Rhaglen ARFOR


Rydym bellach wedi derbyn ceisiadau ar gyfer y gronfa Cymunedau Mentrus sy’n cyfateb i fwy na’r cyfanswm sydd ar gael. Felly, ni fyddwn yn derbyn ceisiadau mwyach. ac mae’r gronfa Cymunedau Mentrus – Cronfa Cefnogaeth Rhaglen ARFOR nawr ar gau. 

Close

 

Cymunedau Mentrus – Cronfa Cefnogaeth Rhaglen ARFOR 

Mae'r gronfa hon yn targedu mentrau masnachol, cymdeithasol, chydweithredol a chymunedol sy'n anelu at gadw a chynyddu cyfoeth yn lleol mewn ardaloedd sy’n cael eu hystyried yn gadarnleoedd y Gymraeg, sef Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin (rhanbarth ARFOR)

Cyngor Gwynedd sydd yn gweinyddu'r gronfa ar ran Gwynedd.

Beth sydd ar gael?

  • Cyllid i gyfrannu at gostau refeniw a chyfalaf.
  • Cefnogaeth ariannol i dalu am hyd at 70% o gostau'r prosiect.
  • Cefnogaeth rhwng £5,000 a £75,000 ar gael.

Mae’r Gronfa am gefnogi prosiectau sy’n:

  • Creu cyfle i arloesi a datblygu mentrau newydd yn unol ag adnoddau, tirwedd a’r amgylchedd lleol.
  •  Creu neu ehangu  cyfleoedd gwaith cyfoes (er enghraifft. ym meysydd y cyfryngau, y byd digidol, ymchwil, gwasanaethau proffesiynol)
  • Cadw cyfoeth yn y rhanbarth (er enghraifft, trwy feysydd megis cynhyrchu ac arbed ynni, cadwyni cyfenwi’r sectorau sylfaenol).

Mae gofyniad i ymgeiswyr gwblhau asesiad Iaith sy’n cael ei gynnal gan Gomisiynydd y Gymraeg fel rhan o’r broses, ac ymrwymo i weithio gyda Comisiynydd y Gymraeg i gael cydnabyddiaeth Cynnig Cymraeg erbyn Rhagfyr 2024. Cynnig Cymraeg

 

Canllawiau

Darllenwch y canllawiau a'r dogfennau canlynol cyn cyflwyno eich cais:


Gwneud Cais

 

 

 

 

 

 

Cwblhewch a dychwelwch y 5 ffurflen uchod i busnes@gwynedd.llyw.cymru

 

Cyhoeddusrwydd

Os ydych yn derbyn cefnogaeth drwy Gronfa Cymunedau Mentrus fel rhan o Rhaglen ARFOR mae na ofyniad i chi rhoi cydnabyddiaeth i’r gefnogaeth ariannol hyn. Welwych yr canllawiau cyhoeddusrwydd ac stribed logos isod. 

 

Canllawiau Cyhoeddusrwydd

Canllawiau Cyhoeddusrwydd Cymunedau Mentrus yng Ngwynedd

 

Stribed Logos

 

Lliw

Cefndir du ac ysgrifen gwyn

Cefndir gwyn ac ysgrifen du

 

Mwy o wybodaeth

Q&A Cymunedau Mentrus

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen newydd gweler wefan ARFOR 

Am fformatau hygyrch fel print mawr, Braille neu Iaith Arwyddo Prydain cysylltwch â ni: busnes@gwynedd.llyw.cymru