli; Gwasanaethau Tân Cymru yn galw ar berchnogion cartrefi gwyliau i weithredu; Gweminarau Cynllun Trefi SMART; Cwrs cychwyn busnes am ddim: Miwtini Creadigol a Digidol 2 Mehefin 2021; Digwyddiad ION Leadership “Personoliaeth mewn Gwaith; Gwneud y gorau o bwy ydych chi!” – 27 Mai 2021.

21 Mai: Cynnwys y Bwletin - Pub is the Hub – grantiau cymunedol; Cronfa Sector Addysg Awyr Agored Preswyl; Cei Llechi Caernarfon: Unedau ar gael; M-SParc: Recriwtio’r Dyfodol 26 Mai 2021, 10:30am – 12:00pm; M-SParc: Recriwtio’r Dyfodol 26 Mai 2021, 10:30am – 12:00pm; Gweminar Busnes Cymru | Gweithredu fel Cwmni Cyfyngedig: 25 Mai 2021, 1.00pm – 4.00pml; Cyfres Gweithdai Gwytnwch ar gyfer Mentrau Cymdeithasol Cymru: Ailfeddwl Ffrydiau Incwm 26 & 27 Mai 2021, 9.30am – 12.30pm; Diweddariad Brexit.

17 Mai: Cynnws y Bwletin - Cymru bellach yn Lefel Rhybudd 2; Cefnogaeth ariannol pellach i fusnesau; Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru – Cronfa i Weithwyr Llawrydd wedi agor; Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021; Rhwydweithio Rhithwir FSB Gogledd Cymru; Prosiect SELKIE – Cyfres ‘Cwrdd â’r Arbenigwr’ - Tendrau: GwerthwchiGymru 20 Mai 2021.

14 Mai: Cynnwys y Bwletin - Cymru yn symud i Lefel Rhybudd 2; Annog ail-agor diogel yng Ngwynedd; Cyngor diweddaraf; Cefnogaeth ariannol pellach i fusnesau; Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru – Cronfa i Weithwyr Llawrydd yn agor 17 Mai 2021; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol;  Cyfres Gweithdai Gwytnwch ar gyfer Mentrau Cymdeithasol Cymru: Mesur eich Effaith Gymdeithasol 19 & 20 Mai 2021, 9:30am – 12:30pm.

11 Mai: Cynnwys y Bwletin - Croesawu’r cwsmer yn ddiogel yng Ngwynedd; Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog: Lansiad Grantiau Busnes 17 Mai 2021; Diweddariad Brexit; CRISP21 – Cyfarfod Cymorth Cyllid Ar-Lein am ddim 19 Mai 2021; CCIF: Gadewch i ddigidol godi’r slac – Gweminarau am ddim i gynyddu adnoddaul; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol.

7 Mai: Cynnwys y Bwletin - Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch: cadwch eich staff, cwsmeriaid a chymuned yn ddiogel; Cyngor diweddaraf; Adnoddau ar-lein newydd i helpu i atal, lleihau a rheoli straen yn y gweithle; Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Cysylltu â natur 10-16 Mai 2021; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol; Newyddion Busnes Cymru a Chroeso Cymru.

1 Mai: Cynnwys y Bwletin - Penwythnos Gŵyl y Banc diogel a llwyddiannus amdani; Datganiad gan Gyngor Gwynedd: Annog y cyhoedd i barhau i fod ar eu gwyliadwriaeth dros Benwythnos Gŵyl y Banc; Lefel rhybudd 3: crynodeb; Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE): Pwyntiau allweddol i’w hystyried ar gyfer busnesau sy’n ailagor yng Nghymru; Rhestrau gwirio; Cyngor diweddaraf; Newyddion Croeso Cymru.

Ebrill

30 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Cymorth Marchnata i Fusnesau; Sgiliau Bwyd Cymru: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr Mai 2021; Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru 8–10 Mehefin 2021; Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021; Gweminar Gweithredu Fel Cwmni Cyfyngedig – Busnes Cymru Gogledd; Sero Net 2021 – Gogledd Cymru, Mersi a’r Ddyfrdwy Cynhadledd Fusnes am Ddim ac Ar-lein – 20 Mai 2021; Holiadur Wyddfa Di-blastig.

