Rhaglen ARFOR


Rydym bellach wedi derbyn ceisiadau i gronfa Cymunedau Mentrus cyfwerth a mwy na chyfanswm y gronfa.  Serch hynny, rydym yn gobeithio denu mwy o gyllid i gefnogi busnesau Gwynedd yn y dyfodol agos, felly rydym yn hapus i barhau i dderbyn ceisiadau ond ni fyddwn yn gallu eu hystyried heb gadarnhad o arian ychwanegol. Close

Cymunedau Mentrus – Cronfa Cefnogaeth Rhaglen ARFOR 

Mae'r gronfa hon yn targedu mentrau masnachol, cymdeithasol, chydweithredol a chymunedol sy'n anelu at gadw a chynyddu cyfoeth yn lleol mewn ardaloedd sy’n cael eu hystyried yn gadarnleoedd y Gymraeg, sef Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin (rhanbarth ARFOR)

Cyngor Gwynedd sydd yn gweinyddu'r gronfa ar ran Gwynedd.

Beth sydd ar gael?

  • Cyllid i gyfrannu at gostau refeniw a chyfalaf.
  • Cefnogaeth ariannol i dalu am hyd at 70% o gostau'r prosiect.
  • Cefnogaeth rhwng £5,000 a £75,000 ar gael.

Mae’r Gronfa am gefnogi prosiectau sy’n:

  • Creu cyfle i arloesi a datblygu mentrau newydd yn unol ag adnoddau, tirwedd a’r amgylchedd lleol.
  •  Creu neu ehangu  cyfleoedd gwaith cyfoes (er enghraifft. ym meysydd y cyfryngau, y byd digidol, ymchwil, gwasanaethau proffesiynol)
  • Cadw cyfoeth yn y rhanbarth (er enghraifft, trwy feysydd megis cynhyrchu ac arbed ynni, cadwyni cyfenwi’r sectorau sylfaenol).

Mae gofyniad i ymgeiswyr gwblhau asesiad Iaith sy’n cael ei gynnal gan Gomisiynydd y Gymraeg fel rhan o’r broses, ac ymrwymo i weithio gyda Comisiynydd y Gymraeg i gael cydnabyddiaeth Cynnig Cymraeg erbyn Rhagfyr 2024. Cynnig Cymraeg

 

Canllawiau

Darllenwch y canllawiau a'r dogfennau canlynol cyn cyflwyno eich cais:


Gwneud Cais

 

 

 

 

 

 

Cwblhewch a dychwelwch y 5 ffurflen uchod i busnes@gwynedd.llyw.cymru

 

Mwy o wybodaeth

Q&A Cymunedau Mentrus

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen newydd gweler wefan ARFOR 

Am fformatau hygyrch fel print mawr, Braille neu Iaith Arwyddo Prydain cysylltwch â ni: busnes@gwynedd.llyw.cymru