27 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad; COVID-19: Rhestr Wirio ar gyfer Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch; Llythyr at y sector economi ymwelwyr gan Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – An-Amaethyddiaeth Ar Agor; Gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd ar-lein; Wythnos Dechnoleg Cymru | Wales Tech Week 21 – 25 Mehefin 2021.

23 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad amserlen; Galwad Agored – Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am ddwy dafarn yng Ngwynedd; CCIF: Gweminarau am ddim i helpu cynhyrchwyr bwydydd a diodydd i fynd yn ddigidol (Mai-Mehefin 2021); Gweminarau am ddim FSB; Ymgynghoriad prosiect Teithio Llesol Gwynedd.

19 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru yn cau am 5:00pm yfory, 20 Ebrill 2021; Canllawiau i dwristiaeth a lletygarwch; Pobl yng Nghymru sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i ddefnyddio hunan-brofion llif unffordd; Llythyr at sylw darparwyr gwasanaethau cysylltiad agos; Iechyd a diogelwch ar gyfer yr economi gig, gweithwyr asiantaeth a dros dro.

15 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - CORONAFEIRWS: Cynllun Benthyciadau Adfer wedi’w lansio; BREXIT: Recordiad gweminar masnachu gyda’r UE o dan y rheolau newydd ar gael; Cyflymu Cymru i Fusnesau (CCIF) – Cymorth digidol i fusnesau; Gweminarau am ddim FSB; RCS – Lles ar gyfer gweithio: Mis Ymwybyddiaeth Straen; Coronafeirws (COVID-19): Llythyr DVSA at hyfforddwyr gyrru am wersi a phrofion; Cronfa gwerth £20 miliwn ar gyfer gweithgynhyrchu gwyddorau bywyd ar agor.

13 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad amserlen; Cardiau Gweithredu Busnes – Gwasanaethau cysylltiad agos; Coronafeirws (COVID-19): Hawliau dros dro newydd ynghylch datblygu a ganiateir i gefnogi adferiad economaidd.

8 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru ar agor; Arolwg Ar-Lein Cymru Iach ar Waith: Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar gyflogwyr a’u staff; Menter Môn: WORKPLACED; Busnes@llandrillomenai: Cyrsiau Lletygarwch; Barod i Recriwtio? Cynlluniau Cyflogaeth a Ariennir: Gweminar Busnes Cymru 13 Ebrill 2021; Gweminarau Tendro Busnes Cymru.

1 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau’r sir; Annog pwyll wrth ailagor economi Gwynedd yn ddiogel; Symud Cymru i Lefel Rhybudd 3: Y Prif Weinidog yn nodi’r cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau COVID ymhellach; Cynnydd yn y Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol; Digwyddiadau Gogledd Creadigol 21 Ebrill 2021; Arolwg Cymunedol Storiel, Bangor.

26 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad cyfyngiadau; Manwerthwyr: diweddariad canllawiau coronafeirws; Arolwg Cymunedol Amgueddfa Lloyd George; Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd; Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau yn cau 31 Mawrth 2021.

Mawrth

24 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Adferiad Diwylliannol 2021-22: Gwiriwr Cymhwysedd ar agor; £1.3m i sector bwyd môr Cymru i helpu i ddelio ag effeithiau Brexit a Covid; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd) bellach ar agor; Darpariaeth Cartrefi Modur – Arolwg meysydd gwersylla Gwynedd; Hysbysfwrdd Swyddi Busnes@LLM; Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd.

22 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Cynllun Rheoli’r Coronafeirws Llywodraeth Cymru wedi’w ddiweddaru; Cronfa Gymorth Brexit BBaChau gwerth £20 miliwn ar agor ar gyfer ceisiadau; Amserlen newydd ar gyfer prosesau rheoli ffiniau ar fewnforio nwyddau o’r UE; Arolwg Ar-Lein Cymru Iach ar Waith: Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar gyflogwyr a’u staff; Gweminar Gwydnwch Busnes ar gyfer Lletygarwch 25 Mawrth 2021; Gweminarau am ddim FSB.

15 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Busnesau trin gwallt a barbwr: canllawiau’r coronafeirws i weithleoedd; Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Mawrth / Ebrill 2021 (i fusnesau sydd yn atebol am Drethi Annomestig yn unig); Grantiau Treftadaeth; Ailagor llety gwyliau hunangynhwysol; Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau (CCIF); Gweminar am ddim i fusnesau twristiaeth yn gweithredu ar Lwybr Arfordir Cymru 18 Mawrth 2021.

12 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Adolygiad Cyfyngiadau 12 Mawrth 2021 – pwyntiau allweddol; NODYN ATGOFFA: Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn cau am 8:00pm heddiw 12 Mawrth 2021; £150 miliwn ychwanegol i gefnogi busnesau yng Nghymru.

11 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Grantiau Cyfyngiadau Chwefror/Mawrth 2021 i fusnesau’n atebol am Trethi Annomestig yn cau am 5:00pm HEDDIW; Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn cau am 8:00pm yfory 12 Mawrth 2021; Datganiad Ysgrifenedig: COVID-19 a Rhyddhad Ardrethi Annomestig i Fusnesau yn 2021-22.

8 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden agor 10:00am 9 Mawrth 2021; Annog trigolion Gwynedd i gadw at reolau Covid-19; Newid ar y gorwel?; ‘Yn Gefn i Chi’: Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; Cymorth Recriwtio Prentisiaid Llywodraeth Cymru; Gweminarau ar gyfer mewnforwyr cynhyrchion bwyd a diod o’r UE i Brydain Fawr.

4 Mawrth:Cynnwys y Bwletin - Estyniad o 12 mis i’r cynllun sy’n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes; Cyllideb Llywodraeth y Deyrnas Unedig 2021; DIWEDDARIAD: Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch: coronafeirws; Fframwaith profi COVID-19 yn y gweithle; Ein Cynhyrchwyr: Cywain; Seiberddiogelwch ar gyfer Unig Fasnachwyr a Microfusnesau.

3 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Arian ychwanegol ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth; ‘Yn Gefn i Chi’: Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; BarberTalk Ar-lein Cymru 9 Mawrth 2021; Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART: Seilwaith digidol ar gyfer tref SMART 11 Mawrth 2021; MADE Cymru yn arwain trafodaeth am ddyfodol disglair gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Chwefror

24 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru (llacio’r cyfyngiadau’n raddol); Academi Busnes Gogledd Cymru : Cymorth ymateb Covid-19 i fusnesau; ASTUTE 2020+: Gweminar Galluogi Gweithgynhyrchu Cymru tuag at Adferiad Cynaliadwy 3 Mawrth 2021.

22 Chwefror: Cynnwy y  Bwletin - BREXIT: Mwy o gymorth i fusnesau pysgota a physgod cregyn; Cronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau; WRAP Cymru: Y Gronfa Economi Gylchol – Galwad olaf ar gyfer ceisiadau grant; Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein); Hybu Cig Cymru: Ymchwilio ffermio cynaliadwy yng Nghymru 22 Chwefror 2021 7:30pm.

17 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Chwaraeon Cymru: Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon yn cau Dydd Gwener 19 Chwefror 2021; Llywodraeth DU yn cyhoeddi Cronfa Gymorth Brexit BBaChau gwerth £20 miliwn; Cyhoeddi gweledigaeth ‘Egin gwyrdd’ ar gyfer y diwydiant bwyd a diod ôl-Covid; Digwyddiad Gwersi C-19 ac Edrych i’r Dyfodol 18 Chwefror 2021; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein); Cronfa Band Eang Llywodraeth Cymru: Digwyddiad gwybodaeth ar gyfer mentrau cymdeithasol 2 Mawrth 2021; Gweminarau am ddim FSB; Gweminarau Llesiant RCS.

12 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad: Ffurflenni cais Gwynedd Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 ar gael.

10 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 Llywodraeth Cymru; Chwaraeon Cymru: Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon ar agor; Cynllun Cymorth Tarfu ar Fusnesau Bwyd Môr gwerth £23 miliwn ar agor; Pecynnau cyfarpar diogelu personol am ddim i yrwyr tacsis; Digwyddiadau/ Gweminarau mis Chwefror.

4 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 yn cau yfory 5 Chwefror 2021.

2 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad: Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 yn cau 5 Chwefror 2021; Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 25 Ionawr – Mawrth 2021; Gofyn i bobl lywio dyfodol y gweithle yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Digwyddiadau/Gweminarau mis Chwefror.

Ionawr

29 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cymorth pellach i fusnesau.

28 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cau 12:00pm; Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth SEISS; CThEM: Dim cosb ffeilio Hunanasesiad hwyr i’r rhai sy’n ffeilio ar-lein erbyn 28 Chwefror 2021; Magnox yn lansio rhaglen recriwtio prentisiaid; Arloesi Bwyd Cymru: Cyfeirlyfr Bwyd a Diod Cymru; Digwyddiad Gogledd Creadigol 18 Chwefror 2021.

25 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cau 12:00pm 29 Ionawr 2021; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon wedi ail-agor; COVID-19 yng Ngwynedd – straen newydd yn lledaenu’n gyflym; Digwyddiadau rhithwir Cywain; Digwyddiad Rhithwir ION Leadership “Dringo Allan o Covid” – 28 Ionawr 2021.

20 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 Llywodraeth Cymru; COVID-19 yng Ngwynedd; Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol ac Offer Ar-lein ym Maes Twristiaeth a Lletygarwch; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein).

15 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddeddfwriaeth i sicrhau bod gweithleoedd a siopau’n fwy diogel; Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden yr ERF ar agor; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); SMART Cymru – Galwad am brosiectau datgarboneiddio ymchwil a datblygu; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Hufenfa De Caernarfon i greu 30 o swyddi yng Ngwynedd fel rhan o fuddsoddiad o £14m; Miwtini – Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn 21 Ionawr 2021.

12 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 13 Ionawr 2021; Y Cynllun Cadw Swyddi; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Cyhoeddi cynllun brechu Covid newydd; Cynhadledd Emerging Tech Fest 2021; MIT Cynhadledd Rhithwir Cymru Chwefror 2021.

8 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Prif Weinidog Cymru: “Arhoswch gartref i achub bywydau”; Diweddariad: Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF; Awdurdodau yn dod ynghyd unwaith eto i gau meysydd parcio Eryri; Ymgynghori ar godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag hir-dymor yng Ngwynedd; Gwelliannau gwerth £850,000 yn cychwyn yn Neuadd Dwyfor; Cymorth Masnach Ryngwladol: Beth mae cytundeb Masnach y DU-UE yn ei olygu i Fusnes?; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART 14 Ionawr 2021.

6 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 11 Ionawr 2021; NEGES I DDARPARWYR LLETY: Cais am Lety; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); Datganiad i’r Wasg CThEm: Dyddiad cau Hunanasesu – llai na mis i fynd; Network Rail: Buddsoddiad Llinell y Cambrian; Cyfleoedd Gogledd Cymru 21 Ionawr 2021; Trawsnewid Cynaliadwy – pontio’r bwlch rhwng digidol a dynol 20 Ionawr 2021.

2020

21 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 ar draws Cymru; Cymorth ychwanegol i fusnesau mewn ymateb i gyfyngiadau newydd.

18 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar ar draws Cymru o 6:00pm 25 Rhagfyr 2020; Cymorth ychwanegol mewn ymateb i gyfyngiadau newydd; Ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi (Ffyrlo) at Ebrill 2021; Bargen Twf Gogledd Cymru wedi ei arwyddo; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Cymorth Digidol 2021.

16 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cynllun Rheoli’r Coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Y Gronfa Economi Gylchol: WRAP Cymru.

11 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cyhoeddi cynllun rheoli COVID-19 wedi’i ddiweddaru; Porth Sgiliau Busnes Cymru: Rhaglen Sgiliau Hyblyg; Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i 10 diwrnod yng Nghymru; Bwletin diweddaraf Croeso Cymru 10 Rhagfyr 2020; 100fed Bwletin Cefnogi Busnes Gwynedd.

7 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin; Cronfa Croesawu’r Cwsmer yn Ddiogel; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

3 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 4 Rhagfyr 2020: cwestiynau cyffredin; Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gweminar/Gweithdy Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach); Cynhadledd ‘North Wales Means Business’ 17 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

2 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Diweddariad: Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Newyddion Croeso Cymru 1 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART.   

30 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Newyddion Busnes Cymru 30 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020. 

26 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Grant Rhwystrau Busnes Cymru; Newyddion Diwydiant Croeso Cymru 26 Tachwedd 2020; Bwyd a Diod Cymru: Gweminar meithrin gwydnwch busnesau mewn cyfnod anwadal 1 Rhagfyr 2020; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; Cystadleuaeth Next Tourism Generation 2021.

24 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol y clo byr yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 wedi agor 23 Tachwedd 2020; Canllawiau newydd ar y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws; Cyngor Brexit.

20 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin -  Grant Ardrethi Annomestig y clo bach yn cau am 5:00pm heddiw – Grant Dewisol yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Creadigol Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Mae Tŷ’r Cwmnïau yn rhyddhau cyngor ‘peidiwch â’i adael tan y funud olaf’ i fusnesau; Diweddariad Brexit: Cyfnod prawf y Gwasanaeth Allforio Pysgod; Holi’r arbenigwr: Cyflymu Cymru i Fusnesau yn ateb eich cwestiynau digidol.

19 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - 24 awr i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cyngor Brexit; Gwnewch y we’n fwy Cymreig gyda pharth.cymru. 

18 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Amser yn rhedeg allan i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Taliad Cymorth Hunan Ynysu; Canllawiau Brexit; ‘Brexit the Future’ : Digwyddiad ar-lein 10 Rhagfyr 2020.

16 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud dal ar agor; Taliad Cymorth Hunanynysu; Canllawiau Newydd ar y Cyfnod Pontio; Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19: offeryn gwirio pwy sy’n gymwys; Gwasanaeth atgoffa drwy E-bost Tŷ’r Cwmnïau; Aerdymheru ac awyru yn ystod y pandemig coronafeirws; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020; Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn lansio gweminarau’r Gaeaf am ddim i fusnesau; Camu’n uwch: Gweithio ym myd Technoleg 2020.

12 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - £10 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru; Gadael yr UE: Llythyr gan Gweinidog yr Economi,Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Digwyddiad ‘Patrwm’ 19 Tachwedd 2020 a 23 Tachwedd 2020; Cynhadledd Merched yn rheoli eu hunain 17 Tachwedd 2020.

11 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyhoeddi cymhellion mawr newydd ar gyfer cyflogwyr i’w helpu i recriwtio prentisiaid; Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Busnes@llandrillomenai – Facebook Live – 12.11.2020; Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020.

9 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020.

6 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Bwletinau diweddaraf Busnes Cymru / Croeso Cymru; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan ar gyfer rheolau newydd yn 2021. 

5 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Diogelu plant mewn lleoliadau gofal plant.

4 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau Coronafeirws newydd 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cymorth digidol am ddim gan CCIF i helpu cynyddu sgiliau busnesau lleol; Gweminarau Hwb Menter @ M-SParc.

2 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - COVID-19 – mesurau cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan argyfer rheolau newydd yn 2021;  Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Tachwedd; Ail-agor eich busnes – Cofiwch Cod QR / Profi Olrhain Diogelu.

29 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud; Grant Datblygu Busnes y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF); Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod yCoronafeirws – cau ar 31 Hydref 2020; Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Newyddlen Cyfnod Pontio UE Bwyd a Diod Cymru.

26 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Cefnogaeth ariannol mewn ymateb i’r cyfnod atal byr cenedlaethol; Cam 2: Grant Gweithwyr Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol; Cymorth Recriwtio Prentisiaid; Brexit: Paratoi Cymru; Cynhadledd Rhithwir ar Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru ac Adferiad Economaidd; Cyrsiau ar-lein.